Ana səhifə

Barbary s. Panny męczenniczki Crystusowey


Yüklə 160 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü160 Kb.
PRZESWIĘTNE

BRACTWO


BARBARY S. PANNY

Męczenniczki Crystusowey,

PATRONKI

Sczęsliwey śmierći

Wielkiemi Laskami y odpustami Rziemskiemi

Uprzywileiowane

Przi Kośćiele Pharnim

SS. APOSTOLOW

PIOTRA y PAWLA,

Na

Gorach TarnowskichFUNDOWANE

solennie wdźien w Niebowziętey Nas. Panny MARYI, 15 Aug. 1747 Introdukowane

w Wroclawiu, w Drukarni Akademiey Coll. S.T.
POD REKTOREM (Pleniss. Tot.)

W Iego Mośći Pp. Gistafem Baronem z Frankenbergu Dziedzicnym Panem w Miedarach y Ciecierzynie &c.

ASSISTENTEM I. (Plen. Tit.)

I Ego M.P.Ierzym Guznarem zz Komorna Dziedzicnym Panem w Tarnowicach.

ASSISTENTEM II. (Plen. Tit.)

Iego M.P. Carolem de Warkotz. Dziedzicnym P. W Rybny.

Secretarzem

Przew. Imo. X. Thomaszem Kuczewic, Pleb. W Reptach

Promotorem

Przew.X. Francziszkiem Auer, Vicariuszem na Gorach – Tarnow.

Protektorem

Przew. Im. X. Iędrzeim Ziebrowski Pleb. Na Gorah Tarnow.


PRZEDMOWA.

Do Braći y Siostr Bractwa BARBARY Swiętey.

Postanowione iest Prawo wszytkim ludziom raz umierać, y nikt się z tego nie wyłamie; iednak do nikogo śmierć przystąpić niemoże, chyba że iey pierwei wyroki Boskie otworzą y przystempic pozwolą; pewna że Chrystus IEZUS Pan y Zbawiciel nasz nieuchronną śmierć iako skarb drogi pod Kluczem chowa wyraźnie mówiąc. Apoc. i.v. 18. do kochanka śwego habeo claves mortis, y David Sw. Skarym ią nazwał pretiosa in conspectus Domini mors Sanetorum ehus Pfal. 115. Droga y kosztowna iest smierć w Oczach ludzi Sprawiedliwych. Y zapewne dobra szczęśliwa Smierć nieoszacowanym iest skarbym: cosz bowiem potym czlowiekowi? Aby cały świat zyskał, na Duszy ale szkodę cierpiał, z tego mizernego świata złą śmiercią schodząc? Cosz potym Człowiekowi bydz w życiu świętym, a na koncu bezbożnym, ubogim w lasce Boskiey? A przeciwnym Sposobem: choćby Czlowiek niewiem iak na świecie w cnotach zubożał, sprawiedliwośći Boskiey iak naywięcey się zadłuzył, y owszem na ćiężkie sobie zrobił Karanie, żezeli go dobra sczęsliwa Smierc spodka, ten prawdziwie bogaty, y ma wszytko, na wiecznym iemu niebraknie Skarbie: Beati que in Domino moriuntur. Pewna y nieomylna, że na Pan IEZUS z nieskończoney swoiey milośći iako się Iemu podoba do tego pożądanego skarbu swoim prżenaydroszey śmierći kluczem laskawie, y milosiernie otwiera. Toćzaprawdę skarb nasz dobra y sczęśliwa Smierć, natey wszytka nasza substancya zawisła, ieden moment, ieden pinkczik czasu iest naydroszy kleynot zgonu naszego sczęśliwego. Wybrał sobie z tysiąca Barbarę Sw. Chrystus Pan y powierzył klucze do dobry szczęśliwey Smierći iak do drogiego Skarbu Sw. Pannie y Męczenniccze Swoiey; powiadomo roznych y pewnych historyi Swiatu Katlickiemu. Ma Ona Ta Wielka Patronka od IEZUSA Pana ten Osobliwy przywilei dla swoich wielkich Cnoty zaslug, że tym, Klientom, Ktorzi się do niey naboznym afektem uciekaią, dobrą y sczęśliwą Smierć iedna y uprasza y do wiecznego Skarbu, ktorego żadna rza ani mol nietoczy, otwiera. Aktoszby sobie niezyczył Kazdego momentu takiebu bydz zaopatrzony skarbym? Wiedząc że doczesne prozne y nikczemne są dostatki; Barbara Sw. Bogatą iest Szafarką Skarbu wiecznego, wktorym wzytkie są zawarte Skarby, tym opatruie Klientow, zadnego z Opieki Swoiey bez SS. Sakramentow na wiecznoscz niezpuscza, aktoszby tego sobie niezyczył, y niewinszował tak drogo, bogato i dosttatnie bydź zaopatrzonym? Y niemożeć bydz y niepodobna mieć wieksze szczęscie, iako kiedy dobrą smierć mizernemu Człowiekowi Barbara Sw. Uprosi. Facite vóbis amicos napomina nas Wszystkich przedwieczna Prawda: czyncie sobie przyiacioły. Kołacmy ieno Katholickie serca nabożnym afektem, Służmy ieno wiernie tey chwalebnie w Niebie tryumfuiącey Pannie y Patronce naszey Barbarze Sw. A nieomylnie w godzinę smieći naszey, doznamy się Iey Opieki, gdzie za Iey Instancyą przenaydroszym skarbym Przenayswię: Ciała IEZUSA Pana naszego na szczesliwe Wiecznosci dobrze zaopatrzeni zandziemy Gory.
POWINNOSCI

Bractwa Barbary Swiętey wszakże bez grzechu, kiedy się nie observuią.

I.

Naswieżey pamięći mieć Barbarę swiętą, Iey się Opiece często oddawać.II.

Każdo dziennie pięć Paćierźi, y pięć Pozdrowienia Anielskiego Panny Naysw. Y iedno wierzę w Boga odmawiac.

III.

Każdą nową Niedzielę za Braci y Siostry, Fundatora y Dobrodziey tegosz Bractwa Odmawiać koronkę O przenayszwiętszey Troycy, albo tesz kto niemoże do tego przyść, 8 Pacierzi tylesz, Pozdrowienie Aniels. Y iedno wierzę w Boga.IV Wystrzegac się bluznierstwa, y innych grzechow, Osobliwie nieczystych.

V.

Wkażde Quartalne Swięto, a osobliwie wdźień Barbary Sw. Patronki tegosz Bractwa, zmowić koronkę O przenaysw. Troycy, albo tez 5 Pacierzi 5 Pozdrowienia Aniels: y iedno Wierzę w Boga za Braci y Siostry Zywych y Umarlych.VI.

Pod czas smiertelney choroby wyspowiadaszy się, przenaysw. Sakramentem Ciała y Krwie Pańskiey y Ostatnim Pomazanim się zaopatrzyć y nayzbawieńsze Imię IEZUS, Maryia, Iozef wzywać, a ieżeli niemożna usty, przynamniey sercem skruszonem, zyska odpust zupełny.

VII.

Ieseże za zdrowego zycia, albo tesz y przi chorobie pokrewnych, domowych albo tesz innych prośić, żeby zaraz po zkonaniu dzień śmierci swoiey X. Promotorowi na Gorach Tarnowskich oznaymili, aby się za Dusze umarłego modlitwy, y Msze swięte co rychley odprawowac mogły.


Swięta Brackie z odpustami.

I.

Principalne Swięto Tegosz Bractwa uest dzień Swiętey Barbary Patronki tegosz Bractwa z odpustem zupelnym, który iest nadany wiecznie.II.

Ktokolwiek chce wdni SS. Apost. Piotra y Pawła PP. Koscioła Parafialnego, y SS. Apost. Szymona y Iudy; może otrzimać odpust zupelny, nadany przez 7 lat.

III.

W Swieta Quartalne Brackie dostempuią Bracia y siostry odpust siedmioletny, ytylesz quadragen, to iest Imo. W dźiń Przenaysz. Imienia Iezus drugą Niedzielę po SS. Trzech Krolach, Iido w dzień Sw. Iozefa Patrona Konaiących. IIItio. W dzień Przenayswiętszey Troycy. Ivto w dzień Nayswiętszey Panny Maryi w Niebo wziętey. Odpusty nadane są wiecznie.IV.

Dostempuie kazdy Odpust zupelny w dzień sstąpienia do tegoz Bractwa wykonawszy spowiedź y kommunią swiętą.

V.

Wielorazy przi Mszach swiętych, albo inszym Nabozenstwie w Kośćiele, w Kaplicy albo przy Ołtarzu, Kiedy się odprawowac będzie, albo tesz przy publicznych Konventach, albo prywatnych zhackach tegosz Bractwa przitomni będą, albo ubogich w Gospodę przimą, albo pokoy między nieprzyiacielami poiednaią; także ieżeli zmarłym Bratom y siostrom Bractwa tego albo tesz innym przi Pogrzebie ostatnią poslugę uczenią, albo ieżeli się tesz przy iakich kolwiek Processiach, które się z rządzenia Biskupiego odprawować będą, albo tesz ku Bożemu Ciału, kiedy się przy Processiach albo do Chorego nosi, przilączą, albo gdyby się przilączyć niemogli, przynamniey slysząc zwonienie klęknąwszy raz Pacierz y iedno Pozdrowienie Anielskie odprawią, albo esz kiedykolwiek za dusze zmarlych pięć pacierzi tylesz pozdowienia Aniels; zmowią; albo tesz błądzącego iakiego na drogę zbawienną prziwrocą, nieumieiących Przikazania Boskiego, y to co do Zbawienia należy, nauczą, albo iakikolwiek pobożny miłosierny skutek wykonaią, tyle razy, ile to czenić będą, zakażdy z namienionych uczenków Szesćdźiwsiąt dni odpustu otrzimuią.VI.

Każdy Tydzien iedna Dusza z marłych Braci y Siostr w Poniedzialek, kiedy się odprawi Msza swięta, zyska odpust zupelny w Czysciu, a trwać ma przez dziesięć lat przywilei.

VII.

Każdy Tydzien Ktorakolwiek Dusza w Czysciu zatrzimana; kiedy się Msza swięta odprawi przi Oltarzu Barbary Swiętey, także zyska Odpust zupelny w Czwartek, ato przez 10. Lat.VIII.

Ktokolwiek na Gorach Tarnowskich w Czwartki wieczor O Osmey godzinie slyszawszy dzwonienie wielkiego dzwonu na Pamiątkę, iak się Pan IEZUS w Ogroycu poćił krwawym potem, poklęknie na Kolana, a zmowi pięc Pacierzi tylesz pozdrowienia Aniels: dla sczęsliwey Smierci, zyska odpustu sto dni przez 10 Lat nadany.

IX.

Wszystkim Bratom y Siostrom tegosz Bractwa na pociechę, a innym na zachęcenie, aby się do Bractwa tego wpisać dali, dla Uczęsznictwa Darow y pozytkow duchowych, czyni się wiadomo, że wszystcy wielu extraordinarnych Modlitw y Mszy Swiętych tak za żywota, iako po smierći, stawaią się uczestnikami: poniewacz każdego Miesiąca w pierwszą Niedzielę po południu, także w dzień Sw. Barbaryy w swieta qwartalne y Niedziele Pośtne odprawuie się Koronka za żywych y Umarłych Braci y siostry, iako tesz po dniu Sw. Barbary y kazdym Quartalnym Swięćie po dwie Msze Swięte z Fundaciey wieczney przy Lytaniach O Nayswiętszym Imieniu IEZUS za żywych y Umarlych Braci y Siostry.


Sposob Ofiarowania się do Bractwa BARBARY Swietey.

O przechwalebna Panno y Męczenniczko Chrystusowa Barbaro Swięta Ia N.N. Niegodny sluga twoy przed Obecnoscią w Sakramencie Naysw. Istotnie zostaiącego IEZUSA Chrystusa Zbawiciela mego, oddaię się dziś tobie, y ofiaruię w tym swiętym Bractwie za sługę y niewolnika wiecznego; prosząc cię: racz się opiekac mną, osobliwie w godzinę smierći żebym bez pokuty y Sakramentu Przenayswiętszego przyięcią: także Ostatniego pomazania nieschodził; a Ia twoy Honor poki zyię w bliznich moich pomnażać obiecuię za pomocą tego, który z Oycem y Duchem Swiętym zyie y kroluie na wieki wiekow, Amen.


Modlitwa ktorą Henrik uprosił że w ogniu umieczony bez Sakramentow Swiętych nie umarł za przyczyną S. Barbary.

O przenaiswiętna Panno Barbaro, cokolwiek możesz z laski Oblubieńca twego, proszę, abyś mi w godzinę śmierci raczyla u Boga laskę ziednac. Ratui mnie nędznego, żebym w grzechach nie umarł. Niech teraz ma swoy skutek to co na prośbę twoię Christus Pan przyobiecal, gdyś za wiarę iego krew swoię lała. Niech pamięta oblubieniec twoy na Panienską krew plyniącą ze szyie twoiey, y na pałaiącą przeciwko tobie miłosc twoią, a niech niedopuszcza, aby dusza moia z cialem rozłączyć się miała, aż pierwey przez spowiedz oczysczona, y przenayswiętszym Sakramentem posilona będzie, Amen.


GODZINKI OS. BARBARZE

Konaiących osobliwey Patronce.

W Imię Oyca y Syna y Ducha Swiętego, Amen.

NA IUTRZNIĄ

Niech będzie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y od nas przed śmiercią godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Panie otworz wargi moie.

A usta moie będą opowiadać chwałę twoię.

Boże ku wspomożeniu memu weyrzyi.

Panie ku ratunku memu pokwap się.

Chwała Oycu y Synowi iego pryedwieczeemu.

Y rownemu im w Bostwie Duchowi Swiętemu.

Iak była na początku y zawsze y ninie.

Niech Bog w Troycy iedyny na wiek wiekow słynie.
HYMN

Barbaro Swięta Perło Iezusowa, Scieszko do nieba grzesznikom gotowa. Bądź przy mey śmierći boć ia ufam tobie.

Dzis y wchorobie.

Droga iest w obliczach Pańskich

Smierć Swietych iego

Panie wysluchay modlitwy nasze

A wolanie nasze&c.
Modlmy się.

Panie Iezu Chryste ktorys Barbarę Swiętą Pannę y Męczenniczkę twoię konaiacym ludziom za osobliwą Patronkę naznaczył, prośimy ćię przez naydroższe rany twoie, aby y nasza śmierć przyszła teyże Oblubienice twoiey ratunku szczęśliwego doznała, żebyśmy za iey przyczyną bez zbawienney skruchy, y przyięcia godnego N. Sakramenu nieumierali, który żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Duchem Swiętym w sczęśliwośćiach wiecznych, Amen

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze niech do ćiebie przyidźie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwala a dusze wiernych niech odpoczywią w pokoiu, Amen.


NA LAUDES.

Niech będźie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y od nas przed śmierćią godnie przyiety Przenayśw. Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memu weyrzyi.

Panie ku ratunku memu pospiesz się.

Chwala Oycu y Synowi iego. &c.

Y rownemu im w Bostwie, &c.

Iak była na początku, &c.
HYMN.

W zrodle czystosci obmyta na wieki. Nie wypuszczay mię ztwey Panno opieki. Proszę wypraw mnie na drogę wieczości

W Swiątobliwośći.

Panie pokaż mi drogę twoię,

A śćieszek przykazania twoiego naucz mnie

Panie wysłuchay modlitwę moię,

A wołanie moie, &c.
Modlmy się.

Z pokorą upadem przed dóbrocią twoią Panie IEZU Chryste, supplikuię miłośierdźiu twoiemu zebym dla zasług męczeńskich S. Barbary Patronki moiey nagłą y niespodźianą śmiercią z tego świata nieschodźił, ale świętemi Sakramentami dobrze opatrzony, prostą drogą do ciebie Iezusa mego przyść mogł, który żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem, y z Duchem Swiętym w sczęśliwościach wiecznych, Amen.

Panie wysluchay modlitwę naszę.

A wołanie nasze niech do ćiebie przyidzie.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała a dusze wiernych, &c.


NA PRYMĘ.

Niech będźie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y od nas godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memu weyrzyi,

Panie ku ratunku memu, &c.

Chwała Oycu y Synowi iego przedwiecznemu.

Y rownemu im w Bostwie, &c.

Iak była na początku y zawsze y ninie,

Niech Bog w Troycy iedyny, &c.


HYMN.

Spraw by moy Iezus był dozorcą moim, Wżyciu y wzgonie tak iako było twoim. Niech dusza moia cnoty koło toczy,

Znim się iednoczy.

Do ciebie Panie obróciłem oczy moie,

który mieszkasz na niebiosach.

Panie wysłuchay modlitwę naszę,

A wołanie nasze, &c.
Modlmy się.

Nayszlodsza serca mego pociecho Panie IEZU Chryste, niechay mi u ciebie urposi S. Barbara opiekunka moia, teraz odpuszczenie grzechow, a potym szcęśliwe y lekkie własce twoiey skonanie, abym się y żywotem nienagannym y godnym Nayświętszego Imienia twego wzywaniem w ostatni moment żyćia mego oczom twoim spodobal, który żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Dychem Swiętym wsczęśliwośćiach wiecznych, Amen.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wolanie nasze, &c.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała A dusze wiernych, &c.


NA TERTIĄ

Niech będźie od wszystkiego stworzenia, pochwalony, y odemnie przed śmiercią godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memu weyrzyi.

Panie ku ratunku memu, &c.


HYMN.

Twoy, y moy Iezus w Swiętym Sakramencie, Niech mnie nakarmi w ostatnim momencie.

Niech słowo Iesus. Y Marya bęźie, W ustach y wszędźie

Chleb z nieba dałeś im Panie,

Wszystkie roskoszy w sobie maiący

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wolanie nasze, &c.
Modlmy się.

Naysmacznieyszy dusze moiey specyale w Nayświętszym Skaramencie utaiony Panie Iezu Chryste, niech mi cię skutecznie uprośi Barbara Swięta abym ten Nayświętszy prowiant Ciała, y Krwie twoiey na wieczość y zbawienie moie w ostatniey godźinie godnie przyiął, który żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Duchem Swiętym wsczęśliwościach wiecznych,. Amen

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.

Błogosławmy Panu.

Bogu chwała.

A dusze wiernych, &c.
NA SEXTĘ.

Niech będzie od wszystkiego stworzenia pochwalony y odemni przed śmierćią godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memy, &c.

Panie ku ratunku memu, &c.

Chwała Oycu y Synowi, &c.

Iak była na początku, &c.


HYMN.

Wranach naydroższych Iezusowey Męce, Ufam Barbaro, ty zaś w twouey Ręce.

Trzymay mą duszę wostatniey godźinie, Niechay nie ginie.

W Ręce twoie dobrotliwy Panie.

Polecam ducha mego.

Panie wysłuchay modlitwy nasze.

A wołanie nasze, &c.
Modlmy się.

Szczodrobliwy w darach twoich Dawco Panie Iezu Chryste wspomni sobie na owę obietnicę twoię, krorąś S. Barbarze przy iey straszliwym męczeństwie przyobiecał, że z iey Klientow żaden bez SS. Sakramentow nie umrze, niech że ia też przy skonaniu moim tey twoiey łaski uczestnikiem będę, a nakarmiony potrawą nayświętszą w drodze wieczośći niech nieustawam, który zyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Duchem S. W szęśliwośćiach wiecznych, Amen.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.

Błogosławmy Panu,

Bogu Chwała.

A dusze wiernych, &c.
NA NONĘ.

Niech będzie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y odemnie przed śmierćią godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memu, &c.

Panie ku ratunku memu, &c.

Chwała Oycu y Synowi, &c.

Iak była na początku, &c.


HYMN.

Teraz ći chętnie polecam swą duszę, Ale y w ten czas kiedy skonać muszę. Barbaro droga oddayże ią Bogu w Niebieskim progu.

Moc twoię wzbudź Panie

I przybądź abyś nas zbawił.

Panie wysłuchay modlitwy nasze.

A wołanie nasze, &c.


Modlmy się.

Nayczystszy Oblubieńcze dusz ludzkich Panie Iezu Chryste niewyrzucayże mnie z ręku twoich dobrotliwych, kiedy się przy skonaniu moim S. Barb. Męczenniczka twoia osobliwa Patronka moia za mną do ciebie przyczyniać bęźie, niech mi żadna nieprzyiaćielska złość przy śmierci nieprzeszkadza, abym śię tobie samemu na wieki dostał, który żiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Duchem Swiętym wszęśliwościach wiecznych, Amen.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.

Błogosławmy Panu,

Bogu Chwała.

A dusze wiernych, &c.
NA NIESZPOR.

Niech będźie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y odemnie przed śmierćią godnie przuięty Przenayświętszy Sakrament.

Boże ku wspomożeniu memu, &c.

Panie ku ratunku memu, &c.

Chwała Oycu y Synowi, &c.

Iako była na początku, &c.


HYMN.

Szczęśćiesz to wielkie przy mey śmierći będźie, Gdy Iezus z Matką nayświętszą uśiędźie. Przy konaiącym ty ocieray moie. Smiertelne znoie.

Niech się wselą sprawiedliwi woczach Boskich.

I niech się delektuią w wesołośći.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.


Modlmy się.

Niech zawsze stoi w oczach twoich krwawa śmierć Barbary S. Panie Iezu Chryste, a dla iey osobliwey za mną niegodnym grzesznikiem proźby, kiedy ćiało moie w ostatnim zgodnie śmiertelnym potem oblewać się będzie, niech dusza laską twoią mocnieie y wszystkie pokusy szczęśliwie zwycięża, który żeyesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y z Dychem S. W sczęśliwościach wiecznych, Amen.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.

Błogosławmy Panu,

Bogu Chwała.

A dusze wiernych, &c.
NA KOMPLETĘ.

Niech będźie od wszystkiego stworzenia pochwalony, y odemnie przed śmierćią godnie przyięty Przenayświętszy Sakrament.

Nawroć nas Boże Zbawicielu nasz,

A gniew twoy racz oddalić od nas.

Boże ku wspomożeniu memu, &c.

Panie ku ratunku memu, &c.

Chwała Oycu y Synowi, &c.

Iak była na początku, &c.


HYMN.

Barbaro Swięta uproś godne żyćie,

Bym mogł opłakać złośći me sowicie.

Po dobrey śmierći day w Niebie mieszkanie,

IEZU moy Panie.

Położył koniec żywota twego w pokoiu.

I tłustośćią zboża nakarmi ćiebie.

Panie wysłuchay modlitwy nasze,

A wołanie nasze, &c.
Modlmy się.

Nayrozkosznieyszy Panie Iezu Chryste, wszystkiego szczęśćia naszego błogosławiony początku, y doskonały końcu, oddaięć wnieskończone miłośierdźie twoie, wszystkie akcye, słowa y myśli, nawet y naydrobnieysze momenta, tchnienia, y pulsy serdeczne życia moiego, abym z instancyi wielowładney Barbary Swiętey Patronki y opiekunki moiey, godne zawsze smakow twoiemu cnot Swiętych frukta wydawał, a kiedy wola twoia nayświętsza przenieść mi się do wiecznosći z tego swiata każe, SS. Sakramentami opatrzony, niech ostatni moment w łasce twoiey zakończę, który żyiesz y kroluiesz z Bogiem Oycem y Duchem Swiętym w sczęśliwośćiach wiecznych, Amen.


Zakończenie.
Oddaięć ten powinny pokłon Pano Swięta Barbaro, ty wzaiemnie iuż do nieba wźięta. Pomni omnie, tak teraz za żywota mego, Iako też y przy śmieći, y gdy przed Sędziego Zywych y zmarłych stanę z sumienia rachunkiem, Byway Panno co prędzey na ten czas z ratunkiem.
MODLITWA.

Przyczyna, prośimy ćię Panie Boże, Błogosławioney Marbary Panny y Męczenniczki, niech nam zawsze będźie pomocą, abyśmy nagłą śmiercią nie umierali, ale będąc przed dniem śmierći naszey, Sakramentu Ciała y Krwie Pańskiey przyięciem, y Oleiu Swiętego namazaniem, z łaski twoiey uzbroieni, więcey się postrachow nieprzyiacielskich nie lękali, Amen.


LITANIA O S. BARBARZE.

Pannie y Męczenniczce.

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchay nas. Oycze z Nieba Boże, Zmiłuy się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, Zmiłuy się nad nami.

Duchu Swięty Boże, Zmiłuy się nad nami. Swięta Troyco iedyny Boże, Zmiłuy się nad nami.

[Modl się nad nami:]

Swięta Marya,

Swięta Boża Rodźićielko,

Swięta Panno nad Pannami,

Swięta BARBARO,

Swięta Panno y Męczenniczko,

Oblubienico Chrystusowa,

Niezbożnego Oyca pobożna Corko.

Rożo między ćierniem bałwochwalstwa,

Ozdobo swoiego narodu,

Iasnośći Heliopolu,

Wybrana z tyśiącow,

Chwało Krzyża Swiętego,

Naynabożnieysza do Naysw. Sakramentu,

Szafarko niebioskiego Pokarmu,

Pokarmem wiecznośći karmiąca,

Twierdzo wieży na obronę naszę znakomita,

Patronko umieraiących,

Między domowemi wygnana,

W więźieniu wolna,

W osobnośći niebu domowa,

Ofiaro Rodzica y tryumfatorko,

W pokoiu woiuiąca,

Okręcie chleb niosący,

Zabiegaiąca wiecznemu głodowi,

Kielichem Zbawienia częstuiąca,

Prowadząca twoich na drogę wiecznośći,

Nadzieio grzesznych,

Nauczycielko konaiących,

Na Sądzie strasznym Patronko,

Gorom rozkazuiąca,

Statecznie Boga się trzymaiąca,

Nieustraszona na śmierć,

Wzgardzicielko świata,

Nad śmierć mocnieysza,

Bieg życia zatrzymać mogąca,

Ochłodo Czysca,

Twoi słudzy ćiebie prośimy, Wysłuchay nas Panno.

Abyś nas od wszystkiego złego uwolnić raczyła,

Abyś nas od nagłey, y niespodźiewaney śmierći strzegła,

Abyś nas bez Sakramentow Swiętych umierać niedopuszczała,

Abyś nam folgę, y cierpliwość w boleśćiach uprośiła,

Abyś nam łaskę ostateczną otrzymała,

Abyś nam konaiącym przybyła,

Abyś na Sądźie Bożym stronę naszę trzymać raczyła.

Abyś nas od wiecznego potępienia wyprośiła,

Abyś nam y wszystkim zmarłym pokoy wiecznisty ziednała,

Abyś dusze nasze z mąk Czyscowych wybawić raczyła,

Przez zasługi twoie,

Przez boleść Męczenstwa twego,

Przez żmierć twoię,

Przez onę łaskę z ktorey ćię Christus Oblubienicą swoią nazwał,

Przez onę łaskę z ktorey cię Chrystus w więzieniu nawiedził y uzdrowił,

Przez wszystkie ktoremi ćię Chrystus obdarzył łaski,

Przez wszystkie twoie od Boga odebrane affekty,

Baranku Boży, &c. Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, &c.Wysłuchay nas Panie.

Baranku Boży, &c. Zmiłuy się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste Wysłychay nas.

Kyrie eleyson, Chryste eleyson. Kyrie eleyson.

Modl się za nami Panno, y Męczennico Barbaro.

Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.


MODLITWA

Miłośierdźie nam twoie prośimy ćię Panie Boże, Panna y Męczenniczka Barbara niech ublaga, ktora tobie zawsze wdźięczna była, y zasługą czystośći, y wiary twoiey wyznaniem, abyś nam y winy nasze miłośćiwie odpuśćił y łaski o które ćię przez nię prośimy dać raczył. Przez Pana naszego Iezusa Chrystusa który żyie y kroluie, &c.


Proźba o trzy niebieskie łaski do S. BARBARY.

Niezwyćiężona Heroino Barbaro S. Przez osobliwą w Wierze Chrystusowey, w nadziei zbawienney, y w miłośći nigdy nieugaszoney mężność twoię, proszę ćię ziednay i w żywoćie Chrześćiańskim nieskaźytelną stateczność, w cnotach nieporuszoną ochotę, poki z niestatecznośći świata tego Boska mnie do siebie niezprowadźi ręka. A iako cię słodki Iezus w więźieniu zranioną uleczył, tak ty Panno S. Racz mi lekarką bydź w chorobach moich. Naostatku, w terminie żucia mego, iakeś zwykła klientow swoich ratować, tak y mnie nieopuszczay, ale bądź mi pilną y skuteczną Patronką, Amen.


KORONKA BARBARY SWIĘTEY.

Panny y Męczenniczki Chrystusowey.

Zamyka w sobie trzy dźieśiątki Pozdrowienia Naysw. Panny, trzy Paćierze, y iedno Wierzę w Boga, ku czći Troyce Przenaysw. Ktorą Barbara S. Osobliwie w Oycowskim budynku trzema okienkami wyraźiła. Ta Koronka wten niżey opisany sposob odprawować się ma.
Niech będźie pochwalony PRZENAYSW. SAKRAMENT.

Pieśń przed Koronką.

Spiewa się według Rytmu Bernarda S.

IEZU dulcis memoria.

Barbaro błogosławiona,

Męczenniczko uwielbiona,

Niech ktorzy ćię pozdrawiaią,

Łaskę Bożą przez cię maią.

Weyrźyi Panno ktoraś w Niebie,

Na nas ktorzy zdobią ćiebie,

Rożaną codźień koroną,

Bądź nam przed Bogiem obroną.

Ktorzy wto Bractwo wpisani,

Niech nie będźiem dokonani,

Poki żal nie zayrzy w oczy,

Y łez zdroiu niewytoczy.

Tego pokornie żądamy,

Niechay czas pokuty mamy

Byśmy wolni na sumieniu,

Byli przy ostatnim tchnieniu,

Iezusa Nayswiętsze Ciało,

Ktore na Krzyżu wiśiało,

Niech w ustach sercu panuie,

Dusze nasze pośiłkuie.

Oley Swięty nasze zmysły,

Y wiek życia bardzo śćisły,

Niech okreśi y oczyśći,

Własce Bożey nas uiści.

Będzie z tąd Bog pochwalony,

Z cnot twych y z nas ućieszony,

O Barbaro Panno święta,

Bogu w niebo z źiemie wźięta.

W Imię Oyca, y Syna y Dycha Swiętego, Amen.

Boże ku wspomożeniu memu weyzryi.

Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.

Chwała Oycu, y Synowi y Duchowi Sw.

Iako była na początku, y teraz y zawsze y na wieki wiekow, Amen.
SPIEWANIE

Iako Roża z ćiernia w schodźi,

Barbara się Swięta rodzi,

Zmorz idźie droga perła,

Godna niebieskiego berła.

Oycze nasz, y dźieśięć Pozdrowienia Nayswiętszey Panny.

Chwała bądź Bogi w Troycy iedynemu Oycu, Synowi, Duchowi Swiętemu,

Temu który iest w Personach troiaki,

w Bostwie iednaki.

Y Pannie iego w niebo z źiemie wźiętey, Barbarze Swiętey.


SPIEWANIE

Wdzięczna Wiosna twoie żyćie,

Przyzna to Panno obficie

Każdy, co w twe bieży tropy,

Y całuie święte stopy.

Oycze nasz, y dzieśięć Pozdrowienia.

Chwała bądź Bogu, iako wyżey.
SPIEWANIE

Lilia mieni się w Rożą,

Gdy Oćiec z piekłem się srożą,

Na Panne; da chętnie głowę,

Nad wszelką ludzką wymowę.

Loycze nasz, y Dźieśięć Pozdrowienia.

Chwała bądź Bofu, iako wyżey.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi, y poczęła z Ducha Swiętego.

Zdrowaź Panno Mary

Oto ia służebnica Pana mego, stań mi się według słowa twego.

Zdrowaś Panno Marua

A Słowo stało się Ciałem, y mieszkało międźy nami.

Zdrowaś Panno Marya

Wierzę w Boga Oyca,

Naostatek może się przydać spiewanie według czasu przeypadaiące.


Modlitwa za wszystkich dobrodźieiow naszych
Nakłoń mily Pannie, prośimy cię, do nas uszy laskawośći twoiey, a Dobrodźieiom naszym day grzechow odpuszczenie, w dobrych uczenkach nieustawanie, y w Krolestwie twoim wiele za mało, y za doczesne pozwol nagrody wiekulistey. Przes Pana Iezusa Chrystusa, Amen.
Modlitwa za Braći y siostry żywe Bractwa S. Barbary

Racz bronić wszechmogący y miłosierny Panie Boże nsza za przyczyną Przegłogosławioney Panny y Męczenniczki twoiey Swiętey Barbary od wszelkiego niebezpieczeństwa to nasze zgromadźenie y całym sercem tobie poddane od nieprzyiacielskich racz uchraniać sideł, abyśmy, ktorzi Imiona nasze w regester Bractwa Barbary Swiętey oddaliśmy, z kśiąg przeznaczenych do chwaly wiekulistey niebyli wymazani. Przez Chrystusa Iezusa Pana naszego, który żyie y kroluie na wieki wiekow, Amen.


Modlitwa za umarłych Braći y siostry Bractwa S. Barbary.

Boże Dawco odpuszczenia y Milosniku zbawienia ludzkiego, prosimy laskawośći twoiey, abyś zgromadźenia naszego Braćia, siostry, powinne, y dobrodźieie, ktorzi ztego swiata zesśli, za przyczyną Blogosławioney y zawsze Panny Maryiey y S. Panny Barbary Patronki naszey ze wszystkiemi swiętemi do uczęstnictwa wiecznego Blogoslawienstwa przypuśćić raczył. Przez Iezusa Christusa Pana naszego, Amen.


Modlitwa za Chorych

Wszechmogący wieczny Boże zdrowie wiekuliste wierzących, racz wysłuchać służebnika twoiego (służebnicę twoię) za ktorego (za ktorą) ratunku Miłosierdźia twego prosimy, aby gdy będźie iego (iey) zdrowie powrocone, mogł, (mogła) tobie w kośćiele twoim dziękczenienie odprawować. Przez Iezusa Chrystusa Pana naszego, Amen.


Modlitwa za Kanaiących.

Prośimy cię naymilosiernieyszy Panie IEZU Christe, przez onę gorszkość ktorąś za nas podiął na krziżu w onę godźinę, kiedy przenayswiętsza Dusza twoia znaybłogosławieńszego Ciałła twego wychodźiła, zmilui się nad grzesznemi Duszami przi wyńśćiu ich z ciała, który żyiesz u kroluiesz nawieki wiekow, Amen.


LITANIA O S. IOZEFIE,

Patronie Konaiących.

Kyrie eleyson. Chryste eleyson. Kyrie eleyson. Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchay nas.

Oycze z nieba Boże, Zmiłui się nad nami.

Synu Odkupicielu swiata Boże, Zmilui się nad nami.

Duchu Swięty Boże, Zmiłui się nad nami.

Swięta Troyco Iedyny Boże, Zmiłui się nad nami.
Swięta MARIA,

Swięta Boża Rodźićielko,

Matko Pana Iezusowa,

Oblubienico swiętego IOZEFA,

Iozefie S. Synu Davidow,

Piastunie y Opiekunie P. Iezusow,

Męzu wedluk serca Bożego,

Sługo wierny y mądry,

Strożu honoru Matki Bożey,

Swiadku iey niewinnośći,

Laskami y cudami napelniony,

W Panieńśtwie nayczystszy,

W Pokorze nayglębszy,

W Miłośći naygorętszy,

W Bogomyslnośći naywyzszy,

Ktoryś samego Ducha S. Swiadectwem Mąż sprawiedliwy iesteś nazwany,

Ktoryś z Nieba wiadomość wziął o swiętey Taiemnicy wcielenia syna Bożego,

Ktorys do Betleem Pannę Maryą tobie poslubioną prowadził,

Ktoryś byl godźien bydź przy narodźeniu syna Bożego, y iego w złobie położonego wieźiec,

Ktoryś Dziećiątko obrzezańego Iezusa mianował,

Ktoryś Dziećiątko Pana Iezusa z Panną Maryą w kośćiele ofiarował,

Ktoryś za Anielskim napomnieniem z Dzićiątkiem y Matką iego do Egiptu uchodził,

Ktoryś po śmierći Heroda do ziemie Izraelskyei z Dziećiątkiem Panem Iezusem y z przeczystą Matką iego powroćił,

Ktoryś z Przezystą Matką Pana Iezusową załosny onegoż, gdy w Ieruzalem został, szukał,

Ktoryś Iezusa po trzech dniach międźy Doktorami siedzącego z radośćią znalazł,

Ktoryś Pana nad Pany sobie na ziemi posłusznego miał,

Ktorego umieraiącego sam wcielony Bog z Przenayswiętszą Matką cieszył, y ratował y do wiecznośći wyprawował,

Orędowniku nasz, Ratui nas Iozefie swięty.

Patronie nasz, Ratui nas Iozefie swięty.

We wszystkich naszych uciskach.

W godźinę śmierći naszey.

Prez przedźiwne wybranie twoie,

Przez Nayswiętsze Poslubienie twoie,

Przez wszystkie prace y trudy twoie,

My, Ktorzi się pod Obronę twoię uciekamy,

Abyś nam odpusczenie grzechow naszych uprośić raczył, Ciebie prosimy wysłuchay nas.

Abyś nam wszystkim, ktorzi w tym Bractwie służą, y twoiey się polecaią opiece, łaskawym bydź raczył, Ciebie prosimy wysłuchay nas.

Abyś wszytkich, ktorzi w opiece twoiey ufaia, zawsze y wszędźie bronić raczył, Ciebie prosimy wysłuchay nas,

Abyś nam dobrą śmierć, y przyniey przitomność Iezusa y Maryi ziednać raczył, Ciebieprosimy wysłuchay nas.

Oblubieńcze Panny Maryi, Ciebie prosimy wysłuchay nas.

Baranku Boży, który gladzisz grzechy swiata, Przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gladzisz grzechy swiata, Wysłuchay nas Panie.

Baranku Boży, który gladzisz grzechy swiata, Zmilui się nad nami,

Chryste usłysz proźby nasze.

Chryste wysłuchay modlitwy nasze.

Kyrie eleyson.

Chryste eleyson.

Kyrie eleyson.


Oycze nasz ktorys iest,
ANTYPH. Iozefie synu Davidow, nieboy się przyiąć Maryi Malżonki twoiey, albowiem, co się wniey narodziło, z Ducha swiętego iest.

Modl się za nami swięty Iozefie.

Abyśmy sę stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.
Przenayswietszey Rodzicielki twoiey oblubieńca zaslugami, prosimy cię Panie ratuy nas, iż czego z własnych śił dostąpić niemożemy, żebyśmy to za iego przyczyną otrzymali, który zyiesz y kroluiesz w idenośći Ducha swiętego Bog na wieki wiekow, Amen.
Modlitwa do Sw. Iozefa.

Xiąże naychwalebnieysze Iozefie swięty, Oblubieńcze Panny Przenayswiętszey, ia nayniegodnieyszy grzesźnik, niemałą ufność y nadzieię w tobie pokładam, zkąd proszę cię przez gorzką Mękę y śmierć Iezusa Chrystusa, ktoregoś ty wychował, przez gorzką żałość Matki iego nayczystszey oblubienice twoiey Maryi, przez serće naysłodsze y zasługi Iezusa, Maryi, y uprośmi tę łaskę abym się, nim umrę, z serca nawrocił do Pana Boga moiego, y prawdziwą czynił pokutę. Stoy przy mnie y ratuy opieką twoią y zasługami Iezusa y Maryi w godzinę śmierći moiey. Spraw to, aby wyśćie mouę z tego swiata Wiarą Katholicką, nadzieią mocną, miłośćią doskonalą, calą Spowiedzią, Ciała Przenayswiętszego pokarmem, y Oleiem swiętym zmocnione było. Bądź mi Patriarcho swięty przy z gonie pomocnikiem, przybądz w onę ostatnią godzinę, kiedy ięzykiem na poły umarłym władnąć nie będę mogł, na wezwanie twoię, ani oczu moich podnieść do ciebie nie zdołam, bądź pamiętnym na ten czas modlitw moich, które teraz oddaię tobie, y spraw się zemną według miłosierdzia twego. Ratui mnie O S. Iozefie ostatnią rostaiącego się godzinę, aby mi kśiąże ciemnośći nie zabiegał, aby mi moc piekielna nieszkodźiła, ani dopuszczay o naymilsza obrono Duszy moiey w piekielne wpadać męki, ktorą naydroźsza krew syna Bożego odkupiła, ale ią od wieczney śmierći ciemnośći wyzwol za pomocą y miłosierźiem tego, ktoregos ty wychował Iezusa Chrystusa Syna Bożego który z Oycem y Duchem swiętym zyie y kroluie na wieki wiekow, Amen.


Modlitwa o scźęsłiwą śmierć.

Panie Iezu Chryste przes onę gorzkość twoię, ktorąś za mnie nędznego ćierpiał na krziżu, osobliwie w onę godzinę, ktorą dusza twoia naydrozsza wyszła z blogosławionego ciała twego, proszę pokornie, zmiłui się nad duszą moią, na wyściu iey z ciała, a zaprowadź ią do życwota wiecznego, Amen.

Sprawiedliwy iessteś Panie, y wszystkie sądy twoie prawe, y drogi twoie milosierdzia, y prawdy, sądu pełne są. Wspomni teraz Panie na mnie, a nie mśći się nad grzechami moiemi, niepomni na złośći moie, y wycow moich, bośmy nieposłuszni byli przikazaniu twemu, y przetośzmy dani na złupienie y niewolą, na śmierć, y na posmiewisko wszystkim naradom. Uczyń wolą twoię Panie, a weźmi Ducha mego w pokoiu, Amen.
Modlitwa o zbawienną śmierć.

Panie Iezu Chryste przez one gorzkie utrapienie twoie, które cierpiała Dusza twoia na on czas, kiedyś w Ogroycu upadaiąc na twarz twoię przenayswiętszą mowił do Oyca twoiego: smutną Dusza moia iest aż do śmierći: proszę cię pokornie, żebyś oney ostatneczney straszney godziny raczył mi bydz milośćiwym, gdy boiaźń śmierci serce moie napełni drzeniem. A iako tobie oyciec twoy z nieba posłał Anioła, który cię cieszył; tak y mnie racz oney, ostateczney godziny ucieszyć z pomocą Anioła twoiego, ktoryby potwierdzał, cieszył, y przewodnikiem był do oney krainy nieznaiomey, do sądy twego straszliwego, Amen.


Modlitwa o sczęśłiwe skonanie.

Boże miłośćiwy, Noże dobrotliwy y łaskawy, ktorego miłosierdzie y inne sprawy Boskie całuię; przez rany twoie drogie przez gorzką śmierć twoię, dayże mi dobrze y swiątobliwie umrzeć, day mi żkończyć iako sprawiedliwi kończą, a niech nieumieram, azeć się, iakomabydź spodobam, y nayswiętsze ciało twoie przyimę, zeby przyście moie do ciebie było sczyrą wiarą, nadzieią mocną y miłośćią doskonałą. Przez Pana naszego Iezusa Chrystusa, który z oycem y Duchem swiętym żyie, y kroluie na wieki wiekom, Amen.


Testament Człowieka Krześćiańskiego, aby go każdy wieczor czytał, odprawiwszy swoie zwyczaine wiecźorne modlitwy.

W Imię Pańskie Amen.

Ia grzeszny Człowiek oddaię y polecam duszę moię Bogu moiemu, ciało zaś ziemi, robactwu, y zkazytelnośći. Chętnie opuszczam wszystkie zyćia tego lubiesznośći, które nic inszego niesą, tylko marność nad marnośćiami, y wszcleiaka marość, brzidzę się grzechami moiemi, bo ich Bog nieskończonie Dobry nienawidźi, ktorego ia nadewszytko miłuię, y z miłośći tey ku Bogu odpusczam wszytkim nieprzyiaciołom moim z całego Serca. Wierzę w Boga iednego w istoci, a troiakiego w osobach, Oyca, Syna, y Ducha Swiętego, który iest Ztworzyciel, Odkupiciel, y Poswięciciel nieskończonie mądry y prawdźiwy. Wierzę mocno cokolwiek Matka nasza Kośćioł swięty do wierzenia podaie, ufam w obietnicach, w wiernośći, w wszechmocnośći y Dobroći Boskiey, iż otrzymam odpuszczenie grzechow, łaskę y żywot wieczny. Miluię Boga nieskończoney miłośći godnego ze wszytkiego serca, ze wszytkiey mysli, y ze wszytkich sił moich. Poddaię się cale y doskonale wszytkiemu temu, iakokolwiek zemną przenaiswiętsza y zawsze uwielbiona wola Boska sporządźiła, gotow iestech czynić, y cierpieć, żyć, y umrzeć według upodobania twego moy Boże, niech się stanie wola twoia iako w niebie tak y na ziemi. Polecam ciało y Duszę moię w Opiekę Naychwalebnieyszey Panny Maryi Matki y Patronki moiey naymilszey, swiętego stroża Anila, swiętego Iozefa, swiętey Panny Barbary Patronki moiey nayosobliwszey, Sw. N. N. Y wszytkich swiętych, ktorych usielnie, y pokornie proszę, aby mi na pomocy byli teraz, y w godźinę śmierci moiey. Ostatnie słowa moie będą: Iezus, Maria, Iozef, w ich rozmyslaniu żyć, y umierać pragnę, a ieżeli tych nayswiętszych y naysłodszych Imion na ten czas nie będźie mogł moy ięyk wymowić, niechayże wymowi serce, a ieżeli bym w godźinę śmierći od rozumu odstąpil, teraz oswiadczam się, y na tych miast zwielką uczciwośćią, uniżenośćią, y nabozeństwem, y serdecznie wspominam, Iezus, Maria, Iozef. O Moy Boże, w ręce twoie polecam Ducha mego, Amen.
Akty, które się przy konaiących cichym głosem mowić mogą, any ie myslą wymawiali.

Oycze niebieski, otoż teraaz duszę moię na twoie ręce testamentem oddaię, abyś ią do miłosierdzia twego przyiął, ktorąs na obraz twoi stworzyl.

Znam się, żem naywiększy na swiećie grzesznik, ale tesz wiem, żeśty naylepszy na niebie oyciec.

Pamiętay na krew niewinną iedynaka twego, obacz na twarz iego dla mnie zaśiniałą, a dla milośći iego odpuść mi złośći moie.

Iezu dobrotliwwy! Iezu umęczony, Iezu za grzechy moie na krziżu w boleśćiach konaiący, przybądźże mi na pomoc tey godzinki, a nieday Duszy moiey ginąć. Ciężkie są złośći moie, dotąd popełnione, ale ważnieysza krew twoia do ostatniey kropli wylana.

Serca mego pociecho naywiększa rany Iezusowe, niechayże się zwami iescze nacieszę.

Day mi Iezu słodki mieysce w otwartym Boku twoim, tam się ćisnę przed napaścią czartownika, tam cię o gospodę proszę.

Iezu nayukochanszym byłeś mi zawsze Iezusem, bądź że y teraz, kiedy mi cię naywięcey potrzeba: zabieram cię wdrogę wiecznośći w krainę ciemnośći, swiećże mi łaską twoią Duchu przenayswiętszy.

Matko Iezusowa, Matko konaiących nbayswiętsza Marya, teraz teraz przybyway do mnie, poday milosierną rękę, abym na tym końcu zycia mego niezginął.

Mdleię w śmiertelnych sidłach naysłodsza Marya, zakrapiayże mnie mlekiem łaskawośći, dobroci twei, y pokaż mi się miłosierną Matką; w tobie do ostatniego momentu pokładam nadźieię moię.

Iezus Marya Iozef oddałem wam iusz dawno duszę y ciało moie w opiekę, oddaię wam y ten koniec ostatni życia mego.

S. Iozefie ocierayże smiertelne poty moie, a ciesz mnie poki Ducha mego Bogu nieoddam.

Barbaro swięta czas iuż przybliżył się opieki twoiey, o ktorą prosiłem cię za wsze, abyś przy ostatnim konaniu moim była, bądź że y teraz.

Aby iedney pokutującey Łzy zebrzęod ciebie sw. Piotrze, y od ciebie sw. Magdalena, abym nią odkupił się z grzechow moich.

Teraz, teraz niedopusczay przystępu do mnie piekielnym pokusom Anielski pułkow Hetmanie Michale sw ktorych iakom się raz odrzekł, tak y teraz onych się odprzysięgam.

Koniec idźie żyćia mego, Koniec także prac moich naywiernieyszy moy S. Aniele Strożu, dźiękuięć za wszystkie około mnie Starania twoie, zaprowadźże mnie do twego y mego Boga.

Boże! Bądź miłośćiw grzechom moim, Iezus Marya Iozef do was idę, wam się oddaię na wieki, Amen.
SERDECZNY

Akt z AfektemO Boże! Wieczna Mądrośći y Prawdo, O gdyby cierpieć, krew wylaź y umrzeć z Męczennikami twemi dla ciebie y dla wiary twoiey! ale tegom niegodźien, iednajk boleśći moie, krew moię, y śmerć z męką z krwią wylaną u śmierćią ich lączę na oswiadczanie, że ia niegodny wtey wierże y za nię cierpieć y umierać chętnie po tysiąc razy ieztech gotow, ile kroć po całym ciele wżyłach moich krew się przelewa. Ufam w tobie O Boże iedyne Dobro moie ! Że mi odpuśćisz grzechy moie, y przyumiess mię na łaskę y domnieśćisz w krolestwie twoim, gdźie zgotowane iest mieysce dla wybranych twoich; ufam mocno, nie przez zaslugi moie, ale przez przyczynę SS. Patronow moich, a osobliwie przez zasługi syna twego; O ! gdyby wszytkie wody włzy odmienić można, żeby przynamniey iedyna kropelka tobie przyiemna byla, O ! gdyby twarde opoczyste serce moie ule piasku na brzego morskim się skruszyło! a tobie iedne źiarnecko wdzięczne było, bodayżem iako Piotr y Magdalena w obfite łzy się rozlał, żem ciebie Boga mego obraził ! Niechay O Boże ! Rany syna twego, y krew iego za mnie o miłosierdźie proszą. Kiedy łzy moie niegodne ustaną, Boże bądź mi milosćiw; bodayżem wszytkie grzechy moie krwią własną mogł zgładźić; y niechcęć ia niechcę ciebie Boże moy więcey nigdy obraźić; wolę w piekle bydź bez grzechu, niżeli w grzechem w niebie ; zpusczam się na wolą y miłosierdźie twoię, niech umieram, niżeli bym dłużey żył, a ciebie obraźił. Miłuię cię Boże naylepsze dobro moie O ! gdybym miał wszystkę miłość naydoskonalszą wszytkich swiętych Aniolow, O! Gdyby wszytkę miłość swiatową y ogień w miłość twoię obrocić! Gdybym miał wszytkie serca, albo przynamniey iednyną iskierkę doskonałey miłośći, tobym uczynil; iednak lubo tego moie grzeszne serce niegodne, y niezdoła, przecięć ie ofiaruję całe, y wszystek moy afekt, bo ia ciebie kocham nad siebie samego, nad zbawienie moie więcey niżeli ia poiąć albo pragnąć mogę. O Iezu! Iedinie pragnę, abym żył w boleśćiach, żeś ty w boleśćiach dla mnie zyl y umarł; to żądam, abym żył w żalu serdecznym a umarł w miłośći; wtym mnie wysłuchay, gdy ciebie kochać niemogę, iako chcę, y powinien iestem, a ty godźien iesteś, day abym rozwiązany z tym ciałem ciebie w niebie tym doskonaley chwalił y kochał na wieki, O IEZU! Miłośći moia, Amen.

O.A.M.D.GI.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət