Ana səhifə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


Yüklə 1.72 Mb.
səhifə2/12
tarix24.06.2016
ölçüsü1.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ТЯБИЯТ ЕЛМЛЯРИЯсас бюлэцляр.


2

Təbiət elmləri

20

Тябият елмляри бцтювлцкдя

22

Физика-рийазиййат елмляри

24

Кимйа елмляри

26

Йер щаггында елмляр (эеодезийа, эеофизика, эеолоэийа вя cоьрафийа елмляри)

28

Биолоэийа елмляри

20

Тябият елмляри бцтювлцкдя

20.г

Тябият елмляри тарихи бцтювлцкдя

20.1

Инсан вя ятраф мцщит. Инсан еколоэийасы. Еколоэийа бцтювлцкдя

22

Физика-рийазиййат елмляри

20.1

Рийазиййат

22.14

Cябр

22.15

Щяндяся. Тополоэийа

22.16

Рийази анализ. Функсионал анализ

22. 17

Ещтимал нязяриййяси. Рийази статистика. Diskret analiz

22.18

Рийази кибернетика

22.19

Рийази щесаблама

22.2

Механика

22.3

Физика

22.3г

Физика тарихи

22.31

Нязяри физика

22.32

Акустика

22.33

Електрик вя магнитизм

22.34

Оптика

22.36

Молекулйар физика

22.37

Бярк cисимлярин физикасы. Кристаллографийа

22.38

Нцвя физикасы вя елементар щиссяcикляр

22.6

Астрономийа

24

Кимйа елмляри

24г

Кимйа тарихи

24.1

Цмуми вя гейри цзви кимйа

24.2

Цзви кимйа

24.4

Аналитик кимйа

24.5

Физики кимйа. Кимйяви физика

24.6

Коллоидал кимйа (fiziki-kimyəvi parçalanmış sistemlər)

24.7

Йцксякмолекуlyar бирляшмялярin кимйасы (полимерляр)

26

Йер щаггында елмляр (эеодезийа, эеофизика, эеолоэийа вя cоьрафийа елмляри)

26.0

Йер haqqında elmlər бцтювлцкдя

26.1

Эеодезийа елмляри. Картографийа

26.2

Эеофизикi елмляри

26.21

Йерaltı sərvətlər физикасы

26.22

Щидролоэийа

26.221

Океанолоэийа

26.222

Гурunun щидролоэийасы

26.23

Метеоролоэийа

26.3

Эеолоэi елмляр

26.30

Эеокимйа

26.31

Минеоролоэийа. Петрографийа (петролоэийа)

26.324

Тектоника

26.33

Tарихи gеолоэийа

26.34

Файдалы газынтылар эеолоэийасы

26.341

Метал файдалы газынтылар

26.342

Гейри метал файдалы газынтылары

26.343

Йанар файдалы газынтылар (каустобилитляр). Битумлар

26.343.1

Нефт

26.35

Щидроэеолоэийа

26.36

Эеокриолоэийа (buzlaşmanı tədqiq edən elm)

26.38

Дяниз эеолоэийасы

26.8

Cоьрафи елмляр

26.8 г


Эоьрафийа вя cоьрафи кяшфляр tarixi. Cоьрафийашцнас вя səyyahların тярcцмейи – щаллары

26.82

Физики cоьрафийа

26.823

Эеоморфолоэийа

26.89

Юлкяшцнаслыг. Дийаршцнаслыг

28

Биолоэийа елмляри

28г

Биолоэийа елмляри тарихи бцтювлцкдя

28с

Биолоjи ахтарышларын техникасы вя тяшкили

28.0

Цмуми биолоэийа

28.01

Həyat və onun əmələ gəlməsi

28.02

Üzvi aləmin inkişafı (филоэенез). Təkamül biologiyası

28.03

Oрганизмин фярди инкишафы (Онтоноэез). İnkişaf biologiyası

28.04

Цмуми эенетика

28.05

Цмуми систолоэийа

28.06

Цмуми морфолоэийа. Цмуми hистолоэийа

28.07


Физики-кимйяви биолоэийа. Цмуми биофизика, биокимйа вя физиолоэийа Иммунолоэийа

28.071

Цмуми биофизика

28.072

Цмуми биокимйа

28.073

Цмуми физиолоэийа

28.074

Иммунолоэийа

28.08

Еколоэийа, паразитолоэийа вя bioloji coğrafiya. Тятбиги биолоэийа

28.080.1

Факториал еколоэийа

28.082

Щидробиолоэийа

28.08

Паразитолоэийа

28.087

Тятбиги биолоэийа

28.088

Cанлы алямин мцдафияси

28.1

Палеонтолоэийа

28.3

Вирусолоэийа

28.4

Микробиолоэийа

28.5

Ботаника

28.57

Биткилярин биофизикасы, биокимйасы, физиолоэийасы вя иммунолоэийасы

28.59

Биткилярин систематикасы

28.6

Зоолоэийа

28.62

Щейванларын тюрямяси вя тякамцлц (филоэенез). Щейванларын биолоjи inkişafı

28.63

Щейванларын фярди инкишафы (онтоэенез). Щейванларын инкишафынын биолоэийасы

28.64

Щейванларын эенетикасы

28.66

Щейванларын морфолоэийасы, анатомийасы вя hистолоэийасы

28.67

Щейванларын биоfizikası, biokimyası вя иммунолоэийасы

28.68

Щейванларын еколоэийасы вя cоьрафийасы

28.688

Щейванларын мцщафизяси

28.69

Щейванларын систематикасы

28.7

Инсанын anatomiyası. Антрополоэийа

28.70

Инсанын биолоgiyası

28.703

Инсанын инкишафının biologiyası

28.704

Инсанын эенетикасы (антропоэенетика)

28.705

Инсанын ситолоэийасы

28.706

Инсанын анатомийаsı вя щистолоэийасы

28.707

Инсанын биофизикасы, биокимйасы, физиолоэийасы вя иммунолоэийасы

28.708

Инсанын биоеколоэийасы

28.71

Антрополоэийа

3

Техника. Техники елмляр

30

Техника вя техники елмляр бцтювлцкдя

30г

Техника тарихи

30лб

Техники музейляр вя сярэиляр

30н

Тящлцкясизлик техникасы

30.1

Цмумтехники интизам

30.10

Метролоэийа. Юлчц техникасы

30.11

Рясмхятт

30.12

Техники механика

30.13

Техники физика

30.16

Техники биолоэийа

30.17

Ергономика

30.18

Техники естетика. Сянaйе инcясяняти

30.2

Лайищяляшдирмя

30.3

Хаммал. Материаллар. Материалшцнаслыг

30.4

Конструксийалар

30.6

Цмуми технолоэийа. Сянайе истещсалынын ясаслары

30.61

Айры-айры технолоъи просесляр

30.8

Монтаj, истисмар, сянайе аваданлыгларынын вя машынларын тямири

30.9

Сянайе аваданлыгларынын вя машынларын йенидянгурулмасы вя мцасирляшдирилмяси

31

Енерэетика

31.2

Електроенерэетика. Електротехника

31.23

Електротехники материаллар вя мямулатлар

31.24

Йцксяк эярэинлик техникасы

31.25

Електрик енерjисинин мянбяляри

31.26

Електрик машынлары, апаратлары, електрик аваданлыглары. Електрик машынлары вя апаратгайырма

31.27

Електрик (енерэетика) системляри

31.29

Електрик енеръисинин истифадя едилмяси

31.3

Истилик енерjiсы. Истилик техникасы

31.31

Истилик техникасынын нязяри ясаслары

31.35

Енерэетика йанаcаьы

31.36

Истилик машынлары вя апаратлары. Истилик енерjи машынгайырмасы

31.37

Истилик електрик стансийалары

31.38

Теплофикасийа. Истилик тяcщизаты

31.39

Сянайе истилик техникасы вя сойудуcу техника

31.4

Нцвя енерjиси (атом енерjиси)

31.5

Щидроенерэетика

31.6

Енерэетиканын диэяр сащяляри

31.7

Сыхлашдырылмыш вя сейрякляшдирилмиш газларын техникасы

32

Радиоелектроника

32.81

Кибернетика

32.84

Цмуми радиотехника

32.845

Ютцрцcцляр. Ютцрцcц хяттляр (фидерляр)

32.846

Эцcляндириcи гурьулар (эцcляндириcиляр)

32.85

Електроника

32.86

Квант електроникасы

32.87

Електроакустика

32.88

Електрик рабитяси

32.881

Телеграф рабитяси

32.882

Телефон рабитяси

32.884

Радио ялагя вя йайым

32.885

Електрик сигнализасийа

32.94

Телевизийа

32.95

Радиолокасийа

32.96

Автоматика вя телемеханика

32.97

Щесаблама техникасы

32.973

Компцтерляр (Електрон - щесаблама машынлары)

32.973.202

Компцтер системляри вя şəbəkələri

32.973.202-018.2

Компцтер şəbəkələrinin програм тяминаты

32.973.26- 018.2

Програм təminatı

32.98

Оргтехника

32.99

Радиоелектрониканын диэяр сащяляри

33

Mядян иши

33.12

Маркшейдер иши. Mədən щяндясяси

33.13

Газма. Газма-партлайыş ишi

33.131

Quyuların qazılması

33.2

Бярк файдалы газынты йатагларынын мцхтялиф ишлянмя цсуллары

33.3

Faydalı qazıntı yataqlarının mühüm səhələrinin işlənməsi

33.34

Бярк гейри метал файдалы газынты йатагларынын ишлянмяси

33.36

Нефт вя газ йатагларынын ишлянмяси

34

Металларын технолоэийасы. Машынгайырма. Cищазгайырма

34.2

Металшцнаслыг

34.3

Металлурэийа

34.4

Цмуми машынгайырма. Машыншцнаслыг

34.5

Машынгайырманын цмуми технолоэийасы. Металларын ишлянмяси

34.6

Мцхтялиф машынгайырма вя метал емалетмя просесляри вя истещсалы

34.64

Гайнаг, кясмя, лещимлямя, йапышдырма

34.7

İstehsal avadanlıqlarının texnoloji dəzgahların sahəvi təyinatı

34.8

Метал мямулаты истещсалы

34.9

Cищазгайырма

35

Кимйа технолоэийасы. Кимйа sənayesi

35.102

Кимйа мяишятдя

35.11

Кимйа apparatlarının технолоэийалаrı və ясас просесляр

35.20

Гейри-цзви маддялярин технолоэийасы бцтювлцкдя. Ясас кимйяви мящсулларын технолоэийасы

35.32

Эцбряляр

35.33

Пестисидляр

35.35

Електрокимйяви истещсал

35.36

Радиокимйяви истещсал

35.41

Селикат истещсалы

35.46

Cилалайыcы материаллар вя мямулатлар

35.50

Цзви маддялярин технолоэийасы бцтювлцкдя

35.51

Истилик технолоэийасы

35.513

Йанаcаьын газификасийасы. Эенератор вя йанар газларын истещсалы

35.514

Нефт вя нефт газларынын йенидян ишлянмяси. Нефт мящсулларынын истещсалы

35.61

Ясас цзви birləşmələr (ağır üzvi birləşmələr)

35.62

Ара мящсуллар (йарыммящсуллар) вя бойалар. Анелин бойа истещсалы

35.63

Щярби – кимйа истещсалы

35.66

Дярман bitkiləri вя препаратлары. Яcзачылыг истещсалы

35.68

Ятирли маддяляр вя ятриййат – косметик васитяляр

35.71

Йцксяк молекуллу бирляшмяляр вя пластмаслар

35.72

Каучук вя резин

35.73

Кимйяви лифляр

35.74

Lak-boyalı materiallar və lak boyalı üzlüklər

35.75

Йапышганлар, ъелатинляр вя йапышдырманын технолоэийасы

35.76

Мешя-кимйа istehsalı

35.77

Селлиоз-каьыз истещсалы

35.78

Пий вя йаь. Сабун вя йуйуcу məhsullaр. Мумлар

36

Ярзаг истещсалы

36.83

Чюрякбиширмя истещсалы (Чюрякбиширмя)

36.84

Гянд истещсалы

36.86

Ширниййат истещсалы

36.87

Гыcгырма истещсалы

36.88

Алкаголсуз ичкилярин истещсалы

36.91

Мейвя вя тярявязлярин ишлянмяси

36.92

Ят вя ят мящсулларынын истещсалы

36.93

Гуш мящсулларынын истещсалы

36.94

Балыг вя балыг мящсулларынын истещсалы

36.95

Сцд вя сцд мящсулларынын истещсалы

36.96

Консерв истещсалы

36.97

Гида консентратларынын истещсалы

36.98

Дадлы мящсулларын истещсалы

36.99

Иcтимаи иашя. Кулинарийа

37

Аьаc технолоэийасы. Йцнэцл сянайе истещсалы. Полиграфийа истещсалы. Фотокинотехника

37.1

Аьаc технолоэийасы

37.2

Йцнэцл сянайе истещсалы

37.8

Полиграфийа sənayesi

37.9

37.94


37.95

Фотокинотехника

ФотографийаКинотехника

38

Иншаат. Tikinti

38.1

Иншаатын нязяри ясаслары

38.2

Тикинтидя тядгигат вя лайищяляшдирмя

38.3

Тикинти материаллары вя мямулатлары

38.4

Xüsusi binalar

38.5

Тикинти конструксийалары

38.6

Тикинти materiallarının технолоэийасы

38.7

Тикинтинин мцхтялиф нювляри

38.9

Йашайыш йерляринин абадлашдырылмасы

38.96

Йаньындан мцщафизя

39

Няглиййат

39.1

Няглиййатын цмуми мясяляляри

39.2

Дямирйолу няглиййаты

39.3

Автомабил йол няглиййаты

39.33

Автомобилляр. Автомобил тикинтиси.

39.4

Су няглиййаты

39.5

Щава няглиййаты

39.6

Планетлярарасы ялагяляр (планетлярарасы учушлар)

39.8

Шящяр няглиййаты

39.9

Сянайе няглиййаты

4

Кянд вя мешя тясяррцфаты. Кянд вя мешя тясяррцфаты елмляриКянд тясяррцфаты вя агрокимйанын тарихи

40

Кянд тясяррцфатынын тябии – елми вя техники ясаслары

40.0

Кянд тясяррцфатынын биолоэийасы (агробиолоэийа)

40.1

Агрофизика

40.2

Агрометеролоэийа вя агроклиматолоэийа

40.3

Торпагшцнаслыг

40.4

Агрокимйа

40.5

Кянд тясяррцфаты микробиолоэийасы

40.6

Кянд тясяррцфаты мелиорасийасы

40.7

Кянд тясяррцфатынын механикляшдирилмяси вя електрикляшдирилмяси. Кянд тясяррцфатында авиасийа

40.8

Кянд тясяррцфаты тикинтиляри

41

Цмуми биткичилик

41.2

Биткичилийин биолоjи ясаслары

41.3

Селексийа, тохумчулуг, чешид. Иглимляшдирмя

41.4

Якинчилик. Агротехника

41.8

Xalq тясяррцфатында истифадя olunan yabanılar. Битки resursлары. Битки хаммаллары

41.9

Мцхтялиф тябии yaxud сцни шяраитдя биткичилийин хцсусиййятляри. Bitkiçiliyin coğrafiyası və bitkiçiliyin təbii zonalaşdırılması

42

Хцсуси биткичилик

42.1

Тарлачылыг

42.2

Йем истещсалы. Йем биткиляри

42.3

Баьчылыг вя тярявязчилик

42.37

Декоратив баьчылыг вя йашыллашдырма

42.8

Субтропик вя тропик биткиляр

43

Мешя тясяррцфаты. Мешя тясяррцфаты елмляри

43.4

Мешячилик

43.9

Мешя щазырлыьы (мешя истисмары)

44

Биткилярин мцщафизяси

45

Цмуми щейвандарлыг

46

Хцсуси щейвандарлыг

46.0

Малдарлыг. Ири гарамал

46.1

Атчылыг. Ulaqçılıq вя гатырчылыг

46.5

Донузчулуг

46.7

Хырда щейвандарлыг

46.8

Гушчулуг

46.9

Арычылыг. Ипякчилик. Кошенил. Тозландырыcы – ешшякарылары

47

Овчулуг тясяррцфаты. Балыг тясяррцфаты

48

Байтарлыг

5

Сящиййя. Тибб елмляри

5 г

Тибб вя сящиййянин тарихи

51

Иcтимаи эиэийена вя сящиййянин тяшкили. Эиэийена. Епидемиолоэийа.

51.2

Эиэийена

51.9

Епидемиолоэийа

52

Цмуми патолоэийа. Тибб вирусолоэийа, микробиолоэийа вя паразитолоэийа. Формоколоэийа. Формасийа. Токсиколоэийа

52.5

Ümumi patologiya

52.6

Tibbi virusologiya. Mikrobiologiya və parazitologiya

52.8

Farmakologiya, Farmasiya, Toksikologiya

53

Kliniki təbabət бцтювлцкдя

53.4

Цмуми диагностика

53.5

Цмуми терапийа

53.6

Тибби рентэенолоэийа вя радиолоэийа

54.1

Дахили хястяликляр

54.5

Cярращлыг

54.54

Оператив cярращлыг. Топографик анатомийа

54.57

Айры-айры сащя, систем вя органларын cярращлыьы

54.58

Травмотолоэийа вя ортопедийа

55.1

Йолухуcу вя паразит хястяликляр

55.4

Фтизолоэийа

55.5

Ревмотолоэийа

55.6

Онколоэийа

55.8

Венеролоэийа. Дермотолоэийа

56.1

Нервопотолоэийа. Нейроcярращлыг. Психатрийа

56.6

Стомотолоэийа

56.7

Офтолмолоэийа

56.8

Оториноларинголоэийа

56.9

Уролоэийа

57.0

Тибби сексолоэийа

57.1

Эинеколоэийа

57.3

Ушаг хястяликляри

58

Тиббин тятбиги сащяляри

60

Иcтимаи елмляр бцтювлцкдя

60.5

60.54


Сосиолоэийа

Sosial qruplar60.6

Статистика

60.7

Демографийа

63

Тарих. Тарих елмляри

63.3

Тарих

63.3 (0)

Цмумдцнйа тарихи

63.3(0)2

Ибтидаи иcма cямиййяти

63.3 (0)3

Гядим дцнйа

63.3 (0)31

Гядим Шярг

63.3 (0)32

Антик дювр

63.3 (0)4

Орта ясрляр (В яср.-1640-cы ил)

63.3 (0)5

Йени тарих (1640-1918)

63.3 (0)6

Ян йени тарих(1918-)

63.3 (0)61

1918-1939-cу илляр дюврц

63.3 (0) 62

Икинcи дцнйа мцщарибяси дюврц (1939-1945)

63.3 (0) 63

1945-80-cы иллярин сону дюврц. ХХ яср

63.3 (0) 64

80-cы иллярдян сонракы дювр

63.3 (0= ......)

Мцхтялиф юлкялярдя йашайан айры-айры халгларын тарихи

63.3(2)

Русийа вя ССРИ тарихи

63.3(2) л6

Тарихи музейляр. Тарихи щейкялляр вя тарихи йерляр. Тарихи щейкяллярин мцщафизяси

63.3(2) 2

Ибтидаи иcма гурулушу.

63.3(2) 4

Феодализм дюврц (ЫВ – 1861-cи ил)

63.3(2) 5

Капитализм дюврц (1861-1917)

63.3(2) 522

Ы рус ингилабы дюврц (1905-1907)

63.3(2) 524

Ы дцнйа мцщарибяси дюврц. Русийада Феврал буръуа демократик ингилабы (1914 – феврал 1917-cи ил)

63.3(2) 6

Ян йени тарих. ССРИ тарихи (1917-)

63.3(2) 6-2

Сосиал економик иcма. Тясяррцфат тарихи

63.3(2)6-28

Синифляр. Сосиал груплар. Ящалинин тябягяляри

63.3(2) 6-3

Сийаси гурулуш

63.3(2)6-36

Милли мцнасибятляр. Дювлятин милли сийасяти.

63.3(2) 6-4

Сийаси мцбаризя. Сийаси репресийалар

63.3(2) 6-6

Хариcи сийасят

63.3(2) 6-8

Дювлят вя иcтимаи – сийаси хадимляр

63.3(2)61

Октйабр ингилабындан ЫЫ дцнйа мцщарибясинядяк олан дювр (1917-1939)

63.3(2)611

Феврал буръуа демократик ингилабындан Октйабр ингилабынадяк олан дювр. Совет щакимиййятинин гурулмасы (март 1917-1918)

63.3(2)612

Вятяндаш мцщарибяси дюврц. Вятяндаш мцщарибясиня хариcи щярби гцввялярин мцдахиляси (1918-1921)

63.3(2)612.8

Вятяндаш мцщарибясинин иштиракчылары

63.3(2)613

Халг тясяррцфатынын йенидянгурма дюврц. ССРИ-дя тящсил (1921-1925).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət