Ana səhifə

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


Yüklə 1.72 Mb.
səhifə1/12
tarix24.06.2016
ölçüsü1.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Azərbaycan Respublikası

Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


KİTABXANA-BİBLİOQRAFİYA

TƏSNİFATI

(Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı)

Bakı 2007
Elmi redaktor və elmi məsləhətçi:

Sevda Məmmədəliyeva


Tərtibçilər:

Lətifə Məmmədova, Samir Abbasov


Texniki redaktor

Əfsun Əhmədov


Azərbaycan dilinə tərcümə edənlər:

Günay Həsənova, Səadət Şəfiyeva


Rəyçilər:

Mayıl Əhmədov, Rasim Kazımov


Kompüter dizaynı:

Xalidə Həsənova


KİTABXANA-BİBLİOQRAFİYA TƏSNİFATI (Kütləvi kitabxanalar üçün qısaldılmış variantı).-Bakı, 2007. --- s.Sözügedən vəsaitin tərtib olunmasında və tərcüməsində
Sumqayıt şəhər Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana SistemiC.Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının kollektivi fəal iştirak etmişlər.

© 2007 Mədəniyyət və Turizm NazirliyiAzərbaycanda kitabxanaların

fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması haqqında

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI PREZİDENTİNİN

SƏRƏNCAMI

Azərbaycan kitabxanaları Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Xalqımızın yarat­dığı qiymətli tarixi-mədəni, ədəbi-bədii və elmi-fəlsəfi irsin toplanıb sax­lan­ma­sında, bəşər mədəniyyətinin qazandığı nailiyyətlərin nəsildən-nəslə çatdırılmasında və cəmiyyətimizin intellektual-mənəvi potensialının artırılmasında kitabxanalarımız əvəzsiz rol oynayır.

Ölkəmiz qədim dövrlərdən başlayaraq, öz yüksək kitab mədəniyyəti ilə seçilmiş və zəngin kitabxanaları ilə tanınmışdır. Azərbaycanın müxtəlif kitabxanalarında sax­lanı­lan və xalqımızın ədəbi-estetik, elmi-mədəni fıkir dünyasını əks etdirən çox sayda əlyazma XIX əsrin əvvəllərindən regionda cərəyan edən hadisələr nəticəsində ölkə xaricinə apanlmış və bu gün də dünya kitabxanalarında Şərq fondları-nın əsasını təş­kil edərək mühafizə olunur.

XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik hərəkatının güclənməsi, neft sənayesinin gö­rün­məmiş yüksəlişi və ictimai-siyasi həyatda baş verən dəyişikliklər ölkəmizin elm-mədəniyyət mərkəzi kimi tanınan şəhərlərində kitabxanalar şəbəkəsinin yaradıl­ması və genişlən­diril­mə­sinə gətirib çıxarmışdır.

XX əsrdə milli kitabxana mədəniyyəti tarixinin yaddaqalan hadisələri baş vermiş və respublikanın ən böyük kitab xəzinələri yaradılmış, bütün bölgələri əhatə edən geniş kitabxanalar şəbəkəsi qurulmuş və mərkəzləşdirilmiş, kitabxanaların mad­di-texniki bazası möhkəmləndirilmiş və Kitab palatası təşkil edilmişdir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində erməni silahlı dəstə­ləri işğala məruz qoyduqları ərazilərimizdə vandalizm aktı törətmiş, illərlə fondlarında 4 mil­yondan artıq kitabın mühafizə olunduğu 1000-ə yaxın kitabxananı və kitabxana filial­larını birləşdirən mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərini bütün­lüklə dağıtmışlar.

Bu gün geniş kitabxana-informasiya şəbəkəsinə malik Azərbaycanda 12 mindən çox müxtəlif tipli kitabxana mövcuddur. 1996-cı ildə Azərbaycan hökuməti "Azər­bay­can Res­pub­likasında kitabxana işinin vəziyyəti və onu yaxşılaşdırmaq tədbirləri haqqında" qərar qəbul etmişdir. 1999-cu ildə "Kitabxana işi haqqında" Azərbaycan Res­publikasının Qanunu qüvvəyə minmişdir.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında" 2004-cü il 12 yanvar və "2005-2006-cı illərdə Azər­baycan dilində latın qrafikası ilə çapı nəzərdə tutulan əsərlərin siyahısının təsdiq edilməsi haqqında" 2004-cü il 27 dekabr tarixli sərəncamlarına əsasən, son üç il ərzində ümumi sayı doqquz milyona yaxın ədəbiyyat nəşr olunmuş və ölkə kitab­xa­nalarına hədiyyə edilmişdir. Yeni nəşrlər kitabxana fondlarını və onlardan istifadə im­kan­larını xeyli genişləndirməklə yanaşı, həmin kitabiarın yerləşdirilməsi baxımın­dan çətinliklər yaratmışdır.

Müasir Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təminatının həyata keçirilməsində ölkə kitabxanalarının tutduğu mühüm yer mədəniyyətin bu sahəsində informasiya cəmiyyətinin tələblərinə uyğun olaraq, müasir texnologiyaların tətbiqini zəruri edir.

Kitabxanaların fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasının ölkəmizin ictimai-mənəvi həyatının daha da canlanmasına təsiri baxımından böyük əhəmiyyətini və Azər­bay­canın informasiya cəmiyyətinə doğru əhatəli inkişaf perspektivlərini nəzərə alaraq, elmi-mədəni sərvətlərdən hərtərəfli istifadə imkanlarının genişləndirilməsi və eləcə də Azərbaycan kitabxanalarının dünya informasiya məkanına daxil olmasının təmin edilməsi məqsədi ilə qərara alıram:

1. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi Azərbaycan Res­publikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi ilə birlikdə:

1.1. Azərbaycan Milli Kitabxanasının modernləşdirilməsi, müasir informasiya texnolo­gi­ya­ları ilə təmin edilməsi və maddi-texniki bazasının möhkəmləndirilməsi ilə bağlı təd­bir­lər planı hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezi­dentinə təqdim etsin;

1.2. yerli icra hakimiyyəti orqanlarının təkliflərini nəzərə alaraq, Azərbaycanın re­gion­­­larında fəaliyyət göstərən kitabxanaların təmirinə, maddi-texniki bazasının möhkəm­lən­dirilməsinə və müasir informasiya daşıyıcılarına ehtiyacının ödənilməsinə dair xüsusi tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respublika­sının Prezidentinə təqdim etsin;

1.3. ölkənin iri kitabxanalarının elektron kataloqu və elektron kitabxanasının müasir standartlar səviyyəsinə qaldırılması və onun bazasında "Azərbaycan ədəbiy­ya­tı­nın virtual kitabxanası”nın oxucuların tam istifadəsinə verilməsini təmin etsin.

2. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi müvafiq qu­rum­larla birlikdə "Azərbaycan Respublikasında kitabxana-informasiya sahəsinin 2008-2013-cü illərdə inkişafı üzrə Dövlət Proqramı"nı hazırlayıb üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə təqdim etsin.

3. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi məktəb kitabxanalarının mad­di-texniki bazasının möhkəmləndirilməsinə və müasir informasiya texnologi­ya­ları ilə təchizatına dair tədbirlər planını hazırlayıb iki ay müddətində Azərbaycan Respub­lika­sının Prezidentinə təqdim etsin.

4. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Akademiya şəhərciyi"nin ərazi­sin­də Azər­bay­can Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Kitabxanası üçün yeni binanın tikilməsi ilə bağlı tək­lif­lə­rini bir ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezi­den­tinə təqdim etsin.

5. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn mə­sə­lələri həll etsin.

6. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti


Bakı şəhəri, 20 aprel 2007-ci il

ТЯСНИФАТЫН ЯСАС БЮЛЭЦЛЯРИ
1.

Цмуми елми вя фянлярарасы биликляр.

2.

Тябият елмляри.

3.

Техника. Техника елмляри.

4.

Кянд вя мешя тясяррцфаты. Кянд вя мешя тясяррцфаты елмляри.

5.

Сящиййя.Тибб елмляри.

6/8.

İcтимаи вя щуманитар елмляр.

9.

Универсал мязмунлу ядябиййат.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət