Ana səhifə

Architektonická kancelář aip, s r. o., Plzeň Oznámení podle zákona č. 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí dle zadáNÍ stavby administrativní a obchodně skladovací areál firmy ges electronics starý Plzenec


Yüklə 453.5 Kb.
səhifə1/4
tarix25.06.2016
ölçüsü453.5 Kb.
  1   2   3   4


Architektonická kancelář AIP, s.r.o., Plzeň


Oznámení
podle zákona č. 100/01 Sb., o hodnocení vlivů na životní prostředí

DLE ZADÁNÍ STAVBY
Administrativní a obchodně skladovací areál firmy

GES ELECTRONICS

Starý Plzenec

Ing.Pavel Valtr, aut.arch. - UrbioProjekt Plzeň, ateliér urbanismu, architektury a ekologie

Příslušný orgán státní správy: Krajský úřad Plzeňského kraje

odbor životního prostředí

Škroupova 18

306 13 Plzeň


Oznamovatel: Architektonická kancelář AIP, s.r.o


Brojova ul. 14

307 04 Plzeň

zastupující firmu

GES ELECTRONICS

Investor: GES ELECTRONICS

Zpracovatel zkrácené dokumentace Ing. Pavel Valtr, aut.arch.

dle zák. č. 100/01 Sb.: UrbioProjekt Plzeň,

ateliér urbanismu, architektury a ekologie

Bělohorská 3

301 64 PlzeňDatum: srpen 2002

Obsah


str.:

 1. Údaje o oznamovateli – část A 5

  1. Obchodní firma 5

  2. IČ 5

  3. Sídlo (bydliště) 5

  4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 5
 1. Údaje o záměru – část B 6

  1. Základní údaje 6

   1. Název záměru 6

   2. Kapacita (rozsah) záměru 6

   3. Umístění záměru 7

   4. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry 7

   5. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů (i z hlediska životního prostředí) pro jejich výběr, resp. odmítnutí 7

   6. Popis technického a technologického záměru 8

   7. Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení 9

   8. Výčet dotčených územně samosprávných celků 9
  1. Údaje o vstupech 10

   1. Půda 10

   2. Voda 11

   3. Ostatní surovinové a energetické zdroje 14

   4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 17
  1. Údaje o výstupech 21

   1. Ovzduší 21

   2. Odpadní vody 24

   3. Odpady 29

   4. Ostatní 30

   5. Doplňující údaje 31

   6. Riziko havárii 31
 1. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – část C 33

  1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území

  2. Charakteristika současného stavu životního prostředí v dotčeném území
 1. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a životní prostředí – část D 46

  1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti 46

  2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 48

  3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahujících státní hranice 48

  4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 48

  5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly při specifikaci vlivů 50
 1. Porovnání variant řešení záměru – část E 51 1. Doplňující údaje – část F 51

  1. Mapová dokumentace 51

  2. Obrazová dokumentace 51

  3. Další podstatné informace 51
 1. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru – část G 52 1. Přílohy – část H

8.1. Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace 55

8.2. Zjišťovací posouzení 56

8.3. Zpracovatel oznámení 57

1.Údaje o oznamovateli – část A


1.1. Obchodní firma
Architektonická kancelář AiP, s.r.o., Plzeň, zastupující firmu GES ELECTRONICS s.r.o. (současná adresa firmy GES ELECTRONICS: 301 12 Plzeň, Sady 5.května 28)


1.2. IČ
46885625


1.3. Sídlo
307 04 Plzeň, Brojova ul. 16


1.4. Jméno, příjmení, bydliště a telefon oprávněného zástupce oznamovatele
Ing.arch. Karel Salát, jednatel společnosti, tel. 019/7245533, 7247140

2.Údaje o záměru – část B

2.1. Základní údaje


   1. Název záměru

Výstavba a provozování administrativního a obchodně skladovacího areálu firmy GES ELECTRONICS s.r.o.

   1. Kapacita (rozsah) záměru

Stávající záměr výstavby nového administrativně skladovacího areálu se uvažuje na rozloze cca 3,3 ha, z toho 0,62 zastavěná plocha a cca 1,1 ha zpevněných ploch, přičemž se předpokládá se zaměstnáním 100 zaměstnanců (60 administrativních pracovníků, 10 zaměstnanců skladů a 30 zaměstnanců pro čistou výrobu).

Rámcový přehled sortimentu firmy GES-ELECTRONICS, a.s.:


 • polovodiče, integrované obvody, optoelektronické součástky

 • krystaly, rezistory, kondenzátory

 • čidla, snímače, relé

 • mechanické spínací prvky

 • konektory, kabely

 • konstrukční prvky mechanické (knoflíky, spojovací materiál)

 • šňůry, adaptéry, bužírky, izolační pásky

 • reproduktory, ventilátory

 • přístrojové krabice a skříňky

 • měřící technika a hobby nářadí

 • zdroje, nabíječe, měniče, transformátory

 • akumulátory, baterie

 • chemické přípravky pro elektroniku

 • technická literatura   1. Umístění záměru

(kraj, obec, katastrální území)
Plzeňský kraj, okres Plzeň – jih, město Starý Plzenec, k.ú. Starý Plzenec, parcely p.č. 521/2, 523. Areál firmy GES je situován v enklávě mezi dvěma chatovými osadami, proti VKP Ostrá hůrka, údajně na ploše určené k technické vybavenosti, na okraji uvažované průmyslové a obchodní zóny „Ostrá hůrka“.

2.1.4. Charakter záměru

(a možnost kumulace s jinými záměry)


Nová výstavba sídla firmy GES Electronics s.r.o., zahrnující administrativní, obchodní a skladovací objekty a jejich provozování.


   1. Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění

(včetně přehledu zvažovaných variant a hlavních důvodů pro jejich výběr, resp. odmítnutí i z hlediska životního prostředí)
Současná varianta byla vybrána jako nejvhodnější na základě předchozí studie tří dispozičních variant.
Zdůvodnění navrhované varianty je následující:

 • Lokalizace komerčního areálu údajně na ploše určené k lokalizaci technické vybavenosti, na okraji zóny skladů a čisté výroby Starého Plzence (územní plán neschválen, současný funkční záměr je však protichůdný – nezastavitelné území)

 • Výhodné dopravní napojení ve vazbě na budovaný úsek trasy dálnice D 5

 • Výhodná vnitroareálová logistika

 • Pozemek je v majetku firmy GES Electronics

 • Rozhodnutí firmy GES Electronics

Environmentální specifičnosti lokality:
 • Posuzovaný areál je lokalizován přímo proti registrovanému významnému krajinnému prvku Ostrá hůrka, mezi chatovými osadami na okraji Městského lesa

 • Areál odstíní stávající chatovou lokalitu na východní straně od nepříznivých dopadů dopravy budovaného dálničního obchvatu D 5.

 • Ostrá hůrka je geomorfologicky významnou lokalitou skalního buližníkového suku s významnými biotickými prvky v okolí a je registrována jako významný krajinný prvek

 • Areál je situován na předělu Plzeňské kotliny a Radyňské vrchoviny, tvořeném mírným terénním hřbetem, v příměstském rekreačním území, na kontaktu hranic krajského města Plzeň a významné rekreační lokality Starý Plzenec.
   1. Popis technického a technologického záměru

Areál je tvořen třemi částmi:

a) odbyt (firemní prodejna, servis, kanceláře, jídelna zaměstnanců) a parkoviště

b) skladové haly s manipulačními plochami (pro příjem, skladování a expedici zboží)

c) administrativa a parkoviště zaměstnanců.
Objekt A

Objekt je dvoupodlažní a pohledově odcloňuje další provozní objekty. Objekt má velké prosklené otvory a bude hladce omítnut s výjimkou obkladu soklu a sloupů umělým kamenem. Krajní předsunuté bloky mají nízkou valbovou střechu, další části mají plochou střechu a vyvýšenou čelní atiku s logem firmy. Celý objekt je řešen bezbariérově.

V severní části objektu je za zádveřím vstupní hala s recepcí (s funkcí personální vrátnice i klientského informačního místa), posezením, nápojovými automaty a uměleckým dílem. Navazuje WC pro veřejnost (s toaletou pro invalidy). Dále zde vychází schodiště a výtah. Ze spojovací chodby je přístup do skladových hal, jídelny zaměstnanců (s kuchyňkou pro ohřev dovezených jídel), na toalety s úklidovou komorou a navazujícím atriem a dále do prostor zázemí firemní prodejny.

V pravém křídle je umístěna firemní prodejna se zázemím a vrátnice (pro motorový provoz), navazuje příruční sklad a servis, dále zde jsou toalety pro personál s úklidovou komorou a čajová kuchyňka propojená s atriem.

V jižní části hal jsou nákladové rampy (a navazující zdvižné plošiny).

1.NP je provozně odděleno na střední část a dvě krajní. Ve střední části bude umístěna divize elektrosoučástek, halová kancelář, kancelář vedoucího a zasedací místnost, dále WC pro zaměstnance s úklidovou komorou a toaletou pro invalidy, dále pak čajová kuchyňka s posezením.

Obě krajní části, jež mohou být provozně nezávislé na střední části a jež jsou dispozičně obdobné jako střední část, jsou určeny k pronájmu. Obsahují halovou kancelář, kancelář vedoucího, zasedací místnost, dále WC pro personál s úklidovou komorou a čajovou kuchyňku s posezením. V případě samostatného provozu budou obě tyto části přístupné vnějším schodištěm, v opačném případě budou sloužit jako požární únikové cesty.

Objekt B

Objekt je přízemní, s nízkými valbovými střechami. Západní křídlo budovy, kde se terén svažuje, bude podsklepeno. Budova je řešena bezbariérově (halová kancelář, která je o 0,9 m výše bude řešena schodišťovou plošinou).

Přes zádveří je vstup do haly s recepcí a možností posezení, dále WC pro veřejnost s toaletou pro invalidy. Dále je objekt provozně dělen na tři části, přístupné z haly.

Pravá část je určena pro kanceláře divize výstavby a kanceláře účetních, dále je zde WC pro zaměstnance s úklidovou komorou, čajová kuchyňka s posezením a kuřárna. V suterénu, přístupném po schodišti, bude umístěn firemní hlavní archiv.

Levá část objektu je určena pro sekretariát, kanceláře vedení firmy a čekárnu klientů, dále je toaleta s úklidovou komorou, čajová komora, umyvárna pro vedoucí pracovníky a kuřárna.

Střední část, určená pro divizi radiokomunikací, obsahuje halovou kancelář s prosklenou kanceláří vedoucího, zasedací místnosti a místnosti pro kopírky, dále WC pro personál s úklidovou komorou a čajovou kuchyňkou s posezením a dvě šatny s umyvárnami pro zaměstnance pracujícími v terénu.


Objekt C

Objekt tvoří přízemní skladovací hala lichoběžníkového půdorysu, s betonovými rampami. Vnější plášť haly je vytvářen ocelovým pozinkovaným lakovaným plechem. Střecha je sedlová, na ocelových vaznících, krytá bitumenovým pásem s posypem.

Na západní straně haly jsou toalety pro zaměstnance s úklidovou komorou, šatna, denní místnost a kancelář skladníka.

V severní části objektu jsou nákladové rampy (ve střední části pro provoz kamionů), ve fasádě je řada segmentových vrat.   1. Předpokládané termíny výstavby

(zahájení realizace záměru a jeho dokončení)
Předpoklad výstavy je v období let 2004 – 2006.

   1. Výčet dotčených územně samosprávných celků

Území dotčená uvedeným záměrem jsou následující:
 • Město Starý Plzenec, zejména její dvě chatová osady u Městského lesa
 • Město Plzeň, městské části Černice a Bručná.


2.2.Údaje o vstupech

2.2.1. Půda

(např. druh, třída ochrany, velikost záboru)


Zájmové pozemky v k.ú. Starý Plzenec p.č. 521/2, 523 (výhledově 524, 525, 526) jsou v současnosti neobdělávanou ornou půdou, kde je nutné vynětí ze zemědělských půd.
Výměry a bonitačně půdně ekologické jednotky zájmových parcel jsou následující:
Parc. číslo Výměra m2 BPEJ Poznámka
521/2 14 250 4.26.14

523 11 869 4.26.14

524 9 858 4.26.14 výhledová lokalita

525 863 4.26.14 výhledová lokalita

526 6 564 4,26.14 výhledová lokalita


Celková výměra pozemku pro výstavbu uvažovaného areálu činí 33056,3 m2 ,

z toho:


 • zastavěné plochy činí 6238, 88 m2.

 • parkovací plochy pro 127 míst činí 1626, 2 m2

 • plochy vnitřních komunikací činí 6442, 95 m2

 • plochy komunikací pro pěší činí 2848, 32 m2

 • plochy zeleně činí 773,66 m2

 • plochy zatravněných komunikací činí 773,66 m2

Plánovaná výstavba areálu nezasahuje žádné chráněné území.


V okolí registrovaného VKP Ostrá Hůrka je ochranné pásmo 50 m, přičemž od okraje VKP ke kontaktní státní silnici III/18021 je pásmo 35 m v někdejší zorněné ploše, takže uvažovaná nová zástavba bude realizována při okraji ochranného pásma 50 m.
Na západní straně výhledového areálu je vymezen lokální biokoridor územního systému ekologické stability od Městského lesa, podél oplocení chatové osady k Ostré hůrce v šíři 15 m, který v současnosti nebude dotčen.


   1. Voda

(např. zdroj vody, spotřeba)

Zásobování areálu pitnou vodou je navrhováno variantně. 1. Zásobování z vlastního zdroje

V sv. části zájmového pozemku bylo zjištěno křížení dvou podzemních vodních pramenů. Investor tento podzemní vodní zdroj hodlá využít jako zdroj pitné vody - na vytypovaném místě pro vrtanou trubní studnou. Vrt by měl splňovat nároky na vydatnost a kvalitu pramene.


Předpokládaná vydatnost je cca 0,2 – 0,4 l/s, hloubka cca 30 m, profil DN 200. Z vrtu se předpokládá výtlak přes úpravnu vody do akumulace o objemu cca 4,50 m3, ze které bude automatickou stanicí zásobován areál pitnou vodou. ATS bude navržena o výkonu Qp/Qmax = 0,20/1, 10 l/s o tlakovém rozpětí 0,50 – 0,35 Mpa. Výkon ATS umožní i zásobování vnitřního požárního hydrantu Qpož = 1,1 l/s. Zásobní vodovodní řád je pak navrhován v dimenzi DN 50 mm = r PE 63 z prostoru ATS podél objektu A, C a před objektem B je zakončen. U vrtané studny, zdroje vody se předpokládá zřízení I.PHO kruhové o průměru 20 m, 2.PHO se nepředpokládá zřizovat.

Výpočet potřeby pitné vody

průměrná denní potřeba vody

60 osob administrativa x 0,050 ......................................................... 3,00 m3 den-l

10 zaměstnanců – sklady x 0,080 ..................................................... 0,80 m3 den-l

30 zaměstnanců čistá výroba x 0,120 ............................................... 3,60 m3 den-l

Qp celkem 7,40 m3 den-l

Qp = 7,40 m3 den-l = 0,31 m3hod-l = 0,085 I s-l
Maximální hodinová potřeba

Qh = 7,40 : 2 = 3,70 m3hod-l = 1,03 1 s-l


Roční potřeba vody

Qroč = 7,40 x 5 x 52 = 1900 m3rok-l

 1. Varianta zásobování z nového zásobního vodovodního řadu

Zájmový pozemek přetíná výtlak vodovodního potrubí DN 600 (630 x 8 mm) z čerpací stanice Homolka do vodojemu Starý Plzenec o objemu 150 m3 (kota 415,0/410,0 m n.m.). Na pozemku GES je na výtlaku situována v km 0,501 šachta Š 11 (budoucí napojení nového vodojemu Ostrá Hůrka) a km 0,506 vodoměrná šachta Š 12 (předávací místo Vodárna Plzeň – KAV Starý Plzenec – Sedlec).

Vedení nového zásobního vodovodního řadu je navrhováno při stávajícím výtlaku pro průmyslovou zónu Ostrá Hůrka napojeného na vodovodní systém města Starý Plzenec.
Řešení zásobování areálu vodou se předpokládá z veřejného vodovodu, ke stávajícímu výtlačnému potrubí DN 600 mm se předpokládá pro zásobování zóny Ostrá Hůrka položit zásobní vodovodní řad z vodojemu HTP 2 x 750 m3 (454,0/450,5 m n.m.) hlavní zásobní řad DN 200 a z vodojemu DTP 150 m3 (415,0/410,0 m n.m.) zásobovat uvedenou zónu.
Výškové údaje na pozemku se pohybují v rozmezí 395,0 m n.m. až 402,0 m n.m. a proto bude potřeba na propojovací potrubí mezi VDJ HTP a DTP před zaústěním do VDJ DTP vysadit pro areál nový vodovodní řad DN 150 mm a tento přivést na pozemek areálu, zakončit vodoměrnou šachtou, odkud pokračuje vnitřní vodovod DN 150 mm, který tvoří 2 větve, které budou před objektem A a B zakončeny nadzemním požárním hydrantem DN 100 mm.

Výpočet potřeby pitné vody

průměrná denní potřeba vody

60 osob administrativa x 0,050 ......................................................... 3,00 m3 den-l

10 zaměstnanců – sklady x 0,080 ..................................................... 0,80 m3 den-l

30 zaměstnanců čistá výroba x 0,120 ............................................... 3,60 m3 den-l

Qp celkem 7,40 m3 den-l

Qp = 7,40 m3 den-l = 0,31 m3hod-l = 0,085 I s-l
Maximální hodinová potřeba

Qh = 7,40 : 2 = 3,70 m3hod-l = 1,03 1 s-l


Roční potřeba vody

Qroč = 7,40 x 5 x 52 = 1900 m3rok-lZásobování užitkovou vodou
a) Vnitřní rozvody studené vody

Budou začínat v místech ukončení přípojek v rámci samostatného objektu vodního hospodářství.

Ukončení přípojek se uvažuje v místnostech tepelných čerpadel, nebo v prostorách sociálních zařízení. Zde budou osazeny vodoměrné sestavy (nebude-li měření zajištěno ve vodoměrné šachtě na hranici pozemku), a dále zde bude provedeno rozbočení požárních a odběrových větví.

Požární větve budou odděleny osazením uzávěrů a zpětných klapek.

Po rozdělení budou rozvody studené odběrové vody pokračovat v technologii trub Ekoplastik PPR – PN 16 s izolač. návleky Mirelon tl. 9 mm. Rozvod teplé užitkové vody (TUV) bude prováděn ve shodné technologii, s izol. Mirelon o tl. 13 mm. Ležaté rozvody budou zavěšeny pod stropy 1. NP a budou kotveny způsobem a po vzdálenostech, které určuje montážní předpis Ekoplastik. Předpokládá se uložení rozvodů na plechové žlaby, nebo rošty k zabránění průhybu potrubí.

Po určitých vzdálenostech budou na potrubí studené, teplé cirkulační větve instalovány kompenzátory „U“.

Mezi ležatým rozvodem a stoupačkami budou osázeny dělící uzávěry – na studené a teplé vodě typu Giacomini R 250 DS s vypouštěním a na cirkulaci multifunkční ventily Danfoss MTCV + vypouštěcí kohouty R 608.

b) Příprava teplé užitkové vody se uvažuje následovně:
 • v objektu A a B budou v místnostech tepelných čerpadel osazeny centrální zásobníkové ohříváky ACV v rámci řešení Ú.T.

 • v objektu C se předpokládá osazení elektrického ohřívače vody.

Na vstupech a na výstupech z ohřívačů budou instalovány patřičné armatury, včetně pojistných ventilů. Cirkulace bude navržena nucená, s  teplovodním čerpadlem do potrubí.Zajištění požární vody

je navržené rovněž variantně
 1. z hydrantů: nadzemní ve vzdálenosti max. 200 m v kombinaci (předpokládány 4: 2 x /A + 2B/ a 2 x /2B/), na vedení DN 150 mm, zajištěný statický přetlak u každého hydrantu by měl být 0,2 MPa.

 2. z požární nádrže: min. objem 45 m3, doplnění užitného objemu by mělo trvat max. 36 hodin, vzdálenosti vstupů do objektu max. 200 m, nutné zajištění bezproblémového příjezdu vozidel a bezproblémové čerpání vody po celý rok. Vybudovaná víceúčelová nádrž v areálu předpokládá stálou zásobou vody cca 250 m3 a retenčním prostorem dalších cca 200 m3 vody.

Potřeba požární vody

bude určena v dalším stupni dokumentace, předpokládá se ve variantně


 1. Qpož = 9,6 1 s-l

 2. b) Qpož = 6,6 1 s-l x 2 (zpřesní požár. specialista).

Požární rozvody vody

Vnitřní požární rozvody budou začínat v místnostech přípojek vody, na odbočce z odběrových větví.

Požární rozvody vody se předpokládají v celém rozsahu z trub ocelových pozinkovaných, v trase podél odběrových rozvodů vody.

Vnitřní požární rozvody budou přivádět vodu k hydrantovým skříním typu HASIL, přesné typy a rozmístění bude navrženo dle požadavku požárního specialisty.


Stávající výtlačné potrubí DN 600 mm v zájmovém areálu
se předpokládá přeložit v úseku mezi stávajícími šachtami podél silnice III/18021.

2.2.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje

(např. druh, zdroj, spotřeba)
Stavební materiály
Předpokládá se plošné založení na patkách a pasech, což ovlivňuje potřebu materiálů.

Potřeba stavebních materiálu nebyla zatím sledována.
Elektrická energie
Bude zajištěna novým vedením ZČE a.s. Plzeň odbočkou z linky 22 kV Valcha – Starý Plzenec v délce cca 900 m. Odběratel bude napojen novou přípojkou z uvedeného nově vybudovaného vedení v délce cca 15 m (ochranné pásmo je 7 m na obě strany vedení, tedy v celkové šířce 15 m). Na pozemku investora bude postavena nová stožárová trafostanice 22/0,4 kV (typ dle standardů ZČE).
Osazeno bude olejové trafo o výkonu 400 VA. Hlavní rozvaděč NN bude osazen hlavním jističem do 1000 A, MTP 500/5, 0,6 %, 10 VA. Vedle nebo uvnitř rozvaděče NN bude umístěna skříň pro nepřímé měření na straně NN – typu SM-3-ZČE.
Technické parametry:

Napěťová soustava:

Část VN: 22 kv, ~ 50 Hz, IT

Část NN: 3, PEN, N,PE, ~ 50 HZ, 3 x 400/230 V / TN-C-S

Instalovaný výkon: Pins = 373 kW z toho vytápění a ohřev TUV Pins = 203 kW

Soudobost: soud. = 0,75

Maximální výkon: Pmax = 280 kW

Předpokládaná roční odebraná elektrická práce: 420 000 kWh/rok

Areálové rozvody NN a venkovní osvětlení:
Rozvody z hlavního rozvaděče areálu do jednotlivých podružných rozvaděčů všech objektů budou provedeny v kabelových rýhách kabely AYKY u větších průřezů a CYKY do 16 mm2. V souběhu v kabelových rýhách budou uloženy rovněž kabely venkovního osvětlení. Hloubka uložení kabelů je min. 1,0 m pod komunikacemi a min. 0,35 m v chodníku a ve volném terénu.

Venkovní osvětlení
Bude zajištěno pomocí sodíkových výbojkových svítidel 70 kW až 150 kW, rozmístěných na výložnících bezpaticových metalizovaných stožárů výšky 5-8 m.
Každý stožár bude uzemněn na zemnící drát FeZn 10 mm v kabelové rýze.

Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

Jednotlivé objekty areálu tvoří ucelené provozní celky. Každý objekt (resp. každé podlaží) bude mít svůj vlastní podružný rozvaděč. Z podružných rozvaděčů budou napájeny veškeré místní rozvody pomocí kabelů CYKY. Kabely se povedou povrchově, pod omítkou, na instalačních roštech, v plastových vkládacích lištách, v kabelových žlabech, v parapetních kanálech apod.


Umělé osvětlení budou zajišťovat stropní a nástěnná svítidla se zářivkovými, žárovkovými, halogenovými a halogenidovými zdroji. Ovládání osvětlení bude pokud možno centralizované s umístěním ovladačů u vstupů do jednotlivých prostorů a místností. Komunikační prostory (chodby a schodiště) budou doplňkově vybaveny orientačním osvětlením s vestavěnými náhradními zdroji.
Počet a provedení 1-F a 3-F zásuvkových vývodů se řídí zvyklostmi a požadavky ČSN. Provedení dalších vývodů (VZT, ZTI, ÚT, KLIMA atd.) bude určeno požadavky jednotlivých specializovaných projektantů.


Náhradní zdroj el. energie

Osazení náhradního zdroje elektrické energie pro případ výpadku sítě bude ovlivněno případným požadavkem investora, nebo bude přímo vyvoláno požadavkem projektu požární ochrany na zajištění dvou nezávislých zdrojů napájení.


Velikost a druh náhradního zdroje (dieselagregát nebo UPS) bude určen podle výkonu požárně – bezpečnostních a dalších zálohovaných zařízení. Náhradní zdroj bude osazen společně s rozvaděčem automatického převzetí zátěže v samostatné místnosti (tj. samostatný požární úsek).


Telefonní přípojka

Na základě jednání s investorem se telefonní přípojka neuvažuje.Vnitřní slaboproudé rozvody
Centrální komunikační systém bude zajištěn dle návrhu investora na bázi bezdrátové komunikace.

Vnitřní propojení je navrhováno strukturovanou kabeláží Cat5. Síť se skládá z datových rozvaděčů, telefonní ústředny, a příslušného počtu koncových prvků. V tomto případě by uvedený systém řešil i vnitřní komunikaci a nahrazuje např. domácí telefon, docházkový systém apod. Nakonfigurování provozu ústředny se provede podle požadavků investora a mohlo by se operativně měnit za provozu (např. pomocí přídavných modulů).


Osazení dalších slaboproudých systémů bude provedeno na základě upřesněných požadavků investora (zvonky, EZS, CCTV, televizní a satelitní rozvod apod.). Rovněž budou zapracovány další požadavky projektantů specializovaných profesí (např. systém EPS by byl požadován projektem požární ochrany atd.).
Výroba tepla

Vytápění – objekt A, administ.

redukovaná tepelná charakteristika budovy

dle ČSN 730540 – 2/1994 qred,N 0,25 W/m3 K

geometrická charakteristika budovy An/Vn 0,32

potřeba tepla Q = 7.300 . 0,25 . 33 = 60 kW

- sklad 1 45 kW

- sklad 2 45 kW

Vytápění – objekt B, administ.

redukovaná tepelná charakteristika budovy

dle ČSN 730540 – 2/1994 qred,N 0,35 W/m3 K

geometrická charakteristika budovy An/Vn 0,52

potřeba tepla Q = 4.300 . 0,35 . 33 = 50 kW
Vytápění – objekt C, sklady 60 kW

ohřev TUV celkem 15 kW

Potřeba tepla celkem 275 kW

Objekty splňují požadavky ČSN na tepelnou charakteristiku.
Zdroj tepla

Kancelářská a výrobní část


Dle požadavku investora bude areál vytápěn elektřinou a tepelnými čerpadly.
Zdrojem tepla a TUV pro vytápění kancelářské části a sociálního zázemí budou tepelná čerpadla IVT Greenline F voda/voda s dotopovými el. kotli umístěná v samostatných odhlučněných místnostech. Primární nízkopotenciální teplo bude získáváno z vertikálních tepelných podzemních jímačů o 150 mm vystrojených LDPE hadicí 40 x 3,7. Po úspěšné tlakové zkoušce stlačeným vzduchem, se okruh napustí tlakovou vodou a smísí s denaturovaným lihem v poměru 2 : 1. Vrtné práce budou prováděny odbornou firmou oprávněnou k výkonu činnosti podle § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti a státní báňské správě, bude řízen automatickou TČ a regulací KS 20 dle venkovní teploty, vnitřní teploty prostorů a diagnostikou poruch. Proti nedovolenému přetlaku budou TČ pojištěny expanzními nádržemi a pojistnými ventily.
Skladové haly
Skladové prostory budou vytápěny teplovzdušně.
Zdrojem teplého vzduchu budou vzduchotechnické jednotky SAHARA GEA v provedení EL. Dotápění kancelářských prostorů ve skladových halách bude řešeno individuelně přímotopnými EL. konvektory.
Ohřev TUV
Ohřev bude zajišťován v nepřímotopných zásobnících typu ACV osazenými v místnostech TČ.
Regulace teploty TUV bude zajištěna automatikou TČ. V sociálním zázemí skladových prostor bude TUV ohřívána EL. v přímotopných ohřívácích osazených v blízkosti odběru.

Technické údaje


Potřeba tepla – vytápění – TČ Top. výkon Příkon EL

- objekt A 60 kW F 65 65 kw 21,5 kW

zemní kolektor 0 x 120 m

- sklad 1 45 kW Sahary 50 kW

- sklad 2 45 kW Sahary 50 kW

- objekt B 50 kW F 50 50 kW 16,5 kW

zemní kolektor 8 x 100 m

- objekt C 55 kW Sahary + přímotopy 65 kW


Potřeba tepla – TUV Spotřeba EL – ohřev TUV

- objekt A 12 kW 8 000 kWh/rok

- objekt B 10 kW 6 000 kWh/rok

- objekt C 2 kW 1 000 kWh/rok


Spotřeba tepla – vytápění Spotřeba EL. – vytápění

- objekt A 180 MWh/rok 53 000 kWh/rok

- sklad 1 85 MWh/rok 85 000 kWh/rok

- sklad 2 85 MWh/rok 85 000 kWh/rok

- objekt B 125 MWh/rok 42 000 kWh/rok

- objekt C 105 MWh/rok 105 000 kWh/rok


Topný faktor TČ 3,1

Celková spotřeba EL. vytápění 290 000 kWh/rok

Celková spotřeba EL. TUV 24 000 kWh/rok


Zásobování plynem
Není uvažováno, investor nepožaduje využití plynu k vytápění, ohřevu TUV atd.


   1. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

(např. potřeba souvisejících staveb)

Podmiňující předpoklady realizace stavby


 • Možnost dopravního napojení areálu na silnici III/18021, při její předpokládané úpravě – rozšíření pro odbočovací pruh

 • Možnost napojení na vodovodní systém města Starý Plzenec, případně využití vlastního vodovodního zdroje z vrtané studně v areálu uvažované výstavby (za předpokladu potřebné kvality a vydatnosti pozemního zdroje)

 • Možnost napojení na kanalizaci v rámci budovaného dálničního tělesa, nebo kanalizace Starého Plzence

 • Realizace stožárové trafostanice v prostoru areálu uvažované výstavby

 • Uvolnění staveniště přeložkou výtlačného vodovodního řadu, který prochází zájmovým pozemkem.Dopravní obsluha
Areál bude přístupný od MÚK Plzeň – jih dálnice D 5 (ve vzdálenosti 700 m) po silnici III. třídy č. 18021 Černice – Starý Plzenec. Vzhledem k bezproblémovému napojeni areálu je navrhováno její rozšíření pro odbočovací pruh.
Celý areál bude napojen jedním sjezdem na komunikaci III/18021 v šířce 7,00 m s obrubou v oblouku o R = 9,00 m, kolmým napojením. Sjezd je navržen v místě vrcholového místa stávající nivelety komunikace. V místě napojení je navržen odbočovací pruh s protilehlým stínem. Druhý nouzový sjezd je navržen v šířce 6,00 m, přes chodník – pouze pro potřeby hasičů. Komunikace v areálu jsou navrženy 6,00 – 7,00 m. Plocha před objektem je navržena volně přístupná bez oplocení. Ochranné pásmo komunikace je 15 m od osy silnice a zasahuje pouze do parkovacích ploch areálu stavby.

Komunikace III/18021


V místě napojení nového sjezdu je na komunikaci III/18021 navržen pruh pro odbočení, ve směru do Starého Plzence tj. od dálnice.
Šířka přidaných pruhů v křižovatce je 3,50 m s vodícím proužkem po obou stranách 25 cm. Na straně areálu je navržen chodník v celé délce. V křižovatce je ochranný dopravní stín pruhu pro odbočení vlevo na protilehlém paprsku. Stávající kryt asfaltové vozovky se zařízne a po provedení napojení nové komunikace se spára zalije asf. emulsí.
Rozhled na křižovatce

Napojení bylo posuzováno: • pro zajištění dostatečného rozhledu pro zastavení vozidla před vjezdem na křižovatku

 • z pohledu výjezdu z vedlejší komunikace

Výjezd je situován v místě vrcholového bodu nivelety komunikace III/18021. Při posouzení rozhledu pro rychlost vozidla jedoucího po hl. silnici je 90 km/hod a při výjezdu z areálu 20 km/hod.

Vn = 90 km/hod = Dz = 100 m

Vn = 20 km/hod = Dz = 15 m
S ohledem na skutečnost daného terénu a posouzení rozhledu bude nutno v místě výjezdu osadit velká zrcadla na obě strany, pro dosažení bezpečného výjezdu z areálu.

Odvodnění
Odvodnění areálu je navrhováno tak, aby odtud nevytékala žádná srážková voda na komunikaci III/18021 (spád nivelety je k objektu A).
Z nově navržené komunikace v místě napojení na stávající silnici bude řešeno napojení se sklonem nivelety do areálu. Stávající příkop směrem do Starého Plzence bude zrušen, komunikace bude ukončena obrubníkem na straně areálu, kde se osadí chodníkové vpusti, které se napojí na kanalizaci. Na straně do Černic je navrhována krajnice v šířce 0,75 m a na ni navazuje nově navržený příkop, který bude napojen do stávajícího příkopu.
Komunikace - asfaltové
Komunikace v areálu jsou navrženy v šířce 6,00 – 7,00 m s povrchem asfaltovým.
Podél bude osazen betonový silniční obrubník s nášlapem 12 cm a bet. přídlažba. V místě přechodu pro chodce bude obruba snížena na 2 cm – bezbariérový přechod. Komunikace budou obousměrné s možností průjezdu celým areálem. Mezi skladem A – B je manipulační plocha. U skladu B je navržena rampa výšky 1,20 m. Příčný sklon komunikace je 2 %. Výškový rozdíl stávajícího terénu je řešen v podélném sklonu nivelety, maximální sklon nivelety 8 %. Konstrukce komunikace je navržena dle katalogových listů TP 78, dopravní zatížení IV.
Konstrukce NN4-1: AKM II 4 cm

ABVH III 6 cm

OK II 5 cm

SC II 13 cm

ŠP 25 cm

Komunikace – bet. tvarovka.

Komunikace je navrhována jako objízdná kolem objektu C pro potřeby hasičů.
Shodná komunikace je navržena v místě nouzového výjezdu na silnici III/18021. Šířka komunikace je navržena 3,50 m je v úrovni okolního terénu, z betonové tvarovky Best – Kroso, kde spáry se vyplní ornicí a osází travou. Silniční betonový obrubník bude osazen v úrovni okolního terénu.
Konstrukce: bet. tvarovka 10 cm

lože 3 cm

ŠV 16 cm

ŠD 20 cm
Parkoviště


Parkoviště jsou navržena kolmá o velikosti 5,0 x 2,50 m, pro TPO 5,00 x 3,5 m.
Povrch je z betonové tvarovky, jednotlivá stání se označí jinou barvou tvarovky. Podél bude osazen betonový obrubník silniční s nášlapem 12 cm.
Celkem je navrhováno 125 parkovacích míst a 7 pro TPO. Dle výpočtu parkovacích stání je potřeba zajistit 49 parkovacích míst.
Konstrukce: bet. tvarovka 8 cm

lože 3 cm

ŠD 20 cm

ŠP 15 cm
Chodníky


Přístupové chodníky jsou navrženy v šířkách 2,00 – 3,00 m s povrchem z betonové tvarovky.
Podél se osadí betonový záhonový obrubník s nášlapem 10 cm.

Konstrukce: bet. tvarovka 6 cm

lože 3 cm

ŠD 15 cm


Četnost dovozu a rozvozu zásilek

Kromě osobních aut pracovníků dovážena pošta (denně 1 x), DPD (2 x denně), jiná spedice pouze dodávkovými auty 3 x denně a kamionem 1 x za 2 měsíce. Zásilky od zahraničních dodavatelů o hmotnosti převážně 30 – 200 kg budou sváženy vlastním autem (typ Renault Express nebo Trafic) 1 x denně.
  1. Údaje o výstupech   1. Ovzduší

(např. přehled zdrojů znečišťování, druh a množství emitovaných škodlivin, způsoby a účinnost zachycování znečišťujících látek)
Kvalita ovzduší ve sledovaném území bude ovlivňována jednak dopravním zatížením, jednak vnitřními aktivitami areálu a výstavbou.

Vzduchotechnická zařízení

Objekt A


Pro větrání kuchyně s příslušenstvím a jídelny se navrhuje nízkotlaké vzduchotechnické zařízení s filtrací, s ohřevem vzduchu v zimním a přechodném období. Zařízením se přivádí pouze čerstvý venkovní vzduch – nevyužívá se oběhového vzduchu.
Vzduchotechnické zařízení sestává z přívodu upraveného ohřátého vzduchu a ze zařízení pro odvod vzduchu. Obě části, tj. přívod a odvod musí pracovat současně. Přiváděcí a odváděcí ventilátor bude vzájemně blokován. Celá strojní část pro přívod vzduchu je soustředěna do kompaktní jednotky. Venkovní nasávaný vzduch prochází filtrační komorou, rekuperátorem na zpětné získávání tepla z odpadního vzduchu a je dohříván podle potřeby vnitřního klimatu elektrickým ohřívačem. Dále je přiváděn vzduchotechnickým potrubím přes koncové elementy dle požadované distribuce vzduchu a správných obrazů proudění do patřičných lokalit prostoru.
Vzduch z varny kuchyně bude odváděn přes odsavače par opatřené lapači tuků, dále od mycího zařízení. Odváděný vzduch je vyfukován nad střechu.
Vzduchotechnické zařízení bude vybaveno automatickou regulací teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranou rekuperátoru vzduchu a regulací vzduchového výkonu pomocí frekvenčního měniče. Strojní jednotka přívodu vzduchu ventilátoru se umístí pod strop do skladu v 1. NP.
Pro větrání obchodu bude strojní zařízení umístěno ve skladu pod stropem. Vzduchotechnické zařízení zajišťuje přívod čerstvého tepelně upraveného vzduchu do prostoru obchodu a tím také zajišťuje tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu jak pro návštěvníky, tak i pro pracovníky. Úprava přiváděného vzduchu spočívá ve filtraci, rekuperaci a ohřevu v zimním období. Zařízení vytváří v obchodu mírný přetlak a pracuje pouze s čerstvým vzduchem. Do větraného prostoru bude vzduch předběžně přiváděn stropními vířivými anemostaty (nebo štěrbinovými vyústkami). Vzduchotechnická jednotka se vybaví přepínáním otáček.
Větrání – odsávání WC v 1. NP a 2. NP – větrání – odsávání bude sloužit k větrání jednotlivých skupin sociálního zázemí. Odvod zápachů z WC, úklidu a předsíní k WC je uskutečněn talířovými ventily napojenými přes potrubí na ventilátor (pro každou skupinu umístěnou nad sebou – pro více podlaží vždy jeden ventilátor). Ventilátor má samostatné ovládání přes čidlo pohybu osob a časový vypínač. Odvodní potrubí je vyústěno nad střechu a ukončeno ventilační hlavicí. Odsávaný vzduch je doplňován z chodeb – vstupní haly přes dveřní mřížky nebo podříznuté dveře.
Pro skladové haly se navrhuje se decentralizované větrání. Vlastní zařízení se bude skládat z vytápěcích a větracích podstropních jednotek. Počet větracích jednotek a jejich rozmístění bude určen v dalším stupni. Některé jednotky budou pouze na oběhový (cirkulační vzduch). Výměna vzduchu v hale čerstvým vzduchem se navrhuje 0,5 krát za hodinu.
Větrání v letním období je dimenzováno na odvod tepelné zátěže (vnitřní i venkovní). V neklimatizovaných halách je teplota vzduchu uvnitř haly prakticky vždy vyšší než teplota venkovního vzduchu. Požadavkem větrání je, aby teplota vzduchu v pracovní oblasti nepřevýšila venkovní teplotu o více než 3 K. Výpočet průtoku vzduchu se provádí s uvažováním akumulace tepla do budovy a vnitřního technologického vybavení. Větrání se navrhuje kombinací nuceného přívodu vzduchu (uvnitř haly) a přívodu čerstvého vzduchu otevřením oken. Odvod vzduchu pomocí střešních světlíků dálkově ovládaných. K zajištění odvodu akumulovaného tepla se uvažuje s intenzivnějším větráním v noci od 23 hodin do 6 hodin ráno.

Objekt B

Vzduchotechnické zařízení bude zajišťovat přívod čerstvého tepelně upraveného vzduchu do prostoru halové kanceláře, a tím také zajišťuje tepelnou pohodu a kvalitu vzduchu pro pracovníky MMP a hosty.
Pro klimatizace halové kanceláře bude vzduchotechnické zařízení umístěno v archivu nebo alternativně ve střešním prostoru. Úprava přiváděného vzduchu spočívá ve filtraci, rekuperaci, ohřevu v zimním období a chlazení v letním období. Zařízení vytváří v hale mírný přetlak. Zařízení bude pracovat pouze s čerstvým vzduchem. Do větraného prostoru bude vzduch předběžně přiváděn stropními vířivými anemostaty ( nebo štěrbinovými vyústkami).
Klimatizační jednotka je vybavena filtrací tř. EU 4, rekuperátorem na využití tepla z odpadního vzduchu – rotačním, ohřívačem vzduchu, chladičem vzduchu a přívodním a odvodním ventilátorem. Jižní fasáda bude ještě doplněna parapetními konvektorovými ventilátorovými jednotkami s funkcí topení, chlazení.
Vzduchotechnické zařízení bude vybaveno automatickou regulací teploty přiváděného vzduchu, protimrazovou ochranou rekuperátoru vzduchu, ovládáním klapek, měřením zanášení filtrů a automatickým zabezpečením rekuperačního výměníku proti námraze. Pomocí automatické regulace se požaduje zajistit volné chlazení (free – cooling).
Pro WC bude zajištěno skupinové odsávání, jež bude sloužit k větrání jednotlivých skupin sociálního zázemí. Odvod zápachů z WC, úklidu a předsíní k WC je uskutečněn talířovými ventily napojenými přes potrubí na ventilátor. Ventilátor má samostatné ovládání přes čidlo pohybu osob a časový vypínač. Odvodní potrubí je vyústěno nad střechu a ukončeno ventilační hlavicí. Odsávaný vzduch je doplňován z chodeb a recepce přes dveřní mřížky nebo podříznuté dveře.

Objekt C


Pro skladovou halu se navrhuje se decentralizované větrání.
Vlastní zařízení se bude skládat z vytápěcích a větracích podstropních jednotek. Počet větracích jednotek a jejich rozmístění bude určen v dalším stupni. Některé jednotky budou pouze na oběhový (cirkulační vzduch). Výměna vzduchu v hale čerstvým vzduchem se navrhuje 0,5 krát za hodinu.
Větrání v letním období – je dimenzováno na odvod tepelné zátěže (vnitřní i venkovní). V  neklimatizovaných halách je teplota vzduchu uvnitř haly prakticky vždy vyšší než teplota venkovního vzduchu. Požadavkem větrání je, aby teplota vzduchu v pracovní oblasti nepřevýšila venkovní teplotu o více než 3 K. Výpočet průtoku vzduchu se provádí s uvažováním akumulace tepla do budovy a vnitřního technologického vybavení. Větrání se navrhuje kombinací nuceného přívodu vzduchu (uvnitř haly) a přívodu čerstvého vzduchu otevřením oken. Odvod vzduchu pomocí střešních světlíků dálkově ovládaných. K zajištění odvodu akumulovaného tepla se uvažuje s intenzivnějším větráním v noci od 23 hodin do 6 hodin ráno.
Podle způsobu zásobování (bude upřesněno v dalším stupni) se navrhuje pro zimní období teplá vzduchová vratová clona.
Odvětrání kanalizačního systému bude vyvedením určitých stoupaček nad střešní krytinu + ukončení ventilační hlavicí, v některých případech je možná instalace přivzdušňovacích ventilů.


Zatížení z dopravy a výstavby
Dopravní zatížení na přilehlé silnici III. třídy č. 18021 bude v areálu, příp. bezprostředním okolí zvýšené v období výstavby, jednak prašností a případně i emisemi Nox z dopravních, příp. stavebních mechanismů.
Při vlastním provozování areálu kromě osobních aut pracovníků bude dovážena pošta (denně 1 x), DPD (2 x denně), spedice bude pouze dodávkovými auty 3 x denně a kamionem 1 x za 2 měsíce. Zásilky od zahraničních dodavatelů o hmotnosti převážně 30 – 200 kg budou sváženy vlastním autem (typ Renault Express nebo Trafic) 1 x denně.
Znečištění ovzduší z mobilních dopravních zdrojů při provozování na přístupové silnici III. třídy č. 18021 a v areálu nebude překračovat ekologické limity.
Vzhledem k lokalizaci areálu na terénním hřbítku (od Ostré hůrky ke kótě 428 m) bude území velmi dobře odvětráno.   1. Odpadní vody

(např. přehled zdrojů odpadních vod, množství odpadních vod a místo vypouštění znečištění, čisticí zařízení a jejich účinnost)


Odkanalizování a čištění odpadních vod
Návrh odkanalizování a čištění odpadních vod je řešen variantně:
Varianta a)

Odkanalizování připojením na navržený systém kanalizace připravované nové zóny.
Území zóny Ostrá Hůrka není odkanalizované, v návrhu řešení se předpokládá oddílný kanalizační systém, dešťové vody svedené gravitačně do propustku drážního tělesa a dále vodotečí do Úhlavy, splaškové vody potom částečně gravitačně se zakončením v čerpací stanici a výtlakem do sběrače H systému odkanalizování města Starý Plzenec.
Odkanalizování areálu GES bude řešeno rovněž oddílným kanalizačním systémem. Systém kanalizace bude tvořen splaškovou kanalizací zakončenou mechanicko – biologickou ČOV s dalším stupněm čistění ve stabilizační nádrži o zdržení cca 30 dnů. Do nádrže budou zaústěny dešťové vody čisté ze střech a přečištěné dešťové odpadní vody z parkovacích a manipulačních ploch.
Pro dešťové vody je ve víceúčelové nádrži uvažováno s retenčním objemem cca 200 m3.
Odtok z nádrže bude řízen ventilem (klapkou), která bude řídit odtok do max Q = 30 l/s tak, aby odtok vody z areálu neovlivnil – nevybřežil z recipientu, kterým bude odvodňovací příkop (částečně trubní) podél silnice III/18021, který podchází těleso dálnice a před retenční dešťovou zdrží dálnice je zaústěn do stávající vodoteče - bezejmenného levostranného přítoku Úhlavy.

Dešťové vody z parkovacích a manipulačních ploch areálu budou svedeny přes gravitační shlukovací odlučovače do systému dešťové čisté kanalizace. Jedná se o parkoviště a manipulační plochy před objekty A, B a C. Návrh celkového odtoku z areálu byl limitován okolností, že celkové stávající množství z areálu, které dnes teče do recipientu nesmí být překročeno, proto byla řešena retence vod v areálu.

Hydrotechnické výpočty

Bilance splaškových vod

Průměrné denní množství

Q24 = 7,40 m3/den = 0,085 l/s

Maximální hodinové množství

Qh = 7,40 : 2 = 3,70 m3/hod = 1,03 l/s

Roční množství vody

Qroč = 7,40 x 5 x 52 = 1900 m3rok/l

Bilance látkového znečištění

Denní bilance

BSK 5 = 50 x 0,060 = 3,00 kg/den

NL = 50 x 0,055 = 2,75 kg/den

CHSK = 50 x 0,110 = 5,50 kg/den

N-NH4+ = 50 x 0,012 = 0,60 kg/den


Specifické znečištění

BSK 5 = 3,0 x 1000 : 7,40 = 400 mg/l

NL = 2,75 x 1000 : 7,40 = 367 mg/l

CHSK = 5,50 x 1000 : 7,40 = 733 mg/l

N-NH4+ = 0,60 x 1000 : 7,40 = 80 mg/l
Bilance dešťových vod

Plocha areálu je cca 3,15 ha, návrhová dešťová intenzita i15 = 106 l s/lha (pro okrajové lokality Plzně), průměrný odtokový součinitel ψ = 0,15, průměrná roční srážka Hs = 506 mm.


Návrhové množství pro areál bez výstavby

Qdešt = F x ψ x i15 = 3,15 x 0,15 x 106 = 50 s-l = navržený odtok po retenci Qo = 30 l/s


Návrhové množství pro areál s výstavbou

Střechy = 800 m2, komunikace 896 m2, chodníky = 900 m2, zeleň = 13600 m2.

Qdešt = Σ Fi x ψi) x i15 = (0,8 x 0,9 + 0,896 x 0,8 + 0,09 x 0,6 + 1,36 x 0,1) x 106 = 172,5 l/s
pro Ψs = 0,516
Roční množství

Qroč = 315000 x 0,516 x 0,506 = 8200 m3 /rok


Odlučovače ropných látek

Parkoviště před hlavním objektem A ..........Qkont = 4000 m2 x 1,0 x 0,0150 = 60,0 l/s

Park. a manipul. mezi objekty A a C ..........Qkont = 2400 m2 x 1,0 x 0,150 = 36,0 l/s

Parkoviště mezi objekty C a B ................... Qkont = 1600 m2 x 1,0 x 0,150 = 24,0 l/s


Návrh ČOV

Qd = 7,40 m3 den-l, tj. 50 EO.


Stabilizační nádrž

Wstab = T x Qd = 30 x 7,4 = 222 m3 ...................... návrh 250 m3


Retenční nádrž

Q15 = 172,5 l s-l, Qo = 30 1s-1 β = Qo/Q15 = 0,174, td = < 5 min .. = R dle Pechra 1100

Wret = 1100 x 172,5 : 1000 = 190 m3 ..................... návrh 200 m3
Víceúčelová nádrž

Wvn = Wstab + Wwret = 222 + 190 = 412 m3


Víceúčelová nádrž bude mít objem 450 m3.
Průměrná plocha nádrže bude cca 250 m2, při hloubce 1,0 m a retenční hloubce 0,8 m pak celková hloubka 2,20 m.

Kanalizační systém


Bude tvořen páteřní stokou dešťové kanalizace pro odvodnění střech, chodníků a vozovek, nebudou-li odvodněny do terénu.

Z prostoru parkovišť a manipulační plochy před skladovými halami bude řešena kontaminovaná kanalizace dešťové vody z plochy potom budou vedeny přes gravitační odlučovač kapacity 60, 40 a 30 l/s do dešťové kanalizace. Splašková kanalizace bude napojovat jednotlivé přípojky od sociálních zařízení a bude zakončena zakrytou kontejnerovou mechanicko-biologickou ČOV BC 50, odtok z ČOV bude připojen na stabilizační (víceúčelovou) nádrž a jednotnou kanalizací bude řešen odtok do recipientu, kterým je odvodňovací příkop podél silnice III/18021 s min průtokem Q364 = 0,1 l/s (odtok z víceúčelové nádrže).


ČOV v areálu bude mít kapacitu 50 ekvivalentních obyvatel, za čistírnou bude navržena stabilizační dočišťovací nádrž s dlouhou dobou zdržení. Kvalita čistění je uvedena v následující tabulce:


Ukazatel

Přítok ČOV

Účinnost ČOV

odtok z ČOV

Odtok za nádrží

BSK 5

400 mg/l

94 %

24 mg/l

8 mg/l

NL

367 mg/l

90 %

35 mg/l

15 mg/l

CHSK cr

767 mg/l

85 %

115 mg/l

50 mg/l

N-NH4+

80 mg/l

85 %

12 mg/l

5 mg/lVarianta b)

Odkanalizování areálu a vodoteče v povodí 1-10-05-051, která pramení v černické cihelně a do Úslavy je zaústěna cca v km 9,6.

Území zóny Ostrá Hůrka není odkanalizované, v návrhu řešení se předpokládá oddílný kanalizační systém, dešťové vody svedené gravitačně do propustku držního tělesa a dále vodotečí do Úhlavy, splaškové vody potom částečně gravitačně se zakončením v čerpací stanici a výtlakem do sběrače H systému odkanalizování města Starý Plzenec.


Odkanalizování areálu GES bude řešeno rovněž oddílným kanalizačním systémem, dešťové vody budou vedeny kanalizací pod silnici Černice – Starý Plzenec a dále vodotečí pod drážním propustkem do meandru řeky Úslavy. Dešťové vody z parkovacích a manipulačních ploch areálu budou svedeny přes gravitační shlukovací odlučovače do systému dešťové kanalizace. Rovněž splaškové odpadní vody budou splaškovou kanalizací dopraveny do prostoru ČOV, kde budou tyto vyčištěny a dále bude odtok z ČOV napojen na dešťovou kanalizaci.
Hydrotechnické výpočty
Bilance splaškových vod

Průměrné denní množství

Q24 = 7,40 m3den-l = 0,085 l/s

Maximální hodinové množství

Qh = 7,40 : 2 = 3,70 m3hod-l = 1,03 l/s
Roční množství vody

Qroč = 7,40 x 5 x 52 = 1900 m3/rok

Bilance látkového znečištění

Denní bilance

BSK 5 = 50 x 0,060 = 3,00 kg/den

NL = 50 x 0,055 = 2,75 kg/den

CHSK = 50 x 0,110 = 5,50 kg/den

N-NH4+ = 50 x 0,012 = 0,60 kg/den


Specifické znečištění

BSK 5 = 3,0 x 1000 : 7,40 = 400 mg/l

NL = 2,75 x 1000 : 7,40 = 367 mg/l

CHSK = 5,50 x 1000 : 7,40 = 733 mg/l

N-NH4+ = 0,60 x 1000 : 7,40 = 80 mg/l
Bilance dešťových vod

Plocha areálu je cca 3,15 ha, návrhová dešťová intenzita i15 = 106 l s/ha (pro okrajové lokality Plzně), průměrný odtokový součinitel ψ = 0,15, průměrná roční srážka Hs = 506 mm.


Návrhové množství pro areál bez výstavby

Qdešt = F x ψ x i15 = 3,15 x 0,15 x 106 = 50 s-l = navržený odtok po retenci Qo = 30 l/s


Návrhové množství pro areál s výstavbou

Střechy = 800 m2, komunikace 896 m2, chodníky = 900 m2, zeleň = 13600 m2.

Qdešt = Σ Fi x ψi) x i15 = (0,8 x 0,9 + 0,896 x 0,8 + 0,09 x 0,6 + 1,36 x 0,1) x 106 = 172,5 l/s
pro Ψs = 0,516
Roční množství

Qroč = 315000 x 0,516 x 0,506 = 8200 m3 /rok


Odlučovače ropných látek

Parkoviště před hlavním objektem A ..........Qkont = 4000 m2 x 1,0 x 0,0150 = 60,0 l/s

Park. a manipul. mezi objekty A a C ..........Qkont = 2400 m2 x 1,0 x 0,150 = 36,0 l/s

Parkoviště mezi objekty C a B ................... Qkont = 1600 m2 x 1,0 x 0,150 = 24,0 l/s


ČOV

Qd = 7,40 m3 den-l, tj. 50 EO, 3,0 kg BSK 5 den-l, 6,0 kg CHSK Cr /den

Kanalizační systém
Bude tvořen páteřní stokou dešťové kanalizace pro odvodnění střech, chodníků a vozovek, nebudou-li odvodněny do terénu. V prostoru parkovišť a manipulační plochy před skladovými halami bude řešena kontaminovaná kanalizace, dešťové vody z plochy potom budou vedeny přes gravitační odlučovač výpočtové kapacity do dešťové kanalizace. Další předčištění dešťových ploch bude řešeno z parkovišť, zde budou rovněž navrženy odlučovače dle návrhových kapacit.

Splašková kanalizace bude napojovat jednotlivé přípojky od sociálních zařízení a bude zakončena zakrytou kontejnerovou mechanicko-biologickou ČOV BC 50 EO, odtok z ČOV bude připojen na dešťovou kanalizaci a výsledná kanalizační stoka bude vedena přes silnici Černice – Starý Plzenec do prostoru Ostrá Hůrka, kde bude respektovat návrhy odkanalizování zóny a bude vyústěna do vodoteče, procházející propustí drážní těleso se zaústěním do meandru řeky Úhlavy.

V případě, že výstavba infrastruktury zóny Ostrá Hůrka bude realizována před realizací sídla GES, potom nebude realizována ČOV a z pozemku GES budou vedeny do zóny Ostrá Hůrka 2 kanalizační přípojky, přípojka splaškové kanalizace a přípojka dešťové kanalizace, které budou připojeny na kanalizační oddílný systém zóny Ostrá Hůrka a následně města Starý Plzenec.
Návrh ČOV
ČOV v areálu bude řešena jako dočasná do doby výstavby kanalizace v zóně Ostrá Hůrka, kapacitně BC 50 pro 50 EO. Kvalita čistění jr uvedena v následující tabulce:Ukazatel

Přítok ČOV

účinnost ČOV

odtok z ČOV

BSK 5

400 mg/l

94 %

24 mg/l

NL

367 mg/l

90 %

35 mg/l

CHSK Cr

767 mg/l

85 %

115 mg/l

N-NH4+

80 mg/l

85 %

12 mg/l

Kanalizace: uvnitř objektů bude rozdělena dle charakteru odpad. vod na oddílnou soustavu:
 • splaškovou

 • dešťovou

Kanalizace dešťová je posuzována jako oddílná soustava odvádějící dešťové vody z šikmých a plochých střech objektů, které jsou uvažovány po venkovní fasádě z plechu, s následným napojením do lapače splavenin + svedením přípojkou do dešťové kanalizace – u sedlových, obloukových střech. Ploché střechy budou odvodněny samostatnými vtoky, pomocí vnitřních svislých potrubí do ležatého systému. Splašková kanalizace bude zajišťovat samostatné odkanalizování splaškových vod od zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.


Veškeré hlavní a vedlejší ležaté svody splaškové kanalizace se uvažují v technologii trub PVC – KG pro uložení do země. Pokládka bude prováděna na zhutněné pískové lože v předepsaném spádu, obsyp prohozenou zeminou 300 mm nad vrchol potrubí. Na hlavních svodech budou rozmístěny po určitých vzdálenostech (dle ČSN 736760) revizní šachty, s čistícími tvarovkami. Stoupací a připojovací potrubí bude provedeno z trub PPs – HT, s těsnícími pryž. břitovými kroužky do hrdel. Upevňování potrubí se provede dle montážních předpisů výrobce, do spec. objímek s pryžovou výstelkou. Na stoupačkách v 1. NP bude vždy 1,0 m nad podlahou osazena čistící tvarovka. Stoupací potrubí bude vedeno v instalačních jádrech, rozích zdí a příček s obezděním. Připojování zařizovacích předmětů na připojovací potrubí bude pomocí patřičných zápachových uzavírek.   1. Odpady

(např. přehled zdrojů odpadů, kategorizace a množství odpadů, způsoby nakládání s odpady)

Při budování areálu budou vznikat následující kategorie odpadů (dle vyhlášky č. 337/1997 Sb., kterou se vydává Katalog odpadů):


17 0501 Zemina a kameny O

17 0502 Vytěžená zemina O

17 0302 Asfalt bez dehtu O

Uvedené odpady s výjimkou asfaltu budou využity přímo v areálu, asfalt bude využit pro recyklaci směsí na povrchy vozovek.

Při provozování areálu budou vznikat následující odpady:
20 0303 Komunální odpad O (Y 46)

15 0106 Zbytky obalových materiálů O

14 0399 Odpad z elektrotechnického průmyslu

16 0600 Akumulátory, baterie A (Y 31)

16 0502 Chemické přípravky pro elektroniku A (Y 14)

Uvedené odpady budou zneškodňovány pověřenou smluvní organizací. Případné nebezpečné a problémové odpady (akumulátory, baterie, elektronické součástky), budou ukládány do specielních přepravních nádob a odváženy oprávněnou firmou (na zák. vyhl. č. 375/01 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů). Tyto odpady je nutno již v období přípravy uspokojivě řešit např. smlouvou o smlouvě dle zák. č. 185/01 Sb. o odpadech, ve znění zák. č. 477/01 Sb., 76/02 Sb., 275/02 Sb. S případnými látkami nebezpečnými pro vody (chemické přípravky pro elektroniku) je nutno nakládat dle zák. č. 254/01 Sb., o vodách.


Při likvidaci nebo dožití stavebních objektů firmy budou stavební materiály a technologické celky likvidovány separátně, tj. druhotné suroviny, železný a barevný šrot, ostatní stavební odpad.


   1. Ostatní

(např. hluk a vibrace, záření, zápach, jiné výstupy – přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení)

Liniovým zdrojem hluku budou osobní a nákladní vozidla. Vzhledem k relativně malému množství vozidel nedojde k výraznému zvýšení hlučnosti veřejných dopravních ploch. Hluk a vibrace z provozu areálu nebudou za hranicemi areálu překračovat ekologické limity. Kamionová doprava by pouze výjimečně měla být prováděna v nočních hodinách (od 21 hodin do 6 hodin).

V průběhu výstavby dojde při používání stavebních mechanismů ke krátkodobému zvýšení hlučnosti v prostoru areálu – hlučnost běžných stavebních strojů ve vzdálenosti 7 m se pohybuje v úrovni 70 – 80 dB (A). Potřebné je zajistit organizaci výstavby tak, aby docházelo k minimalizaci obtěžování okolí hlukem. Celkovou míru hlukové zátěže na staveništi lze změnit vhodným souběhem prací různě hlučných strojů (neboť při hlučnosti dvou blízkých pracujících strojů je výsledná hlučnost rovna hlučnosti hlučnějšího stroje). Dále pečlivá údržba strojů a jejich důsledné vypínaní o technologických přestávkách snižuje emise hluku a současně i emise škodlivin. Rozpojování hornin skalního podloží pomocí trhavin se nepředpokládá.

Hluk v jednotlivých provozních prostorách by neměl překračovat limity stanovené Nařízením vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku, tj. 65 dB.

Zápach při provozu areálu nebude produkován.

V zájmovém území je střední radonová zátěž. Před vlastní výstavbou je vhodné provést radonový průzkum, příp. posoudit permeabilitu, resp. plynopropustnost pro vodu a plyny v rámci radonového průzkumu. Zvýšené radonové riziko je možno předpokládat v případných tektonických liniích, jež zřejmě sledují tektonické poruchy ve sledovaném území. Podle vyhl. č. 184/97 Sb. je nutno provést ochranná opatření při výstavbě – plynotěsné izolace, utěsnění instalačních prostupů, příp. neporušenost základové desky.

Radioaktivní záření s provozu technologií nebude vznikat. Radioaktivní materiály zřejmě nebudou přepravovány.

2.3.5. Doplňující údaje

(např. významné terénní úpravy a zásahy do krajiny)Zemní práce
Po sejmutí ornice a hrubých terénních úpravách budou po dokončení výstavby objektů a komunikací provedeny terénní úpravy.

Sadové úpravy
Plochy určené k ozelenění budou ohumusovány ornicí v tloušťce 10 cm a osety travní směsí. Stromy a keře budou vysazeny na volné ploše v celém areálu mimo nově navržené inženýrské sítě a rozhledový trojúhelník při výjezdu.

Oplocení
Celý areál bude oplocen od líce objektu A. Navrženo je oplocení pletivem výšky 2,00 m. V místě vjezdů budou osazena posuvná vrata šířka 6,00 m. Na chodníku budou vrátka šířky 1,00 m. Ocelové sloupky se osadí do betonových patek a pod oplocením se navržen záhonový obrubník osazený do betonu.


   1. Riziko havárií

(vzhledem k navrženému požití látek a technologií)

Používané látky (drobné elektrosoučástky) a technologie (skladování a drobná montáž) jen velmi nepravděpodobně vytvářejí potenciální možnost vzniku havárií, např.:nekontrolovaným únikem chemických látek při skladování či technologickém používání v provozu (kontaminace půd, vod či znečištění ovzduší nežádoucími plyny, zejména uhlovodíky)

iniciace požáru s možností nadměrného znečištění ovzduší

při diverzní činnosti (výbuch apod.)

při výstavbě se budou vyskytovat běžná rizika stavebních činností

při případném úniku jak pohonných hmot či jiných nebezpečných látek, jež mohou kontaminovat povrchové či podzemní vody.

Základní opatření: • vypracování a dodržování provozního řádu, havarijního a požárního plánu

 • nezbytnost nakládání s nebezpečnými odpady v souladu s předpisy, zejména s novým zákonem č. 185/2001, o odpadech

 • vypouštění odpadních vod v souladu s platnými limity znečištění, uvedenými v příloze Kanalizačního řádu města Starý Plzenec

 • soustřeďování látek škodlivých vodám ve stanoveném typu nádob a následná externí likvidace oprávněnými firmami

 • v případě netřídění stavebních odpadů je nutno považovat všechny v kategorii nebezpečné (N) a podle toho je pak nutno s tímto odpadem nakládat

 • nutnost zajistit pravidelnou kvalifikovanou údržbu a dodržování kontrol technologických zařízení, skladového objektu a lokalit stání aut

 • pro případný únik či rozlití některých látek, jež by mohly kontaminovat vody či půdy nezbytnost v havarijním řádu uvést a zajistit potřebné sorbenty (vapex, fibriolové plachetky aj.)

 • nutnost oddělit případné ropné, příp. jiné kontaminační látky a závadné nebezpečné látky

 • v případě úniku ropných látek či jiných kontaminantů nutnost neprodleně zajistit potřebnou asanaci půd či vod

 • případný požár je nutno omezit automatickým přerušením přívodu energetických médií a indikací požáru – požární signalizací v areálových objektech

 • požár dopravních prostředků je nutno omezit jejich dobrým technickým stavem a hasicími prostředky

 • při požáru se mohou vlivem procesu hoření do ovzduší uvolňovat toxické látky, např. oxid uhelnatý, oxidy dusíku, některé aromatické uhlovodíky, příp. i fosgen

 • zajištění protipožární vody z nádrže.

 • spolupráce projektanta s protipožárním radou

 • označení překážek, jež mohou být zdrojem nehody nebo úrazu – dle ČSN ISO 3854 (01 8010) – žlutočerné pruhy

 • školení pracovníků o potenciálních nebezpečích a správném provozování

 • v případě použití nebezpečných chemických látek je nutno zajistit bezpečnostní listy

 • pro hodnocení rizika pro životní prostředí se berou v úvahu především vlivy evironmentální (ekotoxicita a degrabilita – rozložitelnost), přičemž při odhadu expozice se berou v úvahu organismy nebo ekosystémy, které mohou být exponovány.
 1. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území – část C  1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území


  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət