Ana səhifə

Ankara halk sağLIĞi müDÜRLÜĞÜ 2013 ek yerleşTİrme iŞlemi usul ve esaslari


Yüklə 93 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü93 Kb.
ANKARA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ
2013/3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİ USUL VE ESASLARI

         

5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu gereği, ilimizde 15 Temmuz 2010 tarihinde Aile Hekimliği Uygulaması başlamıştır. Yeni açılmış ve herhangi bir sebeple boşalmış olan Aile Hekimliği pozisyonları için Aile Hekimliği 2013/3. Ek Yerleştirme İşlemi yapılacaktır. Yerleştirme işlemlerinde “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği  (İlgili bölüm) (R.G.Tarih:25.01.2013 Sayı:28539)” hükümleri uygulanacaktır.

2013/3. ek yerleştirme işlemi; 05 Mart 2013 Salı günü saat 14.00’da, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Ostim Hizmet Binası, Farabi Toplantı Salonunda Halk Sağlığı Müdürü Başkanlığındaki Yerleştirme Komisyonu huzurunda yapılacaktır. 2013/3. ek yerleştirmeye esas son listede olup ek yerleştirmeye katılan hekimler ek yerleştirme süresince idari izinli sayılacaklardır. Ek Yerleştirme İşleminin yapılacağı Farabi Toplantı Salonu girişinde ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinden imza alınacaktır. Toplum Sağlığı Merkezleri ( TSM ) tarafından ek yerleştirmeye katılan aile hekimlerinin verdikleri sağlık hizmetlerinin aksamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Başvurular, 25 Şubat 2013 Pazartesi ve 26 Şubat 2013 Salı günleri saat 08.30 – 17.00 saatleri arasında yapılabilecektir.Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’ nın 05/11/2012 tarih ve 929 sayılı “Aile Hekimliğine Geçişte Muvafakat İşlemleri” konulu yazısının 5. Maddesinde “3359 Sayılı Kanun Kapsamında Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak görev yapan hekimler ( Aile Hekimliği Uzmanları dahil) , sadece kadrosunun bulunduğu ilçe sınırları içerisindeki aile hekimliği pozisyonlarına başvurarak yerleşeceklerdir.” hükmü yer almakta olup, bu hüküm doğrultusunda işlem tesis edilecektir.
Müracaatların elden ve süresi içerisinde istenen belgelerle birlikte yapılması gerekmekte olup; posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. (Mevcut sözleşmeli olarak çalışan Aile Hekimlerinin çalıştığı kurumlarda hizmeti aksatmayacak şekilde başvurmaları uygun olacaktır.)

Bu duyuru metninde yapılacak herhangi bir değişiklik veya ilave Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü’ nün web sayfasında ilanen duyurulacaktır. Bu nedenle İlimizde Aile Hekimliği Ek Yerleştirmesine katılmayı düşünen tüm hekimlerimizin sitemizi düzenli aralıklarla takip etmeleri önemle duyurulur.


İlanda belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

yerleştirme işlemi ile ilgili açıklama
1) Aile Hekimliği 2013/3. ek yerleştirme işlemi, yürürlükteki Yönetmeliklerin ilgili maddeleri dikkate alınarak yapılacaktır. Yerleştirme işlemine, Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabipler ile Ankara İlinde görev yapan sözleşmeli aile hekimlerinden muvafakati verilenler katılabileceklerdir.

2) “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği (R.G.Tarih:25.01.2013 Sayı:28539)” 15. Madde, 5. fıkrasında ‘‘Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca; ek yerleştirme işlemine başvuracak sözleşmeli aile hekimlerinde, başvuru tarihi itibariyle; çalışmakta olduğu aile hekimliği pozisyonunda fiilen bir yıl çalışmış olma şartı aranacaktır. Bu şartı taşımayan sözleşmeli aile hekimlerinin başvuruları kabul edilmeyecektir.
 

3) Yerleştirme işlemine, adayın kimlik belgesiyle birlikte bizzat kendisinin gelmesi şarttır. Ancak hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. mücbir bir mazereti olanların yerine noterden alınacak “05 Mart 2013 Ankara İli Aile Hekimliği 2013/3. ek yerleştirme gününde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisini ……….kimlik nolu …………….ya veriyorum’’ ibaresi olan vekaletname ile vekil kıldıkları kişi  katılabilir.

  4) Yerleştirme salonuna başvuruda bulunan adaylar kimlik kontrolü ile Komisyonun belirleyeceği sayıda gruplar halinde alınacaktır. Yerleştirme salonuna görevli ve başvurusu kabul edilen hekimler haricinde kimse alınmayacaktır.

  5) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyebilir veya hakkından feragat edebilir.

  6) Boşalan Aile Hekimliği Birimini  seçen hekim, Aile Sağlığı Merkezi’nde tahsis edilen poliklinik odasını da seçmiş olacaktır. Müdürlüğümüz tarafından kira bedeli tahsil edilen aile sağlığı merkezlerindeki birimleri tercih eden aile hekimleri, göreve başlamadan önce Müdürlüğümüz ile kira sözleşmesi imzalayacaklardır.

7) Toplantıya geç gelenler veya 3 kez anons edilerek çağrıldığında herhangi bir sebeple sahneye gelmeyenler 2013/3. ek yerleştirme işlemi bitene kadar “pas” (erteleme) hakkını kullanmış sayılır. Tüm pozisyonlar bitene kadar gelmeyenler “2013/3. ek yerleştirme işleminden feragat etmiş” sayılır.

 05.03.2013 tarihinde 2013/3. ek yerleştirme işlemi sonucunda yerleşen hekimler sözleşme imzalayacaklar ve 15 Mart 2013 tarihinde göreve başlayacaklardır.
YERLEŞTİRME İŞLEMİNDE UYULACAK ÖNCELİK SIRALAMASI

         

 İlimizde aile hekimliği pozisyonlarına yerleştirme işlemi ilgili yönetmelik çerçevesinde aşağıdaki sıralamaya göre yapılacaktır:

a) Askerlik dönüşü veya doğum sonrası bir defalık tercih hakkı bulunan aile hekimleri. (usulüne uygun fesih işlemlerini yapanlar) (bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.)

b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15.maddesinin 3.fıkrasında belirtilen uzman aile hekimliği kontenjanı var ise o pozisyona önce aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ise ildeki diğer aile hekimliği uzmanları,

c) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar, İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler.

d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm 2013/3. Ek yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. ( 05.03.2013)


ERTELEME HAKKI KULLANIMI
Ek yerleştirmede başvurular, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri gereği hekimlerin durumlarına göre A, B1(Ankara İlinde aile hekimliği yapan sözleşmeli aile hekimliği uzmanı), B2 (Aile hekimi olarak yerleşmemiş, Ankara İli Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan aile hekimliği uzmanı), C ve D grubu olarak alınmaktadır. Bu gruplardan A grubu göreve başlayış tarihine göre, diğer gruplar ise kendi içlerinde hizmet puanına göre sıralanacak ve bu sıraya göre yerleştirilecektir. Yerleştirme işleminde hekimlere erteleme hakkı verilecek olup, bu hakkı sadece bulundukları grubun oturumu tamamlanana kadar kullanabileceklerdir. Ancak; kendi gruplarının oturumu sırasında erteleme hakkı kullanan ve oturumu kapanan;

—A grubunda bulunan hekimler ile B1 grubunda olan aile hekimliği uzmanları C grubunda,

—B2 grubunda olan aile hekimliği uzmanları ise D grubunda bu gruplarda yer alan hekimlerle birlikte hizmet puanlarına göre sıralanacaklar, bu sıradan itibaren ilgili grubun oturumu tamamlanana kadar erteleme hakkını kullanabileceklerdir.

Erteleme hakkını kullanan birden fazla hekimin aynı anda tercih yapmak istemeleri halinde hizmet puanlarına bakılarak sıralamaları belirlenecektir.ANKARA İLİNDE 2013/3. EK YERLEŞTİRME İŞLEMİNE MÜRACAAT EDECEKLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İlgili yönetmelik gereğince; il genelinde aile hekimliği pozisyonun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda; başvuruda yukarıda ifade edilen gruplardan sıralı olarak aşağıdaki belgeler istenecektir. Başvuru formu Müdürlüğümüz evrak kayıt biriminden kaydı yapıldıktan sonra diğer belgelerle birlikte kayıt bürosuna teslim edilecektir.(Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü -İnsan Kaynakları Birimi- Ulus Hizmet Binası Plevne Sokak No: 7 Ulus /ANKARA (İkinci Kat)

Sağlık Bakanlığına bağlı kadrolarda çalışan ve yerleştirme işlemi için başvuracak tabip/uzman tabiplerin muvafakat durumları yerleştirme işleminden önce Bakanlığımız tarafından değerlendirilecek olup; yalnızca muvafakat verilenler yerleştirme işlemine alınacaktır. Diğer kamu kurum kuruluşlarında çalışan hekimler başvuru sırasında Ek-4 ve Ek-5’teki muvafakatname örneklerine göre kurumlarından muvafakat alarak başvuru yapabileceklerdir. Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan hekimlerin muvafakat almaları gerekmemektedir.

Aile hekimliği bölgesini ve kodlu aile hekimliği birimini seçmiş olan hekim, aile sağlığı merkezinde aynı kodlu aile hekimliği birimine tahsis edilmiş olan poliklinik odasını da seçmiş olacaktır.Tüm gruplar için başvuruda T.C. kimlik no su yazılı geçerli kimlik fotokopisi gereklidir.
a) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

1) Başvuru Formu

2) Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge

3) Göreve başlama belgesi (askerlik dönüşü veya doğum sonrası). Bu grupta bulunan aile hekimlerinin öncelik sıralaması askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihidir.

4) Geçerli kimlik fotokopisi
b) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan aile hekimliği uzmanları için;
1) Başvuru formu

2) Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan aile hekimliği uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylanmış belge.


Sözleşmeli aile hekimi olmayan, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları için;

1) Başvuru formu

2) Halen Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı / Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Sağlık Bakanlığı dışındaki Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları için EK-4 ve EK-5’e göre düzenlenmiş kurumlarından alacakları muvafakatname (alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

29–30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine ve/veya 31 Temmuz 2010, 27 Ağustos 2010, 24 Eylül 2010, 20 Ekim 2010, 08 Kasım 2010, 26 Kasım 2010, 24 Aralık 2010, 15 Ocak 2011, 04 Şubat 2011, 19 Şubat 2011, 17 Mart 2011, 04 Haziran 2011, 16 Ağustos 2011,17 Kasım 2011, 12 Ocak 2012, 10 Şubat 2012, 29 Şubat 2012, 20 Mart 2012, 20 Nisan 2012, 16 Mayıs 2012, 15 Haziran 2012, 13 Temmuz 2012, 13 Ağustos 2012, 13 Eylül 2012, 12 Ekim 2012, 06 Kasım 2012, 30 Kasım 2012, 21 Aralık 2012, 18 Ocak 2013 ve 14 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış olan ek yerleştirme işlemlerinden birine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin aşağıdaki belgeleri tekrar teslim etmelerine gerek yoktur.

7) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)

8) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)c) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;

Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar için;
1) Başvuru formu

2) Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Görev yaptığı Aile Hekimliği Birimine başlayış tarihini ve kullandıkları izin-rapor durumlarını gösteren ilgili Toplum Sağlığı Merkezi tarafından onaylanmış belge.


(a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri için:
1) Başvuru formu

2) Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmadıklarına dair Müdürlükçe talep edilecek belgeler


Yargı kararının uygulanması nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri için;
1) Başvuru formu

2) Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışmakta olan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı. / Aile hekimliği sözleşmesi imzalamadan önce Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Sözleşmesinin yargı kararının uygulanması nedeniyle feshedildiğine dair belgeler.


Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olanlar için;
1) Başvuru formu

2) Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği kapsamında mazeret nedeni ile naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olduğuna dair belge.

29–30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine ve/veya 31 Temmuz 2010, 27 Ağustos 2010, 24 Eylül 2010, 20 Ekim 2010, 08 Kasım 2010, 26 Kasım 2010, 24 Aralık 2010, 15 Ocak 2011, 04 Şubat 2011, 19 Şubat 2011, 17 Mart 2011, 04 Haziran 2011, 16 Ağustos 2011,17 Kasım 2011, 12 Ocak 2012, 10 Şubat 2012, 29 Şubat 2012, 20 Mart 2012, 20 Nisan 2012, 16 Mayıs 2012, 15 Haziran 2012, 13 Temmuz 2012, 13 Ağustos 2012, 13 Eylül 2012, 12 Ekim 2012, 06 Kasım 2012, 30 Kasım 2012, 21 Aralık 2012, 18 Ocak 2013 ve 14 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış olan ek yerleştirme işlemlerinden birine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin aşağıdaki belgeleri tekrar teslim etmelerine gerek yoktur.
5) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)

6) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)

7) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)

‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge.


İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler.

1) Başvuru formu

2) Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

3) Geçerli kimlik fotokopisi

4) İl sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmediğine dair belge.

29–30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine ve/veya 31 Temmuz 2010, 27 Ağustos 2010, 24 Eylül 2010, 20 Ekim 2010, 08 Kasım 2010, 26 Kasım 2010, 24 Aralık 2010, 15 Ocak 2011, 04 Şubat 2011, 19 Şubat 2011, 17 Mart 2011, 04 Haziran 2011, 16 Ağustos 2011,17 Kasım 2011, 12 Ocak 2012, 10 Şubat 2012, 29 Şubat 2012, 20 Mart 2012, 20 Nisan 2012, 16 Mayıs 2012, 15 Haziran 2012, 13 Temmuz 2012, 13 Ağustos 2012, 13 Eylül 2012, 12 Ekim 2012, 06 Kasım 2012, 30 Kasım 2012, 21 Aralık 2012, 18 Ocak 2013 ve 14 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış olan ek yerleştirme işlemlerinden birine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin aşağıdaki belgeleri tekrar teslim etmelerine gerek yoktur.


5) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)

6) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)

7) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)

‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge.d) Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
1) Başvuru formu

2) Sağlık Bakanlığı kadrolarında çalışan hekimler için Güncel PBS (hizmet puanı dökümü) çıktısı.

3) Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hekim ve uzman hekimler için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

4) Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurumlarında çalışan ( 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesine göre) memur statüsündeki hekim ve uzman hekimlerden çalıştığı kurumdan ekteki örneklere uygun muvafakatname (EK-4 ve EK-5) (alınan muvafakatnamede süre belirtilmeyecektir.)

5) Geçerli kimlik fotokopisi

29–30 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılmış olan yerleştirme işlemine ve/veya 31 Temmuz 2010, 27 Ağustos 2010, 24 Eylül 2010, 20 Ekim 2010, 08 Kasım 2010, 26 Kasım 2010, 24 Aralık 2010, 15 Ocak 2011, 04 Şubat 2011, 19 Şubat 2011, 17 Mart 2011, 04 Haziran 2011, 16 Ağustos 2011,17 Kasım 2011, 12 Ocak 2012, 10 Şubat 2012, 29 Şubat 2012, 20 Mart 2012, 20 Nisan 2012, 16 Mayıs 2012, 15 Haziran 2012, 13 Temmuz 2012, 13 Ağustos 2012, 13 Eylül 2012, 12 Ekim 2012, 06 Kasım 2012, 30 Kasım 2012, 21 Aralık 2012, 18 Ocak 2013 ve 14 Şubat 2013 tarihlerinde yapılmış olan ek yerleştirme işlemlerinden birine başvuru yapıp aşağıdaki belgeleri daha önce eksiksiz olarak teslim ettiğini belgelemiş olan hekimlerin aşağıdaki belgeleri tekrar teslim etmelerine gerek yoktur.

6) Aile Hekimliği Uygulaması için başvuru formu (EK-2)

7) Aile Hekimliği Bilgi Formu (EK-3)

8) 1.Aşama uyum eğitimi sertifika fotokopisi (aslı gibidir onayı yapılmış)

‘‘Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler birinci aşama eğitimden muaf tutulur.’’ Hükmü uyarınca; Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olan hekimler için Üniversitelerde bir ay süre ile aile hekimliği stajı yapmış olarak mezun olduklarına dair belge.

9) İlimize 15 Temmuz 2010 tarihinden sonra herhangi bir sebeple atanmış ve Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi almamış olan hekimler için, kadro atamasının Ankara iline yapıldığı tarihi gösteren görev belgesi

Aile Hekimliği Uygulamasının başladığı 15 Temmuz 2010 tarihinden itibaren ilimize herhangi bir sebeple atanmış olan ve Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi’ni almamış olan hekimlerin başvuruları kabul edilecek ancak, en kısa sürede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi almaları sağlanacaktır.Prof. Dr. Mustafa ÖZTÜRK Halk Sağlığı Müdürü


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət