Ana səhifə

Amaç madde 1- (1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kendi programları ile ilgili iş yerlerinde ve okul bünyesinde mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını


Yüklə 79.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü79.5 Kb.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

STAJ YÖNERGESİ


Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönerge, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin kendi programları ile ilgili iş yerlerinde ve okul bünyesinde mesleki bilgi ve becerilerini artırmalarını, iş yerlerine uyum sağlamalarını kolaylaştırmak amacıyla programlanan staj çalışmalarını düzenler.
Kapsam

MADDE 2- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulları öğrencilerinin yurt içi ve yurt dışındaki iş yerlerinde yapacakları eğitim, uygulama ve stajlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge 22 Mayıs 2002 Tarih ve 24762 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesleki ve Teknik Okulları Yönetmeliği ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 16.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Staj Kurullarının Görev ve Sorumlulukları
Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

MADDE 4- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde rektör tarafından seçilen bir rektör yardımcısının başkanlığında; Meslek Yüksekokulları Müdürleri ve okul-sanayi/hizmet sektörü işbirliğini sağlamakla görevli bir öğretim elemanından oluşur.

Meslek Yüksekokulu Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü programlarda ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturulabilir.


Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu

MADDE 5- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’ne bağlı her Meslek Yüksekokulları tarafından müdür yardımcıları arasından belirlenen okul-sanayi/hizmet sektörü koordinatörünün başkanlığında; bölüm başkanları ve program koordinatöründen oluşur. Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, gerekli gördüğü program ve birimlerde çalışma komisyonları oluşturabilir.
Program Staj Komisyonu

MADDE 6- (1) Her program için ayrı olmak üzere ilgili program koordinatörü ve danışman öğretim elemanları ile ilgili bölüm başkanı tarafından belirlenen bir öğretim elemanı olmak üzere 3 kişiden oluşur. Program öğretim elemanlarının yeterli olmadığı durumlarda bölüm başkanının önerisi ile diğer programlardan veya kurum dışı meslek derslerine görevlendirilen öğretim elemanlarından oluşturulabilir.
Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun Görevleri

MADDE 7- (1) Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevleri


 1. Staj eğitim ve uygulama çalışmalarının yürütülmesi ve değerlendirilmesine ilişkin genel esasları düzenlemek,

 2. Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunun görüşünü alarak staj alanlarını belirlemek,

 3. İşyerleri ile Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulları arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,

ç) Yurtiçi ve yurtdışı staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerini belirlemek,

 1. Staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yapacak öğrenci sayısını, staj, eğitim ve uygulama çalışma alanlarını, staj, eğitim ve uygulama çalışmaları yerlerinin özelliklerini ve Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun önerilerini dikkate alarak, staj kontenjanlarını dengeli bir şekilde dağıtmak,

 2. Staj yapacak öğrencilerin Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtlarda kalabilmeleri için önlemler almaktır.


Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun Görevleri

MADDE 8- (1) Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun görevleri 1. Yüksekokul öğrencilerinin bu yönetmelik hükümleri doğrultusunda staj ve eğitim uygulaması yapmalarını sağlamak amacıyla gerekli ön bilgileri almalarını sağlamak üzere toplantılar düzenlemek,

 2. Stajda kullanılacak basılı evrakın zamanında düzenlenip, basılıp hazır hale gelmesini organize etmek,

 3. Öğrencilere staj yeri temini hususunda ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

ç) Öğrencilerin staj yerlerine dağılımını yapmak,

 1. Staj çalışmalarını denetlemek,

 2. Staj çalışmalarının değerlendirmesini yapmak,

 3. Gerekli gördüğü takdirde stajla ilgili mülakat ve uygulamalar düzenlemek.


Program Staj Komisyonunun Görevleri

MADDE 9- (1) Program staj komisyonu aynı zamanda staj değerlendirme komisyonudur. Program staj komisyonunun görevleri;


 1. Her öğretim yılı güz döneminin başlamasından önceki iki hafta içinde toplanarak o öğretim dönemi için hazırlıklarını yapmak,

 2. Her iki dönemde Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca belirlenen günlerde toplanarak, teslim edilmiş staj dosyalarının ve staj yapan öğrencilerin değerlendirmelerini yapmak,

 3. Program staj komisyonları bağlı oldukları Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun belirleyeceği görevleri yerine getirmek,

ç) Stajların yönerge usul ve hükümlerine uygun olarak düzenli sürdürülmesi için gerekli önlemleri almak,

 1. Kendi programlarındaki stajların yönergedeki amaç ve ilkeler doğrultusunda yürütülmesi için gerekli önlemleri almak,

 2. Program içinde stajla ilgili olarak doğabilecek aksaklık ve sorunları bütüncül bir yaklaşım içinde ele alarak çözümlemek,

 3. Program bazında çözümlenemeyen sorunları Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na iletmek,

 4. Programda staj yapan öğrencilerin staj başarılarını değerlendirmek ve staj değerlendirme formunu birlikte doldurarak imzalamaktır.


Staj Kontenjanları

MADDE 10- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürlüklerinin istekleri (form 2) üzerine Burdur İli veya çevre illerin Ticaret ve Sanayi Odaları üyelerinin kabul edecekleri öğrenci sayısını ve staj dallarını gösteren 1 no.lu formu her yıl Ocak ayı başından itibaren en geç Mart ayının son gününe kadar Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirirler.

MADDE 11- (1) Kamu kurum ve kuruluşları, ticaret ve sanayi odaları; meslek yüksekokulları tarafından Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na bildirilen kontenjanlar; arz ve talep sayılarına göre meslek yüksekokullarına tahsis edilir. Tahsis edilen stajyer sayıları ve staj dalları belirlenerek, ekli (4) no.lu formla, her yıl en geç Nisan ayının son gününe kadar ilgili kamu kuruluşları ile ticaret ve sanayi odaları ve Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na gönderilir.
Staj Süresi

MADDE 12- (1) Staj süresi programın niteliğine göre 30 iş gününden (240 saat) az olamaz. Bir tam iş günü 8 saat olarak hesaplanır. Öğrenciler staj yapacakları yerin çalışma saatlerine uymak zorundadırlar. Stajyer öğrencinin haftada 48 saatten fazla çalışması, fazla mesai yapması veya gece vardiyasında çalışması ek staj günü olarak sayılmaz. İstendiği takdirde fazla mesaiye kalabilirler. Bu mesailer staj süresinden sayılmaz.
(2) Kontenjan yetersizliği nedeniyle staj yeri bulunamayan öğrenciler kendi bulacakları staj yerlerinde Program Staj Komisyonunun onayından sonra staja başlayabilirler.
(3) Belirtilen tarihler arasında işlemlerini yapmayan ve stajda başarısız sayılan öğrenciler bir sonraki staj döneminde yeniden staj yapabilirler.
Staj Başvurusu ve Staja Başlama

MADDE 13- (1) Öğrencilerin staj yapabilmeleri için;
(2) 1. sınıfın sonunda staj yapacak öğrenciler, ilk iki yarıyıl derslerinin tamamını almış ve başarmış olmaları gerekir.
(3) 2. sınıfın sonunda staj yapacak öğrenciler ise; dört yarıyıl derslerini en az bir kez almış ve devam şartını yerine getirmiş olmaları gerekir.
Staj yapacak Öğrencilerden İstenen Belgeler

MADDE 14- (1) Staj yapacak öğrenciler staja başlayabilmek için;


 1. Öğrencinin staj yapmak isteğini gösterir başvuru belgesi,

 2. Almış olduğu dersleri gösteren belge,

 3. Özgeçmiş belgesi,

ç) Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’ndan alacakları resmi yazı,

 1. İki adet fotoğraf ile staj yapacakları iş yerine başvuru yapmaları gereklidir.


Staj Yerleri

MADDE 15- (1) Öğrenciler, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’nun uygunluğunu kabul ettiği kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör işletmelerinde veya okul bünyesinde staj yapabilir.
(2) Meslek yüksekokulu öğrencileri yapmak zorunda oldukları staj, eğitim ve uygulama çalışmalarını, normal öğretim programını aksatmayacak şekilde yurtdışında da yapabilirler. Öğrenci yurtdışı kabul belgesini ilgili Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na verir. Bu talepler ilgili Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca değerlendirilir ve yurtdışında staj yapılıp yapılmamasına karar verilir.

Yurtdışında stajını tamamlayan öğrenciler staj ile ilgili belgeleri ilgili Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na verirler, uygun görülenler onaylanır.


(3) Staj yerleri, Üniversite Staj ve Eğitim Uygulama Kurulunca belirlenen veya staj yerlerini kendi olanaklarıyla belirleyen öğrencilere Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından staj yapılacak kuruma iletilmek üzere staja başlama yazısı verilir.
(4) Öğrenciler azami öğrenim süreleri içinde stajlarını tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler bütün derslerinden başarılı olsalar bile staj yapacakları süreler için kayıt yenilemek ve katkı paylarını/öğrenim ücretlerini (harçlarını) ödemek zorundadırlar.

Staj Dosyası Oluşturma

MADDE 16- (1) Staj dönemi süresince öğrenci tarafından tutulacak staj dosyası aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulur.


 1. Her öğrenci "Staj Dosyası" hazırlamak zorundadır. Staja başlayan öğrenciler, Yüksekokul Müdürlüğünce belirlenen yerden staj dosyasını temin ederler

 2. Staj dosyasının ilk sayfasında, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünce onaylanmış öğrenci ile ilgili bilgilere yer verilir.

c) Öğrenciler her gün yaptıkları çalışma ve etkinlikleri staj dosyasında bulunan günlük çalışma raporu bölümüne günlük olarak işlemek ve staj yöneticisine onaylatmak zorundadır. Ayrıca, yapılan çalışmalarla ilgili her türlü belge ile Program Staj Komisyonu tarafından istenecek diğer bilgi ve belgeler de staj dosyasına eklenir. Staj çalışması tamamlandıktan sonra doldurulacak sonuç bölümünde, öğrenci tarafından stajın öz değerlendirilmesi yapılır.
Staj Dosyalarının Teslimi

MADDE 17 (1) Öğrenciler staj dosyalarını, stajın bitiş tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde program staj komisyonu başkanlığına teslim ederler. Posta gecikmelerinden veya dosyaların okula ulaşmasından öğrenci sorumludur. Süresinde teslim edilmeyen stajlar geçersiz sayılır.

Stajların Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması

MADDE 18- (1) Staj sonunda öğrencilerin staj dosyası, iş yerince gönderilen gizli staj değerlendirme formu, varsa denetleme raporları, Program Staj Komisyonunca değerlendirilir. Dosya üzerinde gerekli görülen düzeltmeler yaptırılabilir. Komisyonca gerekli görülmesi durumunda ilgili öğrenci mülakata çağrılabilir. Eksik bulunan stajlar tamamlatılabilir ya da stajın tamamı yeniden yaptırılabilir.
(2) Program Staj Komisyonu, staj dosyalarını teslim tarihini takip eden 15 gün içinde inceleyip değerlendirerek sonuçlandırmak zorundadır.
(3) Program Staj Komisyonu değerlendirmesini başarılı ya da başarısız şeklinde sonuçlandırarak Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu’na yazılı olarak bildirir.

(4) Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu, Program Staj Komisyonlarına gönderilen sonuçları inceleyerek Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne yazıyla bildirir.


Staj Komisyonu Kararına İtiraz

MADDE 19- (1) Öğrenciler staj değerlendirme sonuçlarına, ilanından itibaren 15 gün içinde yüksekokul müdürlüğüne dilekçeyle başvurarak itiraz edebilirler. İtirazlar Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtirazlar, başvuru tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde karara bağlanır.
Yatay Geçişle Yapılan Stajlar

MADDE 20- (1) Yatay geçişle gelen öğrencilerin geldikleri yüksekokulda yaptıkları stajların geçerlilikleri, program koordinatörünün önerisi ile program staj komisyonunun görüşü alınarak Meslek Yüksekokulları Staj ve Eğitim Uygulama Kurulu tarafından karara bağlanır.

Staj Ücreti

MADDE 21- (1) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi staj yapan Meslek Yüksekokulu öğrencilerine staj süresince herhangi bir ücret ödemesi yapılmaz. Öğrencilerin staj yaptıkları ilgili kurumlarda aralarında yapacakları mali ilişkiler Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Meslek Yüksekokullarını bağlamaz.
Yürürlük

MADDE 22- (1) Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 23- (1) Bu yönergeyi Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü yürütür.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət