Ana səhifə

Altinapa baraji sulama suyu


Yüklə 58 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü58 Kb.
KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ALTINAPA BARAJI SULAMA SUYU

TARİFELER YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Konya şehir merkezi içme ve kullanma suları kaynağının bir bölümünü oluşturan Altınapa barajı ile sulama amaçlı açılmış olan kuyulardan sulama kanalları vasıtası ile sulama suyu alan gerçek veya tüzel kişilerin, uymak zorunda oldukları usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam

MADDE 2- (1) Altınapa Barajı ile sulama amaçlı açılmış olan kuyulardan sulama suyu verilen bağ ve bahçelere ait alanların sulanması hakkında tahakkuk, tahsilât, satış bedelinin tespiti ile hizmet ve yaptırımlar tarifesi bu yönetmelikle düzenlenir.
Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik, DSİ IV. Bölge Müdürlüğü ile, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü arasında yapılarak, Bayındırlık Bakanlığı tarafından 26/8/1994 tarihinde onaylanan 1/8/1994 tarihli protokol delaleti ile, 6200 sayılı DSİ Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunu'nun 2/k, ve 2560 sayılı İSKİ Kanunu'nun 2/c maddeleri gereğince hazırlanmıştır.
Tarifenin tanımı

MADDE 4- (1) Satış, hizmet ve yaptırımların parasal değerle belirtilmesidir.

(2) Tarife olabildiğince gerçek değerlere dayanmalı, uygulamada eşitlik sağlanmalıdır.


Tarife çeşitleri ve uygulama esasları

MADDE 5- (1) Bu yönetmeliğin konusu olan tarifelerin tespiti ile tahakkuk ve tahsilâtla ilgili usul ve esaslar 2 grupta toplanır.

  1. Abonelik, tahakkuk ve tahsilâtla ilgili esaslar.

  2. Yaptırımlar tarifesi.


Abone tanımı

MADDE 6- (1) KOSKİ Genel Müdürlüğünden bağ ve bahçe için sulama suyu alan ve bu hususta KOSKİ ile sözleşme yapan gerçek ve tüzel kişilere abone denir.
Birim Alan

MADDE 7- (1) Barajdan sulanan bağ ve bahçelerde 0,5 dekar, bir birim alan olarak kabul edilmiştir. Küsuratlar bir birim olarak değerlendirilir.
İKİNCİ BÖLÜM

Abonelik, İşletme, Tahakkuk Ve Tahsilât Esasları
Başvuru Formu

MADDE 8- (1) Bağ ve bahçesini sulamak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, idarece tanzim edilen sulama suyu başvuru formunu doldurarak verirler.
Abone Olma Şartları

MADDE 9- (1) Altınapa Barajı ile Sulama Suyu Aboneliği için;

a) Başvuru formunun idareye verilmesi üzerine, gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra, idare ile talep sahibi arasında Altınapa Barajı Sulama Suyu Abonelik Sözleşmesi yapılır.

b) Abonelik sözleşmesi yapan her gerçek

veya tüzel kişiye bir abone numarası verilir.

c) Abone, aboneliğin devamı şartıyla, sulama suyunun geçici bir dönem için kesilmesini yazılı olarak isteyebilir.

ç)Abone sözleşmesinin iptali istenmediği sürece, abone sözleşmesi aynı şartlarla devam eder.

d) Abone, borcunu ödeyerek, abone sözleşmesini iptal etme hakkına sahiptir.

e) Abone abonelikten doğan haklarını, başkasına devir edemez.

f) Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan abonelerin sözleşmesi idarece iptal edilir ve bu abonelere sulama suyu verilmez.

g) Abonenin ölümü durumunda, borç ve alacakları varislerine intikal eder.


Kanalların Bakım Ve Onarımı

MADDE 10- (1) Baraj ve kuyulardan su verilen, Dere ırmağı, Sahipata ırmağı, Şehir ırmağı, Harmancık ırmağı, Karahüyük ırmağı, Büyük çay, Küçük çay, Selbasan ırmağından müteşekkil olan, ana kanallar ile bu kanallara bağlı hizmet vermekte olan tali kanalların işletme, bakım ve onarımı idareye aittir.

(2) Ana kanal ile tali kanal dışında kalan kanallara özel kanal denir. Özel kanalların işletme bakım onarımı faydalanan abonelere aittir.


Sulama Defteri

MADDE 11- (1) Yapılan sulamanın tarihi, sulanan bağ ve bahçenin alanı, abone numarası, abonenin adı ve soyadı sulama esnasında, sulama defterine kaydedilir.

(2) Sulama görevlisinin yapacağı bu kayıt abone ve sulama görevlisi tarafından imza edilir. Abonenin imzadan imtina etmesi halinde, sulama görevlisi "İmzadan imtina etmiştir" şerhini koyar.


Sulama bedeli

MADDE 12- (1) Altınapa barajından ve sulama amaçlı açılmış olan kuyulardan Sulamaya verilen suyun bedeli, Altınapa barajında birim alan, sulama kuyularında verilen suyun m3 miktarı dikkate alınarak KOSKİ Genel Kurulu’nca belirlenir.
MADDE 13-(1) Sulama bedelinin hesaplanması;

(2) Altınapa barajından verilen suyun tahakkuku, birim alan bedeli X toplam alan X sulama sayısı formülüne göre yapılır.

(3) Sondaj kuyularından verilen sulama suyunun tahakkuku, m3 bedeli X toplam m3 miktarı formülüne göre yapılır.
MADDE 14- (1) Abonelerin tüketimleri bir yıllık dönemler halinde tahakkuk ettirilir. Ancak, yıllık tahakkuk dönemi, Yönetim Kurulu kararı ile iki veya daha fazla dönemlere bölünebilir.
MADDE 15- (1) Tahsilat; KOSKİ Genel Müdürlüğü’ne ait vezneler, internet, KOSKİ Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen Resmi ve özel kuruluşlar aracılığıyla yapılır.

(2) Özel hallerde, KOSKİ Yönetim Kurulu’nun yetki vereceği tahsildarlar aracılığı ile de mahallinde tahsilât yapılabilir.Sulama Suyu Tarifesi

MADDE 16- (1) KOSKİ Genel Kurulu'nca kabul edilen tarifelerin tespitinde, yönetim ve işletme giderleri ile amortismanlar, aktifleştirilemeyen yenileme, ıslah ve tevsi masrafları ve % 10'dan az olmamak üzere kâr oranı, faktörleri dikkate alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yaptırımlar Tarifesi
MADDE 17- (1) Aboneler, tahakkuk eden fatura bedellerini, faturada belirtilen son ödeme gününe kadar ödemek zorundadırlar.

(2) Abonenin adresinde kimse bulunamazsa, bu adrese bırakılan fatura, aboneye tebliğ edilmiş sayılır.

(3) Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelere sulama suyu verilmez ve bu abonelerin şehir şebekesinden aldıkları içme ve kullanma suyu kesilir.

(4) Borçlarını süresi içinde ödemeyen abonelere, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 5l. maddesi ile tespit edilen oranlara göre gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

(5) Gecikme zammını uygulayıp uygulamamaya, yüzdeleri değiştirmeye, uygulama devrelerini tespit etmeye, KOSKİ Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 18- (1) Abone değişikliği yapacak gerçek veya tüzel kişiler, KOSKİ’ye müracaat ederek, sözleşme imzalamak zorundadırlar.
MADDE 19- (1) Abone, idare ile yaptığı abone sözleşmesine ait ilişkisini kesmeden, sulanacak alanı üçüncü kişilere devrederse, başkaları tarafından kullanılacak suyun, bedelinden sorumludur.

Kaçak su kullanılması

MADDE 20- (1) Ana veya tali kanallardan sözleşme yapmadan, sulama suyu alan gerçek veya tüzel kişiler, kaçak sulama suyu kullanmış sayılırlar.

(2) Kaçak sulama suyu kullananlar, her kullanımda, tarifede gösterilen bedelin üç katını ödemek zorundadırlar.

(3) Kaçak su kullananların şehir şebeke suları kesilir ve haklarında yasal işlem yapılır.
Usulsüz su kullanılması

MADDE 21-(1) Sulama görevlisine müracaat etmeden su kullananlar veya müracaat ettiği hâlde, izin verilmeyenler, başkalarının su almasını engelleyenler, usulsüz sulama suyu kullanmış sayılırlar.

(2) Usulsüz sulama suyu kullananlar, her kullanımda, tarifede gösterilen bedelin iki katını ödemek zorundadırlar.


MADDE 22- (1) Aynı ana veya tali kanaldan faydalanan kişiler, sulama görevlisinin ve o kanaldan su alan diğer abonelerin sulama çalışmaları için, mülkiyetten gelip geçmelerine müsaade etmek zorundadırlar. Bu kişiler, diğer faydalananların haklarına tecavüz edemezler.

(2) Birinci fıkra hükmüne aykırı hareket eden gerçek veya tüzel kişiler hakkında, 21. maddede gösterilen cezalar aynen uygulanır.

(3) Ayrıca, bu şahıslar hakkında, dava açılmak suretiyle, tecavüzün men’i ve mürur hakkı mahkemeden istenir.
MADDE 23- (1) Ana veya tali kanalın yerini değiştirmek, ana veya tali kanalda tahribat yapmak, kanal sulama tesislerine zarar vermek ve gereksiz müdahalelerde bulunmak yasaktır. Yapılan zararın giderilmesi ve eski hale getirilmesi için yapılan harcamalar % 50 fazlasıyla ilgiliden tahsil edilir.

(2) Devlet malı sayılan su kanallarına zarar verenler hakkında, ayrıca cezai soruşturma yapılır.


MADDE 24 (1) İdaremizce öngörüldüğü şekilde bahçe düzenlemesi yapmayan ve bahçesine su arkı açmayan abonelere sulama suyu verilmez.

(2) Kaçak bağlantı yapılması ve kanalların kirletilmesi


MADDE 25- (1) Ana kanal veya tali kanallarda bulunan sular, bağ ve bahçe sulaması için kullanılır.

a) Ana kanal veya tali kanallara, kaçak bağlantı yapmak suretiyle, evsel veya sanayi atıkları bırakılamaz.

b) Suları kirletici maddeler, herhangi bir şekilde kanallara bırakılamaz.

c) KOSKİ'den müsaade belgesi alınmadıkça ana kanallardan yeni tali kanal bağlantısı yapılamaz.

ç) (a), (b), (c) bentlerinde yazılı fiilleri işleyenlerden, verilen zararın giderilmesi ve eski hale getirilmesi için yapılan masraflar % 100 fazlasıyla tahsil edilir.
MADDE 26- (1) Sözleşme, yönetmelik ve yasalara aykırı hareket eden aboneler hakkında, idare görevlilerince bir tutanak tanzim edilir.

(2) Aykırı fiilin tespiti, en az iki idare personeli tarafından mahallinde yapılacak inceleme sonucunda belirlenir.

(3) Bu tutanakta, aykırı fiilin şekli ve varsa diğer ilgili bilgiler ayrıntılı olarak kaydedilir.

(4) Tutanak üç suret olarak hazırlanır. İlgilinin imzası alınarak bir sureti ilgiliye bırakılır. İlgilinin bulunmaması veya imzalamaktan çekinmesi halinde, mahalle muhtarına teslim edilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler
Tarifelerin onayı ve ilanı

MADDE 27- (1) Yönetim Kurulunca tespit edilen tarifeler, Genel Kurulun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler mahalli bir gazete de veya idarenin internet sitesinde ilan edilerek, belirtilen tarihte uygulamaya başlanır.
Abone sözleşmesi

MADDE 28- (1) Abone sözleşmesinde hüküm bulunmayan hallerde bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Kaldırılan hükümler

MADDE 29- (1) 30/11/1994 tarih ve 19 sayılı Genel Kurul kararıyla kabul edilen KOSKİ Altınapa Barajı Sulama Suyu Tarifeler Yönetmeliği, bu yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük

MADDE 30- (1) Bu yönetmelik, KOSKİ Gene1 Kurulu'nun kabulünden sonra, mahalli bir gazete de veya idarenin internet sitesinde ilan edilerek, belirtilen tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 31- (1) Bu yönetmeliği KOSKİ Genel Müdürü yürütür.

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət