Ana səhifə

Albert uustulndi mälestusmärgi ideekonkurss


Yüklə 135 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü135 Kb.

LISA
Kuressaare Linnavalitsuse
08.01.2013 korraldusele nr 3

ALBERT UUSTULNDI MÄLESTUSMÄRGI IDEEKONKURSSIdeekonkursi tingimuste üldosa
A1. Ideekonkursi korraldajad


  • Ideekonkursi peakorraldaja on Saaremaa Merekultuuri Selts koostöös Kuressaare Linnavalitsusega.


A2. Ideekonkursi formaat
Ideekonkurss (edaspidi Võistlus) on anonüümne ja üheetapiline. Võistlusele järgnevad läbirääkimised parima mälestusmärgi ideekavandi esitajaga viimase poolt töö teostamiseks.
A3. Võistluse liik, objekt ja põhieesmärk
A3.1 Võistluse põhieesmärgiks on saada ümbrusega arvestav mälestusmärgi eskiislahendus Albert Uustulndi mälestuse jäädvustamiseks Kuressaare lossipargi ringalleel Supluse pst teljel.
A3.2 Võistluse eesmärk on selgitada välja parim mälestusmärgi ideelahendus, mille autoritega asuda läbirääkimistesse mälestusmärgi ideekavandi alusel töö teostamiseks (vajadusel projekteerimiseks).
Albert Uustulndi mälestusmärgi orienteeruv maksumus on 60 000 eurot .
Töö teostamise orienteeruv periood 2013-2014.
A3.3 Mälestusmärgile asukohast tulenevalt esitatavad nõuded on täpsemalt määratletud tehnilises kirjelduses (Lisa 4).
A3.4 Albert Uustulndi skulptuuri avamine toimub 2015. aastal tema 90. sünniaastapäevaks.
A4. Võistluse tingimuste kooskõlastamine ja koostamise alus
A4.1 Võistluse tingimused ja lähtematerjalid on kooskõlastanud järgmised asutused:
A4.1.1 Kuressaare Linnavalitsus

A4.1.2 Muinsuskaitseamet


A4.1.3 Eesti Kujurite Ühendus
A5. Võistluse ajakava
A5.1 Võistlus algab võistluse kutse avaldamisega Kuressaare Linnavalitsuse koduleheküljel.

A5.2 Võistluse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 15. märts 2013. a.

A5.3 Võistlusele mälestusmärgi ideekavandi esitamise tähtaeg on 22. märts 2013.a.

A5.4 Võistlus lõppeb võitjate väljakuulutamisega hiljemalt 08. aprill 2013.a.


A6. Osalejad ja nende kvalifitseerimiskriteeriumid
A6.1 Osaleja peab teadma, et auhinnatud mälestusmärgi ideekavandi omandiõigus läheb üle võistluse peakorraldajale, varalisi õigusi üle ei anta.
A6.2 Osaleja peab teadma, et loovutab intellektuaalse omandi varalised õigused võistluse peakorraldajale ja garanteerib, et loovutamisega seoses ei rikuta kolmandate isikute õigust autorlusele ja annab võistluse peakorraldajale isiku varaliste õiguste kasutamise ainulitsentsi pärast teostatud töö üleandmist võistluse peakorraldajale.
A6.3 Võistlusest ei tohi võtta osa žürii esimees, liikmed ja eksperdid, samuti kvalifitseerimiskomisjoni liikmed, võistlustingimuste koostaja ning isikud, kes on Võistluse ettevalmistamise ja korraldamise tõttu selgelt eelistatud olukorras ja/või kes võiksid mõjutada žürii otsuseid.
A6.4 Võistlusest ei tohi võtta osa ka žürii esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud isikud:

A6.4.1. nende lähisugulased ja lähihõimlased;

A6.4.2. nende tööalastes suhetes olevad töökaaslased.
A 7. Žürii ja kvalifitseerimiskomisjoni olemus ja koosseis
A 7.1. Võistluse läbiviimiseks, ja võitjate väljaselgitamiseks on moodustatud mälestusmärgi ideekavandite hindamiskomisjon (edaspidi Žürii).
A 7.2. Anonüümsuse tagamiseks kontrollitakse võistlustöö kvalifitseerumist konkursil Linnavalitsuse planeerimisosakonna spetsialisti Rita Tamme poolt enne anonüümselt esitatud mälestusmärgi ideekavandite hindamist. Spetsialist kontrollib võistlustööde kompleksust (kõikide ümbrikute olemasolu) ja märgusõnaga "Kvalifitseerimisdokumendid" varustatud ümbrikus esitatud kvalifitseerimisdokumentide olemasolu ja osalejate vastavust võistluse kutses esitatud nõuetele. Spetsialist tagab võistluse osalejate anonüümsuse žürii ja avalikkuse ees ning ümbriku "Nimekaart" avamatult säilimise kuni žürii avaliku koosolekuni.
A 7.3. Žürii hindab mälestusmärgi ideekavandeid ning selgitab välja nende paremusjärjestuse.

A 7.4. Žürii koosseis on:

Žürii esimees: Rein Sepp, Saaremaa Merekultuuri Seltsi esindaja

Zürii liikmed: Vergo Vernik, Eesti Kujurite Ühenduse juhatuse esimees

Riho Kuld, tunnustatud skulptor

Ilme Kuld, tunnustatud skulptor

Mati Mäetalu, Kuressaare linnapea

Hannes Koppel, Kuressaare linnavalitsus, linnaarhitekt, volitatud arhitekt V

Rita Peirumaa, Muinsuskaitseamet, Saaremaa vaneminspektor, kunstiajaloo magister

Sulev Nurme, Eesti Maastikuarhitektide Liit, diplomeeritud maastikuarhitekt MSc, Kuressaare Lossipargi restaureerimisprojekti (2012) vastutav spetsialist

Jaanus Põlluäär, Saaremaa Rotary Klubi president 2012-13

Tõnis Kipper, Raadio Kadi vastutav toimetaja

Lembit Uustulnd

Kaido Jõeleht


A 7.5. Hääletamine on žürii koosolekutel avalik. Hääletamisel hääletab viimasena žürii esimees. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav žürii esimehe hääl.
A 7.6. Žürii võib vajadusel kaasata eksperte. Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest, kuid otsuste tegemisel puudub eksperdil hääleõigus ja tema arvamus on žüriile soovituslik.
A 7.7. Žürii võib vajadusel kaasata žürii varuliikmeid, kes asendavad punktis A.7.4 nimetatud žürii liikmeid. Žürii varuliige omab hääleõigust üksnes komisjoni koosolekult puuduva põhiliikme asendamise korral.
A8. Esitatava võistlustöö pakendi nõutav koosseis
A8.1. Võistlusele esitatav töö pakend peab sisaldama mälestusmärgi ideekavandit ning järgmisi kinniseid läbipaistmatuid ümbrikke:
A8.1.1. "NIMEKAART" (vaata VORM I), mis sisaldab järgmisi andmeid:

- mälestusmärgi ideekavandi märgusõna;

- osaleja nimi ja kontaktandmed, kellega võistluse võidu korral asutakse läbirääkimistesse

edasiste teostatavate tööde lepingu sõlmimiseks;

- mälestusmärgi ideekavandi autorite nimed, allkirjad ja kontaktandmed;

- märge, kellele kuuluvad mälestusmärgi ideekavandi autorite varalised õigused


A8.2. Võistlustöö pakend ja kõik ümbrikud selles, k.a mälestusmärgi ideekavand, makett ning seletuskiri peavad olema varustatud märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).
A8.3. "AADRESSKAART", milles tuleb esitada aadress auhindamata võistlusetöö tagastamiseks (toimub võistleja sooviavalduse alusel võistleja kulul), v.t. VORM II.

A9. Esitatava mälestusmärgi ideekavandi vorm ja maht
A9.1 Mälestusmärgi ideekavand peab olema esitatud planšetil ning digitaalselt trükikõlbulike .pdf, või .jpg faili(de)na CD-I või DVD-l. Ideekavand esitada jäigal alusel soovitavalt mõõdus 700 x 1000 mm või formaadis A1 ning makett mõõtkavas 1:10.
A9.2 Esitatava võistlustöö maht
A9.2.1. Joonised
A9.2.1.1. Asendiplaan mõõtkavas 1:100 koos ümbritseva maastikulahenduse näitamisega.

A9.2.1.2. Üldised skeemid, mis kirjeldavad võistlustöö sisu.

A9.2.1.3. Kaks perspektiivvaadet tänaval liikuja vaatenurgast olemasoleva miljöö foonil.

A9.2.1.4. Vajadusel detailjoonised sobivas mõõtkavas.


A9.2.2. Seletuskiri, kus on antud:
A9.2.2.1. Idee lühikirjeldus.

A9.2.2.2. Valitud lahenduse põhjendus.

A9.2.2.3. Arhitektooniliste ja monumentaalsete materjalide kirjeldus.
A9.2.3. Makett
A9.2.3.1. Makett mõõtkavas 1:10
A10. Mälestusmärgi eskiiside hindamiskriteeriumid
A10.1. Eskiiside puhul hinnatakse vastavust ideekonkursi tingimustele.
A11. Lisad
A11.1 Lisa nr 1- Vorm I "NIMEKAART"

A11.2 Lisa nr 2 - Vorm II "AADRESSKAART"

A11.3 Lisa nr 3 – Vorm III Kinnitus osaleja võistlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta

A11.4 Lisa nr 4 – Võistlusülesanne, tehniline kirjeldus


A11.5 Lisamaterjalid (fotod asukohast ja alusplaan) on allalaetavad Kuressaare linnavalituse koduleheküljelt http://www.kuressaare.ee/uus/ideekonkurss/ registreerides end eelnevalt meili teel rita.tamm@kuressaare.ee

B Võistluse protsess
B1. Võistlustingimuste väljastamine
Võistlustingimused on salasõna alusel allalaetavad Kuressaare linnavalitsuse koduleheküljel

http://www.kuressaare.ee/uus/ideekonkurss/ registreerides end eelnevalt meili teel rita.tamm@kuressaare.ee


B2. Küsimuste esitamine ja neile vastamine
B2.1. Osalejatel on õigus saada täiendavat informatsiooni ja selgitusi võistlustingimuste sisu kohta. Küsimused saata hiljemalt 15. märts 2013. a.: Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819 e-post: rita.tamm@kuressaare.ee
Kõik küsimused ja vastused avaldatakse Kuressaare Linnavalitsuse kodulehel aadressil: www.kuressaare.ee
B3. Võistlustöö esitamine
B3.1.Võistlustöö esitamise tähtpäev on 22. märts 2013 kell 17.00
B3.2. Võistlustöö tuleb tuua kohale Kuressaare Linnavalitsusse tuba 206, Tallinna 10 , Kuressaare 93819; posti või kulleri teel esitatavate võistlustööde puhul peab osaleja tagama võistluse võistlustöö saabumise hiljemalt 22. märts 2013 kell 17.00
B3.2. Võistluse võistlustöö pakendi füüsilisel üleandmisel kirjutab vastuvõtja pakendile võistlustöö saabumise järjekorranumbri, kuupäeva ja kellaaja ning annab toojale samade märgetega kviitungi. Posti- või kullerteenuse teel saadetud võistlustööd registreeritakse nende saabumisel analoogselt. Registreerimise kviitung ja postitamise või kullerteenuse kviitung on aluseks mälestusmärgi eskiisi tagastamisel.
B3.3. Võistlusele registreeritakse võistlustööde pakendid, mis on toodud kohale enne võistlustööde esitamise tähtaega.
B4. Võistlustööde vastavuse ja Osaleja kvalifikatsiooni kontrollimine
B4.1. Saabunud võistlustöö ühtne pakend avatakse pärast võistlustööde esitamise tähtpäeva komisjoni korralisel koosolekul. Avamisel koostatakse tööde avamise protokoll, milles fikseeritakse tööde koguarv, saabumise järjekorranumbrile vastav märgusõna ning märgusõnale vastava võistlustöö pakendi koosseis. Avamise protokoll kuulub avalikustamisele Kuressaare Linnavalitsuse kodulehel http://www.kuressaare.ee , 3 tööpäeva jooksul võistlustööde avamisest arvates.
B4.2. Esitatud võistlustööd ei tunnistata vastavaks ja/või Osalejat ei kvalifitseerita kui:

B4.2.1. võistlustöö ei ole esitatud tähtajaks;

B4.2.1. võistlustöö pakendi koosseis ja seisukord (avatud, katkine vms) ei vasta nõuetele, k.a puudub ümbrik "Nimekaart".

B4.2.2. võistlustöö esitamisel või koostamisel on rikutud punktis B5. sätestatud anonüümsusnõuet;


B5. Anonüümsuse tagamine
B5.1. Võistlus on anonüümne ja märgusõnaline. Võistlustöö pakend ja selles asetsevad kõik ümbrikud ning mälestusmärgi eskiisi osad peavad olema varustatud mõistelise (sõnalise) märgusõnaga (embleem või numbrikombinatsioon ei ole lubatud).
B5.2. Võistlustöö esitamise hetkel peavad kõik materjalid olema ühes kinnises, väliste eraldusmärkideta ja eritunnusteta ühtses pakendis pealkirjaga "Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkurss“
B5.3. Posti teel või kulleriga saadetava võistlustöö pakendi puhul tuleb pakendi vastuvõtjal tagada saatja anonüümsus. Võistlustöö pakendi vastuvõtja ei tohi olla žürii esimees, liige, varuliige ega sekretär.
B6. Žürii töökord
B6.1. Mälestusmärgi ideekavandite hindamisel (žürii istungitel) võivad viibida vaid žürii esimees, liikmed, varuliikmed, sekretär ja eksperdid. Žürii istungit juhib žürii esimees. Otsustamisel omavad hääleõigust žürii esimees ja liikmed; sekretäril ja ekspertidel hääleõigus puudub. Varuliige osaleb žürii koosolekutel vajadusel ja omab hääleõigust üksnes žürii koosolekult puuduva põhiliikme asendamise korral.
B6.2. Žürii võib vajadusel kaasata eksperte lisaks punktis A7.4. nimetatud isikutele. Eksperdil on õigus osa võtta žürii koosolekutest, kuid otsuste tegemisel puudub eksperdil hääleõigus ja tema arvamus on žüriile soovituslik.
B6.3. Žürii on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes mälestusmärgi ideekavanditele esitatud hindamiskriteeriumidest (punkt A10).
B6.4. Žürii otsustab, millised mälestusmärgi ideekavandid kuuluvad hindamisele. Mälestusmärgi ideekavand ei kuulu hindamisele ning langeb välja juhul, kui:

B6.4.1. võistlusel osaleja on rikkunud anonüümsusnõuet;

B6.4.2. žürii hinnangul ei vasta mälestusmärgi ideekavand võistluse nõuetele ja lähteülesandele.
B6.5. Žürii hindab kvalifitseerunud osalejate poolt esitatud vastavaks tunnistatud (B6.4.1-B6.4.2) mälestusmärgi ideekavandite:

B6.5.1. idee sisulist ja skulpturaalset kvaliteeti;

B6.5.2. vastavust võistluse eesmärgile ja tingimustele.
B6.6. Žürii koosolekud fikseeritakse eraldi tööprotokolliga, mis ei kuulu avalikustamisele.
B6.7. Žürii otsustab võistluse tulemused konsensuslikult. Mälestusmärgi ideekavandite lõplik järjestus kolme esimese ideekavandi osas (ülejäänud ideekavandite osas pingerida lõppprotokollis ei fikseerita) saadakse žürii liikmete hääletuse tulemusel. Igal žürii liikmel on üks hääl. Hääletamist alustatakse I auhinnatava koha valimisest. I auhinnaline koht loetakse valituks, kui hääletamisele pandud eskiisi poolt on üle poole žürii liikmetest. Seejärel jätkatakse eskiiside hääletamist II ja III koha saajate valimisega samal meetodil.
B6.8. Žürii sekretär koostab konkurssi lõpp-protokolli, milles on toodud kõigi mälestusmärgi ideekavandite üldiseloomustus; auhindade jagamise otsus koos põhjendusega; otsus võistluse võitja kohta; edasise tegevuse ettepanekud; žürii liikmete võimalikud eriarvamused. Lõpp-protokoll kuulub avalikustamisele. Võistlusele laekunud küsimused ja vastused säilitatakse lõpp-protokolli lisana.
B6.9. Žürii töö loetakse lõpetatuks pärast kõikide vastavaks tunnistatud mälestusmärgi ideekavandite järjestuse väljaselgitamist konsensuse alusel ja selle otsuse fikseerimist märgusõnaliselt žürii lõppprotokollis.
B7. Võistlustulemuste avalikustamine
B7.1.Hiljemalt 08. aprill 2013 avaldab võistluse žürii auhinnatud ja esimesele kolmele kohale valitud mälestusmärgi ideekavandite autorite nimed Kuressaare Linnavalitsuse kodulehel http://www.kuressaare.ee.
B7.2. Võistluse korraldajal on õigus lõpetada Võistlus tulemusteta.
B8. Võistluse korraldajal vastutus
B8.1. Auhindamata mälestusmärgi ideekavandid saab tagasi registreerimise, postitamise või kulleriteenuse kviitungi esitamisel kuni 4 (neli) nädalat pärast võistluse tulemuste väljakuulutamist. Võistluse korraldajal on kohustus ideekavandid anonüümselt (nimeümbrikku avamata) nimetatud aja jooksul säilitada. Hiljem ei ole võistluse korraldajal enam kohustust kõnesolevate mälestusmärgi ideekavandite eest vastutada.

B8.2. Võistluse korraldaja kohustub auhinnad auhinna saajatele välja maksma 30 päeva jooksul peale konkursi lõppu.


B9. Auhinnatud eskiiside kasutamine, lepingu sõlmimine
B9.1. Võistluse auhinnafond on kokku 3 200 eurot. Auhinnafond jaguneb alljärgnevalt:

B.9.1.1 Esimese koha auhind 1500 eurot.

B.9.1.2 Teise koha auhind 1 000 eurot.

B.9.1.3 Kolmanda koha auhind 700 eurot.


Auhinnad maksab välja võistluse peakorraldaja otse auhinna saajatele. Võistluse korraldajal on õigus auhinnafondi ümber jagada.
B9.2. Mälestusmärgi ideekavandi realiseerimiseks tellib Võistluse korraldaja võistlusel parimaks tunnistatud ideekavandi autori(te)lt selle paigaldamise ja/või ehitusprojekti ja selle elluviimise teostamise. Töö teostamise maksumuse täpsustamiseks peavad võistluse korraldaja ja parimaks tunnistatud mälestusmärgi ideekavandi autor(id) või nende esindaja läbirääkimisi.

B9.3. Mälestusmärgi ideekavandi esitamisega käesolevale võistlusele annab selle esitaja oma nõusoleku ideekavandi kasutamiseks juhul, kui see auhinnatakse auhinnaga käesolevates võistlustingimustes toodud eesmärkidel ja tingimustel. Auhinnaga on kaetud ideekavandi ühekordse kasutamise eest makstav autoritasu ning seadusest tulenevad maksud, välja arvatud tasu edasiste projekteerimis- või rajamistööde eest.


B10. Autoriõigus, omandiõigus, varalised õigused
B10.1. Auhinnatud mälestusmärgi ideekavandite omandiõigus läheb üle võistluse korraldajale, varalisi õigusi üle ei anta.

B10.2. Võistlusele esitatud mälestusmärgi ideekavandite autoritele kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele ideekavandi isiklikud ja varalised autoriõigused.

B10.3. Mälestusmärgi ideekavandi autori Autoriõigusseaduse § 13 nimetatud kõik varalised õigused edaspidi tellitavatele töödele, samuti esitatavate dokumentide ja materjalide omand lähevad üle võistluse korraldajale pärast punkti B9.2. alusel töö vastuvõtmist ja nende eest tasumist.

B10.4. Töö teostamise lepingu sõlmimise ja nende eest tasu vastuvõtmisega loovutab realiseerimiseks väljavalitud mälestusmärgi ideekavandi autor võistluse korraldajale kõik ideekavandi varalised õigused.

B 10.5. Võistluse korraldaja kohustub järgima autoriõiguse seaduses sätestatud autori isiklikke õigusi. Mälestusmärgi ideekavandi kasutamisel on võistluse korraldaja kohustatud viitama autori(te) nimele.

B 10.6. Võistluse korraldaja vastutab võistluse kestel ideekavandi autorite ees autoriõiguste rikkumisega tekitatud kahjude eest ning kohustub hüvitama võistluse korraldaja poolt autoriõiguste rikkumisega autoritele tekitatud kahjud.

B10.7. Auhindamata jäänud mälestusmärgi ideekavandite omandiõigus ja kõikide esitatud mälestusmärgi ideekavandite autoriõigused jäävad nende autoritele.

B10.8. Võistlusele esitatud, kuid auhindamata ideekavandite autorid nõustuvad ideekavandite avaldamisega ja näitusel eksponeerimisega ühe aasta jooksul pärast võistluse lõppemist.


B11 Mälestusmärgi ideekavandi kasutamisest loobumine
B11.1. Võistluse korraldajal on õigus loobuda I kohale hinnatud mälestusmärgi ideekavandi või muu realiseerimiseks välja valitud ideekavandi kasutamisest, kui seda tingivad majanduslikud olud või muud võistluse korraldajast sõltumatud asjaolud, mida loetakse tavapäraselt vääramatuks jõuks. Samuti juhul, kui ei saavutata kokkulepet realiseerimiseks väljavalitud mälestusmärgi ideekavandi esitajaga tööde teostamise osas või ei soovirealiseerimiseks väljavalitud mälestusmärgi ideekavandi esitaja kokkulepet sõlmida muudel põhjustel.
B11.2. Juhul, kui võistluse võitjaga ei saavutata kokkulepet töö teostamise lepingu sõlmimiseks, siis on võistluse korraldajal õigus alustada läbirääkimisi võistlusel teiseks (või ka kolmandaga juhul, kui ka teiseks jäänud mälestusmärgi ideekavandi autoriga ei saavutata kokkulepet) jäänud mälestusmärgi ideekavandi autoriga töö teostamiseks. Kui ühegagi auhinnatud tööde autoritest kokkulepet ei sõlmita, loetakse konkurss nurjunuks.

Lisa 1:
Vorm I - "NIMEKAART"
Võistluse peakorraldaja:

Võistluse nimetus: Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkurss"NIMEKAART"

Märgusõna:


Võistlusest osavõtja nimi:

(juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku nimi)

Võistlusest osavõtja registrikood

(juriidilise isiku või füüsilise isiku registrikood)

Võistlusest osavõtja kontaktandmed

(juriidilise isiku või füüsilise isiku kontaktandmed)

Võistlusest osavõtja e-post

(juriidilise isiku või füüsilise isiku e-post)

Autorite kollektiivi, autori, juriidilise isiku esindaja või füüsilise isiku nimi, kellega võidu korral

asutakse läbirääkimistesse projekteerimistööde lepingu sõlmimiseks
Andmed autorite kohta

Jrk. nr

Autori nimi

Isikukood

Kontaktandmed aadress, tel.nr, e-post

Auhinna või osalustasu jagunemine, %

Panga nimetus, pangakonto nr.

Autori allkiri esitatud andmete õigsuse kohta

1
2Kinnitus autorite kollektiivi, autori, juriidilise isiku esindaja või füüsilise isiku esindaja poolt võistlusetöö autoriõiguste kuuluvuse kohta.

/ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev/
Lisa 2:
Vorm II - "AADRESSKAART"
Võistluse peakorraldaja:

Võistluse nimetus: Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkurss"AADRESSKAART"
Märgusõna:

Võistlusest osavõtja nimi:

(juriidilise isiku ärinimi või füüsilise isiku nimi)

Võistlusest osavõtja postiaadress

(juriidilise isiku või füüsilise isiku postiaadress)
Käesolevaga teavitame, et peale võistluse lõppu tagastatakse meile (võistlejale) võistlustöö võistleja kulul aadresskaardil toodud postiaadressil.
Kinnitus autorite kollektiivi, autori, juriidilise isiku esindaja või füüsilise isiku esindaja poolt võistlustöö autoriõiguste kuuluvuse kohta.

/ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev/Lisa 3
Vorm III - Kinnitus osaleja võistlusest kõrvaldamise aluste puudumise kohta
Võistluse peakorraldaja: Saaremaa Merekultuuri Selts

Võistluse nimetus: Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkurss

Käesolevaga kinnitame, et

1. Meie mälestusmärgi ideekavandi omandiõigus loovutatakse võistluse peakorraldajale juhul, kui see pälvib auhinnalise koha.

2. Loovutame intellektuaalse omandi varalised õigused võistluse peakorraldajale ja garanteerime, et loovutamisega seoses ei rikuta kolmandate isikute õigust autorsusele ja annan võistluse peakorraldajale isiku varaliste õiguste kasutamise ainulitsentsi pärast vajadusel teostatud projekti üleandmist võistluse peakorraldajale.
…………………………………………………………

(osaleja nimi)


……………………………………………….

(osaleja volitatud esindaja nimi ja allkiri)


……………………………………………….

(kuupäev)Lisa 4 : Võistlusülesanne, tehniline kirjeldus
Võistluse peakorraldaja: Saaremaa Merekultuuri Selts

Võistluse nimetus: Albert Uustulndi mälestusmärgi ideekonkurssMeie oma Albert Uustulnd

On neid inimesi, kes saavad legendiks juba oma eluajal. Neid pole kunagi olnud ülemäära palju, aga vähemasti üks-kaks on iga inimpõlv meile kinkinud.

Nad on reeglina saavutanud sellise staatuse oma töö ja tegevusega, sellega, mida nad on teinud oma saare, oma rahva, oma riigi heaks. Samas on olulisem ehk see, et nad on olnud ennekõike lihtsad inimesed, suure ja sooja südamega. Üks neist on kahtlemata kirja- ja laulumees Albert Uustulnd. Mees, keda pole meie hulgas enam aastaid, kuid kelle raamatud ilmuvad taastrükkidena ja kelle lauludeta ei saada läbi profilavadel ega rahvapidudel.

Alberti fenomeni on püütud ära põhjendada ja tema tohutut menu lahti seletada. Asjatult. Üks tema populaarsuse saladusi oligi selles, et ta sageli tegi kõik, et selle tuntuse eest põgeneda, jääda varju, jääda tavaliseks inimeseks. Ometi suutis ta leida just need teemad ja sõnad ja noodid, mis muutsid tema loomingu arusaadavaks ja omaseks kui mitte igaühele siis väga-väga paljudele. See muutus osakeseks meie igapäevaelust. Kui on olemas laule, mis „aitavad elada ja võita“, siis on need just Uustulndi laulud. Ivo Linna on meenutanud: „Albertil oli seletamatu anne teha nii head viisi kui ka head teksti, mida paljudel ei ole. Paljud üritavad seda kopeerida või sellest šnitti võtta, aga see ei õnnestu. Kui hittide kirjutamine oleks nii lihtne, kui ta tundub, siis oleksid kõik lood hitid. Aga temal see ometi õnnestus. Ma arvan, et tal õnnestus see seepärast, et see kõik tuli tal kuidagi ürgselt südamepõhjast, ilma et ta oleks mõelnud kasude, populaarsuse või millegi sellise peale.“

Tema Tuulte tallermaa - see saarererahva Tõde ja õigus on narmasteks loetud ja seda ikka vaid ühel lihtsal põhjusel. Alberti kirjapandu puudutab ja liigutab meid. Lugedes tabame end ära tundmas oma elu kriitilisi olukordi ja rõõmuhetki. Tema tegelased ja meloodiad elavad kusagil meis kõigis ning tema raamatud ja laulud aitavad neil ja meil mõneks üürikeseks viivuks kokku saada, mõnel hilisõhtusel tunnil kui oleme just Tallermaa käest pannud...

Mõned ajad tagasi tekkis mõte jäädvustada meie oma rahva kirjanik mälestusmärgina mõnda Kuressaare kenasse paika. Leiti isegi sobiv koht, linnuse vallikraavi kaldal, staadioni taha viiva tee otsas, kust hea ilmaga paistab Vahase – või oli see Oldre? - meri on aga siinsamas ja nähtav iga ilmaga. Meri ja inimesed, keda Uustulnd nii väga hoidis, hindas ja armastas. Kirjaniku 90-sünniaastapäevaks oleks see igati väärikas kink. Ja Albert ometi on seda väärt.

...

Albert Uustulnd (6. november 1925 Suure-Rootsi9. august 1997 Kuressaare) oli eesti kirjanik ja laulukirjutaja.

Õppis aastail 19331939 Vätta Algkoolis ning 19401943 Kuressaare keskkoolis (hilisem Saaremaa Ühisgümnaasium). 1943 mobiliseeriti ta Saksa armeesse, kust põgenes 1944. Järgnes nõukogude sõjavangilaager. 1948 lõpetas Albert Uustulnd Kuressaare keskkooli ja 1954 TPI majandusteaduskonna ökonomistina. 19511952 töötas ta "Saare Kaluri" kolhoosis kalurina, 19531958

oli ta kalakombinaadis ehitustööde juhataja. Aastast 1959 oli ta Kingissepa kaubalao juhataja ja 19631976 koondise "Auto" Kingissepa autokolonni juhataja. 1977 sai temast "Saare Kaluri" turustussektori juhataja. Maetud Kudjape kalmistule.

Romaanid: "Meri põleb" (1969), "Avali väraval" (1977), "Meri, mehed ja jumalad" (1980), "Tuulte tallermaa" I osa (1985); II osa (1990), "Lambeti graafik" (1987), "Acheroni kaldal" (1991), "Lummav meri" (1994), "Rajud ei rauge" (1994), "Kui jumalad nutsid" (1995), "Hullunud meri" (1996), "Tormid ei taltu" (1996), "Rannavälja" (1997), "Ohtlikud hoovused" (1998).

Näidendid: "Traalid udus" (lavastatud Rakvere teatris 1960), "Mere peremehed" (lavastatud Rakvere teatris 1961), "Vana paat" (lavastatud Pärnu teatris 1962), "Kaugused kutsuvad" (III auhind 1964. aasta näidendivõistlusel, lavastatud Saaremaa rahvateatris 1967), "Neptuni pärijad" (lavastatud Rakvere teatris 1969), "Naistele mehed, meestele meri" (lavastatud Rakvere teatris 1980).

Kuuldemängud: "Täispurjedega", "See juhtus Abrukal", "Eelpost Vilsandil", "Suur mure", "Hirmus inimene", "Bermuda kolmnurk".

T. Kipper


Võistlusala ajalooline taust
Võistlusala kuulub Kuressaare kindlust ümbritseva Lossipargi koosseisu Supluse pst teljel ringallee ääres. Sõjalise kaitse objektiks olnud Kuressaare kindluse lähiümbrus hoiti lagedana kuni kindluse sõjalise tähtsusega objektide nimekirjast kustutamiseni 1834. aastal.

Ehkki kindlust ümbritsevate suurejooneliste renessanssparkide rajamist oli kavandatud juba 17. sajandil, jõuti selleni alles 19. sajandi teisel poolel seoses siinsete kuurortite tähtsuse tõusuga. Parki hakati rajama inglise maastikupargina koos sinna kuuluvate pargirajatistega. 19. sajandi lõpus seoses pargi kasutamise intensiivistumisega ning erinevate pargirajatiste, parki ümbritsevate ehitiste ja marsruutide ühendamisega tekkis soov pargi ala pikendamiseks, milleks ühendati puiesteed ringina ümber linnuse.

Harilikest vahtratest ringallee, mille vahetus läheduses võistlusala paikneb, rajati 1887. aastal kuurorti komitee liikme apteeker R. Flissi eestvedamisel. Rajamiseks ja hooldamiseks saadi raha eraisikute annetustest, sisseseatud kuurortmaksust ning korraldatud üritustest.
Kaasaeg
Tänapäeval on tegemist nii muinsuskaitsealuse kui ka looduskaitsealuse alaga. Ideekonkurssiga kavandatav mälestusmärk jääb aktiivselt kasutatava asfalteeritud kergliiklustee (Kalda pst) ning tunnetuslikult eraldatuma ajaloolise ringalleega koos kulgeva pinnastee vahelisele alale. Ala on reljeefi poolest liigendatum ning sellelt avanevad kaunid vaated Väike-Roomassaare poolsaarele, Raiekivi säärele ja Ujula abajale koos rannaga. Alal paikneb merelistest keerulisematest kasvukohatingimustest tulenevalt jändrikum kõrghaljastus. Ala kasutatakse rekreatiivsetel eesmärkidel jalutamiseks, rattaga sõitmiseks, rulluisutamiseks, aga ka kaunite vaadete nautimiseks.

Väike-Roomassaare poolsaarel asuva linnastaadioni rekonstrueerimisel ning ümbritseva ala korrastamisel on eeldatav Supeluse pst suurenev kasutamine. Kõrvaloleval rannaalal asuvad 1998. ja 1999. aasta Kunstisuvede raames toimunud dolomiiditöötubadest pärinevad skulptuurid.Võistlusülesanne


  1. Kavandada kujunduslikult kõrgetasemeline, tehniliselt teostatav ning linnaruumi sobiv Albert Uustulndi mälestusmärk, mis oleks ajas püsiv ning vähest hooldust nõudev.
  1. Eelistatud on lahendus, kus põimuksid Albert Uustulndi isiku käsitlus skulptuurina ja olemasolev ümbritsev keskkond, et moodustuks tervikansambel.
  1. Mälestusmärk ei tohi jääda monumentaalne ning ringalleelt, Kalda pst-lt ega Supeluse pst-lt domineerima ülejäänud keskkonna üle.
  1. Säilitada tuleb kogu alal paiknev kõrghaljastus.
  1. Mälestusmärk kavandada tehnovõrkude vajaduseta, v.a valgustus.
  1. Alal tuleb säilitada läbivad ringallee ning asfalteeritud kergliiklustee.
  1. Arvestada Kuressaare Lossipargi rekonstrueerimisprojektis kavandatuga (Artes Terrae, 2012, töö nr 08KP12) – haljastuslahendus, valgustuslahendus, teede lahendus, vertikaalplaneerimine, väikevormide lahendus.
  1. Arvestada kavandatava Kuressaare tänavavalgustuse rekonstrueerimisprojektiga (Kalda pst äärde rajatakse Staadioni tänava kergliiklustee ääres paikneva valgustusega sarnane valgustus – laterna tüüp Philips Urbana Tropic).Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət