Ana səhifə

*Adınızı Soyadınızı Sınıfınızı ve numaranızı arka sayfadaki yere yazınız. İşaretlemelerinizi optik forma yapınız


Yüklə 103.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü103.5 Kb.

*Adınızı Soyadınızı Sınıfınızı ve numaranızı arka sayfadaki yere yazınız.

*İşaretlemelerinizi optik forma yapınız.

2015-2016 ÖĞRETİM YILI

TOKİ DURAN KARABUĞAŞ ANADOLU LİSESİ

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ

11. SINIFLAR

2. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

4/4/2016

  1. Peygamberimizin yaşadığı dönemde, İslam dini ile ilgili farklı yorum ve anlayışların ortaya çıkmaması- nın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Farklı düşünen insan sayısının az olması

b)İnsanların bilgi düzeylerinin yeterli olmaması

c)Problemlerin Peygamber tarafından çözülmesi

d)Farklı düşünmeye izin verilmemesi

e)Dinle ilgili tartışmaların olmaması


2-Kur’an-ı Kerim’de birden fazla anlama gelebilen, manası kolay anlaşılamayan ayetlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a)Uzun ayetler b) Medeni ayetler

c) Mekki ayetler d) Müteşabih ayetler

e) Muhkem ayetler
3-Dini anlayış ve yorum farklılıklarından dolayı ortaya çıkan oluşumlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)Aile, okul, çevre b)Vatan, millet, devlet

c)Cemaat, mezhep, tarikat d)Mescit, sinagog, kilise

e)Dünya, berzah, ahiret
4-İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sistem- leşmiş biçimine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tarikat b) Mezhep c) Cemaat d) Tasavvuf

e) Topluluk


5- Ebu Hanife

    • İmam Şafii

    • Malik b. Enes

    • Ahmet b. Hanbel

Verilen bu isimlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)Tefsir dalında önemli eserler vermiş müfessirlerdir.

b)Fıkıh ilmini belli esaslara bağlayan mezhep imamlarıdır

c)İslam dinine hizmet vermiş Türk bilginleridir.

d)Sağlam hadis kitaplarının yazarlarıdır.

e)Gelen vahiyleri yazan sahabelerdir.

6-Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde siyasi-itikadi mezheplerden biri değildir?
a)Haricilik b) Mutezile c) Şiilik

d) Kadirilik e) Eş’arilik


7-İslam düşüncesinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi yorum aşağıdakilerden hangisidir?
a)Haricilik b) Şiilik c) Maturidilik

d) Eş’arilik e) Hanefilik


8-Ülkemizde en yaygın ameli-fıkhi mezhep aşağıdaki- lerden hangisidir?
a)Şafiilik b) Hanefilik c) Caferilik

d) Malikilik e) Hanbelilik


9-İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili aşa- ğıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır?
a)İnsanlara kolaylık sağlamıştır.

b)Farklı yorumlardan her biri evrenseldir.

c)Din ile din anlayışı birbirinden ayrı tutulmalıdır.

d)Sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm arayışı- nın sonucudur.

e)Farklı bir dini yorum ayrı bir din demek değildir

10-Mezheplerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a)İlk ortaya çıkan fırka Mu’tezile olarak adlandırılır.

b)Mezhepler genelde, görüşlerine dayandığı ailimin adıyla anılır.

c)Mezheplerin ortaya çıkmasının tek sebebi kültürel farklılıklardır.

d)Mezhepler, Peygamberimiz zamanından beri mevcuttur.

e)Her mezhep yerel bir din olarak kabul edilmiştir

11-İslam dininin ibadet alanıyla ilgili ortaya çıkan problem lere belli bir yönteme dayalı olarak çözümler üreten mezheplerdir.

Bu bilgi aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi ile ilgilidir?
a)Felsefî yorumlar b) Fıkhî yorumlar

c) İlmî yorumlar d) İtikadi yorumlar

e) Siyasî yorumlar

12-Asıl adı Numan bin Sabit olup 699 yılında Kûfe’de doğmuş ve 767 yılında vefat etmiştir. Irak’ın ünlü âlimlerinden ders alarak bilgisini geliştirmiştir. Ticaretle de uğraşmış ama aynı zamanda müçtehit düzeyinde birçok talebe yetiştirmiştir. Fıkıh bilgisi ve birçok konu- daki pratik çözümleri sayesinde İmam-ı Azam ismiyle anılır. Yetmiş yıllık ömrünü ilim ve öğrenci yetiştirmekle geçirmiş ve kendisine teklif edilen kadılık görevini tüm baskılara rağmen kabul etmemiştir.

Hakkından bilgi verilen bu imam aşağıdakilerden hangisidir?
a)Şâfi b)Malik bin Enes c)Ebu Hanife

d)Maturidi e)Ahmed bin Hanbel


13-Aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a)Hanefilik b) Şafilik c) Malikilik

d) Mevlevilik e) Hanbelilik


14-Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerden biri değildir?
a)Eşarilik b) Caferilik c) Malikilik

d) Hanbelilik e) Şafiilik


15-Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebi mensuplarının yoğun olarak bulunduğu ülkelerden biri değildir?
a)Türkiye b)Pakistan c)Afganistan

d)Türk Cumhuriyetleri e)Demokratik Kongo Cumhuriyeti


16-“Fıkhı Ekber” aşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşlerini içeren bir eserdir?
a)Maliki b) Caferi c) Hanefi

d) Şafii e) Maturidi


17-Kur’an ve sünnetin yanı sıra on iki imamın görüşlerini de delil kabul eden mezhep aşağıdakilerden hangisidir?
a)Caferilik b) Malikilik c) Hanbelilik

d) Hanefilik e) Şafiilik


18-Aşağıdakilerden hangisi ameli-fıkhi mezheplerin görüş açıkladıkları konulardan biri değildir?

a)Haccın farzlarının neler olduğu

b)Orucun hangi zaman aralığında tutulacağı

c)Namazda oturuşun ne şekilde olacağı

d)Zekâtın kimlere nasıl dağıtılacağı

e)Ahirette Allah’ın görülüp görülemeyeceği18-İslam düşüncesinde farklı yorumların üzerinde ittifak ettikleri unsurlardan biri de Kur’an-ı Kerim’dir.

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde ittifak edilen bu Kur’an’la ilgili olarak yanlış bir bilgidir?
a)Lafız ve mana bakımından Allah’a aittir.

b)Günümüze kadar değişmeden gelmiştir.

c)Yalnızca inanan insanlara hitap eder.

d)Lafız ve mana itibariyle mucizedir.

e)Kutsal kitapların sonuncusudur.
“Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir, fakat o Allah’ın elçisidir ve peygamberlerin sonuncusu- dur. Allah her şeyi bilmektedir.”

(Ahzâb suresi, 40. ayet)20-Yukarıdaki ayet İslam düşüncesinde yorumları birleştiren unsurlardan hangisini vurgulamaktadır?
a) Tevhit b) Nübüvvet c) Kıyamet

d) Kur’an-ı Kerim e) Ahiret


NOT: Her doğru cevap 5 puandır. Süre 40 dakikadır.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət