Ana səhifə

Acronym: Partnerystės sutartis Project title: Projekto pavadinimas: „ “


Yüklə 129.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü129.5 Kb.

Projektas

Acronym:


Partnerystės sutartis

Project title: Projekto pavadinimas: „..........................................................................................................................“

Projektas įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos Federacijos programą


PARTNERYSTĖS SUTARTIS NR.       /
2010 m.       d.

Šilalė
BENDROSIOS NUOSTATOS


Remiantis 2006 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu Nr.1638/2006, 2007 m. rugpjūčio 9 d. Europos Komisijos reglamentu Nr. 951/2007 ir 2008 m. gruodžio 17 d. Europos Komisijos patvirtintu Bendruoju programavimo dokumentu, Šilalės rajono savivaldybė, esanti adresu J. Basanavičiaus g. 2, LT-75136 Šilalė, Lietuva, atstovaujama Šilalės rajono savivaldybės mero Albino Ežerskio, veikiančio pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos reglamentą (toliau – Projekto vykdytojas), ir Municipalinio organizavimo administracija „Mamonovo miesto apygarda“, esanti adresu Sovietskaja g. 2, Mamonovo, Kaliningrado apskritis, Rusijos Federacija, atstovaujama mero Olego Vasiljevičiaus Šliko, veikiančio pagal Mamonovo miesto apygardos nuostatus (toliau – Projekto partneris) (kartu - Šalys), sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) bendriems tikslams pasiekti, įgyvendinant 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos Federacijos programą.
I. SUTARTIES DALYKAS
1. Ši Sutartis kartu su kitomis Projekto vykdytojo bei kitų Projekto partnerių sudarytomis sutartimis sudaro bendrą partnerystės modelį ir yra aiškintinos neatsiejamai viena nuo kitos.

2. Šia Sutartimi Šalys įsipareigoja kooperuoti savo žmogiškuosius išteklius, pastangas, darbą, įgūdžius ir profesines žinias siekdami veikti bendrai, nesteigdami naujo juridinio asmens, įgyvendinant ................................................................... (toliau – Projektas), kuris įgyvendinamas pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos Federacijos programą.


II. SĄVOKOS

3. Šioje Sutartyje vartojamos sąvokos:

3.1. Jungtinė vadovaujančioji institucija – Lenkijos Respublikos regioninės plėtros ministerija;

3.2. Finansavimo sutartis – Projekto finansavimo ir administravimo sutartis, pasirašyta tarp Projekto vykdytojo, Jungtinės vadovaujančiosios institucijos;

3.3. Projekto vykdytojas – pagrindinis Projekto partneris, užtikrinantis bendrą Projekto koordinavimą, tiesiogiai ir tęstinai prisidedantis prie Projekto įgyvendinimo, turintis konkrečią Finansavimo sutartyje numatytą atsakomybę už Projekto įgyvendinimą bei valdantis Projekto finansinės paramos išteklius.Project Partner (ERDF Project Partner): an actor which commits himself to implement a project part according to the Application Form as approved by the Monitoring Committee (corresponds to the term “beneficiary” used in the Article 20 of Regulation (EC) No. 1080/2006 and hereinafter referred to as “PP”).

3.4. Projekto partneris – subjektas, kuris dalyvauja tik Projekto dalyje kartu su kitais Projekto partneriais bei įgyvendinimo metu įsipareigoja pats įgyvendinti dalį Projekto funkcijų, atsižvelgiant į paraiškos formoje ir šioje Sutartyje jam numatytas atsakomybes;

3.5. Projektas – šioje Sutartyje suprantama kaip ekonomiškai nedalomų ir tikslią funkciją atliekančių veiklos rūšių visuma, turinti apibrėžtą biudžetą, įgyvendinimo laikotarpį ir aiškiai nustatytus tikslus, kurie yra nustatyti paraiškoje pagal 2007-2013 m. Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės, Bendradarbiavimo per sieną tarp Lietuvos - Lenkijos ir Rusijos Federacijos programą. Sutarties apimtyje vartojant šią sąvoką kalbama apie projektą „............................................................“, jei atskirai nėra nurodyta kitaip;

3.6. Viešieji pirkimai – Projekto vykdytojo pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą asmeniškai ir/ar Partnerių vardu organizuojami ir vykdomi būtinų prekių, paslaugų ir darbų pirkimai Projektui įgyvendinti;

3.7. Pranešimaibet kokia informacija, susijusi su šia sutartimi, kurią viena Sutarties Šalis perduoda kitai sutarties Šaliai;

3.8. Viešinimo priemonės – tai priemonių, didinančių projekto įgyvendinimo finansavimo šaltinių viešumą, visuma.

3.9. Konfidenciali informacija - tai įvairi su šia Sutartimi ir jos vykdymu susijusi informacija, nepaisant jos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, taip pat įvairios žinios bei kita informacija, nurodyta šioje Sutartyje (įskaitant, bet neapsiribojant Projekto paramos biudžeto detalizacija, planuojamomis viešųjų pirkimų procedūromis ir pan.), kurios atskleidimas gali padaryti žalą Projekto įgyvendinimo rezultatams, Projekto vykdytojui, Projekto partneriui, darbų tiekėjams ar trečiųjų asmenų interesams ir/ar kurios atskleidimas nėra pageidaujamas šios Sutarties šalių. Kartu konfidencialia yra laikoma visa atitinkamai gaunama informacija, kuri aiškiai nurodoma kaip konfidenciali arba kuri turėtų būti pagrįstai laikoma konfidencialia.10% Project Partner: in line with Article 21 of Regulation (EC) No. 1080/2006, the ERDF partners can finance the expenditures of a non-EU partner of the programme area, for up to 10% of the ERDF project's budget.

3.10. Kitos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jas apibrėžia Finansavimo sutartis.


PROJEKTO VALDYMAS


4. Projekto vykdytojas: 1. vykdo bendrąją Projekto priežiūrą ir koordinavimą, Projekto valdymą;

 2. vykdo Projekto lėšų administravimą ir buhalterinę apskaitą;

 3. Administruoja Projekto banko sąskaitą;

 4. Rengia viešųjų pirkimų vykdymo ir mokėjimo prašymų teikimo planus/grafikus;

 5. atstovauja Projekto partneriams santykiuose su trečiaisiais asmenimis;

 6. rengia Projekto įgyvendinimo tarpines, galutinę ir kitas ataskaitas;

 7. informuoja Projekto partnerį apie jo įsipareigojimų vykdymą galinčias įtakoti esmines aplinkybes;

  1. laiku teikia ataskaitas ir mokėjimo prašymus;

  2. atlieka mokėjimo prašymų auditą;

4.10. vienašališkai priima sprendimus dėl neesminių Projekto pakeitimų; paskiria vieną asmenį Projekto koordinatoriumi, atsakingą už kontaktų su Projekto partneriu ir kitais asmenimis palaikymą bei dalyvavimą pagal poreikį formuojamų darbo grupių posėdžiuose.

5. Projekto partneris:

5.1. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju, siekdamas užtikrinti sėkmingą Projekto veiklų įgyvendinimą;

5.2. kaupia ir teikia Projekto vykdytojui turimą informaciją, reikalingą Projekto įgyvendinimo tarpinių, galutinės ir ataskaitų po Projekto įgyvendinimo pabaigos parengimui;

5.3. bendradarbiauja su Projekto vykdytoju bei kitais Projekto partneriais, siekiant užtikrinti pagal Finansavimo sutartį prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą;

5.4. laiku teikia ataskaitas ir mokėjimo prašymus;

5.5. atlieka mokėjimo prašymų auditą;

5.6. paskiria Projekto koordinatoriumi vieną asmenį, atsakingą už kontaktų su Projekto vykdytoju ir kitais asmenimis palaikymą bei dalyvavimą pagal poreikį formuojamų darbo grupių posėdžiuose.IV. PROJEKTO VEIKLOS
6. Įgyvendinant Projektą .................................................................... pagrindines veiklas:

6.1. .....................................................;

6.2. ...........................................................................................
V. VIEŠIEJI PIRKIMAI
7. Įgyvendinant Projektą bus vykdomi viešieji pirkimai, reikalingi šios Sutarties IV skyriuje įvardytoms veikloms įgyvendinti.

8. Projekto viešųjų pirkimų procedūras, reikalingas Projekto veikloms įgyvendinti, vykdo Projekto vykdytojas.

9. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

9.1. viešuosius pirkimus vykdyti laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų;

9.2. sudaryti viešųjų pirkimų komisiją;

9.3. parengti galutinius viešųjų pirkimų dokumentus;

9.4. esant poreikiui, suderinti viešųjų pirkimų dokumentų technines specifikacijas su Projekto partneriu;

9.5. suderinti viešųjų pirkimų dokumentus su atitinkamomis institucijomis;

9.6. skelbti skelbimus apie vykdomus Projekto viešuosius pirkimus ir jų įgyvendinimo rezultatus (jei taikoma);

9.7. atlikti pasiūlymų vertinimą, procedūrų vykdymą, laimėjusio pasiūlymo nustatymą;

9.8. sudaryti pirkimo sutartis su laimėjusius pasiūlymus pateikusiais viešųjų pirkimų procedūrų dalyviais;

9.9. informuoti Projekto partnerį apie viešųjų pirkimų rezultatus;

9.10. atsiskaityti su tiekėjais pagal sudarytų sutarčių nuostatas;

9.11. atlikti kitus veiksmus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu pagal Projektą.

10. Projekto partneris įsipareigoja:

10.1. viešuosius pirkimus vykdyti laikantis Rusijos Federacijos teisės aktų nuostatų;

10.2. parengti galutinius viešųjų pirkimų dokumentus;

10.3. esant poreikiui, suderinti viešųjų pirkimų dokumentų technines specifikacijas su Projekto vykdytoju;

10.4. suderinti viešųjų pirkimų dokumentus su atitinkamomis institucijomis;

10.5. skelbti skelbimus apie vykdomus Projekto viešuosius pirkimus ir jų įgyvendinimo rezultatus (jei taikoma);

10.6. sudaryti pirkimo sutartis su laimėjusius pasiūlymus pateikusiais viešųjų pirkimų procedūrų dalyviais;

10.7. informuoti Projekto vykdytoją apie viešųjų pirkimų rezultatus;

10.8. atsiskaityti su tiekėjais pagal sudarytų sutarčių nuostatas;

10.9. esant poreikiui, Projekto vykdytojo prašymu, paskirti atstovus į Projekto vykdytojo sudarytą viešojo pirkimo komisiją;

10.10. pateikti Projekto vykdytojui visus disponuojamus viešiesiems pirkimams vykdyti reikalingus duomenis ir dokumentus;

10.11. bendradarbiauti su Projekto vykdytoju visų viešųjų pirkimų procedūrų įgyvendinimo metu;

10.12. sudaryti sąlygas tiekėjams atlikti objektų apžiūrą vietoje;

10.13.atlikti kitus veiksmus, susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu pagal Projektą.


VI. INFORMAVIMAS APIE PROJEKTĄ
11. Šalys susitaria įgyvendinant viešinimo apie Projektą veiksmus:

11.1. bendradarbiauti, kaip numatyta teisės aktuose ir Finansavimo sutartyje;

11.2. paskelbti savo interneto tinklalapiuose, kad įgyvendinamas Projektas, finansuojamas pagal atitinkamą veiksmų programą;

11.3. prieš skelbiant pranešimus spaudoje suderinti juos su Projekto vykdytoju;

11.3. bendrai vykdyti kitus privalomus reikalavimus.

VII. PROJEKTO REZULTATAI
12. Pagal šią Sutartį tiesioginiai Projekto rezultatų naudos gavėjai yra Projekto partneriai.

13. Projekto partneris atsako už Projekto rezultatų tęstinumą, jei tai yra numatyta.

14. Projekto partneris įsipareigoja gavęs pajamų iš Projekto veiklos rezultatų apie tokias pajamas informuoti Projekto vykdytoją.
VIII. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

15. Šalys įsipareigoja:

15.1. siekdamos numatytų Projekto tikslų, savo atsakomybe įgyvendinti
Projektą, vadovaujantis rūpestingumo, efektyvumo, skaidrumo, geros partnerystės principais ir kita gera praktika;


    15.2. skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, reikalingus ir leidžiančius deramai vykdyti šios sutarties ir Finansavimo sutarties sąlygas;

    15.3. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su Projekto įgyvendinimu;

    15.4. saugoti su Projekto įgyvendinimu susijusius dokumentus teisės aktuose ir Finansavimo sutartyje numatyta tvarka;

    15.5. bendradarbiauti su Projektą prižiūrinčiais ir kontroliuojančiais asmenimis ir institucijomis, laiku teikti jiems visą prašomą informaciją, sudaryti sąlygas jiems apžiūrėti Projekto įgyvendinimo ir/ar administravimo vietą ir savo veiklą, susijusią su Projektu, susipažinti su dokumentais, susijusiais su Projekto ir šios Sutarties vykdymu, šalinti Projekto įgyvendinimo trūkumus;

    15.6. neperleisti savo įsipareigojimų ir teisių pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo;

    15.7. saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims bendros veiklos paslapčių, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas kito Projekto partnerio sutikimas dėl paslapties atskleidimo.16. Projekto vykdytojas įsipareigoja:

16.1. tinkamai vykdyti Finansavimo sutartyje Projekto vykdytojui numatytus įsipareigojimus;

16.2. projektui įgyvendinti skirti 10% nuo sumos, kuriai prašo finansavimo (projekto dalies įgyvendinimui Lietuvoje) – ………….. EUR.

16.2. per 5 (penkias) darbo dienas pateikti Projekto Partneriui pasirašytos Finansavimo sutarties kopiją;

16.3. Projekto partnerio prašymu suteikti visą turimą informaciją, susijusią su Projekto įgyvendinimu;

16.4. vykdyti kitus šioje sutartyje numatytus įsipareigojimus.

17. Projekto partneris įsipareigoja:

17.1. tinkamai vykdyti Finansavimo sutartyje Projekto partneriams numatytus įsipareigojimus;

17.2. projektui įgyvendinti skirti 10% nuo sumos, kuriai prašo finansavimo (projekto dalies įgyvendinimui Rusijoje) – ………….. EUR.

17.3. nedelsiant informuoti Projekto vykdytoją apie visas aplinkybes ir priežastis, trukdančias tinkamai vykdyti Projektą ar apie jų grėsmę;

17.4. teisės aktų nustatyta tvarka užtikrinti Projekto rezultatų tęstinumą, jei tęstinumas yra numatytas Finansavimo sutartyje;

17.5. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų, pranešti Projekto vykdytojui ir atsakingoms institucijoms apie bet kurių duomenų, pateiktų šioje Sutartyje ar jos prieduose, pasikeitimus;

17.6. keistis visa Projekto įgyvendinimui reikalinga informacija;


    17.7. kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, raštu informuoti Projekto vykdytoją apie visus pakeitimus, susijusius su Projekto įgyvendinimu, ir, jei reikia, inicijuoti Finansavimo sutarties pakeitimą Finansavimo sutarties nustatyta tvarka;

17.8. inicijuojant pakeitimą, dėl kurio reikia tikslinti Projekte numatytas sąlygas ir/ar būtina keisti Finansavimo sutartį, parengti visus tikslinimo atlikimui ir/ar Finansavimo sutarties pakeitimui reikalingus dokumentus;

    17.9. laiku pateikti Projekto vykdytojui tinkamai sutvarkytą Projekto veikloms įgyvendinti reikalingą dokumentaciją;

17.10. bendradarbiauti su viešojo pirkimo būdu išrinktais rangovais, koordinuoti jų veiklą vietoje, teikti jų veiklai būtiną informaciją, tikrinti jų darbo rezultatų kokybę;

17.11. sudaryti sąlygas tikrinti Projektą vietoje kontrolės institucijoms;

17.12. laikytis Projekto Finansavimo sutarties specialiosiose ir bendrosiose sąlygose nustatytų reikalavimų;

17.13. vykdyti kitus šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.


IX. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ


18. Už šios Sutarties vykdymą bei įgyvendinimą kiekviena Šalis atsako pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

19. Projekto vykdytojas yra tiesiogiai atsakingas už tinkamą projekto įgyvendinimą.

20. Projekto partneris atsakingas už tinkamą Projekto įgyvendinimą ir įgyvendinto Projekto priežiūrą bei Projekto rezultatų tęstinumą pagal šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

21. Jeigu Sutartis buvo nutraukta vienai iš Šalių atsisakius toliau būti Projekto dalyviu arba nebegalint juo toliau būti, Šalis, kuri nebėra Projekto dalyvis, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, už kurių vykdymą yra atsakinga, atsiradusias iki Sutarties nutraukimo.

22. Šalis, vienašališkai nutraukusi Sutartį, turi atlyginti kitai Šaliai dėl to padarytus tiesioginius nuostolius.

23. Šalis, dėl kurios kaltės yra patiriamos netinkamos Projekto išlaidos, kurios nebuvo numatytos Projekte ir jų nepripažįsta tinkamomis Įgyvendinančioji institucija, yra atsakinga už tokių išlaidų apmokėjimą.

24. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl šios sutarties vykdymo esant Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnį bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 16 d. nutarimą Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.
X. KONFIDENCIALUMAS
25. Šalys užtikrina, kad:


 1. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys naudos konfidencialią informaciją tik šios Sutarties tikslais;

 2. jų darbuotojai ar kitais pagrindais samdomi asmenys šios Sutarties vykdymo tikslais negali atskleisti jokios konfidencialios informacijos jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško konfidencialios informacijos pateikėjo sutikimo;

 3. imasi visų būtinų atsargumo priemonių siekiant užtikrinti, kad jokia konfidenciali informacija nebūtų atskleista (išskyrus pirmiau minėtus atvejus) ar naudojama jokiais kitais tikslais, išskyrus jų darbuotojams, tarnautojams vykdant šią Sutartį.

26. Konfidencialia informacija nelaikoma informacija, kuri:

 1. yra ar tampa vieša;

 2. yra teikiama tam, kad ji būtų pateikta viešai ir būtų įmanoma vykdyti šią Sutartį;

 3. yra valdoma gavėjo be apribojimų ją atskleisti;

 4. yra gauta iš trečiosios šalies, kuri ją gavo teisėtai, ir jai netaikomi apribojimai dėl atskleidimo;

 5. yra nepriklausomai kuriama nenaudojant konfidencialios informacijos;

 6. privalo būti atskleista pagal įstatymus ar kitus teisės aktus.

27. Nė viena šio skyriaus nuostata nedraudžia Šalims atskleisti bet kokią gautą konfidencialią informaciją bet kokiam konsultantui, rangovui ar kitam šios Sutarties vykdymo tikslais samdomam asmeniui, su sąlyga, kad Šalis, atskleidžianti tą informaciją, pareikalavo, kad konsultantai, rangovai, darbuotojai ar kiti asmenys sudarytų konfidencialumo susitarimą.
XI. GINČŲ SPRENDIMAS
28. Visus ginčus, kylančius iš šios Sutarties ar su ja susijusius, Šalys sprendžia derybomis. Ginčo pradžia laikoma rašto, kuriame išdėstoma ginčo esmė, įteikimo data.

29. Nepavykus susitarti per 10 darbo dienų – ginčas perduodamas spręsti Lietuvos Respublikos teismui pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.


XII. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS
30. Ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties šalių pasirašymo momento (paskutinio parašo data) bei įsigaliojus Finansavimo sutarčiai ir galioja iki Finansavimo sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba iki šios Sutarties nutraukimo joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

31. Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostatų ar sąlygų tampa visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai tokios nuostatos ar sąlygos negaliojimas nedaro visos šios Sutarties ar kitų atskirų šios Sutarties nuostatų negaliojančiomis. Tokiu atveju Šalys turi susitarti dėl galios netekusių nuostatų pakeitimo kitomis.

32. Sutartis gali būti keičiama tik raštišku Šalių susitarimu.

33. Visi Sutarties pakeitimai ir priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir galioja tik tuomet, jei yra patvirtinti visų Šalių parašais.

34. Ši Sutartis gali būti nutraukta vienos iš Šalių, jeigu kita Šalis ją iš esmės pažeidžia, kaip tai nurodoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalyje, arba negali jos vykdyti dėl svarbių priežasčių.

35. Sutartis nutraukiama, jei nutraukiamas paramos teikimas, t.y. nutraukiama Finansavimo sutartis.

36. Vienos iš Šalių pasibaigimas ar reorganizavimas, taip pat jų pavadinimo pasikeitimas nėra pagrindas šiai Sutarčiai nutraukti.

37. Atsakomybės, konfidencialumo, Projekto rezultatų tęstinumo ir ginčų sprendimo įsipareigojimai išlieka galioti po šios Sutarties nutraukimo ar šios Sutarties termino pasibaigimo.

38. Sutarties šalims yra žinoma, kad be išankstinio raštiško Jungtinės vadovaujančiosios institucijos sutikimo, šios Sutarties Šalys negali nutraukti Sutarties, keisti partnerystės sutarties šalis arba iš esmės keisti šios sutarties sąlygas.

XIII. KITOS SĄLYGOS
39. Sutartis sudaryta 2 egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

40. Visi pranešimai, dokumentai ir informacija turi būti siunčiami paštu arba faksu šioje Sutartyje nurodytais adresais arba, jeigu Šalys yra raštu informavusios viena kitą apie tų adresų pasikeitimus, kitais, Šalių viena kitai nurodytais, adresais.XIV. ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Šilalės rajono savivaldybė

J. Basanavičiaus g. 2, LT-75136 Šilalė, Lietuva

Kodas 188773720

Tel.: +370 449 76114, faks.: +370 449 76 118

El. paštas info@silale.lt

http://www.silale.lt


Meras

Albinas Ežerskis


A.V. ___________________

Data 2010-Municipalinio organizavimo administracija „Mamonovo miesto apygarda“

Sovietskaja g. 2, Mamonovo, Kaliningrado apskritis, Rusijos Federacija

Kodas: 1023902215336

Tel. (401-56)40-707, faks. (401-56) 40-707

El. p.: isaevic@mail.ru

http://www..................................


Meras

Olegas Vasiljevičius Šlikas


A.V.________________

Data 2010-


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət