Ana səhifə

Abandon / ə’bændən/ vt.丢弃;放弃,抛弃 aboard / ə’bɔ: d/ ad.在船(车)上;上船


Yüklə 473 Kb.
səhifə4/5
tarix24.06.2016
ölçüsü473 Kb.
1   2   3   4   5

match / mætʃ/ n.比赛,竞赛;对手

match / mætʃ/ n.(一根)火柴

mate / meit/ n.伙伴,同事;配偶

material / mə’tiəriəl/ n.材料;素材a.物质的

mathematical / mæθi’mætikəl/ a.数学的,数学上的

mathematics / mæθi’mætiks/ n.数学

maths / mæθs/ n.(英)数学

matter / ‘mætə/ n.事情;物质 vi.要紧

mature / mə’tjuə/ a.成熟的 vt.使成熟

maximum / ‘mæksiməm/ n.最大量 a.最大的

May / mei/ n.五月

may / mei/ v.aux.可能;可以,祝

maybe / ‘meibi:/ ad.大概,或许;也许

mayor / ‘meə/ n.市长

me / mi:, mi/ pron.(宾格)我

meal / mi:l/ n.膳食,一餐

mean / mi:n/ vt.作…解释;意指

mean / mi:n/ a.自私的;吝啬的

mean / mi:n/ a.平均的 n.平均值

meaning / ‘mi:niŋ/ n.意义,意思;意图

means / mi:nz/ n.方法,手段,工具

meantime / ‘mi:n’taim/ n.其时,其间 ad.当时

meanwhile / ‘mi:n’wail/ ad.同时,当时

measure / ‘meʒə/ vt.量,测量 n.分量

measurement / ‘meʒəmənt/ n.衡量,测量;尺寸

meat / mi:t/ n.肉

mechanic / mi’kænik/ n.技工,机械,机修工

mechanical / mi’kænikəl/ a.机械的;力学的

mechanics / mi’kæniks/ n.力学;技术性细节

medical / ‘medikəl/ a.医学的;内科的

medicine / ‘medisin/ n.内服药;医学

medium / ‘mi:djəm/ n.媒质;中间a.中等的

meet / mi:t/ vt.遇见 vi.相遇

meeting / mi:tiŋ/ n.聚集,会合,会见

melt / melt/ vi.融化 vt.使融化

member / ‘membə/ n.成员,会员

memorial / mi’mɔ:riəl/ a.纪念的;记忆的

memory / ‘meməri/ n.记忆;回忆;存储

mend / mend/ vt.修理,修补,缝补

mental / ‘mentl/ a.智力的;精神的

mention / ‘menʃən/ vt.&n.提及,说起

menu / ‘menju:/ n.菜单;饭菜,菜肴

merchant / ‘mə:tʃənt/ n.商人;零售商

mercury / ‘mə:kjuri/ n.水银,汞

Mercury / ‘mə:kjuri/ n.水星

mercy / ‘mə:si/ n.仁慈,慈悲,恩惠

mere / miə/ a.仅仅的;纯粹的

merely / ‘miəli/ ad.仅仅,只不过

merit / ‘merit/ n.长处,优点;功过

merry / ‘meri/ a.欢乐的,愉快的

message / ‘mesidʒ/ n.信息,消息;启示

metal / ‘metl/ n.金属,金属制品

meter / ‘mi:tə/ n.计量器,计,表

method / ‘meθəd/ n.方法,办法;教学法

metre / ‘mi:tə/ n.米,公尺

metric / ‘metrik/ a.公制的,米制的

microphone / ‘maikrəfəun/ n.话筒,麦克风

microscope / ‘maikrəskəup/ n.显微镜

middle / ‘midl/ n.中部 a.中部的

midnight / ‘midnait/ n.午夜,子夜,夜半

might / mait/ v.aux.可能,会,也许

might / mait/ n.力量,威力,能力

mild / maild/ a.和缓的;温柔的

mile / mail/ n.英里

military / ‘militəri/ a.军事的;军人的

milk / milk/ n.乳,牛奶 vt.挤(奶)

mill / mil/ n.磨坊;制造厂

millimetre / ‘milimi:tə/ n.毫米

million / ‘miljən/ num.百万 n.许多

mind / maind/ n.头脑;理智;记忆

mine / main/ pron.我的

mine / main/ n.矿,矿山;地雷

mineral / ‘minərəl/ n.矿物 a.矿物的

minimum / ‘miniməm/ n.最小量 a.最小的

minister / ‘ministə/ n.部长,大臣;公使

ministry / ‘ministri/ n.(政府的)部

minor / ‘mainə/ a.较小的;较次要的

minority / mai’nɔriti/ n.少数;少数民族

minus / ‘mainəs/ a.负的 prep.减(去)

minute / ‘minit, mai’nju:t/ n.分,分钟;一会儿

minute / ‘minit, mai’nju:t/ a.微细的;详细的

miracle / ‘mirəkl/ n.奇迹,令人惊奇的人

mirror / ‘mirə/ n.镜子 vt.反映,反射

miserable / ‘mizərəbl/ a.痛苦的,悲惨的

mislead / mis’li:d/ vt.使误入岐途

miss / mis/ n.小姐

miss / mis/ vt.未看到;惦念

missile / ‘misail/ n.发射物;导弹

missing / ‘misiŋ/ a.缺掉的,失去的

mission / ‘miʃən/ n.使命,任务;使团

mist / mist/ n.薄雾

mistake / mis’teik/ n.错误 vi.误解,弄错

misunderstand / misΛndə’stænd/ vt.误解,误会,曲解

mix / miks/ vt.使混合,混淆

mixture / ‘mikstʃə/ n.混合;混合物

mobile / ‘məubail/ a.运动的;流动的

mode / məud/ n.方式,样式

model / ‘mɔdl/ n.模型;模式;模特儿

moderate / ‘mɔdərit/ a.温和的;有节制的

modern / ‘mɔdən/ a.现代的,近代的

modest / ‘mɔdist/ a.有节制的;谦虚的

modify / ‘mɔdifai/ vt.更改,修改;修饰

mɔist / mɔist/ a.湿润的;多雨的

mɔisture / ‘mɔistʃə/ n.潮湿,湿气;温度

molecule / ‘mɔlikju:l/ n.分子,克分子

moment / ‘məumənt/ n.片刻,瞬间,时刻

Monday / ‘mΛndi/ n.星期一

money / ‘mΛni/ n.货币;金钱,财富

monitor / ‘mɔnitə/ n.班长;监视器

monkey / ‘mΛŋki/ n.猴子,猿

month / mΛnθ/ n.月,月份

monthly / ‘mΛnθli/ a.每月的 ad.每月

monument / ‘mɔnjumənt/ n.纪念碑;纪念馆

mood / mu:d/ n.心情,情绪;语气

moon / mu:n/ n.月球,月亮;卫星

moral / ‘mɔrəl/ a.道德的;合乎道德的

more / mɔ:/ a.更多的 ad.更

moreover / mɔ:’rəuvə/ ad.再者,加之,此外

morning / ‘mɔ:niŋ/ n.早晨,上午

mosquito / məs’ki:təu/ n.蚊子

most / məust/ a.最多的 ad.最,很

mostly / ‘məustli/ ad.主要的,大部分

mother / ‘mΛðə/ n.母亲,妈妈

motion / ‘məuʃən/ n.运动;手势;提议

motivate / ‘məutiveit/ vt.促动;激励,激发

motive / ‘məutiv/ n.动机,目的

motor / ‘məutə/ n.发动机;机动车

mould / məuld/ n.模子,模型 vt.浇铸

mount / maunt/ vt.登上,爬上 n.…山

mountain / ‘mauntin/ n.山,山岳;山脉

mouse / maus/ n.鼠,耗子

mouth / mauθ/ n.嘴,口,口腔

move / mu:v/ vt.移动;感动 n.动

movement / ‘mu:vmənt/ n.动作,活动;移动

movie / ‘mu:vi/ n.电影;电影院

much / mΛtʃ/ ad.非常,很 a.许多的

mud / mΛd/ n.软泥,泥浆

multiple / ‘mΛltipl/ a.复合的;并联的

multiply / ‘mΛltiplai/ vt.使增加;乘

murder / ‘mə:də/ n.&vi.谋杀,凶杀

muscle / ‘mΛsl/ n.肌肉,肌;体力

museum / mju:’ziəm/ n.博物馆;展览馆

music / ‘mju:zik/ n.音乐,乐曲,乐谱

musical / ‘mju:zikəl/ a.音乐的;和谐的

musician / mju:’ziʃən/ n.音乐家;作曲家

must / mΛst/ v.aux.必须;必然要

mutual / ‘mju:tjuəl/ a.相互的;共同的

my / mai/ pron.我的

myself / mai’self/ pron.我自己;我亲自

mysterious / mis’tiəriəs/ a.神秘的;难以理解的

mystery / ‘mistəri/ n.神秘;神秘的事物

nail / neil/ n.钉;指甲 vt.钉

naked / ‘neikid/ a.裸体的;无遮敝的

name / ‘neim/ n.名字;名誉 vt.说出

namely / ‘neimli/ ad.即,也就是

narrow / ‘nærəu/ a.狭的,狭窄的

nation / ‘neiʃən/ n.民族;国家

national / ‘næʃənl/ a.民族的;国家的

nationality / næʃə’næliti/ n.国籍;民族,族

native / ‘neitiv/ a.本土的 n.本地人

natural / ‘nætʃərəl/ a.自然界的;天然的

naturally / ‘nætʃərəli/ ad.自然地;天然地

nature / ‘neitʃə/ n.大自然;本性;性质

naval / ‘neivəl/ n.海军的,军舰的

navigation / nævi’geiʃən/ n.航行;航海术;导航

navy / ‘neivi/ n.海军

near / niə/ ad.近,接近 a.近的

nearby / ‘niəbai/ a.附近的 ad.在附近

nearly / ‘niəli/ ad.差不多;密切地

neat / ni:t/ a.整洁的;熟练的

necessarily / ‘nesisərili/ ad.必然,必定

necessary / ‘nesisəri/ a.必要的;必然的

necessity / ni’sesiti/ n.必要性;必然性

neck / nek/ n.颈,脖子

need / ni:d/ vt.需要 v.aux.需要

needle / ‘ni:dl/ n.针,缝补,编织针

negative / ‘negətiv/ a.否定的;消极的

neglect / ni’glekt/ vt.忽视,忽略;疏忽

ŋegro / ‘ni:grəu/ n.黑人

neighbour / ‘neibə/ n.邻居,邻国,邻人

neighbourhood / ‘neibəhud/ n.邻居关系;邻近

neither / ‘naiðə, ‘ni:ðə/ a.(两者)都不的

nephew / ‘nevju:/ n.侄子,外甥

nerve / nə:v/ n.神经;勇敢,胆量

nervous / ‘nə:vəs/ a.神经的;易激动的

nest / nest/ n.巢,窝,穴

net / net/ n.网,网状物;通信网

network / ‘netwə:k/ n.网状物;网络

neutral / ‘nju:trəl/ a.中立的;中性的

never / ‘nevə/ ad.永不,决不;不

nevertheless / nevəðəles/ conj.然而 ad.仍然

new / nju:/ a.新的;新近出现的

news / nju:z/ n.新闻,消息

newspaper / ‘nju:zpeipə/ n.报纸,报

next / nekst/ a.紧接的;贴近的

nice / ‘nais/ a.美好的,令人愉快的

niece / ni:s/ n.侄女,外甥女

night / nait/ n.夜,夜间

nine / nain/ num.九,九个

nineteen / ‘nain’ti:n/ num.十九,十九个

ninety / ‘nainti/ num.九十,九十个

ninth / nainθ/ num.第九;九分之一

nitrogen / ‘naitridʒən/ n.氮

no / nəu/ ad.不;并不 a.没有

noble / ‘nəubl/ a.贵族的;高尚的

nobody / ‘nəubədi/ pron.谁也不;无人

nod / nɔd/ vt.点(头);点头表示

nɔise / nɔiz/ n.喧闹声;响声;噪声

nɔisy / ‘nɔizi/ a.嘈杂的;喧闹的

none / nΛn/ pron.没有人 ad.毫不

nonsense / ‘nɔnsəns/ n.胡说,废话

noon / nu:n/ n.正午,中午

nor / nɔ:/ conj.也不;不

normal / ‘nɔ:məli/ a.正常的,普通的

normally / ‘nɔ:məli/ ad.通常,正常地

north / nɔ:θ/ n.北,北方 a.北方的

northeast / ‘nɔ:θ’i:st/ n.东北 a.位于东北的

northern / ‘nɔ:ðən/ a.北方的,北部的

northwest / ‘nɔ:θ’west/ n.西北 a.位于西北的

nose / nəuz/ n.鼻子;突出部分

not / nɔt/ ad.不,没有

note / nəut/ n.笔记;便条;注释

notebook / ‘nəutbuk/ n.笔记本,期票簿

nothing / ‘nΛθiŋ/ n.没有东西 ad.毫不

notice / ‘nəutis/ vt.注意 n.通知;注意

noticeable / ‘nəutisəbl/ a.显而易见的;重要的

noun / naun/ n.名词

novel / ‘nɔvəl/ n.小说 a.新的

ŋovember / nəu’vembə/ n.十一月

now / nau/ ad.现在;立刻;于是

nowadays / ‘nauədeiz/ ad.现今,现在

nowhere / ‘nəuhweə/ ad.任何地方都不

nuclear / ‘nju:kliə/ a.原子核的;核心的

nucleus / ‘nju:kliəs/ n.核,核心;(原子)核

nuisance / ‘nju:sns/ n.讨厌的东西

number / ‘nΛmbə/ n.数,数字;号码

numerous / ‘nju:mərəs/ a.为数众多的;许多

nurse / nə:s/ n.保姆;护士 vt.看护

nursery / ‘nə:səri/ n.托儿所;苗圃

nut / nΛt/ n.坚果,干果;螺母

nylon / ‘nailən/ n.尼龙,耐纶

obey / ə’bei/ vt.顺从 vi.服从

object / ‘obdʒikt əb’dʒekt/ n.物,物体;目的

object / ‘obdʒikt əb’dʒekt/ vi.反对;抱反感

objection / əb’dʒekʃən/ n.反对,异议;不喜欢

objective / ob’dʒektiv/ a.客观的;无偏见的

oblige / ə’blaidʒ/ vt.迫使;施恩惠于

observation / obzə:’veiʃən/ n.注意;观察;观察力

observe / əb’zə:v/ vt.遵守;看到;说

observer / əb’zə:və/ n.观察员,观测者

obstacle / ‘obstəkl/ n.障碍,障碍物,妨害

obtain / əb’tein/ vt.获得,得到,买到

obvious / ‘obviəs/ a.明显的,显而易见的

occasion / ə’keiʒən/ n.场合,时刻;时机

occasional / ə’keiʒənəl/ a.偶然的;临时的

occupation / ɔkju’peiʃənl/ n.占领,占据;职业

occupy / ‘ɔkjupəai/ vt.占领;占,占有

occur / ə’kə:/ vi.发生;出现,存在

occurrence / ə’kΛrəns/ n.发生,出现;事件

ocean / ‘əuʃən/ n.海洋;洋

o'clock / ə’klɔk/ ad.…点钟

October / ɔk’təubə/ n.十月

odd / od/ a.奇数的;单只的

of / ɔv, əv/ prep.…的;由于

off / ɔ:f/ ad.(离)开;(停)止

offend / ə’fend/ vt.冒犯 vi.犯过错

offer / ‘ɔfə/ vt.提供;提出 n.提供

office / ‘ɔfis/ n.办公室;处,局,社

officer / ‘ɔfisə/ n.官员;干事;军官

official / ə’fiʃəl/ a.官员的;官方的

often / ‘ɔ:fn/ ad.经常,常常

oh / əu/ int.嗬,哦,唉呀

ɔil / ɔil/ n.油;石油 vt.加油于

okay / ‘əu’kei/ (缩作OK)a.&ad.对,好

old / əuld/ a.老的;…岁的

omit / əu’mit/ vt.省略,省去;遗漏

on / on/ prep.在…上;在…旁

once / wΛns/ ad.一次;曾经 n.一次

one / wΛn/ num.一 pron.一个人

oneself / wΛn’self/ pron.自己;亲自

onion / ‘Λnjən/ n.洋葱,洋葱头

only / ‘əunli/ ad.只,仅仅 a.唯一的

onto / ‘ontu/ prep.到…上

open / ‘əupən/ a.开的;开放的 vt.开

opening / ‘əupəniŋ/ a.开始的 n.开始

opera / ‘ɔpərə/ n.歌剧

operate / ‘ɔpəreit/ vi.操作;施行手术

operation / ɔpə’reiʃən/ n.操作;手术;运算

operational / ɔpə’reiʃənl/ a.操作上的;可使用的

operator / ‘ɔpəreitə/ n.操作人员,接线员

opinion / ə’pinjən/ n.意见,看法,主张

opponent / ə’pəunənt/ n.对手,敌手;对抗者

opportunity / pə’tju:niti/ n.机会,良机

oppose / ə’pəuz/ vt.反对;反抗

opposite / ‘ɔpəzit/ a.对面的 n.对立物

optical / ‘ɔptikəl/ a.眼的;光学的

optimistic / ɔptimistik/ a.乐观的;乐观主义的

optional / ‘ɔpʃənl/ a.可以任意选择的

or / ɔ:, ə/ conj.或,或者;即

oral / ‘ɔ:rəl/ a.口头的;口的

orange / ‘orindʒ/ n.橙(树);柑(树)

orbit / ‘ɔ:bit/ n.运行轨道 vt.环绕

orchestra / ‘ɔ:kistrə/ n.管弦乐队

order / ‘ɔ:də/ n.次序;整齐 vt.命令

orderly / ‘ɔ:dəli/ a.整洁的;有秩序的

ordinary / ‘ɔ:dinəri/ a.平常的;平凡的

ore / ɔ:/ n.矿,矿石,矿砂

organ / ‘ɔ:gən/ n.器官;机构;管风琴

organic / ɔ:’gænik/ a.有机体的;器官的

organism / ‘ɔ:gənizəm/ n.生物体;有机体

organization / ɔ:gənai’zeiʃən/ n.组织;团体,机构

organize / ‘ɔ:gənaiz/ vt.组织,编组

origin / ‘oridʒin/ n.起源,由来;出身

original / ə’ridʒənəl/ a.最初的;新颖的

other / ‘Λðə/ a.另外的;其余的

otherwise / ‘Λðəwaiz/ ad.另外;要不然

ought / ɔ:t/ v.aux.应当,应该

ounce / auns/ n.盎司,英两

our / ‘auə/ pron.我们的

ours / ‘auəz/ pron.我们的

ourselves / auə’selvz/ pron.我们自己

out / aut/ ad.出,在外;现出来

outcome / ‘autkəm/ n.结果,后果,成果

outdoors / ‘aut’dɔ:z/ ad.在户外,在野外

outer / ‘autə/ a.外部的,外面的

outlet / ‘aut-let/ n.出口,出路;排遣

outline / ‘aut-lain/ n.轮廓;略图;大纲

outlook / ‘aut-luk/ n.观点,看法;展望

output / ‘autput/ n.产量;输出量;输出

outset / ‘aut-set/ n.开始,开端

outside / ‘aut’said/ n.外部;外表a.外部的

outstanding / aut’stændiŋ/ a.突出的,杰出的

outward / ‘autwəd/ a.外面的;向外的

oven / ‘Λvn/ n.炉,灶;烘箱

over / ‘əuvə/ prep.在…上方;超过

overall / ‘əuvərɔ:l/ n.工装裤 a.全面的

overcoat / ‘əuvəkəut/ n.外衣,大衣

overcome / əuvə’kΛm/ vt.战胜,克服

overhead / ‘əuvə’hed, ‘əuvəhed/ a.在头顶上的;架空的

overlook / əuvə’luk/ vt.眺望;看漏;放任

overnight / ‘əuvənait/ ad.一夜;突然

overseas / ‘əuve’si:z/ ad.海外 a.在海外的

overtake / əuvə’teik/ vt.追上,赶上;压倒

owe / əu/ vt.欠;应把…归功于

owl / aul/ n.猫头鹰,枭

own / əun/ a.自己的 vt.有,拥有

owner / ‘əunə/ n.物主,所有人

ownership / ‘əunəʃip/ n.所有(权),所有制

ox / ɔks/ n.牛;公牛,阉牛

oxygen / ‘ɔksidʒən/ n. 氧气

pace / peis/ n.步,步速 vi.踱步

pacific / pə’sifik/ a.和平的 n.太平洋

pack / pæk/ vt.捆扎;挤满 n.包

package / ‘pækidʒ/ n.包裹,包,捆

packet / ‘pækit/ n.小包(裹),小捆

pad / pæd/ n.垫;本子 vt.填塞

page / peidʒ/ n.页

pain / pein/ n.痛,疼痛;辛苦

painful / ‘peinful/ a.使痛的;费力的

paint / peint/ vt.画;油漆 vi.绘画

painter / ‘peintə/ n.漆工,画家,绘画者

painting / ‘peintiŋ/ n.油画;绘画;着色

pair / peə/ n.一对 vi.成对,配对

palace / ‘pælis/ n.宫,宫殿

pale / peil/ a.苍白的;浅的

palm / pa:m/ n.手掌,手心;掌状物

pan / pæn/ n.平底锅,盘子

panel / ‘pænl/ n.专门小组;面,板

paper / ‘peipə/ n.纸;官方文件;文章

parade / pə’reid/ n.游行;检阅 vi.游行

paragraph / ‘pærəgra:f/ n.(文章的)段,节

parallel / ‘pærəlel/ a.平行的;相同的

parcel / ‘pa:sl/ n.包裹,小包,邮包

pardon / ‘pa:dn/ n.原谅;赦免 vt.原谅

parent / ‘peərənt/ n.父亲,母亲,双亲

park / pa:k/ n.公园;停车场

parliament / ‘pa:ləmənt/ n.议会,国会

part / pa:t/ n.一部分;零件;本份

partial / ‘pa:ʃəl/ a.部分的;不公平的

participate / pa:’tisipeit/ vi.参与,参加;分享

particle / ‘pa:tikl/ n.粒子,微粒

particular / pə’tikjulə/ a.特殊的;特定的

particularly / pə’tikjuləli/ ad.特别,尤其,格外

partly / ‘pa:tli/ ad.部分地,不完全地

partner / ‘pa:tnə/ n.伙伴;搭挡;配偶

party / ‘pa:ti/ n.党,党派;聚会

pass / pa:s/ vt.经过;通过;度过

passage / ‘pæsidʒ/ n.通过;通路,通道

passenger / ‘pæsindʒə/ n.乘客,旅客,过路人

passion / ‘pæʃən/ n.激情,热情;爱好

passive / ‘pæsiv/ a.被动的;消极的

passport / ‘pa:spɔ:t/ n.护照

past / past/ a.过去的 n.过去

paste / peist/ n.糊,酱;浆湖

pat / pæt/ n.&vt.&n.轻拍

patch / pætʃ/ n.补钉;碎片 vt.补缀

path / pa:θ/ n.路,小道;道路

patience / ‘peiʃəns/ n.忍耐,容忍,耐心

patient / ‘peiʃənt/ a.忍耐的 n.病人

pattern / ‘pætən/ n.型,式样,模,模型

pause / pɔ:z/ n.&vi.中止,暂停

paw / pɔ:/ n.脚爪,爪子

pay / pei/ vt.支付;付给;给予

payment / ‘peimənt/ n.支付,支付的款项

pea / pi:/ n.豌豆;豌豆属植物

peace / pi:s/ n.和平;和睦;平静

peaceful / ‘pi:sful/ a.和平的;安静的

peach / pi:tʃ/ n.桃子,桃树

peak / pi:k/ n.山顶,巅 a.最高的

pear / peə/ n.梨子,梨树

peasant / ‘pezənt/ n.农民

peculiar / pi’kju:ljə/ a.特有的;特别的

pen / pen/ n.钢笔,自来水笔

pencil / ‘pensl/ n.铅笔

penetrate / ‘penitreit/ vt.穿过 vi.穿入

penny / ‘peni/ n.(英)便士;(美)分

people / ‘pi:pl/ n.人民,民族;人

per / pə:/ prep.每

perceive / pə’si:v/ vt.察觉,发觉;理解

percent / pə’sent/ n.百分之…

percentage / pə’sentidʒ/ n.百分比,百分率

perfect / ‘pə:fikt, ‘pə:fekt/ a.完美的;完全的

perform / pə’fɔ:m/ vt.履行,执行;演出

performance / pə’fɔ:məns/ n.履行;演出;行为

perhaps / pə’hæps/ ad.也许,可能,多半

period / ‘piəriəd/ n.时期;学时;句号

permanent / ‘pə:mənənt/ a.永久的,持久的

permission / pə(:)’miʃən/ n.允许,许可,同意

permit / pə:’mit, ‘pə:mit/ vt.允许 n.执照

persist / pə:’sist/ vi.坚持,固执;持续

person / ‘pə:sn/ n.人;人身;本人

personal / ‘pə:sənl/ a.个人的;本人的

personnel / pə:sə’nel/ n.全体人员,全体职员

perspective / pə:’spektiv/ n.透视;远景;观点

persuade / pə:’sweid/ vt.说服 vi.被说服

pessimistic / pesi’mistik/ a.悲观的;厌世的

pet / pet/ n.爱畜;宠儿a.宠爱的

petrol / ‘petrəl/ n.(英)汽油

petroleum / pi’trəuljəm/ n.石油

phase / feiz/ n.阶段;方面;相位

phenomenon / fi’nɔminən/ n.现象

philosopher / fi’lɔsəfə/ n.哲学家

philosophy / fi’lɔsəfi/ n.哲学;哲理;人生观

phone / fəun/ n.电话,电话机;耳机

photo / ‘fəutəu/ n.照片,相片

photograph / ‘fəutəgra:f/ n.照片,相片

phrase / freiz/ n.短语;习惯用语

physical / ‘fizikəl/ a.物质的;物理的

physician / fi’ziʃən/ n.医生,内科医生

physicist / ‘fizisist/ n.物理学家

physics / ‘fiziks/ n.物理学

piano / pi’ænəu/ n.钢琴

pick / pik/ n.镐,鹤嘴锄

pick / pik/ vt.拾,摘 vi.采摘

picnic / ‘piknik/ n.郊游,野餐 vi.野餐

picture / ‘piktʃə/ n.画,图片 vt.画

pie / pai/ n.(西点)馅饼

piece / pi:s/ n.碎片,块 vt.拼合

pierce / piəs/ vt.剌穿 vi.穿入

pig / pig/ n.猪,小猪,野猪

pigeon / pidʒin/ n.鸽子

pile / pail/ n.堆 vt.堆叠,累积

pill / pil/ n.药丸,丸剂

pillar / ‘pilə/ n.柱,柱子;栋梁

pillow / ‘piləu/ n.枕头

pilot / ‘pailət/ n.领航员;飞行员

pin / pin/ n.针,饰针 n.别住

pinch / pintʃ/ vt.捏,拧,掐掉

pine / pain/ n.松树,松木

pink / piŋk/ n.粉红色 a.粉红色的

pint / paint/ n.品脱

pioneer / paiə’niə/ n.拓荒者;先驱者

pipe / paip/ n.管子,导管;烟斗

pit / pit/ n.坑,地坑;煤矿

pitch / pitʃ/ n.沥青

pitch / pitʃ/ vt.投,掷 vi.投掷

pity / ‘piti/ n.怜悯;遗憾 vt.同情

place / pleis/ n.地方,地点;住所

plain / plein/ n.平原 a.清楚的

plan / plæn/ n.&vt.计划,打算

plane / plein/ n.平面;飞机

planet / ‘plænit/ n.行星

plant / pla:nt/ n.植物;工厂 vt.栽种

plantation / plæn’teiʃən/ n.种植园;栽植

plastic / ‘plæstik/ a.可塑的 n.塑料

plate / pleit/ n.板,片,盘 vt.电镀

platform / ‘plætfɔ:m/ n.平台;站台;讲台

play / plei/ vi.玩,游戏;演奏

player / ‘pleiə/ n.游戏的人;比赛者

playground / ‘pleigraund/ n.操场,运动场

pleasant / ‘pleznt/ a.令人愉快的,舒适的

please / pli:z/ vt.使高兴,请vi.满意

pleasure / ‘pleʒə/ n.愉快,快乐;乐事

plentiful / ‘plentiful/ a.丰富的,富裕的

plenty / ‘plenti/ n.丰富,充足,大量

plot / plɔt/ n.小块土地 vt.密谋

plough / plau/ n.犁 vt.&vi.犁,耕

plug / plΛg/ n.塞子;插头 vt.塞

plunge / plΛndʒ/ vt.使投入;使陷入

plural / ‘pluərəl/ a.复数的 n.复数

plus / plΛs/ prep.加,加上 a.正的

pocket / ‘pɔkit/ n.衣袋 n.袖珍的

poem / ‘pəuim/ n.诗,韵文,诗体文

poet / pəuit/ n.诗人

poetry / ‘pəuitri/ n.诗,诗歌,诗作

pɔint / pɔint/ n.点;要点;细目;分

pɔison / ‘pɔizn/ n.毒,毒药 vt.毒害

pɔisonous / ‘pɔiznəs/ a.有毒的,有害的

pole / pəul/ n.杆,柱

pole / pəul/ n.极(点),磁极,电极

police / pə’li:s/ n.警察;警察当局

policeman / pə’li:smən/ n.警察

policy / ‘pɔlisi/ n.政策,方针

polish / ‘pɔliʃ/ vt.磨光;使优美

polite / pə’lait/ a.有礼貌的;有教养的

political / pə’litikəl/ a.政治的,政治上的

politician / pɔli’tiʃən/ n.政治家;政客

politics / ‘pɔlitiks/ n.政治,政治学;政纲

pollute / pə’lju:t/ vt.弄脏,污染,沾污

pollution / pə’lu:ʃən/ n.污染

pond / pɔnd/ n.池塘

pool / pu:l/ n.水塘,游泳池,水池

pool / pu:l/ n.共用物 vt.共有

poor / puə/ a.贫穷的;贫乏的

pop / pɔp/ n.流行音乐,流行歌曲

pop / pɔp/ n.砰的一声,爆破声

popular / ‘pɔpjulə/ a.民众的;流行的

population / pɔpju’leiʃən/ n.人口;全体居民

pork / pɔ:k/ n.猪肉

port / pɔ:t/ n.港,港口

portable / ‘pɔ:təbl/ a.轻便的;手提的

porter / ‘pɔ:tə/ n.搬运工人

portion / ‘pɔ:ʃən/ n.一部分;一分

portrait / ‘pɔ:trit/ n.消像,画像

position / pə’ziʃən/ n.位置;职位;姿势

positive / ‘pɔzətiv/ a.确定的;积极的

possess / ‘pə’zes/ vt.占用,拥有(财产)

possession / pə’zeʃən/ n.有,所有;占有物

possibility / pɔsə’biliti/ n.可能;可能的事

possible / ‘pɔsəbl/ a.可能的;可能存在的

possibly / ‘pɔsəbli/ ad.可能地;也许

post / pəust/ n.柱,桩,杆 vt.贴出

post / pəust/ n.邮政,邮寄;邮件

post / pəust/ n.岗位,哨所;职位

postage / ‘pəustidʒ/ n.邮费,邮资

postman / ‘pəustmən/ n.邮递员

postpone / pəust’pəun/ vt.延迟,推迟,延缓

pot / pɔt/ n.锅,壶,罐,盆

potato / pəu’teitəu/ n.马铃薯,土豆

potential / pə’tenʃəl/ a.潜在的 n.潜力

pound / paund/ n.磅;英磅

pound / paund/ vt.捣碎;舂烂;猛击

pour / pɔ:/ vt.灌,倒 vi.倾泻

poverty / ‘pɔvəti/ n.贫穷,贫困

powder / ‘paudə/ n.粉末;药粉;火药

power / ‘pauə/ n.能力;力;权;幂

powerful / ‘pauəful/ a.强有力的;有权威的

practical / ‘præktikəl/ a.实践的;实用的

practically / ‘præktikəli/ ad.实际上;几乎

practice / ‘præktis/ n.实践;练习;业务

practise / ‘præktis/ vt.练习,实习,训练

praise / preiz/ n.赞扬,赞美 vi.赞扬

pray / prei/ vt.&vi.请求;祈祷

precaution / pri’kɔ:ʃən/ n.预防;警惕

preceding / pri(:)’si:diŋ/ a.在前的;在先的

precious / ‘preʃəs/ a.珍贵的,宝贵的

precise / pri’sais/ a.精确的,准确的

precision / pri’siʒən/ n.精确,精密,精密度

predict / pri’dikt/ v.预言,预告,预测

preface / ‘prefis/ n.序言,前言,引语

prefer / pri’fə:/ vt.宁可,宁愿

preferable / ‘prefərəbl/ a.更可取的,更好的

preference / ‘prefərəns/ n.偏爱,优先;优先权

prejudice / ‘predʒudis/ n.偏见,成见

preliminary / pri’liminəri/ a.预备的,初步的

preparation / prepə’reiʃən/ n.准备,预备;制备

prepare / pri’peə/ vt.&vi.准备,预备

preposition / prepə’ziʃən/ n.前置词,介词

prescribe / pris’kraib/ vt.命令;处(方)

presence / ‘prezns/ n.出席,到场;在

present / ‘preznt/ a.现在的 n.目前

present / ‘preznt/ vt.赠送; 介绍; 提出

present / ‘preznt/ n.礼物,赠送物

presently / ‘prezəntli/ ad.一会儿;目前

preserve / pri’zə:v/ vt.保护;保存;腌渍

president / ‘prezidənt/ n.总统;校长;会长

press / pres/ vt.压,按,揿;催促

pressure / ‘preʃə/ n.压力;压力;压,按

pretend / pri’tend/ vt.假托,借口vi.假装

pretty / ‘priti/ a.漂亮的,标致的

prevail / pri’veil/ vi.胜,优胜;流行

prevent / pri’vent/ vt.预防,防止;阻止

previous / ‘pri:vjəs/ a.先的;前的 ad.在前

price / prais/ n.价格,价钱;代价

pride / praid/ n.骄傲;自豪 vt.自夸

primarily / ‘praimərili/ ad.首先;主要地

primary / ‘praiməri/ a.最初的;基本的

prime / praim/ a.首要的 n.春,青春

primitive / ‘primitiv/ a.原始的;粗糙的

prince / ‘prins/ n.王子,亲王

princess / prin’ses/ n.公主,王妃

principal / ‘prinsəpəl/ a.主要的 n.负责人

principle / ‘prinsəpl/ n.原则,原理;主义

print / print/ vt.印刷 n.印刷;正片

prior / ‘praiə/ a.在先的;优先的

prison / ‘prizn/ n.监狱,监禁

prisoner / ‘priznə/ n.囚犯

private / ‘praivit/ a.私人的;私下的

privilege / ‘privilidʒ/ n.特权,优惠

prize / praiz/ n.奖赏,奖金 vt.珍视

probability / prɔbə’biliti/ n.可能性;概率

probable / ‘prɔbəbl/ a.或有的;大概的

probably / ‘prɔbəbli/ ad.或许,大概

problem / ‘prɔbləm/ n.问题;习题,问题

procedure / prə’si:dʒə/ n.程序;手续;过程

proceed / prə’si:d/ vi.进行;继续进行

process / ‘prəuses/ n.过程;工序 vt.加工

procession / prə’seʃən/ n.队伍,行列

produce / prə’dju:s, ‘prɔdju:s/ vt.生产;产生;展现

product / ‘prɔdəkt/ n.产品,产物;(乘)积

production / prə’dΛkʃən/ n.生产;产品;总产量

profession / prə’feʃən/ n.职业

professional / prə’feʃənl/ a.职业的 n.专业人员

professor / prə’fesə/ n.教授

profit / ‘prɔfit/ n.益处;利润 vi.得益

program / ‘prəugræm/ n.节目单;大纲;程序

progress / ‘prəugres, prə’gres/ n.前进,进展;进步

progressive / prə’gresiv/ a.进步的;向前进的

prohibit / prə’hibit/ vt.禁止,阻止

project / prə’dʒekt, ‘prɔdʒekt/ n.方案,工程 vi.伸出

prominent / ‘prɔminənt/ a.实起的;突出的

promise / ‘prɔmis/ n.诺言;指望 vt.允诺

promote / prə’məut/ vt.促进,发扬;提升

prompt / prɔmpt/ a.及时的 vt.敦促

pronoun / ‘prəunaun/ n.代名词

pronounce / prə’nauns/ vt.发…的音;宣布

pronunciation / prənΛnsi’eiʃən/ n.发音,发音法

proof / pru:f/ n.证据;证明;校样

proper / ‘prɔpə/ a.适合的;合乎体统的

property / ‘prɔpəti/ n.财产,资产;性质

proportion / prə’pɔ:ʃən/ n.比,比率,部分

proportional / prə’pɔ:ʃənl/ a.比例的;相称的

proposal / prə’pəuzəl/ n.提议,建议;求婚

propose / prə’pəuz/ vt.提议 vi.求婚

prospect / ‘prɔspekt, prəs’pekt/ n.展望;前景,前程

prosperity / prɔs’periti/ n.繁荣;昌盛,兴旺

prosperous / ‘prɔspərəs/ a.繁荣的,昌盛的

protect / prə’tekt/ vt.保护,保卫,警戒

protection / prə’tekʃən/ n.保护,警戒

protective / prə’tektiv/ a.保护的,防护的

protein / ‘prəuti:n/ n.蛋白质,朊

protest / prə’test, ‘prəutest/ vt.&vi.&n.抗议

proud / praud/ a.骄傲的;自豪的

prove / pru:v/ vt.证明 vi.结果是

provide / prə’vaid/ vt.提供;装备,供给

provided / prə’vaidid/ conj.以…为条件

province / ‘prɔvins/ n.省;领域,部门

provision / prə’viʒən/ n.供应;预备;存粮

psychological / saikə’lɔdʒikəl/ a.心理的,心理学的

public / ‘pΛblik/ a.公众的 n.公众

publication / pΛbli’keiʃən/ n.公布;出版;出版物

publish / ‘pΛbliʃ/ vt.公布;发表;出版

pull / pul/ vt.拉,拖;拉,拉力

pulse / pΛls/ n.脉搏;脉冲,脉动

pump / pΛmp/ n.泵 vt.用抽机抽

1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət