Ana səhifə

A bizottsáG 2003/116/ek irányelve


Yüklə 85.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü85.5 Kb.

2003.12.6. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 321.

A BIZOTTSÁG 2003/116/EK IRÁNYELVE

(2003. december 4.)

a 2000/29 tanácsi irányelv II., III., IV. és V. mellékletének az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. károsító szervezet tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,


tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a legutóbb a 2003/47/EK tanácsi irányelvvel1 módosított, a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre2, és különösen annak 14. cikke (2) bekezdésének c) és d) pontjára,
tekintettel az érintett tagállamok egyetértésére,
mivel:
(1) Az e károsító szervezet elterjesztésére képes gazdanövények teljes körének az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. elleni rendelkezések hatálya alá kellene tartozniuk. Az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. néhány ismert gazdanövénye nem tartozik e rendelkezések hatálya alá. A jegyzéket ezért bővíteni kell, hogy annak hatálya alá tartozzon az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. gazdanövényeinek teljes köre.
(2) A pufferzónákra vonatkozó rendelkezéseket fejleszteni kell az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. rövid távolságon történő elterjedése kockázatásnak csökkenése érdekében. E célból a pufferzónákat egyértelműen körül kell határolni és egy, az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató növények eltávolítását is tartalmazó szigorú ellenőrzési rendszert kell alkalmazni.
(3) Mielőtt egy olyan területről, ahol az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. előfordulása ismert, növényeket hozhatnak be az érintett „védett övezetekbe” vagy ott mozgathatnak, a behozatalt vagy a mozgást megelőző utolsó teljes vegetációs időszak során e növények termőhelyeit és az e helyeket körülvevő övezetet az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al.-tól teljesen mentesnek kell találni. Ezt a megfelelő időkben végzett szemrevételezéses ellenőrzéssel és a látens fertőzések kimutatását lehetővé tevő laboratóriumi vizsgálatokkal kell megerősíteni.
(4) A kaptárak mozgását a védett övezetekbe és azokon belül szabályozni kell, mert ez az Erwinia amylovara (Burr.) Winsl. et al. elterjedésének fontos tényezője lehet.
(5) 2004. április 1-je előtt különleges rendelkezéseket kell hozni a 2000/29/EK irányelvvel összhangban hivatalosan kijelölt – és annak a termőhelyekre és pufferzónákra vonatkozó követelményeinek megfelelő – pufferzónákban található helyeken termesztett vagy fenntartott növényekre vonatkozóan.
(6) A 2000/29/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.
(7) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:1. cikk
A 2000/29/EK irányelv II., III., IV. és V. melléklete az ezen irányelv mellékletével összhangban módosul.

2. cikk
(1) A tagállamok legkésőbb 2004. március 31-ig hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. E rendelkezések szövegéről és a rendelkezések és az ezen irányelv megfelelési táblázatáról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.
Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.
(2) A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság erről tájékoztatja a többi tagállamot.

3. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napját követő 20. napon lép hatályba.

4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 4-én.a Bizottság részéről

David BYRNEa Bizottság tagja

MELLÉKLET
A 2000/29/EK irányelv II., III., IV. és V. melléklete a következőképpen módosul:
1. a II. melléklet a következőképpen módosul:
(a) Az A. rész II. szakaszában, a b) címsor 3. pontjában a jobboldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:
Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével”;
(b) A B. rész b) címsorának 2. pontjában a második oszlop bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:
„Az alábbi növények részei, a termés, vetőmag és ültetésre szánt növények kivételével, de beleértve a beporzásra szolgáló élő pollen: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L.”
2. A III. melléklet B. részének 1. pontjában az első oszlop bejegyzése helyébe a következő szöveg lép:
„A III. melléklet A. részének 9. és 18. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül – adott esetben – az alábbi növények és az azok megporzására szolgáló élő virágpor: Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L., a termés és a vetőmag kivételével, amely növények az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban mentesnek elismert harmadik országokon kívüli harmadik országokból származnak, vagy a vonatkozó Növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi előírásaival összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében kártevőmentes területeket hoztak létre, és ilyenekként a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elismerték”.
3. A IV. melléklet a következőképpen módosul:
(a) Az A. rész a következőképpen módosul:

(i) Az I. szakasz 17. pontja helyébe a következő szöveg lép:„17. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével

A III. melléklet A. részének 9., 9.1. és 18. pontjában, a III. melléklet B. részének 1. pontjában, vagy a IV. melléklet A. része I. szakaszának 15. pontjában felsorolt növényekre vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, ahol helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról:

a) hogy a növények olyan országból származnak, amelyet a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el,

vagy

b) hogy a növények a vonatkozó Növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi előírásaival összhangban létrehozott, az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében, és ilyenekként a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elismert kártevőmentes területekről származnak,vagy

c) a hogy a termőhelyen vagy annak közvetlen közelében azokat a növényeket, amelyek az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutatták gyökerestől eltávolították.”(ii) A II. szakasz 9. pontjában, a baloldali oszlop szövege helyébe a következő szöveg lép:

„Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével”;

(b) A B. rész 21. pontja helyébe a következő szöveg lép:


„21. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. növényei és a beporzásukra szolgáló élő pollen, a termés és vetőmag kivételével

A III. melléklet A. részének 9., 91. és 18. pontjában és a III. melléklet B. részének 1. pontjában felsorolt, a növényekre vonatkozó tilalmak sérelme nélkül, ahol helyénvaló, hatósági nyilatkozat arról, hogy

a) a növények olyan harmadik országokból származnak, amelyeket a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek ismertek el,

vagy

b) a növények a vonatkozó Növény-egészségügyi intézkedések nemzetközi előírásaival összhangban létrehozott, az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tekintetében, és ilyenekként a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban elismert kártevőmentes területekről származnak,vagy

c) a növények a jobboldali oszlopban felsorolt védett övezetekből származnak,

vagy

d) a növényeket olyan földön termesztették, illetve – ha azokat egy „pufferzónába” szállították – legalább 7 hónapon keresztül, beleértve az előző teljes vegetációs időszakba eső április 1. és október 31. közötti időszakot is, olyan területen tárolták és tartották fenn:aa. amely egy hatóságilag kijelölt, legalább 50 km² területű „pufferzónában”, vagyis egy olyan területen található, ahol a gazdanövényekre vonatkozóan hatóságilag engedélyezett és felügyelt – és legkésőbb az utolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt létrehozott – ellenőrzési program működik, amelynek célja, hogy minimálisra csökkentse az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. ott termesztett növényekről való elterjedésének kockázatát. E „pufferzóna” leírásának részleteit a Bizottság és a többi tagállam számára elérhetővé teszik. Amikor a „pufferzónát” létrehozták, hatósági ellenőrzéseket végeznek a termőhelyet és annak 500 m-es környező övezetét nem tartalmazó övezetben, a legutolsó teljes vegetációs időszak kezdete után legalább egyszer, a legmegfelelőbb időpontban, és az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. tüneteit mutató minden gazdanövényt azonnal eltávolítják. Ezen ellenőrzések eredményeit minden év május 1-jég a Bizottság és a többi tagállam rendelkezésére bocsátják, és

bb. amelyet „pufferzónaként” az utolsó teljes vegetációs időszakot megelőző teljes vegetációs időszak kezdete előtt az e pontban meghatározott követelmények szerinti növénytermesztésre hivatalosan jóváhagytak, és

cc. amelyet – legalább 500 m széles környező övezetét is – az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek találtak az utolsó teljes vegetációs időszak kezdete óta legalább az alábbiak szerint végzett hatósági vizsgálatok során:

– kétszer a területen, a legmegfelelőbb időben, azaz augusztustól novemberig;

és

– egyszer az említett környező övezetben a legmegfelelőbb időben, azaz augusztustól novemberig, ésdd. amelyről megfelelő laboratóriumi módszerrel összhangban a növényeket látens fertőzésekre – a legmegfelelőbb időszakban hivatalosan vett mintákon – hivatalosan megvizsgálták.

2004. április 1. és 2005. április 1. között e rendelkezéseket nem kell a jobboldali oszlopban felsorolt védett övezetekbe vagy azokon belül mozgatott­ – a 2004. április 1-je előtt alkalmazandó vonatkozó követelményeknek megfelelően – hivatalosan kijelölt „pufferzónákban” lévő termőhelyeken termelt és fenntartott növényekre alkalmazni.E, F (Korzika), IRL, I (Ambruzzi;, Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szerdínia; Szicília; Toszkána; Trentino-Alta Adige: Bolzáno és Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: Rovigo tartományban Rovigo, Polesalla, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchellaq, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, község kivételével, és Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi község kivételével, és Verona tartományban Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari község kivételével), A (Burgenland, Carinthia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzet), Stájerország, Bécs), P, FIN, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek)

21.1 március 15-től június 30-ig, kaptárak

Igazoló okmánnyal kell rendelkezni arra vonatkozóan, hogy a kaptárak(at):

a) a 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban az Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.-tól mentesnek elismert harmadik országokból származnak,

vagy

b) a jobboldali oszlopban felsorolt védett övezetekből származnak,vagy

c) szállítás előtt a karanténra megfelelő vonatkozó intézkedéseknek vetették alá.
E, F (Korzika), IRL, I (Ambruzzi;, Apulia; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Forlí-Cesena, Parma, Piacenza és Rimini tartomány; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piedmont; Szerdínia; Szicília; Toszkána; Trentino-Alta Adige: Bolzáno és Trento autonóm tartomány; Umbria; Valle d’Aosta; Veneto: Rovigo tartományban Rovigo, Polesalla, Villamarzana, Fratta Polesine, San Bellino, Badia Polesine, Trecenta, Ceneselli, Pontecchio Polesine, Arquà Polesine, Costa di Rovigo, Occhiobello, Lendinara, Canda, Ficarolo, Guarda Veneta, Frasinelle Polesine, Villanova del Ghebbo, Fiesso Umbertiano, Castelguglielmo, Bagnolo di Po, Giacciano con Baruchellaq, Bosaro, Canaro, Lusia, Pincara, Stienta, Gaiba, Salara, község kivételével, és Padova tartományban Castelbaldo, Barbona, Piacenza d’Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani, Masi község kivételével, és Verona tartományban Palù, Roverchiara, Legnago, Castagnaro, Ronco all’Adige, Villa Bartolomea, Oppeano, Terrazzo, Isola Rizza, Angiari község kivételével), A (Burgenland, Carinthia, Alsó-Ausztria, Tirol (Lienz közigazgatási körzet), Stájerország, Bécs), P, FIN, UK (Észak-Írország, Man-sziget és Csatorna-szigetek)

4. Az V. melléklet a következőképpen módosul:


(a) az A. rész a következőképpen módosul:
(i) Az I. címsorban az 1.1. pont helyébe a következő szöveg lép:
„1.1. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Prunus L. a Prunus laurocerasus L. és a Prunus lusitanica L. kivételével, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. ültetésre szánt növényei, a vetőmag kivételével.”
(ii) A II. címsorban az 1.3. és az 1.4. pont helyébe a következő szöveg lép:
„1.3. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus l’Hérit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. növényei, a termés és a vetőmag kivételével;
1.4. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. növényei megporzására szolgáló élő pollen.”
(b) A B. rész II. címsorának 3. és 4. pontja helyébe a következő szöveg lép:
„3. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. megporzására szolgáló élő pollen.
4. Az Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L. és a Sorbus L. növények részei, a termés és a vetőmag kivételével.”

1HL L 138., 2003.6.5., 47. o.

2HL L 169., 2000.7.10., 1. o.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət