Ana səhifə

84. Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməli­saleh ca­maatla birlikdə


Yüklə 3.48 Mb.
tarix25.06.2016
ölçüsü3.48 Mb.
Surə 5

Cüz 7
الجزء 7

سورة المائدة 584. Nə üçün biz Allaha və bizə gələn haqqa inanmayaq? Biz ki Rəbbimizin bizi əməli­saleh ca­maatla birlikdə Cən­nə­tə daxil edə­cəyinə ümid edirik”.

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

85. Belə dediklərinə görə də Allah on­ları ağacları altından çaylar axan, için­də əbədi qala­caq­ları Cənnət bağları ilə mü­kafat­landırdı. Yaxşı iş görən­lərin mü­ka­fatı budur.

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

86. Kafir olub ayələrimizi yalan sa­yan­lar Cəhənnəm sakin­­ləri­dirlər.

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

87. Ey iman gətirənlər! Alla­hın sizə ha­lal buyurduğu təmiz ruzi­ləri haram etməyin və həddi aş­mayın. Həqiqətən, Allah həddi aşan­ları sevmir.

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

88. Allahın sizə ruzi olaraq verdiyi ha­lal, təmiz nemətlər­dən yeyin və iman gətirmiş olduğunuz Allahdan qorxun!

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

89. Allah sizi qəsdiniz olma­dan içdi­yi­niz andlara görə (on­ları poz­mağa gö­rə) cəzalandır­maz, lakin O, sizi qəsdlə içdi­yiniz andlara görə cəzalandı­racaq­dır. Bu­nun kəf­farəsi ailə­nizə yedirtdi­yi­ni­zin or­ta hesabı dəyərində ya on kası­bı ye­dirt­mək və ya onları geyindirmək və yaxud da bir köləni azad et­məkdir. Kəf­farə vermək üçün bir şey tapmayan kim­sə üç gün oruc tutsun. Bu, and içib son­ra poz­­du­ğunuz andlarınızın kəf­farə­si­dir. And­la­rı­nızı qoruyun! Allah Öz ayələri­ni sizə bu cür bəyan edir ki, bəlkə şü­kür edə­siniz.

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

90. Ey iman gətirənlər! Şüb­hə­siz ki, sərxoşedici içki də, qu­mar da, tapınmaq məqsədilə dik qo­yulmuş daşlar da, fal oxları da şeytan əmə­lindən olan murdar şeylərdir. Bunlardan çə­kinin ki, bəlkə ni­cat tapa­sınız.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

91. Həqiqətən, şeytan sərxoş­edici içki və qumar vasitəsilə si­zin aranıza ədavət və kin sal­maq, sizi Allahı yad etməkdən və na­mazdan ayırmaq istəyər. Siz buna son qoyacaqsınızmı?

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

92. Allaha itaət edin, Onun Elçisinə ita­ət edin və asi ol­maq­dan çəkinin! Əgər üz çevi­rsəniz, bilin ki, Elçimizin öh­də­si­nə düşən ancaq açıq-aydın təbliğ et­mək­dir.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

93. İman gətirib yaxşı işlər gö­rən­lə­rə, Allahdan qorxaraq iman gətirib yaxşı işlər gör­dük­ləri, sonra yenə Allahdan qor­­xa­raq iman gətir­dikləri, sonra yenə də Allahdan qorxa­raq yaxşı işlər gör­düklə­ri təq­dirdə, haram edil­məmişdən əv­vəl dad­­dıqları şey­lərə görə heç bir gü­nah gəl­məz. Allah yaxşı iş görənləri se­vir.

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

94. Ey iman gətirənlər! Allah sizi əllə­ri­nizin və nizələrinizin çata biləcəyi bir ovla imtahan edəcək ki, Allah, gizlində (ya­xud Onun Özünü görmədən) kimin Ondan qorxduğunu üzə çıxarsın. Bun­dan sonra həddi aşan kimsə üçün isə üzücü bir əzab hazırlan­mışdır.

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

95. Ey iman gətirənlər! İh­ram­da ikən ovu öldürməyin. Sizlər­dən kim onu qəs­dən öl­dürərsə, kəffarəsi öldür­düyünə bən­zər bir qurbanlıq heyvanı əvəz ödə­mək­dir. Buna sizlər­dən iki ədalət­li kişi qərar ver­məli, sonra da hə­min qurbanlıq heyvan Kəbəyə çat­dı­rılmalıdır. Yaxud kəffarə ola­raq kasıbları yedirtməli, ya­xud da buna bə­rabər oruc tutmalıdır ki, öz işi­nin zərərini dadsın. Allah olub-keçənləri bağışlamışdır. Hər kim yenə bu günaha qa­yıtsa, Allah ondan in­ti­qam alar. Allah Qüdrətlidir, inti­qam al­mağa qa­dirdir.

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

96. Həm sizin, həm də sə­fərdə olan­ların faydalanması üçün də­niz ovu və onu yemək sizə halal edildi. İhramda oldu­ğunuz müd­dətdə isə quruda ov et­mək sizə haram edildi. Hüzu­runa top­la­nı­lacağınız Allahdan qorxun!­

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

97. Allah Kəbəni – müqəd­dəs evi, haram ayı, qurbanı və boy­nuna nişan taxılmış qur­ban­lıq heyvanları insanların işlə­rini yo­luna qoymaq üçün bir vasitə kimi müəyyən etdi. Bu ona görə­dir ki, siz göylərdə və yerdə olan­ların Allaha bəlli olmasını və Allahın hər şeyi Bilən olduğunu an­layasınız.

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

98. Agah olun ki, Allah həm şiddətli cəza verəndir, həm də Allah Bağış­la­yandır, Rəhmlidir.

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ

99. Allahın elçisinin vəzi­fə­si ancaq təbliğ etməkdir. Allah sizin aşkara çı­xar­dı­ğınızı da, gizlində saxladığınızı da bilir.

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

100. De: “Murdar şeyin çox olması sənin xoşuna gəlsə belə, murdarla təmiz eyni ola bil­məz”. Ey ağıl sahibləri! Allah­dan qorxun ki, bəl­kə nicat tapa­sınız.

ﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

101. Ey iman gətirənlər! Sizə agah olun­ca xoşunuza gəlmə­yə­cək şeylər ba­rəsində soruş­mayın. Əgər Quran nazil edil­diyi zaman onlar haqqında so­ruş­sa­nız, sizə aydın olar. Allah bunları (indi­yə qədər verdiyi­niz bu cür sualları) əfv etdi. Allah Bağış­layandır, Rəhm­lidir.

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

102. Sizdən əvvəl bir camaat bunları soruşmuş, sonra da bu sə­bəbdən kafir olmuşdu.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

103. Allah müşriklərin bə­hirə, saibə, və­silə və ham ad­lan­dırıb bütlərə nəzir et­di­yi hey­vanlar ba­rəsində heç bir gös­təriş ver­mə­mişdir. Lakin kafir olanlar Alla­ha qarşı yalan uy­dururlar. Onların çoxu isə bunu anlamır.

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

104. Onlara: “Allahın nazil et­diyinə və göndərdiyi Elçiyə tərəf gəlin”– deyil­dikdə: “Ata­larımızın tutduğu yol bizə bəs­dir”– deyirlər. Əgər ataları bir şey bil­məyib, doğru yola yönəl­məyiblərsə onda necə olsun?

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

105. Ey iman gətirənlər! Öz qeydini­zə qalın! Siz doğru yolda ol­sanız, haqq yoldan azmışlar sizə zərər yetirə bilməz­lər. Ha­mı­­nızın dönüşü Allaha olacaq və O, etdiyiniz əməllər barədə sizə xəbər verəcəkdir.

ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

106. Ey iman gətirənlər! Siz­­lərdən bir kimsəyə ölüm gəldiyi zaman, vəsiyyət vaxtı içiniz­dən iki ədalətli kişi, bir yerə səfərə çıx­dığınız zaman başı­nıza ölüm müsibəti gəldikdə isə özünüzdən ol­ma­yan iki kişi aranızda şahidlik etsin. Əgər özünüzdən olmayan şahidlərə şübhə etsə­niz, namaz­dan sonra hər ikisini sax­layın və qoy onlar: “Biz bu andımızı lap ya­xın qohumlara belə heç bir qiy­mətə satma­rıq və Allahın şahid­liyini giz­lət­mə­rik. Əks halda biz, şübhəsiz ki, gü­nah­­karlardan ola­rıq”– deyə and içsinlər.

ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

107. Əgər hər ikisinin günah iş tut­duq­ları aşkar edilsə, o zaman onların ye­rini haqsız­lığa məruz qalanlardan ölən şəxsə daha yaxın olan iki kişi tutar və onlar: “Əl­bəttə, bizim şahidliyimiz o iki nəfərin şa­hidliyindən daha doğru­dur və biz həddi aşmadıq. Əks halda biz, şübhəsiz ki, zalımlar­dan olarıq”– deyə and içərlər.

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

108. Bu, onların olduğu kimi şahidlik etmələri və ya andla­rının sonradan va­rislər tərəfin­dən başqa andlarla rədd edil­məsindən qorx­maları üçün daha mü­na­sibdir. Allahdan qorxun və qulaq asın! Allah günahkar tayfanı doğru yola yö­nəltməz.

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

109. Allah elçilərini topla­ya­cağı gün deyəcəkdir: “Sizə nə cavab verildi?” Onlar isə: “Bi­zim elmimiz yoxdur. Şüb­həsiz ki, qeybləri bilən Sənsən!”– deyə­cəklər.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

110. Allah deyəcəkdir: “Ey Məryəm oğlu İsa! Sənə və anana olan nemətimi xatırla! O zaman səni müqəddəs ruhla qüvvətlən­dirmişdim. Sən həm beşikdə ikən, həm də yet­kin çağında insanlarla danışırdın. Sənə yazmağı, hik­mə­ti, Töv­ratı və İncili öyrətmişdim. Sən Mənim iznimlə palçıqdan quşa bənzər bir şey düzəl­dib ona üfürürdün, o da Mənim iznim­lə quş olurdu. Sən Mənim iz­nim­lə anadangəlmə koru və cüzam xəs­tə­li­yinə tutu­lanı sa­ğaldır və Mə­nim iznim­lə ölü­ləri dirildirdin. Sən İsrail oğul­la­rı­nın yanına açıq-aydın də­lillərlə gəldik­də Mən on­ları səndən dəf etmişdim. Onlar­dan kafir olanlar isə demiş­dilər: “Bu, açıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyildir”.

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

111. Bir zaman Mən həvari­lə­rə: “Mə­nə və elçimə iman gə­tirin!”deyə təlqin etmişdim. Onlar da: “İman gətirdik. Sən də şahid ol ki, biz müsəlman­la­rıq!”– demiş­dilər.

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

112. Bir zaman həvarilər de­­miş­dilər: “Ey Məryəm oğlu İsa! Rəbbin bizə göy­dən bir süfrə en­dirə bilərmi?” O da on­la­ra de­miş­di: “Əgər mömin­sinizsə, Allah­dan qorxun”.

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

113. Onlar demişdilər: “Biz istəyirik ki, ondan yeyək, qəlb­lə­rimiz ra­hat ol­sun, bizə doğru söylədiyini bilək və o möcü­zəyə şahidlik edənlərdən olaq”.

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

114. Məryəm oğlu İsa dedi: “Ey Alla­hım! Ey bizim Rəbbi­miz! Bizə göy­dən bir süfrə endir ki, bizim həm birin­ci­miz, həm də axırıncımız üçün bir bay­ram və Səndən bir möcüzə olsun. Bizə ruzi ver, Sən ruzi verənlərin ən yax­şı­sı­san!”

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

115. Allah dedi: “Mən onu sizə endi­rəcəyəm. Amma bun­dan son­ra ara­nız­dan kafir olan­lara aləm­lərdən heç kəsə ver­mədiyim bir əzabı verəcəyəm”.

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

116. Allah deyəcəkdir: “Ey Mər­yəm oğlu İsa! Sənmi in­san­la­ra: “Allahı qo­yub məni və anamı iki tanrı qəbul edin!”– demişdin?” İsa deyəcək: “Sən pak və müqəd­dəssən! Haqqım olma­yan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş ol­saydım, əlbəttə, Sən onu bilər­din. Sən mənim qəlbimdə olan­ları bilirsən, mən isə Sənin Özündə olanları bil­mirəm. Şüb­hə­siz ki, qeybləri bilən Sənsən!

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

117. Mən onlara ancaq Sə­nin mənə əmr etdiyini: “Mə­nim də Rəbbim, sizin də Rəb­biniz olan Allaha ibadət edin!”– demişəm. Nə qədər ki, onların arasında idim, mən onlara şahid idim. Sən məni onların ara­sından götür­dükdən sonra isə onlara nəzarət edən Özün oldun. Sən hər şeyə Şahidsən.

ﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

118. Əgər onlara əzab ver­sən, sözsüz ki, onlar Sənin qul­larındır. Əgər onları bağışla­san, şübhəsiz ki, Sən Qüdrət­li­sən, Müdriksən!”

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

119. Allah dedi: “Bu, doğru danışan­la­ra doğruluqlarının fayda verəcəyi gün­dür! Onlar üçün ağacları altından çay­lar axan və için­də əbədi qalacaq­ları Cən­nət bağları hazırlan­mışdır”. Allah on­lardan razı­dır, onlar da Ondan razıdır­lar. Bu, böyük uğurdur.

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ

120. Göylərin, yerin və on­ların ara­sında olanların hökm­ranlığı Allaha məx­susdur və O, hər şeyə qadirdir.

ﰘﰙﰚﰛﰜﰝﰞﰟﰠﰡﰢﰣﰤ

\bMərhəmətli və Rəhmli

Allahın adı ilə!ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

1. Göyləri və yeri yaradan, zül­mət­lə­ri və nuru var edən Allaha həmd olsun! Bu dəlil­lərdən sonra kafir olan­lar hələ də bütləri öz Rəbbinə tay tuturlar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚﭛﭜﭝ ﭞﭟﭠ

2. Sizi palçıqdan yaradan, son­ra da əcəlinizi təyin edən Odur. Onun dərga­hında Qiya­mət günü üçün də bəlli bir əcəl vardır. Bunu bildikdən sonra siz ye­nə də şübhə edir­siniz.

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

3. O, həm göylərdə, həm də yerdə ibadət olunan Tək Allah­dır. O, gizlində saxladığınızı da bilir, aşkarda etdiyinizi də. O, sizin nə qazanacağınızı da bilir.

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

4. Onlara Rəbbindən gələn elə bir ayə yoxdur ki, ondan üz çevir­məsinlər.

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

5. Onlara haqq gəldikdə onu yalan saydılar. İstehza etdikləri şeyin xəbəri onlara tezliklə ça­ta­caqdır.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

6. Məgər onlar özlərindən əvvəl ne­çə-neçə nəsilləri məhv etdiyi­mi­zi gör­mədilərmi? Biz onlara yer üzündə sizə ver­mə­diyimiz im­kan­ları vermiş­dik. On­ların üzə­rinə göydən bol-bol yağış yağ­dır­mış və ev­lərinin altından çaylar axıt­mışdıq. Biz onları günahlarına görə hə­lak etdik və onlardan sonra başqa nə­sil­lər yaratdıq.

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

7. Əgər sənə kağız üzərində bir yazı nazil etsəydik və onlar da əlləri ilə ona toxunsaydılar, kafir olanlar yenə də: “Bu, açıq-aydın sehrdən başqa bir şey deyil­dir!”- deyərdilər.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

8. Onlar: “Nə üçün ona mələk endi­ril­məyib?”– dedilər. Əgər biz mələk en­dirsəydik, iş bit­miş olar­dı, onlara isə möhlət verilməzdi.

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

9. Əgər biz onu mələk etsəy­­dik, əl­bət­tə, onu kişi edərdik və onları bir daha düşdükləri şüb­hə­yə salardıq.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

10. Əlbəttə, səndən əvvəlki el­çilərə də istehza edilmişdi. Amma istehza edən­ləri, məsxə­rəyə qoy­duqları şey hər tərəf­dən bürüdü.

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

11. De: “Yer üzündə gəzib do­laşın və görün haqqı yalan sayan­ların aqibəti necə oldu”.

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

12. De: “Göylərdə və yerdə olanlar kimə məxsusdur?” De: “Allaha məx­sus­dur!” Allah Özü­nə rəhmli olmağı yaz­mış­­­dır. Gə­lə­cəyinə şübhə edilməyən Qiya­mət gününə sizi O topla­yacaqdır. Özlə­ri­ni ziyana uğra­danlar iman gətir­məz­lər.

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

13. Gecə və gündüzdə olan­la­rın ha­mısı Ona məxsusdur. O, Eşidəndir, Bi­ləndir.

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ

14. De: “Mən göyləri və yeri Yara­dan Allahdan başqa­sınımı dost tuta­ca­ğam? O, ha­mını yedi­rir, Özünü isə heç kəs yedirmir”. De: “Mənə Allaha təslim olanla­rın birincisi olmaq əmr edildi”. Odur ki, sən müş­riklər­dən olma.

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

15. De: “Əzəmətli əzabın­dan qorx­duğum üçün Rəbbimə asi ol­maram”.

ﯚ ﯛ ﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢﯣ

16. O gün kim bu əzabdan qurtularsa, Allah ona rəhm et­miş­dir. Bu, açıq-aydın uğurdur.

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

17. Əgər Allah sənə bir zə­rər vur­maq istəsə, bunun qarşı­sını Ondan baş­qa heç kəs ala bilməz. Əgər sənə bir xe­yir toxundursa, heç kəs Ona mane ola bil­məz. O, hər şeyə qa­dirdir.

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

18. O Öz qulları üzərində müt­ləq ha­kimiyyət sahibidir. O, Müd­rikdir, hər şeydən Xə­bərdardır.

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

19. De: “Kimin şahidliyi daha böyük­dür?” De: “Allah mə­nimlə sizin ara­nız­da Şahiddir. Bu Quran mənə vəhy olun­du ki, onunla sizi və onun çata­cağı hər kəsi xəbər­dar edim. Məgər siz Allah­la ya­naşı başqa tanrıların olduğuna şa­hidlik edirsiniz?” De: “Mən şa­hidlik et­mirəm!” De: “O, Tək olan İlahdır. Mən sizin şərik qoş­duqlarınızdan uzağam”.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

20. Özlərinə Kitab verdiyi­miz kəslər onu (Muhəmmədi) öz oğul­larını tanı­dıq­ları kimi tanıyırlar. Özlərini ziyana uğ­radanlar iman gətirməzlər.

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

21. Allaha qarşı yalan uy­du­ran və ya Onun ayələrini ya­lan hesab edən kim­sədən daha zalım kim ola bilər? Şüb­hə­siz ki, zalımlar nicat tapmaya­caqlar!

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

22. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra isə şərik qoşanlara deyəcəyik: “İd­dia etdi­yiniz şərikləriniz hara­dadır?”

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

23. Sonra onların: “Allaha – Rəb­bi­mi­zə and olsun ki, biz müş­rik olma­mış­dıq!”– demə­lərindən başqa bir bəhanə­ləri qalmayacaq.

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

24. Bax gör onlar özlərinə qarşı necə yalan söyləyirlər. Uydur­duq­ları bütlər isə onlar­dan uzaqlaşıb yox olacaqlar.

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ

25. Aralarında səni dinlə­yənlər də vardır. Quranı anla­masın­lar deyə onla­rın qəlblə­rinə pərdə çək­dik, qulaq­la­rı­na da tıxac vurduq. Onlar istənilən ayə­ni görsələr belə, yenə də ona inan­maz­lar. Hətta sənin yanına gəldikdə sə­ninlə mü­bahisə edir­lər. Kafir olanlar: “Bu, keçmişdəkilərin əf­sanələ­rindən baş­qa bir şey deyildir”– deyərlər.

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

26. Onlar həm insanları haq­­dan uzaq­laşdırır, həm də özləri ondan uzaq­la­şır­lar. Onlar ancaq özlərini həlak edir və bunu hiss etmirlər.

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ

27. Odun üzərində dayandı­rıl­dıqları vaxt onların: “Kaş ki, bizi dünya­ya qay­taraydılar! Onda biz Rəbbimizin ayə­lə­rini yalan say­mayıb möminlərdən olar­dıq”– dediklərini görəydin!

ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﰤ

28. Xeyr! Əvvəllər gizlət­dik­­ləri günah­lar onlara aşkar oldu. Əgər onlar geri qay­tarılsay­dılar, yenə də özlərinə qada­ğan olun­muş şeylərə qayıdardılar. Şüb­hə­siz ki, onlar yalançı­dırlar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

29. Onlar dedilər: “Dünya hə­ya­tı­mızdan başqa bir həyat yox­dur və biz bir daha diril­dilmə­yə­cəyik!”

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

30. Onları Rəbbinin qarşı­sında da­yan­dırılarkən bircə görəydin! Allah de­yəcəkdir: “Məgər bu dirilmə həqiqət de­yil­mi?” Onlar: “Əlbəttə, Rəb­bi­mizə and olsun ki, bu həqi­qətdir!”– deyə­cək­lər. O buyu­ra­caqdır: “Elə isə inkar etdi­yi­nizə görə dadın əzabı!”

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂ ﮃ

31. Allah ilə qarşılaşmağı ya­lan sa­yanlar artıq ziyana uğ­ramış­lar. O Saat onları qəflətən haqla­dıqda onlar öz gü­nah yükləri­ni bellərində daşıyaraq de­yəcəklər: “Dünyada burax­dığımız əməl­lərə görə vay ha­lımıza!” Onların daşı­dıqları şey necə də pisdir!

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

32. Dünya həyatı oyun və əy­lən­cə­dən başqa bir şey de­yildir. Müt­təqilər üçün isə axirət yurdu daha xeyirlidir. Məgər anlamır­sınız?

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

33. Biz bilirik ki, onların de­dikləri sə­ni kədərləndirir. Əs­lində onlar səni ya­lançı hesab etmirlər. Lakin zalımlar Alla­­hın ayələrini inadla inkar edirlər.

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

34. Səndən əvvəlki elçiləri də yalançı saymışdılar. Lakin Bizim köməyimiz on­lara gələ­nədək ya­lançı sayılmalarına və onlara əziyyət verilməsinə sə­bir et­dilər. Heç kəs Allahın kəlmələrini də­yi­şə bil­məz. Artıq peyğəmbərlərə aid bə­zi xəbərlər sənə gəlib çatdı.

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

35. Əgər onların haqdan üz döndər­məsi sənə ağır gəlirsə, on­da bacarır­san­sa yerin içinə enə biləcəyin bir lağım və göyə çıxa biləcəyin bir nərdivan tap ki, onlara bir möcüzə gətirə­sən. Əgər Allah istəsəydi on­ları toplayıb doğru yola yö­nəl­dərdi. Elə isə cahillərdən olma!

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

36. Sənin çağırışını ancaq diq­qətlə din­­ləyənlər qəbul edər. Ölü­lərə gəl­dik­də isə, Allah onları di­rildəcək, son­ra da onlar Onun hü­zuruna qayta­rıla­caqlar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

37. Kafirlər dedilər: “Niyə ona Rəb­bindən bir möcüzə en­diril­mə­yib?” De: “Şübhəsiz ki, Allah möcüzə endirməyə qa­­dir­dir. La­kin onların çoxu bunu bil­mir”.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

38. Yer üzündə gəzən hey­van­ların və göydə uçan iki qa­nadlı quşların ha­mısı sizin kimi üm­mətlərdir. Biz Kitab­da heç bir şeyi nəzərdən qaçır­madıq. Sonra on­lar Rəbbinin hüzuruna top­la­nı­lacaqlar.

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

39. Ayələrimizi yalan sayan­lar qa­ran­lıqlar içində qalmış karlar və lallardır. Allah istədi­yini az­dırar, istədiyini isə düz yola yö­nəldər.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝﮞ

40. De: “Doğru danışanlarsı­nızsa, de­yin görüm, əgər sizə Allahın əzabı gəlsə və ya həmin Saat sizi haqlayarsa, Allah­dan baş­qasınımı çağıracaqsınız?”

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

41. Xeyr! Siz yalnız Onu ça­ğı­racaq­sı­nız. Əgər Allah istəsə, Ona uzaqlaşdır­ması haqqında yalvar­dığınız bəlanı ara­dan qaldırar və şərik qoşduğunuz şey­ləri unu­dar­sınız.

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

42. Səndən əvvəl də ümmət­lərə elçilər göndərmişdik. Biz on­ları sıxın­tıya və xəs­təliyə düçar etdik ki, bəlkə boyun əyələr.

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

43. Nə üçün əzabımız on­lara gəldiyi zaman boyun əy­mə­dilər? On­ların qəlb­ləri sərt­ləşdi, şeytan da onlara etdikləri əməlləri gözəl­ləşdirdi.

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

44. Onlar özlərinə edilmiş xə­bər­dar­lı­ğı unutduqları zaman hər şeyin qapı­la­rını onların üzünə açdıq. Özlərinə ve­ri­lən şeylərə se­vindikləri vaxt isə onları qəf­lə­tən yaxaladıq və onlar naümid qal­­dılar.

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

45. Beləliklə də zalım ca­maa­tın kökü kə­sildi. Həmd olsun aləmlərin Rəbbi Allaha.

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ

46. De: “Bir deyin görək, əgər Allah sizin eşitmə və görmə qa­biliy­yə­tinizi əli­­nizdən alsa, qəlb­lərinizə mö­hür vur­sa, Allahdan başqa hansı ilah on­ları si­zə qay­tara bilər?” Bax gör, Biz ayələri necə izah edi­rik, sonra onlar ye­nə üz çe­vi­rirlər.

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

47. De: “Bir deyin görək, əgər Alla­hın əzabı sizə qəflə­tən və ya açıq-açığı­na gəlsə, zalım camaat­dan başqası hə­lak edilərmi?”

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

48. Biz elçiləri yalnız müjdə verən və xəbərdarlıq edənlər kimi gön­dəririk. İman gətirib əməllə­rini islah edənlərin heç bir qorxu­su yoxdur və onlar kədər­lənməyə­cəklər.

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

49. Ayələrimizi yalan sayan­lara isə günah işlətdiklərinə görə əzab toxu­na­caqdır.

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

50. De: “Mən sizə demirəm ki, Alla­hın xəzinələri mənim yanım­dadır. Mən qeybi də bil­mirəm. Mən sizə demirəm ki, mən mələ­yəm. Mən yalnız mənə vəhy olu­nana tabe olu­ram”. De: “Mə­gər korla görən eyni ola bilərmi? Məgər düşün­mürsünüz?”

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

51. Rəbbinin hüzuruna top­la­nıla­caq­larından qorxanları xəbər­dar et ki, Allahdan başqa onların nə bir hamisi, nə də bir havadarı vardır. Bəlkə pis əməl­lərdən çə­kinsinlər.

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

52. Rəbbinin Üzünü diləyə­rək səhər və axşam çağı Ona dua edən­ləri ya­nın­dan qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesa­bata azca da olsa cavab­dehsən, nə də onlar sənin verə­cəyin hesabatında azca da olsa cavab­dehdirlər. On­ları qov­san zalım­lardan olarsan.

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

53. Beləliklə, Biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər: “Mə­gər Allah bizim ara­mızdan ancaq bun­la­ra lütf göstər­mişdir?” Allah şü­kür edən­ləri daha yaxşı tanıyan de­yil­dir­mi?

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

54. Ayələrimizə iman gəti­rən­lər sə­nin yanına gəldikdə onlara de: “Sizə sa­lam olsun! Rəbbiniz Özünə rəhmli ol­mağı əzəldən yazmış­dır; sizlərdən hər kəs avam­lığı üzündən pis iş görsə, son­ra tövbə edib əməl­lərini islah etsə, Allah onu ba­ğışlayar. Həqiqətən, O, Bağış­la­yan­dır, Rəhmlidir”.

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

55. Günahkarların tutduğu yo­lun ay­dınlaşdırılması üçün Biz ayələrimizi be­ləcə bir-bir izah edirik.

ﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ

56. De: “Allahdan başqa yal­var­dıq­larınıza ibadət etmək mənə qadağan edilmişdir”. De: “Mən sizin nəfsinizin is­təklə­rinə uy­ma­ram. Əks halda mən haqq yoldan azar və doğru yola yönəl­miş­­lər­dən olmaram”.

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

57. De: “Mən Rəbbimdən nazil olan açıq-aydın bir dəlilə əsasla­nı­ram. Siz isə onu təkzib etdiniz. Sizin səbir­siz­lik­lə can atdığınız əzab məndə deyildir. Hökm yal­nız Allaha məxsus­dur. Allah haqqı söy­ləyir və O, ayırd edənlərin ən yaxşısıdır”.

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

58. De: “Əgər səbirsizliklə can atdı­ğı­nız əzab mənim əlim­də ol­saydı, əlbət­tə, mənimlə sizin ara­nızda iş bitmiş olar­dı. Allah za­lımları daha yaxşı ta­nıyır”.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

59. Qeybin açarları Onun ya­nında­dır, Onları yalnız O bilir. O, quruda və də­nizdə nə­lər olduğunu bilir. Onun xə­bəri olmadan yerə düşən bir yarpaq be­lə yoxdur. Yerin qaranlıq­la­rında elə bir to­xum, elə bir yaş və elə bir quru şey yoxdur ki, açıq-aydın Yazıda (Lövhi-Məhfuzda) olmasın.

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

60. Gecələr sizi yatızdıran, gün­düz­lər isə nələr etdiyinizi bilən Odur. Son­ra O, sizi səhər­lər oya­dır ki, müəyyən olun­muş əcə­liniz gəlib çatsın. Sonra isə dönü­şünüz Ona ola­caq. O, nə etdiklə­ri­niz barədə sizə xəbər verəcək­dir.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

61. Qullara aid hər şeyə Qa­dir olan da Odur. O sizə gö­zətçi mə­ləklər gön­də­rir. Nəha­yət sizlərdən birinə ölüm gəl­di­yi zaman elçilə­rimiz (mələk­lər) onun ca­nı­nı alır­lar və heç bir səhvə yol ver­mirlər.

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

62. Sonra onlar Allaha – öz­lə­rinin həqiqi Himayədarına qayta­rılacaq­lar. Hökm yalnız Ona məx­susdur və O, ən tez haqq-hesab çəkən­dir.

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

63. De: “Acizanə və gizlicə: “Əgər bizi bundan qurtarsan, əl­bəttə ki, şü­kür edənlərdən olarıq”– deyə yal­var­dı­ğınız zaman sizi qu­runun və dənizin zülmətlərindən xilas edən kimdir?”

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

64. De: “Ondan və bütün başqa sıxın­tılardan sizi Allah xilas edir. Sonra siz yenə də şərik qoşur­sunuz”.

ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢ ﮣﮤﮥﮦ

65. De: “Allah başınızın üs­tün­dən və ya ayaqlarınızın al­tından üzə­rinizə əzab göndər­məyə, ya da sizi qarışıqlığa sa­lıb dəstə-dəstə etməyə və birinizə di­gə­rinin gü­cünü dad­dırmağa qadirdir”. Bax gör! Biz ayələri belə izah edirik ki, bəlkə başa düşsünlər.

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡﯢﯣﯤ

66. Quran həqiqət ola-ola sə­nin cama­atın onu yalan saydı. De: “Mən sizi qo­ru­yan deyiləm”.

ﯥﯦﯧﯨﯩﯪ ﯫﯬﯭ ﯮ ﯯ

67. Hər bir xəbərin gerçəklə­şə­cəyi mü­əyyən vaxtı var və siz onu biləcəksiniz.

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

68. Ayələrimizi lağlağıya qo­yanları gördüyün zaman, on­lar başqa söhbətə keçənə qədər on­lardan üz çevir. Əgər şeytan bunu sənə unutdursa, xatırla­dıq­dan son­ra zalım ca­maatla birgə otur­ma.

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ

69. Müttəqilər onların törət­dik­lərinə görə azca da olsa məsuliy­yət daşı­mır­lar. Lakin xatırlatmaq lazımdır ki, bəl­kə Allahdan qor­xalar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

70. Dinlərini oyun və əy­ləncə sa­yan­ları və dünya hə­ya­tının al­datdığı şəxs­lə­ri tərk et. Bununla xatırlat ki, heç kəs qa­zandıq­larına görə özünü məhvə məh­­kum etmə­sin. Allah­dan baş­qa onun nə bir hamisi, nə də bir havadarı olacaq­dır. O nə cür fidyə versə də, on­dan qəbul olun­mayacaq. Onlar qa­zan­dıqları gü­nahlara görə məhvə məhkum olan­lar­dır. Kafir ol­duqlarına görə onlar üçün qay­nar içki və üzücü bir əzab hazır­lan­mış­dır.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

71. De: “Biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilməyən şey­­lərəmi ibadət edəcə­yik? Allah bizi doğ­ru yola yönəlt­dikdən sonra, şey­tan­la­rın yer üzün­də azdır­dığı, mömin dost­ları­nın isə: “Bizə tərəf gəl!” deyib doğru yola ça­­ğır­dıqları çaşbaş qa­lan kimsə ki­mi ge­ri­yəmi döndə­riləcəyik­?” De: “An­caq Alla­­hın haqq yolu doğru yoldur! Bizə əmr edil­mişdir ki, aləm­lərin Rəb­binə təslim olaq.

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ

72. Namaz qılın, Ondan qor­xun, məhz Onun hüzuruna top­la­nıla­caqsınız”.

ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

73. Göyləri və yeri haqq ola­raq xəlq edən Odur. O: “Ol!”– dediyi gün hər şey olar. Onun Sözü haq­dır. Sur üfürü­lə­cə­yi gün hökm yalnız Ona məxsus ola­caq­dır. Qeybi və aşkarı Bilən də Odur. O, Müdrikdir, hər şeydən Xəbər­dardır.

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

74. Bir zaman İbrahim atası Azərə demişdi: “Sən bütləri tanrı­lar­mı qəbul edirsən? Mən səni və sənin camaatını açıq-aydın azğın­lıq için­də görürəm”.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

75. Beləcə, Biz, İbrahimə göy­lərin və yerin səltənətini göstərdik ki, yəqin­lik­lə inanan­lardan olsun.

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

76. Gecənin qaranlığı onu bü­rü­dük­də o, ulduz görüb: “Bu mə­nim Rəbbim­dir!”– dedi. O bat­dıqda isə: “Mən ba­tanları sevmi­rəm!”– dedi.

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

77. Doğan ayı gördükdə: “Bu mənim Rəbbim­dir!”– dedi. O bat­dıqda isə: “Əgər Rəbbim məni doğru yola yö­nəlt­mə­səydi, mən azmış adamlardan olar­dım”– dedi.

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

78. Doğan günəşi gördükdə: “Bu mə­nim Rəbbim­dir, bu daha böyükdür!”– dedi. O bat­dıqda isə dedi: “Ey qöv­müm! Həqiqətən, mən sizin Allaha şərik qoşduq­larınızdan uzağam!

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

79. Doğrudan da mən, hənif olaraq üzümü göyləri və yeri ya­radana çe­vir­dim. Mən müş­riklər­dən deyiləm”.

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

80. Qövmü onunla höcət­ləşdi. O de­di: “Allah məni doğru yola yönəlt­diyi halda, siz Onun barə­sində mənimlə hö­cətləşirsiniz? Mən, sizin Ona şərik qoş­duqları­nızdan qorx­muram. Yalnız Rəb­bimin istə­diyi şey istisnadır. Rəb­bim el­mi ilə hər şeyi əhatə etmiş­dir. Məgər düşünüb ibrət alma­ya­caqsınız?

ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

81. Siz, Allahın sizə, haq­qında heç bir dəlil nazil etmə­diyi şeyləri (bütləri) Ona şərik qoşmaqdan qorxmursu­nuz­sa, mən sizin şərik qoşduqları­nızdan necə qorxa bilə­rəm? Əgər bilirsinizsə, deyin görüm iki dəstədən hansı əmin-aman­lıqda olmağa daha haq­lıdır?”

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

82. İman gətirdikdən sonra iman­la­rına zülm qatışdırma­yan­ları əmin-aman­lıq gözləyir. Doğ­ru yola yönəl­mişlər də məhz on­lardır.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

83. Bunlar, öz qövmünə qarşı İbra­hi­mə verdiyimiz dəlilləri­miz­dir. Biz istə­diyi­miz kəsi dərəcə-dərəcə ucaldarıq. Şüb­­həsiz ki, Rəb­bin Müdrikdir, Bilən­dir.

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

84. Biz ona İshaqı və Ya­qubu bəxş etdik. Hər ikisini doğru yola yönəltdik. Bundan əvvəl Nuhu da doğru yola yö­nəltmişdik. Onun nəslindən olan Da­vudu, Süley­manı, Əy­yubu, Yusufu, Mu­­sanı və Ha­runu da. Biz yaxşı əməl sa­hib­lərini belə mükafatlandırırıq.

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

85. Zəkəriyyanı, Yəhyanı, İsanı və İl­yası da. Hamısı əməli­saleh­lər­dən idilər.

ﮈﮉﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏﮐ

86. İsmaili, Əlyəsə'i, Yunu­su və Lutu da. Hamısını aləm­lərdən üstün etdik.

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

87. Onların atalarından, nə­sil­lərin­dən və qardaşlarından bəzilə­ri­ni də. On­ları seçdik və düz yola yönəltdik.

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

88. Bu, Allahın hidayətidir. Bununla O, qullarından istədiyi şəxsi doğru yola yönəldir. Əgər Ona şərik qoşsaydılar, əlbəttə, etdik­ləri əməllər puç olardı.

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

89. Bunlar, Kitab, hikmət və pey­ğəm­bərlik verdiyimiz kəs­lər­dir. Əgər ka­fir­lər ayələri inkar etsələr, Biz onları inkar etməyən bir camaata həvalə edə­rik.

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ

90. Bunlar Allahın doğru yola yö­nəlt­diyi kəslərdir. Sən də on­ların haqq yo­lu­na yönəl. De: “Mən bunun əvəzinə siz­dən heç bir mükafat istəmirəm. Bu Ki­tab aləmlər üçün yalnız bir xatırlat­madır”.

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ

91. Onlar: “Allah insana heç bir şey nazil etməmişdir”– de­məklə Allahı la­yiqincə qiy­mət­ləndirmədilər. De: “Mu­sa­nın in­sanlar üçün nur və doğru yolu göstərən rəhbər olaraq gətirdiyi Kitabı kim nazil et­mişdir? Siz onu kağızlara yazıb bir qismini göstərir, çoxunu isə giz­lədirsiniz. Axı, sizin də, atalarınızın da bil­mədiyiniz şeylər sizə öy­rədilmiş­dir”. Sən: “Allah!”– de, sonra da onları burax ki, öz boşboğazlıq­ları ilə əylən­sin­lər.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

92. Bu, şəhərlər anası (Məkkə əhlini) və onun ətrafındakı­ları qorxutmaq üçün nazil etdiyi­miz, özündən əvvəlkiləri təs­diq edən mübarək bir Kitabdır. Axirətə inananlar ona da inanı­rlar. Onlar na­maz­larını doğru-düzgün qılırlar.

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

93. Allaha qarşı yalan uydu­randan və ya özünə vəhy olun­ma­dığı halda: “Mə­nə də vəhy olun­muşdur”– söylə­yəndən və: “Mən də Allahın nazil et­di­yi­nin bənzə­rini endirəcəyəm”– deyən­dən daha zalım kim ola bilər? Zalımları ölüm girda­bında olduqda, mələk­lərin də əllərini uzadıb: “Canları­nızı çıxarın! Allaha qarşı nahaq söz­lər söylədiyinizə və Onun ayə­lərinə təkəbbür göstərdiyi­nizə görə bu gün siz cəzalan­dırı­lacaq­sı­nız!”– dediklərini bircə görəydin.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ

94. Hüzurumuza ilk dəfə sizi xəlq etdiyimiz kimi tək-tənha, həm də sizə verdiyimiz nemətləri arxanızda qoyub gəldiniz. Öz ara­nızda Allaha şərik say­dığınız şə­faət­çilərinizi də yanı­nızda gör­mü­rük. Artıq aranızda əlaqə qırıl­mış, iddia etdiyiniz tanrılar isə sizdən uzaqlaşmışdır.

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

95. Şübhəsiz ki, toxumu da, çərdəyi də Allah çatladır. O, ölü­dən diri çıxarır, diridən isə ölü çıxarır. Budur Allah! Siz necə də haqdan döndərilir­siniz!

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤﭥ ﭦ

96. Dan yerini də O sökür. O, gecəni dinclik, günəşi və ayı isə vaxt üçün he­sablama ölçüsü etdi. Bu, Qüdrətli və Bi­lən Allahın müəyyən etdiyi hökmdür.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

97. Qurunun və dənizin qa­ran­lıq­la­rında yolu tapa bilə­siniz deyə sizin üçün ulduzları yaradan Odur. Artıq Biz ayələri bilən bir qövmə izah edirik.

ﭵﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

98. Sizi tək bir candan ya­ra­dan Odur. Sizin üçün qərar tuta­cağınız və əmanət sax­la­nılan yer vardır. Artıq Biz ayələri anlayan bir qövmə izah edirik.

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

99. Göydən su endirən Odur. Biz onunla hər bir bitkini ye­tiş­dirdik, on­dan yaşıl otlar biti­rir, onlar­dan da üst-üstə düzül­müş dənələr çıxarırıq. Xur­ma ağacının tumur­cuqların­dan, sal­lan­mış sal­xımlar yetişir. Biz həmçinin üzüm bağ­ları, bir-birinə bənzəyən və bənzə­mə­yən zeytun və nar ağac­ları da yetiş­di­ririk. Bar verdiyi və ye­tişdiyi za­man onların meyvə­sinə baxın. Şübhəsiz ki, bun­larda iman gətirən adamlar üçün də­lil­lər vardır.

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

100. Onlar cinləri Allaha şərik qoş­du­­lar. Halbuki onları da Allah yarat­mış­dır. Onlar Allah haqqında bir şey bil­mə­dən Onun üçün özlə­rindən oğullar və qız­lar uydur­dular. Allah onların uy­dur­duqları si­fət­lərdən uzaqdır və uca­dır.

ﯦﯧﯨﯩﯪﯫ ﯬﯭﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

101. O, göyləri və yeri icad edəndir. Onun zövcəsi olma­dığı halda övladı necə ola bilər? Hər şeyi O xəlq etmiş­dir. O, hər şeyi bilir.

ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

102. Budur Allah – sizin Rəb­bi­niz. On­dan başqa ilah yoxdur. Hər şeyin Ya­ra­dıcısı Allahdır! Elə isə Ona ibadət edin! O, hər şeyi Qoruyandır.

ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

103. Gözlər Onu dərk etmir. O isə gözləri dərk edir. O, Lə­tifdir, hər şeydən Xəbərdardır.

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

104. De: “Rəbbinizdən sizə göz qa­ba­ğında olan dəlillər gəl­miş­dir. Kim on­la­rı görsə, xeyri onun özünə, kim kor olsa zərəri onun öz əleyhinə olar. Mən sizin üstü­nüzdə gözətçi deyiləm”.

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

105. Biz ayələri beləcə izah edi­rik ki, onlar: “Sən dərs al­mısan”– desinlər və Biz də onu (Quranı) bilən adamlara izah edək.

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

106. Rəbbindən sənə vəhy olu­nana tabe ol! Ondan başqa ilah yox­dur. Müş­riklərdən isə üz çevir.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

107. Əgər Allah istəsəydi, on­lar şə­rik qoşmazdılar. Biz səni on­ların üs­tündə gözətçi qoyma­mışıq və sən on­ları qo­ruyan da deyilsən.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

108. Müşriklərin Allahdan baş­qa­la­rı­na tapındıqlarını söy­məyin. Yox­sa onlar da elmsiz olaraq düş­məncəsinə Allahı sö­yərlər. Biz hər bir ümmətə öz əməl­lə­ri­ni be­ləcə gözəl­ləşdirdik. Sonra isə on­la­rın dönüşü öz Rəbbinə olacaq, O da nə etdikləri barədə onlara xəbər ve­rə­cək­dir.

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

109. Kafirlər Allahın adı ilə möhkəm and içdilər ki, əgər on­lara bir ayə gəlsə, mütləq ona ina­nacaqlar. De: “Ayələr an­caq Alla­hın yanındadır. Siz haradan bilə­siniz ki, o ayələr gəldikdə onlar ye­nə də iman gətirməyəcəklər?”

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

110. Biz onların ürəklərini və göz­lə­rini ilk dəfə ona iman gətir­mədikləri ki­mi tərsinə çevirər və onları öz azğınlıq­ları içərisində sərgərdan dola­şan və­ziy­yətdə tərk edərik.

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət