Ana səhifə

4 Şubat 2008 Sayı : 27131 Gümrük Müsteşarlığından


Yüklə 0.76 Mb.
səhifə3/5
tarix27.06.2016
ölçüsü0.76 Mb.
1   2   3   4   5


Kaçak eşya ile ilgili hizmetler tarifesinin kapsamı

MADDE 25 – (1) Tarife; Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre işletmelerin depolama yerlerine konulan eşyayı kapsar.

(2) İlgili mevzuat hükümlerine göre getirilen istisna ve muafiyet hükümleri ile diğer esaslar saklıdır.Kaçak eşyaya ait ücretler

MADDE 26 – (1) Kaçak eşyaya, bulunduğu depolama yerindeki ücret tablosu uygulanır.

Kaçak eşyaya ait uygulama şartları

MADDE 27 – (1) Geçici depolama yeri veya antrepolara alınmış eşyanın gümrük idaresince kaçak eşya işlemine tabi tutularak, kaçak eşya ambarına götürülmek üzere, geçici depolama yeri veya antrepolardan çıkarılmasına kadar olan süre için veya eşyanın kaçak olmadığının anlaşılması ile tekrar depolama yerlerine alınması ve gümrük işlemlerinin bitirilmesinden sonra çekilmesine kadar olan süre için ilgili tablonun öngördüğü ücret alınır.

(2) Mahkemece sahibine iadesine karar verilen kaçak eşyanın tesliminde gümrük idaresince eşya sahibine yapılan tebligat tarihinden itibaren Tarife hükümleri uygulanır. Sahibine iadesine karar verilen eşyanın el konulduğu tarih ile iadesine verilen kararın tebliğ tarihine kadar olan süreye ait ardiye ücreti Tarifeye göre hesaplanarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümlerine göre genel bütçenin ilgili tertibinden karşılanır.Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ilişkin hizmetler tarifesinin kapsamı

MADDE 28 – (1) Tarife, Gümrük Kanunu ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilecek hale gelen eşya ile haczedilerek satışı talep edilen eşyayı kapsar.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyaya ait ücretler

MADDE 29 – (1) Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşya için verilen hizmetlerden 30 uncu maddede belirtilen esaslara göre ücret alınır.

Tasfiye edilebilir hale gelen eşya ile hacizli eşyanın uygulama şartları

MADDE 30 – (1) a) Kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilen ve ihale yoluyla satılan eşyaların tahsis veya satış bedelinin % 15 i tutarında ardiye ve diğer hizmetler karşılığı ücret eşyanın alıcısından tahsil edilir. Bu bedel eşyayı muhafaza eden işletmeci kuruluşlar ile eşyanın muhafaza süresi göz önüne bulundurularak işletmeler arasında paylaştırılır.

b) Satışın gerçekleşip eşyanın alıcı tarafından alınarak götürüldüğü tarihe kadar satış günü hariç geçecek süre için ayrıca Tarifenin ilgili bölümlerinin diğer eşya sütununda gösterilen ücretler alınır.(2) Perakende satılanlar, bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilenler ile imha edilenler ve hurda bedeli üzerinden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne devredilenlerden terminal ve ardiye ücreti alınmaz.

Depolama yerine alınan diğer eşyaya ilişkin hizmetlerin ücreti

MADDE 31 – (1) Bu Tarife kapsamı dışında herhangi bir şekilde depolama yerlerine alınan eşyaya ardiye ücret tablolarının diğer eşya bölümü uygulanır. Ayrıca terminal hizmeti verilmesi halinde Terminal ve Diğer Hizmet Tarifesi uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

İlgili mevzuat hükümleri

MADDE 32 – (1) Tarife gereğince verilecek hizmetler, Tarifenin ilgili bölümlerinde belirlenen uygulama şartlarından başka bu konulara ilişkin kanun, tüzük, yönetmelik, genel tebliğ, genelge ve talimat hükümlerine de tabidir.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 33 – (1) 30/4/2003 tarihli ve 25094 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Tasfiye İşletme Müdürlükleri Terminal ve Tesis Hizmetleri Tarifesi" yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarifenin yürürlük tarihinden önce depolama yerlerine alınan eşyaya ait ardiye ücretleri ile ilgili olarak eski hükümlerin uygulanmasına devam olunur.

Yürürlük

MADDE 34 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 35 – (1) Bu Tarifeyi Gümrük Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.
EK-1

GEÇİCİ DEPOLAMA YERLERİNE KONULMASI HALİNDE ÖZEL

TERTİP VE DÜZENEK GEREKTİREN EŞYA LİSTESİ


l - PARLAYICI VE PATLAYICI MADDELER
MADDENİN ADI :

G.T.İ.POZİSYONU :

006-Alkol (Etil alkol)

2207.
111-Ham Krezol

2707.60.00.00.11
117-Petrol esansı

2710.00.
021-Brom

2801.30.90.00.00
148-Site Carbonite deCarbon

2803.00.90.90.19
118-Phosfor

2804.70.00.00.11(1)

2804.70.00.00.12(2)

090-Merkuri

2805.40.90.00.00(3)

2805.40.10.00.00(4)

072-Hidroklorik asit (Hidrojen klorür)

2806.10.00.00.12(5)

2806.10.00.00.11(6)

081-Klorsülfonik asit (klor sülfirük asit)

2806.20.00.00.00
107-Nitrating asit [(Nitrat asidi) (Nitrik asit)]

2808.00.00.00.11
149-Sülfonitrik asit

2808.00.00.00.13
073-Hidroflorik asit (Hidrojen florür)

2811.11.00.00.00
071-Hidrobromik asit

2811.19.10.00.00
002-Ammonium asit (sulp)

2811.19.90.90.19
018-Bromik asit

2811.19.90.90.19
054-Fluosilsik asit

2811.19.90.90.19
055-Fluosülfenik asit

2811.19.90.90.19
070-Hidroyodik asit (Hidroiodik asit)

2811.19.90.90.19
077-İyodik asit

2811.19.90.90.19
109-Nitro sülfürük asit (Nitrosil Sülfirik Asit)

2811.19.90.90.19
137-Perklorik asit

2811.29.90.90.11
058-Fosfor triklorur

2812.10.15.00.00
056-Fosfor oksiklorür

2812.10.19.00.11
083-Kükürt klorür (sülfür monochloride)

2812.10.90.00.11
084-Kükürt diklorür(Sülphurdichloride)

2812.10.90.00.12
134-Pirosulfusil klorür

2812.10.90.00.19
136-Pyrosulfuryl chloride (Disülfürylchloride)

2812.10.90.00.19
078-İyodin monoklorür

2812.10.90.00.29
145-Silikon tetra klorür

2812.10.90.00.29
057-Fosfor tribromür

2812.90.00.00.12
019-Brom triflorür

2812.90.00.00.19
020-Brom penta florür

2812.90.00.00.19
013-Azot hidrür (Nitrogen hyride)

2814.10.00.00.00
076-Hydure de 'Azote

2814.10.00.00.00
069-Hidrazin ve Hidrazin hidrat

2825.10.00.00.11
012-Antimon penta florür

2826.19.00.90.19
146-Stannik klorür

2827.39.10.00.12
011-Antimon penta klorür

2827.39.90.40.00
147-Sülfisil klorür

2827.39.90.90.00
164-Titanum tetraklorür

2827.39.90.90.00
165-Titanum triklorür

2827.39.90.90.00
028-Chlorate de potasse (Potasyum klorat)

2829.19.00.00.12
113-Potasyum klorat

2829.19.00.00.12
166-Titanum sülfat

2833.29.30.00.00
003-Ammen carbonite

2836.99.18.90.19
045-Fulminate de mercure

2838.00.00.10.11
046-Fulminate d'argent (sulp)

2838.00.00.90.00
047-Fulminate de plombe (sulp)

2838.00.00.90.00
048-Fulminate de fer (sulp)

2838.00.00.90.00
049-Fulminate de cuivre (sulp)

2838.00.00.90.00
050-Fulminate de zinc (sulp)

2838.00.00.90.00
051-Fulminate d'ammonium (sulp)

2838.00.00.90.00
052-Fulminate de sodyum (sulp)

2838.00.00.90.00
053-Fulminate'ler (Diğerleri)

2838.00.00.90.00
005-Ammale (Ammate)

2842.90.90.99.19
007-Ace tylure d'argent

2843.29.00.20.00
074-Hidrojen peroksit a) Perhidrol

2847.00.00.10.00
075-Hidrojen peroksit b)Diğerleri

2847.00.00.90.19(7)

2847.00.00.90.11(8)

026-Carbure de calsium (Kalsiyum karbür, Karpit)

2849.10.00.00.00
080-Kalsiyum Karbür (Karpit)

2849.10.00.00.00
066-Hidrür di antimoine (gaz)

2850.00.10.00.00
096-Nitrure de soufre

2850.00.30.00.00
102-Nitrür d'azite

2850.00.30.00.00
001-Azoture de plonb (Kurşun azatür)

2850.00.50.00.19
091- Merkuriazude

2850.00.50.00.19
059-Gaz cyanogene (mayi)

2851.00.90.90.19
163-Tiofosforilklorür

2851.00.90.90.19
017-Benzil Klorür

2903.69.90.00.11
016-Benzil Bromür

2903.69.90.00.19
151-Trinitro toluen (TNT)

2904.20.10.00.11
154-Trinitrotoluéne

2904.20.10.00.11
155-Trinitrotoluol

2904.20.10.00.11
032-Dinitro naphtalane (1-2-4 Dinitro naftalen)

2904.20.10.00.12
152-Trinitro meta xylene (xylite) (Lignit;Ksilen miski)

2904.20.90.00.11
030-Dinitrobenzen

2904.20.90.00.13
036-Dinitrobenzol (Benzil alkol) [Dinitro Benzen]

2904.20.90.00.13
160-Tetranitrotoluol (sulp)

2904.20.90.00.14
094-Monotritronophtalinea

2904.20.90.00.17
097-Nitrometan (mayi)

2904.20.90.00.21
150-Trinitro benzen

2904.20.90.00.29
161-Tetranitrometan (mayi)

2904.20.90.00.29
015-Alcool methyligue (Metanol) [Metil Alkol]

2905.11.00.10.00(9)

2905.11.00.20.00(10)

085-Metil alkol (Metanol) [saf]

2905.11.00.10.00
086-Metil alkol [saf olmayan]

2905.11.00.20.00
092-Menite (Mannitol, Mannasugar)

2905.43.00.00.00
110-Ortho Krezol (Orthocresol)

2907.12.00.10.00
014-Aside picrugue(sulp) [Trinitrofenol (Pikrik asit)]

2908.90.00.10.11
112-Pikrik asit (sulp) – Trinitrofenol

2908.90.00.10.11
156-Trinitrophenetol (Pikrik asit)

2908.90.00.10.11
031-Dinitro fenol (Dinitrophenol)

2908.90.00.90.11
034-Dinitro (orto cresol) [Dinitro-o-krezoller]

2908.90.00.90.12
009-Amonyum Pikrat

2908.90.00.90.19
115-Pictare de potasse (sulp)

2908.90.00.90.19
082-Kloreks (Chlorax)(Not:Dikloretiler olarak da belirtilmiştir)

2909.20.00.90.19
033-Dinitro anisol

2909.30.90.90.19
153-Trinitro anisol

2909.30.90.90.19
041-Eter asetik (Etil asetat)

2915.31.00.00.00
038-Diklor asetik asit

2915.40.00.00.12
093-Metil kloro format

2915.90.20.00.00
043-Etil Klorokarbonat

2915.90.80.00.29
088-Menzoil klorür (Benzoil klorür)

2916.32.90.00.00
039-Dimetil sülfat

2920.90.10.11.12
040-Dinitroglycerine(mayi) (Not:Trinitroglycerine:2920.90.80.19.14

2920.90.80.19.11
olarakta belirtilmiştir.)

2920.90.80.19.11
121-Penthrite(Pentaerithritol Tetranitrat)(PETN)(Hasetrol)

2920.90.80.19.15
064-Hexanitro mannite (Mamnitol Hekza Nitrat)

2920.90.80.19.19
095-Mannitol hekzonitrat

2920.90.80.19.19
098-Nitrate de methyle (mayi)

2920.90.80.19.19
099-Nitrate de etil (mayi)

2920.90.80.19.19
068-Hexametilen diamin (1.6.Diamin ohexane)

2921.22.00.00.11
157-Trinitroanilin

2921.42.10.00.14
158-Tetra nitro anilin

2921.42.10.00.15
159-Tetranitromethylaniline (Tetryl-Pyronite)

2921.42.10.00.19
162-Trinitro demethyloniline (sulp)

2921.42.10.00.19
065-Hexonitro di phenilamine (Hekzanitrodifenilamin)

2921.44.00.90.11
067-Hexametilen triperoksit diamin

2921.49.90.00.29
101-Nitrate d'amidon

2922.30.00.00.19
106-Nitroure

2924.10.00.00.29
105-Nitroquoniden (guanidin nitrat)

2925.20.00.00.12
035-Diazabenzonitrat (sulp)

2927.00.00.00.19
103-Nitrodi azobenzol klorat

2927.00.00.00.29
010-Amil Klorosilan

2931.00.50.00.00
143-Siklohekzil triklorsilan

2931.00.50.00.00
144-Siklohekzenil triklorosilan

2931.00.50.00.00
104-Nitrometan de mercure basigue

2931.00.80.20.00
142-Siklonit (Cyclonite; Trimethylene trinitramine)

2933.69.10.10.00
122-Permonite (Permoniol)(Desomorphine)[Morfin]

2939.10.00.00.111   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət