Ana səhifə

3. 3 İslam düŞÜncesinde yorumlar islam düŞÜncesinde yorum farkliliklarinin sebepleri


Yüklə 94.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü94.5 Kb.

3.3 - İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUMLAR


İSLAM DÜŞÜNCESİNDE YORUM FARKLILIKLARININ SEBEPLERI


1.

   1. Mutezile

   2. Şia

   3. Hz. Muaviye

   4. Hz. Ali

   5. Hz. Hüseyin

Sıffin Savaşı yukarıdakilerden hangileri arasında gerçekleşmiştir?

a)III ve IV

b)I ve V

c)II ve III

d)II ve V

e)III ve V2.

   1. Hz. Osman

   2. Hz. Ali

   3. Hz. Ebubekir

   4. Hz. Ömer

   5. Hz. Hasan

Yukarıda verilen isimlerin İslam tarihindeki idarecilik sırası hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

a)I – III – IV – II – V

b)III – IV – I – II – V

c)III – II – V – I – IV

d)I – II – V – III – IV

e)V – III – IV – II – I3.Bir baba ile oğlu yolculuk ediyorlarmış,

4.Aşağıdaki mezheplerden hangilerinin günümüzde mensubu bulunmamaktadır?

a)Haricilik – Eş’arilik

b)Eş’arilik – Mutezile

c)Mutezile – Haricilik

d)Maturidilik – Şia

e)Şia – Haricilik5.Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a)Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır.

b)Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır

c)Mezhebi olmayanın dini de yoktur

d)Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur

e)Mezhepler İslam’ı tahrif etmiştir6.

 1. İmam-ı Eş’ari

 2. İmam-i Cafer

 3. İmam-ı Ahmet bin Hanbel

 4. İmam-ı Maturudi

 5. İmam-ı Şafii

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri İtikadi mezhep kurucudur?

a)Sadece II

b)Sadece IV

c)I ve IV

d)I, II ve IV

e)II, III, IV ve V

7.Nasreddin Hoca’ya bir gün sormuşlar: “Bu dünyada herkes niye aynı tarafa değil de farklı yerlere gidiyorlar?”

Hoca da: “Herkes aynı tarafa giderse dünyanın dengesi bozulur” demiş.Yukarıdaki fıkradan aşağıdakilerden hangisini çıkarmak mümkündür?

a)İnsanın olduğu her yerde mutlara değişik fikir ve düşünce bulunur.

b)Doğru bir tanedir ve insanları oraya yönlendirmek gerekir.

c)Her olayda mutlaka bir mizah yön vardır

d)İnsanlar kaderleri gereği değişik alanlara giderler.

e)Her insan her zaman en ahlaklı kişi olmaya çabalar.8.Hz. Ebubekir’in halifeliği getirilişi hangi yolla gerçekleşmiştir?

a)Seçim yoluyla

b)Vesayet yoluyla

c)Gasbetme yoluyla

d)Saltanat yoluyla

e)Hz. Peygamberin vasiyeti ile9.Hangisi Ameli-Fıkhi mezhepler arasında yer almaz?

a)Eşarilik

b)Hanbelilik

c)Caferilik

d)Hanefilik

e)Şafiilik10.Aşağıdaki sözlerden hangisi görüş farklılığının insanlar için doğal bir durum olduğunu ortaya koyar?

a)Körle yatan şaşı kalkar

b)Eşeğin kuyruğunu kalabalığın önünde kesme kimi “uzun” der; kimisi “kısa”

c)Üzüm üzüme baka baka kararır

d)Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır

e)Büyük başın derdi büyük olur11.Aşağıdakilerden hangisi mezheplerin ortaya çıkış sebebi olamaz?

a)Peygamberimizin farklı görüşlere değer vermesi

b)İnsanların farklı yapı ve özelliklere sahip olması

c)Değişik kültürlerin İslam medeniyetini etkilemesi

d)Siyasi alanda birçok mücadelelerin yaşanması

e)Dini metinlerin farklı yorumlanması12.Aşağıda İslam düşüncesinde yorum farklılıkları ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı hangisidir?

a)Mezhepler hiçbir zaman İslam’la özdeşleştirilmemelidir.

b)Mezheplerin görüşleri evrenseldir. Her zamanın şartlarında geçerlidir.

c)Din ile dinin uygulanışı arasındaki görüş farklılıklara dayalı mezhepler birbirinden ayrı değerlendirilmelidir.

d)Mezhepler, ortaya çıktıkları dönemdeki sosyal, siyasi ve kültürel sorunlara çözüm getirmeye çalışmışlardır.

e)Mezhepler insanlara kolaylık sağlamıştır.13.Mezhepler için aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?

a)Mezhepler Müslümanların dini yaşamdaki sorunlarına cevap bulmak için çıkmıştır

b)Mezheplerden sadece birinin görüşü doğrudur.

c)Mezhepler İslam toplumunu çeşitli gruplara ayırdığı için zararlıdır

d)Mezhebi olmayanın dini de yoktur

e)Mezhepler peygamberimizin emriyle kurulmuştur.

HARİCİLİK

İslam tarihinde ilk ortaya çıkan siyasi- itikadi mezheptir. Hz Ali ile Muaviye arasında meydana gelen Sıffin Savaşı sırasında hakeme başvurulmasına itiraz eden bir grup, Hz. Ali’nin ordusundan ayrılmıştır. Bunlar, Allah’ın kitabı Kur’an varken insanların hakemliğine başvurmanın dinden çıkmak anlamına geleceğini savunmuşlardır.

Yukarıda anlatılan grup aşağıdakilerden hangisidir?

f)Şiilik

g)Haricilik

h)Eş’arilik

i)Mu’tezile

j)Hanefilik14.

15.Sıffin Savaşı sonucunda hangi mezhep ortaya çıkmıştır?

a)Mutezile

b)Eş’ariyye

c)Şia


d)Hariciyye

e)Caferiyye16.İslam tarihinde ortaya çıkan ilk siyasi-itikadi mezhep aşağıdakilerden hengisidir?

a)Eş’arilik

b)Mutezile

c)Şia


d)Maturidilik

e)Haricilik

17.Namaz, oruç, adalet, doğruluk gibi dini emirler imanın bir parçasıdır. İman kalp ile tasdik, dil ile ikrar ve günahtan uzak durmak imanın bir parçasıdır. Büyük günah işleyen, namaz, oruç gibi ibadetleri yapmayanlar da dinden çıkar.

Yukarıdaki ifadeleri savunan İslam Mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Şia


b)Haricilik

c)Mutezile

d)Maturidilik

e)Eş’arilik18.Allah başka hüküm sahibi yoktur” diyerek Sıffin savaşından sonra Hz. Ali’nin ordusundan ayrılan grup hangisidir?

a)Şia


b)Mutezile

c)Eş’arilik

d)Hariciler

e)Maturidilik19.Haricilikle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)Seçimle gelmek kaydıyla adil olan her Müslüman halife olabilir.

b)Büyük günah işleyen dinden çıkmaz.

c)İslam dünyasında ortaya çıkan ilk ameli-fıkhi mezheptir.

d)Halifelik Hz. Ali ve onun soyundan gelenlerin hakkıdır.

e)Hz. Ali ve Hz. Muaviye İslam toplumunun lideri olabilecek şahsiyetlerdir.

ŞİA

20.‘’Ali bin Ebî Talib’in Hz. Muhammed’den sonra nass ve tayinle halife olduğuna inanan, imametin(halifeliğin) kıyamete kadar onun soyuna ait olduğunu ileri süren, bu imamların masum (günahtan korunmuş) olduklarını ileri süren toplulukların ortak adıdır’’

Yukarıda tanımı verilen mezhep hangisidir?

a)Ehl-i Sünnet

b)Maturidiyye

c)Eş’arilik

d)Şia

e)Haricilik21.Şia’ya göre “takiyye” kavramı aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilebilir?

a)Hz. Peygamberin vefatından sonra halifelik Hz. Ali ve onun soyuna aittir.

b)İnsan canı ve malı tehlikedeyse inancını gizleyebilir.

c)Namaz kılarken başa giyilen ve saçı kapatan bezden yapılmış baş örtüsü.

d)Allah kıyamette mutlaka adaletini gerçekleştirecektir.

e)Oniki imam hayat bilgisini öğreten kitap.22.İslam siyasi-itikadi mezhebinin ortaya çıkmasında en etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sıffin Şavaşı

b)Kerbela olayı

c)Hz. Osmanın şehit edilmesi

d)Cemel Vakası

e)Hz, Hasan’ın vefat etmesi23.Hz Peygamberin soyundan gelen, Şia’nın kabul ettiği 12 imamdan biri olan, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin de hocası olan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cafer-i Sadık

b)Maturidi

c)Şafii


d)Ahmet bin Hanbel

e)İmam-ı Azam Ebu Hanife

24.Asrısaadetten sonra Ehl-i beyte yapılan haksızlıklar neticesinde Ehl-i beyt taraftarlığının doğmasına sebep olmuş 680 yılında meydana gelen Kerbela olayı ile yeni bir oluşuma dönüşmüş ve kendi görüş sistemini oluşturmuştur,

Yukarıda anlatılan itikakadi-siyasi İslam Mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mutezile

b)Caferilik

c)Haricilik

d)Matüridilik

e)Eş’arilik

25.Hz. Ali ve onun soyundan gelen imamlar masumdur ve her türlü günahtan uzaktırlar. İmamlar yanılmaz ve hata yapmazlar.

Şia’nın savunduğu yukarıdaki görüşün kavram olarak karşılığı nedir?

a)İsmet


b)Adalet

c)Takiyye

d)El va’d vel vaid

e)Mehdi Muntazar26.10 Muharrem 680 tarihinde gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

a)Sıffin Savaşı

b)Cemel Vakası

c)Kerbela olayı

d)Bedir Savaşı

e)Hz. Peygamberin vefatı27.Şia’ya göre 12 imam İmam Murtaza kaybolmuştur. Yeniden ortaya çıkacak ve dünyayı adaletle yönetecektir.

Yukarıda anlatılan görüş hangi kavramla ifade edilir?

a)Takiyye

b)Adalet


c)Mehdi Muntazır

d)Kerbela

e)İsmet

28.Sözlükte grup, topluluk, taraftar ve yardımcı anlamına gelen peygamber efendimizin vefatından sonra Hz. Ali’yi diğer sahabelerden üstün gören, onu yasal ilk halife kabul eden ve ölümünden sonra halifeliğin Ali evladına ait olduğuna inanan kişi ve gruplara verilen genel addır. Ayrıca 12 imama inanmak bu mezhebe göre imanın şartlarındandır.Yukarıda özellikleri sıralanan mezhep hangisidir?

a)Hanefilik

b)Mutezile

c)Malikilik

d)Şiilik

e)Haricilik

MUTEZİLE

29.Mutezile mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Vasıl bin Ata

b)Ebu Mansur

c)Numan bin Sabit

d)Muhammed bin İdris

e)Caferi Sadık30.Mutezile Mezhebinin görüşleri “Usul-ü Hamse” denilen beş temel esasta toplanmıştır. Bunlardan biri olan “Büyük günah işleyen kişi ne mümindir, ne de kâfirdir. Böyle bir kimse fasık olup müminle kafir arası bir konumdadır” görüşü aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a)Tevhit


b)Adalet

c)El menziletü beynel menzileteyn

d)El va’d vel vaid

e)Emru bil mağruf nehyi anil münker31.Büyük günah işleyen kişinin durumu ile ilgili olarak “Büyük günah işleyen kimse ne mü’min ne de kâfirdir. İkisi arasında bir yerdedir. Böyle bir günahı işleyen kişi fasıktır” görüşünü benimseyen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mutezile

b)Caferilik

c)Haricilik

d)Matüridilik

e)Eş’arilik

EŞ’ARİLİK

32.“İman için Allah’ı kalben bilmek yeterlidir” görüşünü savunan mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a)Maturidilik

b)Eş’arilik

c)Haricilik

d)Mutezile

e)Şia


33.“İyi ya da kötü akılla bilinemez. İyi ve kötüyü belirleyen vahiydir” görüşü hangi mezhep tarafından savunulur?

a)Eş’arilik

b)Maturidilik

c)Haricilik

d)Mutezile

e)Şia


34.Eş’arilik Mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ebul Hasan Ali bin İsmail

b)Ebu Mansur

c)Numan bin Sabit

d)Muhammed bin İdris

e)Vasıl bin Ata

MATURİDİLİK

35.İyi ve kötü şeylerin akıl yolu ile bilinebileceğini savunan siyasi- itikadi İslam mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mutezile

b)Eş’arilik

c)Maturidilik

d)Haricilik

e)Şiilik


36.Ameli-fıkhı konularda Hanefi mezhebinin görüşlerini esas alan siyasi-itikadi yorum aşağıdakilerden hangisidir?

a)Eş’arilik

b)Maturidilik

c)Şiilik


d)Haricilik

e)Mutezile37.Vahiy gelmese de insan kainattaki düzene bakarak bu kainatın kendi kendine olamayacağını mutlaka onu yaratan tek bir tanrının olacağını aklı ile bulabilir. Aklıyla bulduğu için adını Allah olarak bilmek zorunda değildir” Görüşünü savunan siyasi-itikadi İslam mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Haricilik

b)Maturidilik

c)Eş’arilik

d)Mutezile

e)Şiilik


38.Aşağıdakilerden hangisi Maturidi Mezhebinin görüşü olamaz?

a)Kişi aklını kullanarak Allah’ı bulabilir

b)Büyük günah işleyen kimse kafir olmuştur.

c)İmanda artma eksilme olmaz

d)İman; kalp ile inanmak ve bunu dili ile söylemektir.

e)İyi-güzel ve kötü-çirkin akılla bilinebilir

39.“Asıl olan kalpteki iman ise de; imanın dil ile söylenmesi gerekir. Yoksa biz o kimsenin Müslüman olduğunu bilemeyiz”

Yukarıdaki görüyü savunan İslam mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Maturidilik

b)Şiilik

c)Eş’arilik

d)Haricilik

e)Mutezile40.Maturidi Mezhebinin kurucusunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Ebu Mansur

b)Vasıl bin Ata

c)Numan bin Sabit

d)Malik bin Enes

e)Ebu’l Hasan Ali bin İsmail


HANEFİLİK

41.Asıl adı Numan b. Sabit’tir. “Fıkh-ı Ekber” adlı eseri meşhurdur. Kendisine fıkıh ilmindeki derin bilgisi nedeniyle en büyük imam denmiştir.

Bu imamın görüşleri çerçevesinde şekillenen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hanefilik

b)Şafiilik

c)Caferilik

d)Malikilik

e)Hanbelilik42.Ebu Hanife’nin lakabı olan “İmam-ı Azam” hangi anlama gelmektedir?

a)En büyük İmam

b)Alemlerin Sultanı

c)İnsanların en büyüğü

d)Beklenen alim

e)Şahların şahı43.Hanifilik mezhebinin kurucusu İmamı Azam Ebu Hanife’nin yazmış olduğu kitap aşağıdakilerden hangisidir?

a)Risale


b)Fıkh-ı Ekber

c)Siyer-i Nebi

d)Muvatta

e)Müsned


44.Hanefi Mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin asıl adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Vasıl bin Ata

b)Malik bin Enes

c)Numan bin Sabit

d)Ebu Mansur

e)Ahmet bin Hanbel45.Asıl adı Numan b. Sabit olan 699’da Küfe’de doğan 767’de Bağdat’ta vefat eden “İmam-ı Azam” lakablı mezheb imamı kimdir ?

a)Malik bin Enes

b)İmam-ı Cafer

c)İmam-ı Şafii

d)İmam-ı Azam Ebu Hanife

e)Ahmet Bin Hanbel

ŞAFİİLİK

46.İmam-ı Şafii’nin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Malik bin Enes

b)Numan bin Sabit

c)Muhammed bin İdris

d)Ebu Mansur

e)Vasıl bin Ata47.Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Şafi’ye ait bir eserdir?

a)Muvatta

b)Er-Risale

c)Müsned


d)Fıkh-ı Ekber

e)Divan-ı Hikme48.Aşağıdakilerden hangisi İmam-ı Şafii’nin yazdığı eşerin adıdır?

a)El-Ümm


b)Fıkhı Ekber

c)Muvatta

d)Müsned

e)Divan-ı Hikme

MALİKİLİK

49.Malik bin Enes tarafından kurulan mezhebin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Caferi Mezhebi

b)Hanefi Mezhebi

c)Maliki Mezhebi

d)Şafii Mezhebi

e)Hanbeli MezhebiHANBELİLİK

50.Hangisi ameli-fıkhi bir mezhep kurucusudur?

a)İmam-ı Eş’ari

b)Ahmet bin Hanbel

c)İmam-ı Maturidi

d)Vasıl bin Ata

e)Bilal-i Habeşi51.Ahmet bin Hanbel’in kurduğu Ameli-Fıkhi Mezhebin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Hanbeli Mezhebi

b)Şafii Mezhebi

c)Maliki Mezhebi

d)Caferi Mezhebi

e)Hanefi Mezhebi52.Hangisi Siyasi-İtikadi bir yırum degildir?

a)Maturidilik Mezhebi

b)Eş’arilik Mezhebi

c)Haricilik Mezhebi

d)Mutezile Mezhebi

e)Hanbeli Mezhebi53.Ahmet bin Hanbel’in eserinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

a)El-Ümm


b)Müsned

c)Er-Risale

d)Muvatta

e)Fıkh-ı Ekber

CAFERİLİK

54.“Türbet” kavramının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Eş’arilikte günah işleyen günahkâr Müslüman.

b)Mutezile mezhebinin “usul-u hamse”sinden olan ve “adalet” anlamına gelen kelime.

c)Malik bin Enes’in yazdığı kitabın adı.

d)Caferilerin üzerine secde yaptıkları kerbela toprağı.

e)Müslümanların bir konu üzerinde fikir birliğine veya düşünce çoğunluğune ulaşması.55.Beş vakit namazı; öğle ve ikindiyi, akşam ve yatsıyı birleştirerek üç vakte indiren İslam Mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Caferi mezhebi

b)Şafii mezhebi

c)Maliki mezhebi

d)Hanbeli mezhebi

e)Hanefi mezhebi56.Caferilik mezhebinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

a)İmam-ı Azam Ebu Hanife

b)Eş”ari

c)Maturidi

d)Ahmet bin Hanbel

e)Cafer-i Sadık57.Bir kadınla bir erkeğin geçici bir zaman dilimi için yaptıkları anlaşmalı nikah çeşidi olan, Dört Sünni mezhepçe kabul edilmeyen Şiilerce uygulamada olan nikah aşağıdakilerden hangisidir?

a)Mut’a


b)Fasık

c)Müsned


d)İcma

e)Sadık


58.Kur’an-ı Kerimdeki abdestle ilgili ayetteki (Maide Süresi 6. Ayet) “ercüleküm” şeklindeki kelimeyi “ercüliküm” şeklinde okuyarak “abdest alırken ayakların meshedilmesi yeterlidir” diyen İslam mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Şafii Mezhebi

b)Maliki Mezhebi

c)Hanefi mezhebi

d)Caferi mezhebi

e)Hanbeli mezhebi59.Caferiler için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)Mühür denilen toprak üzerine secde ederler.

b)Sadece ehl-i beyt kanalıyla gelen hadisleri kabul ederler

c)Kıble olarak Hz Hüseyin’ın şehit edildiği kerbela’ya yönelirler.

d)Mut’a nikahı uygulaması hala devam etmektedir.

e)Abdest alırlarken ayağı meshetmeyi yeterli görürler.60.Caferi Sadık tarafından kurulan ve özellikle İran, Irak ve Azerbaycan’da yaygın olan İslam mezhebi aşağıdakilerden hangisidir?

a)Şafii Mezhebi

b)Caferi Mezhebi

c)Maliki Mezhebi

d)Hanefi Mezhebi

e)Hanbeli Mezhebi61.Mut’a nikahı hangi mezhep uygulamaları arasında yer alır?

a)Hanbeli mezhebi

b)Maliki mezhebi

c)Hanefi mezhebi

d)Caferi mezhebi

e)Şafii mezhebi62.Hz Peygamberin soyundan gelen, Şia’nın kabul ettiği 12 imamdan biri olan, İmam-ı Azam Ebu Hanife’nin de hocası olan mezhep imamı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cafer-i Sadık

b)Maturidi

c)Şafii


d)Ahmet bin Hanbel

e)İmam-ı Azam Ebu Hanife

ALEVİLİK

63.ççç


İSLÂM DÜŞÜNCESİNDEKİ YORUMLARI BİRLEŞTİREN UNSURLAR


64.Allah’ın bir olduğu O’nun eşi ve benzerinin olmadığını hangi kavramla ifade ederiz.

a)Kelam


b)Tevhit

c)Kıyamet

d)Vücut

e)İrade


65.İslâmî bir terim olan “Tevhid” in anlamı hangi seçenekte doğru olarak tanımlanmıştır?

a)Hz. Muhammed (sav) ve onun soyundan gelenlere saygı duyma.

b)Öldükten sonra tekrar dirilme.

c)Allah’ın birliğine, eşi, benzeri ve ortağının bulunmadığına inanma.

d)Hz. Muhammed’in getirdiklerine inanma

e)Üzerimize düşenleri yaptıktan sonra gücümüzü aşan kısımları Allah’a bırakma.TEST BİTTİ

Mehmet Nuri YILMAZ

mny68@hotmail.com
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət