Ana səhifə

21. Bizimlə qarşılaşacaqla­rını güman etməyənlər dedilər: "Nə üçün bizə mə­ləklər gön­də­rilmədi? Niyə biz Rəbbi­mizi görmürük?" Onlar özləri haq­qın­da yüksək fikirdə oldular və böyük üs­yankarlıq etdilər


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə3/3
tarix25.06.2016
ölçüsü3.79 Mb.
1   2   3\wMərhəmətli və Rəhmli

Allahın adı ilə!ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

1. Ta. Sin. Bu, Quranın və açıq-ay­dın bir Kitabın ayə­ləridir.

ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

2. Möminlərə doğru yolu göstərən rəhbər və müjdədir.

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

3. O kəslərin ki, namaz qılır, zəkat verir və axirətə qətiy­yətlə inanırlar.

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

4. Həqiqətən, Axirətə iman gətirmə­yənlərin bəd əməllərini onlara yaxşı ki­mi gös­tərdik. Odur ki, onlar azğın­lıq­ları üzündən heç nə anlamadan yer üzün­də veyllənirlər.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

5. Bunlar əzabı ağır olacaq kimsə­lər­dir; Axirətdə ən çox ziyana uğraya­caq kəslər də elə onlardır.

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

6. Həqiqətən, sən Quranı Müdrik və Bilən Allahdan alırsan.

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

7. Bir zaman Musa öz ailə­sinə: “Mən, doğrudan da, bir od gördüm. Qoy gedib ondan sizə bir xəbər və ya bir köz gə­ti­rim ki, qızın­asınız”– de­mişdi.

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

8. Musa oraya gəlib çatanda ona ni­da gəldi: “Odun içindəki də, ətrafın­da­kı da mübarək­dir­lər. Aləmlərin Rəbbi olan Allah pak və müqəddəsdir!

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

9. Ey Musa! Qüdrətli, Müd­rik Allah Mənəm!

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

10. Əsanı yerə at!” Musa onun ilan ki­mi qıvrıldığını gör­dükdə dönüb qaç­dı və geriyə də dönmədi. Allah dedi: “Ey Musa! Qorx­ma! Elçilər Mənim hüzu­rumda qorxmazlar.

ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

11. Ancaq kim haqsızlıq edib sonra da pisliyin əvəzinə yaxşılıq edərsə, bil­sin ki, Mən, Bağışlayanam, Rəhmliyəm!

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

12. Əlini qoynuna sal ki, əlin oradan ləkəsiz, ağappaq çıx­sın. Firo­na və onun tayfasına göndərilən doqquz möcü­zə­dən biri budur. Həqi­qətən, onlar fasiq bir tayfadır!”

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

13. Möcüzələrimiz onlara aş­kar şə­kildə göstərildikdə: “Bu, açıq-aydın bir sehrdir!”– dedilər.

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

14. Buna qəti inandıqları halda, haq­sızcasına və təşəx­xüslə onları inkar et­dilər. Gör fəsad törədənlərin aqibəti ne­cə oldu!

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

15. Biz Davuda və Süley­mana elm verdik. Onlar dedi­lər: “Bizi Öz mömin qullarının çoxundan üstün tutan Alla­ha həmd olsun!”

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

16. Süleyman Davuda pey­ğəmbərlikdə varis oldu və dedi: “Ey in­sanlar! Bizə quş dili öy­rədildi və bizə hər şeydən ve­­rildi. Həqiqətən, bu, bizə gös­tə­rilən açıq-aşkar üstünlükdür”.

ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃ

17. Süleymanın cinlərdən, insanlar­dan və quşlardan ibarət qoşunu top­la­nıldı. Onlar mün­tə­zəm şəkildə yerbəyer edildilər.

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ

18. Nəhayət, onlar qarışqa vadisinə gəlib çatdıqda bir qa­rışqa de­di: “Ey qa­rışqalar! Yu­valarınıza girin ki, Süley­man və qoşunu özləri də hiss et­mə­dən si­zi tapdayıb məhv etmə­sinlər”.

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

19. Süleyman qarışqanın bu sözünə gülümsədi və dedi: “Ey Rəbbim! Mə­nə həm mənim özümə, həm də vali­deyn­lə­rimə əta etdiyin nemətə şükür etmək üçün, Sənin razı qalacağın yaxşı əməl etmək üçün ilham ver və məni öz mər­hə­mətinlə əməlisaleh qullarına qovuş­dur!”

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

20. Süleyman quşları nəzər­dən keçi­rib dedi: “Hüdhüdü nə üçün görmü­rəm? Yoxsa o bu­rada yoxdur?

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ

21. O, ya mənə aşkar bir dəlil gə­tir­məlidir, ya da mən ona şiddətli bir əzab vermə­liyəm və yaxud da tutub bo­ğa­zını üzməliyəm”.

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

22. Çox keçmədən hüdhüd gəlib de­di: “Mən sənin bilmə­diyin bir şeyi öy­rəndim. Sənə Səbadan doğru bir xəbər gətir­mişəm.

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

23. Mən onlara padşahlıq edən, özü­nə hər şey verilmiş və çox bö­yük bir taxtı olan bir qadın gördüm.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

24. Mən onun və tayfasının Allahı qoyub günəşə səcdə et­diklərinin şahidi oldum. Şey­tan onların əməllərini öz­lə­rinə gözəl göstərmiş və onları haqq yol­dan çıxartdığına görə haq­qın yolunu tapa bilmirlər.

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

25. Şeytan ona görə belə et­mişdir ki, göylərdə və yerdə gizli olanı aşkara çı­xardan, si­zin gizlətdiklərinizi də, üzə çı­xartdıqlarınızı da Bilən Allaha səcdə etməsinlər.

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

26. Böyük Ərşin Rəbbi olan Allah­dan başqa ilah yoxdur”.

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

27. Süleyman dedi: “Baxaq görək, sən doğru deyirsən, yoxsa yalançılar­dansan.

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

28. Mənim bu məktubumu apar on­ların yanına at. Sonra bir qədər uzaqda dur və bax gör nə cavab verəcəklər!”

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

29. Qadın dedi: «Ey əyan­lar! Mənə çox əhəmiyyətli bir mək­tub atıldı.

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

30. O məktub Süleymandan­dır və on­da deyilir: “Mərhə­mətli və Rəhmli Alla­hın adı ilə!

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

31. Mənə qarşı təkəbbür gös­tərməyin və yanıma müti ola­raq gəlin!”»

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

32. Qadın dedi: “Ey əyanlar! Bu iş ba­rəsində mənə məsləhət verin. Mən heç vaxt siz ya­nımda olmayınca qəti qərar ver­­məmişəm”.

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

33. Onlar dedilər: “Biz bö­yük bir qüv­vət və qüdrət sahi­biyik. Buyu­ruq isə sənindir. Nə buyuracağını özün fikir­ləş!”

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

34. Qadın dedi: Hökmdarlar hər han­sı bir məmləkətə soxul­duqları za­man onu viran qoyar, xalqının hörmətli adamlarını da zəlil edərlər. Onlar bax belə edərlər.

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

35. Mən onlara bir hədiyyə göndə­rə­cəyəm və baxacağam görüm elçilər nə ilə qayıda­caqlar.

ﯿﰀﰁﰂ ﰃﰄﰅﰆﰇ

36. Elçilər Süleymanın ya­nına gəldik­də o dedi: “Siz mənə mal-dövlətləmi yardım edirsi­niz? Allahın mənə bəxş etdiyi sizin verdiyinizdən daha yaxşı­dır. Siz isə ancaq öz bəx­şiş­lə­rinizlə fə­rəhlənirsiniz.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

37. Onların yanına qayıt! Biz onların üstünə qarşısında dura bilməyə­cəkləri bir ordu ilə gəlib onları oradan zəlil və al­çalmış vəziyyətdə çıxardarıq!”

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

38. Süleyman dedi: “Ey əyan­lar! Onlar müti olaraq yanıma gəlməmiş hansınız onun taxtını mənə gətirə bilər?”

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

39. Cinlərdən çox qüvvətli birisi de­di: “Sən məclisdən qalx­mamış mən onu sənə gə­ti­rərəm. Mən bu işi görməyə çox qüvvətliyəm, etibarlı­yam!”

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

40. Kitabdan xəbəri olan bir başqa kimsə isə belə dedi: “Mən onu sənə bir göz qırpımında gətirərəm!” Süleyman taxtı ya­nında hazır durmuş görən kimi dedi: “Bu, Rəbbimin lütfün­dəndir ki, məni sınağa çəksin, görək şükür edə­cə­yəm, yoxsa nankor olacağam! Kim şü­kür etsə, ancaq öz xeyrinə şükür etmiş olar, kim də nan­kor olsa, bilsin ki, hə­qi­qə­tən, Rəbbim onun şükrünə möhtac de­yildir, Səxavətlidir!”

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

41. Süleyman dedi: “Onun taxtını ta­nınmaz hala salın, gö­rək onu tanıyacaq və ya tanı­mayanlardan olacaq?”

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

42. Qadın gəldikdə ona: “Tax­tın bu cür­dürmü?”– deyildi. O dedi: “De­yəsən odur!” Süley­man dedi: “Bizə ondan əv­vəl elm verilmiş və biz müsəlman ol­muşuq!”

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

43. Allahdan başqa tapındığı şeylər o qadını tövhiddən ya­yındırmışdır. Çünki o, kafir bir tayfadan idi.

ﯶﯷﯸﯹﯺ ﯻﯼﯽﯾﯿ ﰀﰁﰂ ﰃ

44. Qadına: “Saraya daxil ol!”– de­yildi. O, sarayı gör­dükdə onu dərin bir gölməçə hesab etdi və baldırlarını açdı. Süleyman dedi: “Bu, büllurdan hamar­lanıb düzəldilmiş bir sa­raydır!” Qadın dedi: “Ey Rəb­bim! Mən özümə zülm etmiş­dim. İndi isə Süleymana tabe olub aləmlərin Rəbbi olan Allaha təslim ol­dum!”

ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ

45. Biz Səmud tayfasına – Allaha ibadət edin deyə, qar­daşları Sa­lehi elçi göndərdik. Onlar isə bir-biri ilə müba­rizə aparan iki firqəyə bölündülər.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

46. O dedi: “Ey camaatım! Nə üçün yaxşılıqdan qabaq pis­li­yə tələsir­siniz? Nə üçün Allah­dan bağışlanmağınızı di­lə­mir­­siniz? Ola bilsin ki, sizə rəhm olu­na”.

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

47. Onlar dedilər: “Biz sənin və sə­nin­lə birlikdə olanların uc­batından uğur­suz­luğa uğra­dıq”. Saleh dedi: “Sizin uğur­suz­lu­ğunuz Allah yanında­dır. Siz sı­na­ğa çəkilən bir camaat­sınız”.

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

48. Şəhərdə doqquz adam var idi ki, bunlar yer üzündə fitnə-fəsad törə­dir, yaxşı işlər görmürdülər.

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

49. Onlar dedilər: “Bir-biri­nizin ya­nında Allaha and için ki, gecə ona və ailəsinə basqın edib öldürəcək, sonra da onun yaxın qohumuna de­yəcəyik ki, biz onun ailəsinin öldürüldü­yünü gör­məmişik və biz, həqi­qətən, düzünü de­yirik”.

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

50. Onlar hiylə qurdular, Biz də hiylə qurduq. Lakin onlar bunu hiss etmə­di­lər.

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

51. Bax gör onların hiylələ­rinin aqi­bəti necə oldu. Biz on­ları bütün tay­fa­la­rıyla birlikdə yerlə-yeksan etdik.

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

52. Haqsızlıqları üzündən viran qal­mış evləri də budur. Həqiqətən, bun­da bilən adam­lar üçün ibrət vardır.

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

53. İman gətirib Allahdan qorxanları isə xilas etdik.

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

54. Lutu da yada sal. Bir zaman o öz qövmünə demişdi: “Gözünüz görə-gö­rə murdar işmi görəcəksiniz?

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

55. Siz qadınları qoyub şəh­vətlə ki­şi­lərin yanınamı gedə­cəksiniz? Yox, siz cahil bir qövmsünüz!”

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət