Ana səhifə

21. Bizimlə qarşılaşacaqla­rını güman etməyənlər dedilər: "Nə üçün bizə mə­ləklər gön­də­rilmədi? Niyə biz Rəbbi­mizi görmürük?" Onlar özləri haq­qın­da yüksək fikirdə oldular və böyük üs­yankarlıq etdilər


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə2/3
tarix25.06.2016
ölçüsü3.79 Mb.
1   2   3\vMərhəmətli və Rəhmli

Allahın adı ilə!ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

1. Ta. Sin. Mim.

ﭑ ﭒ

2. Bunlar aydın Kitabın ayə­ləridir.

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

3. Onların iman gətirmə­di­yinə görə özünü həlakmı edə­cəksən?

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ

4. Biz istəsəydik, göydən onlara elə bir əlamət göndə­rərik ki, onun önündə başları itaətkarlıqla əyilərdi.

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ

5. Ər-Rəhmandan onlara elə bir ayə gəlməz ki, ondan üz çevirməsinlər.

ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵﭶ

6. Onlar ayələri uydurma say­dılar. Məs­xərəyə qoyduqla­rının xəbəri onlara ye­tişəcəkdir.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

7. Yoxsa, onlar yer üzündə cürbəcür gözəl bitkilər bitirdi­yimizi gör­mür­lər­mi?

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

8. Həqiqətən də, bunda bir əlamət vardır. Lakin onların əksəriyyəti mö­min olmadı.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

9. Bəli, sənin Rəbbin Qüd­rətlidir, Mər­həmətlidir.

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

10. Bir zaman Rəbbin Mu­saya de­mişdi: “Get o zalım qövmün –

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

11. Firon xalqının yanına! Onlar qorx­murlarmı?”

ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ

12. Musa dedi: “Ey Rəbbim! Qor­xu­ram ki, onlar məni ya­lançı hesab edə­lər,

ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

13. belə olduqda ürəyim sı­xılar, dilim də söz tutmaz. Buna görə Haruna da vəhy göndər.

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

14. Onların məndən əvəzini çıxmaq istədikləri bir günahım da var. Buna görə məni öldürə­cəklərindən qorxu­ram”.

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

15. Allah dedi: “Xeyr, bu mümkün de­yil! İkiniz də möcü­zələrimizlə onların yanına ge­din! Şübhəsiz ki, Biz də sizin­ləyik, hər şeyi eşi­dirik.

ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

16. Fironun yanına gedib deyin: “Biz aləmlərin Rəbbinin elçiləriyik!

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

17. İsrail oğullarını bizimlə birgə bu­rax!”

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

18. Firon dedi: “Biz səni körpə ikən götürüb saxlayıb boya-başa çatdır­madıq­mı? Sən ömrünün bəzi illərini bizimlə yaşamadınmı?

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

19. Elədiyin pis əməli də elədin. Doğ­rudan da, sən bir nankorsan!”

ﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌ ﰍ

20. Musa dedi: “Mən onu edəndə na­dan olmuşam.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

21. Mən sizdən qorxduğum üçün ya­nınızdan qaçıb getdim. Amma son­radan Rəbbim mənə hökmranlıq (pey­ğəmbərlik) verdi və məni elçilərdən et­di.

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ

22. Başıma qaxdığın o qay­ğılarınız isə, İsrail oğullarını kölə etmək məqsədi ilə edilirdi”.

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

23. Firon dedi: “Aləmlərin Rəbbi nə­dir?”

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

24. Musa dedi: “Əgər yə­qin­liklə ina­nırsınızsa, bilin ki, O, göylə­rin, yerin və onların ara­sında olanların Rəbbidir!”

ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ

25. Firon ətrafındakılara de­di: “Onun nə danışdığını eşit­mirsinizmi?”

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

26. Musa dedi: “O sizin də, ulu baba­larınızın da Rəbbidir!”

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

27. Firon dedi: “Sizə gön­də­rilmiş bu elçi, sözsüz ki, dəlidir!”

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

28. Musa dedi: “Əgər anla­yırsınızsa, bilin ki, O, şərqin, qərbin və bunların arasında olanların Rəbbidir!”

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜ

29. Firon dedi: “Əgər mən­dən baş­qa­sını özünə tanrı qə­bul etsən, sə­ni məh­busların ya­nına ataram!”

ﮝ ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥ

30. Musa dedi: “Bəs sənə açıq-aşkar bir şey göstərsəm necə?”

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

31. Firon dedi: “Əgər doğru danı­şan­lardansansa, göstər onu!”

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

32. Musa əsasını yerə atınca, o dərhal dönüb açıq-aşkar bir ilana çevrildi.

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

33. Əlini qoynundan çıxar­dan kimi o, baxanların gözü qa­bağında ağappaq nur saçan bir əl oldu.

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

34. Firon ətrafındakı zadə­ganlara de­di: “Həqiqətən də, bu, bilikli bir sehr­bazdır!

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

35. O öz sehri ilə sizi torpa­ğınızdan çıxartmaq istəyir. Nə təklif edirsiniz?”

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

36. Onlar dedilər: “Onu qar­daşı ilə bir qədər gözlət və şə­hər­lərə adam yığanlar gön­dər ki,

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

37. bütün bilikli sehrbazları sənin yanına gətirsinlər”.

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

38. Beləliklə, sehrbazlar bəlli bir gü­nün müəyyən edilmiş vax­tında toplan­dı­lar.

ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ

39. Camaata deyildi: “Siz də yığış­mır­sınızmı?

ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ

40. Əgər sehrbazlar qalib gəlsələr, ola bilsin ki, biz də onlara tabe olaq”.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ

41. Sehrbazlar gələn kimi Fi­rona de­di­lər: “Əgər qalib gəl­sək, bizə mükafat ve­riləcəkmi?”

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ

42. Firon dedi: “Bəli! Belə olacağı təq­dirdə sizi özümə yaxın adam­lardan edə­cəyəm”.

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

43. Musa onlara dedi: “Nə ata­caqsı­nızsa, atın!”

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

44. Onlar iplərini və dəyə­nəklərini ye­rə atıb: “Fironun qüdrətinə and ol­sun ki, biz qalib gələcəyik!”– dedilər.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

45. Sonra Musa əsasını atdı və əsa onların düzəltdikləri şeyləri uddu.

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

46. Sehrbazlar səcdəyə qa­pan­dılar,

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

47. və dedilər: “Biz iman gətirdik aləmlərin Rəbbinə –

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

48. Musanın və Harunun Rəb­binə!”

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

49. Firon dedi: “Mən sizə izn vermə­mişdən əvvəl siz ona imanmı gə­tir­di­niz? Şübhəsiz ki, o sizə sehr öyrədən böyü­yü­nüzdür. Tezliklə biləcəksi­niz! Mən sizin əllərinizi və ayaq­la­rınızı çar­paz kəsdirib ha­mınızı çarmıxa çəkdi­rə­cəyəm”.

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

50. Onlar dedilər: “Zərər yox, biz on­suz da öz Rəbbi­mizə qayıdacağıq.

ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

51. Biz Firon xalqı arasın­dan ilk iman gətirənlər ol­duğu­muza görə Rəbbi­miz­dən günah­la­rımızı bağışlayacağını umu­ruq”.

ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ

52. Biz Musaya: “Qullarım­la birlikdə gecə yola çıx. Çünki siz təqib oluna­caq­sı­nız”– deyə vəhy etdik.

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

53. Firon şəhərlərə əsgər toplayanlar göndərdi.

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ

54. O dedi: “Bunlar kiçik bir dəstədir.

ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

55. Onlar bizi qəzəbləndir­mişlər.

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ

56. Biz hamımız ayıq-sayıq olmalı­yıq”.

ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ

57. Biz onları (o zalım tay­fanı) bağ­lardan və çeşmələrdən çıxartdıq;

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

58. xəzinələrdən və gözəl yerlərdən də qovduq.

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ

59. Beləcə, Biz İsrail oğul­larını o yer­lərə varis etdik.

ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

60. Günəş üfüqdən qalxar­kən Firon öz əsgərləri ilə on­ları izləməyə başladı­lar.

ﰎ ﰏ ﰐ

61. İki dəstə bir-birini gö­rün­cə Musa­nın səhabələri: “Biz ya­­xalanacağıq!”– de­dilər.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

62. Musa dedi: “Xeyr, Rəb­bim mə­nim­lədir. O, mənə doğru yol gös­tərə­cək­dir!”

ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

63. Biz Musaya: “Əsanla dənizə vur!”– deyə vəhy etdik Dəniz dərhal ya­rıldı, on iki yol açıldı və hər biri nəhəng bir dağ kimi oldu.

ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

64. O birilərini də ora ya­xınlaşdır­dıq.

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

65. Musa və onunla birlikdə olan­la­rın hamısını xilas etdik.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

66. O birilərini isə suya qərq etdik.

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

67. Şübhəsiz ki, bu heka­yətdə bir ibrət vardır. Lakin onların çoxu iman gə­tir­mə­di.

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

68. Həqiqətən, sənin Rəbbin Qüdrət­lidir, Rəhmlidir.

ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

69. Onlara İbrahimin əh­va­latını da oxu.

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

70. Bir zaman o, öz atasına və tayfa­sına: “Nəyə ibadət edirsi­niz?”– demiş­di.

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

71. Onlar dedilər: “Biz büt­lərə iba­dət edir və onlara tapın­maqda davam edi­rik”.

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ

72. O dedi: “Onlara yalvar­dığınız za­man sizi eşidirlərmi?

ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

73. Yaxud sizə xeyir və ya zərər ve­rirlərmi?”

ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

74. Onlar dedilər: “Xeyr, amma biz öz atalarımızın belə etdiklərini gör­dük”.

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ

75. O dedi: “Siz nəyə ibadət et­diyi­ni­zi görürsünüzmü –

ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

76. həm siz, həm də ulu ba­balarınız?

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

77. Aləmlərin Rəbbindən başqa, on­ların hamısı mənim düşmənimdir.

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

78. O Rəbb ki, məni yarat­mış və mə­ni doğru yola yö­nəlt­mişdir;

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

79. O Rəbb ki, məni yedirdir və içir­dir;

ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

80. O Rəbb ki, xəstələndi­yim zaman mənə şəfa verir;

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

81. O Rəbb ki, məni öldü­rəcək, son­ra dirildəcəkdir;

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

82. O Rəbb ki, Haqq-hesab günü xə­talarımı bağışlayaca­ğını Ondan umu­ram.

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

83. Ey Rəbbim! Mənə hik­mət ver və məni əməlisalehlərə qovuşdur!

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

84. Sonra gələnlər arasında həmişə yad edilim deyə mənə yaxşı ad qismət elə!

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

85. Məni Nəim bağının va­rislərin­dən et!

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

86. Atamı bağışla! Çünki o, azan­lar­dandır.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

87. Onların dirildiləcəyi gün məni rüsvay etmə!

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

88. O gün ki, nə var-dövlət, nə də oğul-uşaq bir fayda ver­məyəcək.

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

89. Ancaq sağlam bir qəlblə Allahın hüzuruna gələnlərdən başqa!”

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

90. Cənnət müttəqilərə ya­xın­laşdı­rı­lar.

ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

91. Cəhənnəm də azğınlara göstəri­lər.

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ

92. Onlara deyilər: “Hanı sizin si­ta­yiş etdikləriniz –

ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

93. Allahdan başqa pənah apar­dıqla­rı­nız? Onlar sizə kö­mək edə bilərlər­mi, ya­xud öz­lərinə köməkləri dəyə bilər­mi?”

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

94. Onlar azğınlarla birlikdə oraya (Cəhənnəmə) atılarlar,

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

95. İblisin bütün əsgərləri də habelə.

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

96. Onlar orada höcətləşərək deyər­lər:

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

97. “Allaha and olsun ki, biz açıq-ay­dın azğınlıq içində idik –

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

98. o vaxt ki, biz sizi aləm­lərin Rəb­binə tay tuturduq.

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

99. Bizi ancaq günahkarlar azdırdı.

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

100. İndi isə bizim nə şə­faətçi­ləri­miz,

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

101. nə də bizə canıyanan bir dos­tu­muz var!

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

102. Bir də dünyaya qayıda bilsəydik, möminlərdən olardıq!”

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

103. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət var­dır. Lakin onların ək­səriyyəti yenə iman gətirmədi.

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

104. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rətlidir, Rəhmlidir.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

105. Nuh tayfası da elçiləri yalançı saydı.

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ

106. Qardaşları Nuh onlara o vaxt de­yəndə ki: “Məgər qorx­mursunuz?

ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

107. Həqiqətən, mən sizin üçün eti­bar edilməli bir el­çiyəm.

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

108. Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ

109. Mən bunun əvəzinə siz­dən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim müka­fa­tım ancaq aləm­lərin Rəbbinə aiddir.

ﰆﰇ ﰈﰉﰊﰋﰌﰍﰎﰏﰐﰑﰒ

110. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!”

ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ

111. Onlar dedilər: “Sənə ən rəzil adamlar tabe olduğu halda biz sənə ina­narıqmı?”

ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ

112. Nuh dedi: “Mən onların nə et­dik­lərini bilmirəm!

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

113. Onların haqq-hesabı yal­nız Rəb­bimə aiddir. Kaş başa düşəydi­niz!

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

114. Mən iman gətirənləri qovan de­yiləm.

ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

115. Mən yalnız açıq-aşkar bir qor­xudanam”.

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

116. Onlar dedilər: “Ey Nuh! Əgər də­vətinə son qoymasan, mütləq daşqalaq ediləcəksən”.

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

117. Nuh dedi: “Ey Rəbbim! Qöv­müm məni yalançı hesab etdi.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

118. Mənimlə onlar arasında qəti hökm ver, məni və mə­nimlə birlik­də olan möminləri əzabdan qurtar!”

ﭻﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄ

119. Biz onu və onunla bir­likdə olan­ları yüklü gəmidə xilas etdik.

ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

120. Yerdə qalanları isə suya qərq et­dik.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

121. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət var­dır. Lakin onların ək­səriyyəti yenə iman gətirmədi.

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

122. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rət­lidir, Rəhmlidir.

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ

123. Ad tayfası da elçiləri yalançı saydı.

ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

124. Qardaşları Hud o vaxt onlara de­yəndə ki: “Məgər qorx­mursunuz?

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ

125. Həqiqətən, mən sizin üçün eti­bar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

126. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

127. Mən bunun əvəzinə siz­dən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mü­ka­fa­tım ancaq aləm­lərin Rəbbinə aiddir.

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

128. Əcəba, siz hər təpədə əbəs yerə bir əlamətmi qurur­sunuz (hündür bi­nalarmı tikir­siniz)?

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

129. Sanki əbədi qalacaq­sı­nız deyə qalalarmı tikir­siniz?

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

130. Bir kəsi yaxaladığınız zaman qəd­dar hökmdar kimi yaxalayır­sı­nızmı?

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

131. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

132. Bildiyiniz nemətləri sizə verən­dən qorxun.

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

133. O sizə heyvanat və oğul-uşaq ver­di,

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ

134. üstəlik bağlar və çeş­mələr də əta etdi.

ﰂ ﰃ ﰄ

135. Mən sizə üz verəcək bö­yük gü­nün əzabından qor­xu­ram”.

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ

136. Onlar dedilər: “Bizə öyüd-nə­si­hət versən də, ver­mə­sən də, bizim üçün birdir.

ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ

137. Bu, yalnız və yalnız əvvəlkilərin adətidir.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

138. Biz əzaba düçar olan da deyi­lik”.

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

139. Onlar onu yalançı say­dılar. Biz də onları məhv etdik. Şübhəsiz ki, bun­da bir ibrət vardır. Lakin onların əksə­riy­yəti iman gətirmədi.

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

140. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rətlidir, Rəhmlidir.

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ

141. Səmud tayfası da elçi­ləri yalan­çı saydı.

ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

142. Qardaşları Saleh o za­man on­la­ra dedikdə ki: “Məgər qorxmursu­nuz?

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

143. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün eti­bar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

144. Allahdan qorxun və mənə itaət edin.

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

145. Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmi­rəm. Mənim müka­fatım ancaq aləmlərin Rəbbinə aiddir.

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎﮏ

146. Məgər siz burada olan­ların için­də sərbəst buraxıla­caqsınız?

ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

147. Bağlar və bulaqlar içində,

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

148. əkinlər və yumşaq mey­vəli xur­malıqlar içində arxa­yınlıqla qalacaqsınız?

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

149. Dağlardan məharətlə evlər yo­nub düzəldəcəksiniz?

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

150. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ

151. Həddi aşanların əmrinə tabe ol­mayın.

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

152. Onlar yer üzündə fəsad törədir və özlərini günahdan təmizləmirlər”.

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ

153. Onlar dedilər: “Sən yal­nız və yal­nız sehrlənmişlər­dənsən.

ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

154. Sən də bizim kimi an­caq bir in­sansan. Əgər doğru danışanlar­dan­san­sa, bizə bir möcüzə göstər”.

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ

155. Saleh dedi: “Möcüzə bu dişi də­vədir! Onun da, sizin də müəyyən edil­miş vaxtlarda su içmək haqqınız var­dır. (Bir gün o, su içməli, bir gün də siz içməlisiniz).

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

156. Ona heç bir pislik et­məyin, yox­sa böyük günün əzabı sizi yaxalayar”.

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

157. Onlar dəvə­nin diz və­tərini kəs­dilər, sonra da peş­man oldular.

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

158. Əzab onları yaxaladı. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət vardır. Lakin onların əksəriy­yəti yenə iman gətirmədi.

ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

159. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rət­lidir, Rəhmlidir.

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ

160. Lut tayfası da elçiləri yalançı saydı.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ

161. Qardaşları Lut o zaman onlara dedikdə ki: “Məgər qorxmursunuz?

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

162. Həqiqətən, mən sizin üçün eti­bar edilməli bir elçi­yəm.

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

163. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

164. Mən bunun əvəzinə siz­dən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mü­ka­fa­tım ancaq aləm­lərin Rəbbinə aiddir.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

165. Doğrudanmı siz insan­lar içində ancaq kişilərlə yaxın­lıq edir

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

166. və Rəbbinizin sizin üçün yarat­dığı qadınlarınızı tərk edirsiniz? Siz, hə­qiqətən də, həddi aşan adamlarsı­nız”.

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

167. Onlar dedilər: “Ey Lut! Əgər təb­liğatına son qoyma­san, müt­ləq qovu­lan­lardan ola­caqsan!”

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

168. O dedi: “Mən sizin əməl­lərinizə nifrət edənlərdənəm.

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

169. Ey Rəbbim! Məni və ailəmi on­ların tutduqları işdən xilas et!”

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

170. Biz onu və onun bütün ailəsini xilas etdik.

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

171. Geridə qalanlar arasın­dakı yaşlı qadından başqa.

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ

172. Sonra da o birilərini yerli-dibli yox etdik.

ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

173. Biz onların üstünə daş­lardan ya­ğış yağdırdıq. Qorxu­dulan­ların yağışı nə yaman imiş!

ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

174. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət var­dır. Lakin onların ək­səriyyəti yenə iman gətirmədi.

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

175. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rətlidir, Rəhmlidir.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

176. Əykə əhli də elçiləri təkzib etdi.

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ

177. O zaman ki, Şueyb on­lara dedi: “Məgər qorxmur­sunuz?

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

178. Şübhəsiz ki, mən sizin üçün eti­bar etməli olduğunuz bir elçiyəm.

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

179. Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

180. Mən bunun əvəzinə siz­dən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim müka­fa­tım ancaq aləm­lərin Rəbbinə aiddir.

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

181. Ölçüyə tam riayət edin və əksik ölçənlərdən olmayın.

ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

182. Düz tərəzi ilə çəkin.

ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ

183. İnsanların əşyalarını əksik ver­məyin və yer üzündə fəsad yaya­raq pis işlər gör­məyin.

ﰏﰐﰑﰒﰓﰔﰕﰖ ﰗﰘ

184. Sizi və əvvəlki nəsilləri Yara­dan­dan qorxun!”

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

185. Onlar dedilər: “Sən yal­nız və yal­nız sehrlənmişlər­dənsən.

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

186. Sən də bizim kimi ancaq bir in­sansan. Biz səni yalançılardan biri he­sab edirik.

ﭝﭞﭟ ﭠﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

187. Əgər, doğru danışan­lardan­san­sa, göyün bir parça­sını üstümüzə en­dir”.

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ

188. Şueyb dedi: “Rəbbim sizin nələr etdiyinizi daha yaxşı bilir”.

ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ

189. Onlar isə onu yalançı saydılar və buna görə də köl­gəli günün əzabı on­la­rı yaxa­ladı. Həqiqətən, o, böyük bir gü­nün əzabı idi.

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

190. Şübhəsiz ki, bunda bir ibrət var­dır. Lakin onların ək­səriyyəti yenə iman gətirmədi.

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

191. Həqiqətən, sənin Rəb­bin Qüd­rət­lidir, Rəhmlidir.

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

192. Şübhəsiz ki, bu, aləm­lə­rin Rəb­bindən nazil edil­mişdir.

ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

193. Onu sadiq Ruh (Cəb­rail) endir­di –

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

194. sənin qəlbinə ki, xəbər­dar edən­lərdən olasan.

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

195. Bu Quran açıq-aydın ərəb di­lin­də nazil edildi.

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

196. Şübhəsiz ki, o, keçmiş üm­mət­lə­rin kitablarında da xa­tırlanır.

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

197. Məgər İsrail oğulların­dan olan alimlərin onu bilmə­ləri bunlar üçün bir dəlil de­yilmi?

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ

198. Əgər Biz onu ərəb ol­mayan­lar­dan birinə nazil et­səydik,

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

199. və o, bunu onlara oxu­saydı, ye­nə də ona iman gətir­məzdilər.

ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

200. Biz küfrü günahkarların qəlbinə belə salarıq.

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

201. Onlar üzücü əzabı gör­məyə­nə­dək ona inanmazlar.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

202. O əzab onlara özləri də hiss et­mədən qəflətən gələcəkdir.

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

203. Onlar deyəcəklər: “Bizə möhlət veriləcəkmi?”

ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

204. Yenədəmi əzabımızın tez gəl­mə­sini istəyirlər?

ﯽ ﯾ ﯿ

205. Bilirsənmi, əgər onlara illərcə fi­ravanlıq nəsib etsək,

ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

206. sonra vəd olunduqları əzab on­la­ra yetişsə,

ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ

207. onlara nəsib olmuş fi­ra­vanlıq əzabımızı onlardan dəf edə bil­məz.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

208. Biz heç bir kəndi onu xəbərdar edənlər olmadan məhv etmədik.

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ

209. Xəbərdar edənləri də öyüd-nəsihət vermək üçün gön­dərdik. Biz əsla zalım olma­mışıq!

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

210. Quranı şeytanlar endir­mədi.

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

211. Onlar buna layiq deyil­dirlər və bunu bacara da bil­məzlər.

ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

212. Çünki onlar vəhyə qu­laq asmaq­dan kənar edilmiş­dilər.

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

213. Odur ki, Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etmə, yoxsa əzaba düçar edilənlərdən olarsan.

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ

214. Ən yaxın qohumlarını qorxut!

ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

215. Sənə tabe olan mömin­ləri qana­dının altına al (onlara qarşı təvazö­kar ol)!

ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

216. Əgər onlar sənə asi ol­sa­lar, de: “Şüb­həsiz ki, mən sizin etdiyiniz əməl­lərdən uzağam!”

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

217. Qüdrətli və Rəhmli olana tə­vək­kül et!

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

218. O, səni namaza du­ran­da da gö­rür,

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ

219. səcdə edənlər içində hərəkət edəndə də.

ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

220. Həqiqətən də, O, Eşi­dəndir, Bi­ləndir!

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

221. Şeytanların kimə nazil olduq­la­rını sizə xəbər ve­rimmi?

ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ

222. Onlar hər bir yalançıya və gü­nahkara nazil olarlar.

ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

223. Şeytanlar vəhydən eşit­diklərini ka­hinlərə təlqin edir­lər. Halbuki onların əksəriyyəti yalançıdır!

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

224. Şairlərə gəldikdə isə, onlara an­caq azğınlar uyar.

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

225. Məgər görmürsənmi ki, onlar hər vadidə veyl-veyl gə­zir (hər möv­zu­da şer uydurur)

ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ

226. və etmədikləri şeylərə aid söh­bət açırlar?

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ

227. Təkcə iman sahibi olub xeyirxah əməllər edən, Allahı tez-tez yada salan və haqsız­lığa məruz qaldıqdan sonra dini müdafiə edənlərdən başqa. Zalım­lar isə qayıdacaqları yeri mütləq bilə­cəklər.

ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət