Ana səhifə

21. Bizimlə qarşılaşacaqla­rını güman etməyənlər dedilər: "Nə üçün bizə mə­ləklər gön­də­rilmədi? Niyə biz Rəbbi­mizi görmürük?" Onlar özləri haq­qın­da yüksək fikirdə oldular və böyük üs­yankarlıq etdilər


Yüklə 3.79 Mb.
səhifə1/3
tarix25.06.2016
ölçüsü3.79 Mb.
  1   2   3
Surə 25

Cüz 19
الجزء 19

سورة الفرقان 2521. Bizimlə qarşılaşacaqla­rını güman etməyənlər dedilər: “Nə üçün bizə mə­ləklər gön­də­rilmədi? Niyə biz Rəbbi­mizi görmürük?” Onlar özləri haq­qın­da yüksək fikirdə oldular və böyük üs­yankarlıq etdilər.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

22. Məhz mələkləri görə­cək­ləri gün günahkarlara heç bir müj­də olma­ya­caq­dır. Mələklər deyəcəklər: “Cənnətə girmə­yi­niz qadağandır, qadağan!”

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

23. Biz onların etdikləri əməl­lərə bax­dıqdan sonra onları sov­rul­muş toz də­nəciklərinə çevi­rərik.

ﭲﭳ ﭴﭵﭶﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ

24. Həmin gün Cənnət sa­kinlərinin qalacağı yer daha lə­tafətli və istirahət edəcəyi yer daha gözəl olacaqdır.

ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

25. Həmin gün göy buludla par­ça­la­nacaq və mələklər yerə endiriləcək­dir.

ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

26. Həmin gün gerçək hökm vermək ancaq ər-Rəhmana məx­susdur. O, kafir­lər üçün çətin bir gün olacaqdır.

ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

27. Həmin gün zalım kimsə bar­maq­larını dişləyərək deyə­cəkdir: “Kaş ki, mən Peyğəm­bərin yolunu tutub gedəy­dim!

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

28. Vay halıma! Kaş ki, fi­lankəslə dost olmayaydım!

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

29. Çünki Zikr (Quran) mənə çatdıq­dan sonra o, məni ondan uzaqlaşdırdı”. Hə­qiqətən, şeytan insanı tənha qoyub qaçandır.

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ

30. Peyğəmbər: “Ey Rəbbim! Qövmüm bu Quranı tərk etdi!”– deyəcək.

ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ

31. Beləcə, Biz hər peyğəm­bər üçün günahkarlardan bir düşmən etdik. Doğ­ru yolu gös­tərən rəhbər və yardımçı ki­mi Rəbbin sənə yetər.

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ

32. Kafirlər dedilər: “Nə üçün Quran ona bir dəfəlik bütöv nazil olmadı?” Biz onu sənin qəlbini möhkəmləndir­mək üçün tədri­cən nazil etdik və onu ən gö­zəl şəkildə ayəbəayə izah etdik.

ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

33. Onlar sənin yanına gəlib elə bir mə­səl çəkməzlər ki, ona cavab olaraq Biz sə­nə haqqı və ən yaxşı yozumu ver­mə­yək.

ﭑﭒﭓﭔ ﭕﭖﭗ ﭘﭙ

34. Üzüstə sürüklənib Cəhən­nəmə top­lanılacaq kimsələr – məhz onlar yerləri ən pis olan, haqq yoldan ən çox azan kim­sələrdir.

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

35. Həqiqətən, Kitabı Musaya Biz ver­dik və qardaşı Harunu da ona köməkçi etdik.

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ

36. Onlara: “Ayələrimizi ya­lan sa­yan bir tayfanın yanına gedin!”- dedik. Sonra Biz o tayfanı yerli-dibli yox et­dik.

ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

37. Biz Nuh qövmünü elçi­ləri yalan­çı saydıqları zaman suda batırdıq və onları insanlar üçün bir ibrət etdik. Biz za­lım­lar üçün sarsıdıcı bir əzab ha­zır­la­mışıq.

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

38. Biz, Adı, Səmudu, Rəss əhlini və onların arasında olan bir çox nəsilləri də məhv etdik.

ﮉﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

39. Biz onların hamısına mi­sallar çək­dik və onların hamısını büsbütün məhv etdik.

ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

40. Məkkə müşrikləri bəla yağmuru düşüb viran qalmış şəhərin yanından keç­mişdilər. Məgər onlar onu görmə­miş­­di­lər? Xeyr, onlar öldükdən son­ra dirilməyə də inanmırlar.

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

41. Onlar səni gördükdə an­caq sənə lağ edir və deyirlər: “Budurmu Allahın elçi göndər­diyi kəs?

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

42. Əgər biz tanrılarımıza tapın­maq­da səbirli olmasaydıq, az qala o, bizi on­lardan uzaq­laşdıracaqdı”. Onlar əzabı gör­dükləri zaman kimin haqq yol­dan daha çox azdığını anlaya­caqlar.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

43. Nəfsinin istəyini ilahi­ləş­dirən kim­səni gördünmü? Sən ona vəkillikmi edəcəksən?

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

44. Yoxsa elə hesab edirsən ki, onla­rın əksəriyyəti eşidəcək və ya anla­ya­caq? Onlar heyvan kimidirlər, hətta, haqq yoldan onlardan da­ha çox uzaq­laş­­mışlar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

45. Məgər Rəbbinin kölgəni necə uzat­dığını görmürsənmi? Əgər O, istə­səydi, onu hərəkət­siz halda saxlayardı. Sonra Biz günəşi onun bələdçisi etdik.

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

46. Sonra o kölgəni yavaş-yavaş Özü­müzə tərəf çəkdik.

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ

47. Sizin üçün gecəni örtük, yuxunu rahatlıq, gündüzü də canlanma vaxtı edən Odur.

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

48. Küləkləri Öz mərhəməti önündə yağışdan qabaq müjdəçi olaraq göndərən Odur. Biz göy­dən tərtəmiz su endirdik ki,

ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

49. onunla ölü bir diyarı can­landıraq, yaratdığımız neçə-neçə heyvanlara və necə-neçə insanlara ondan içirdək.

ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

50. Biz düşünüb ibrət alsın­lar deyə o suyu onların arasında paylaşdırdıq. La­kin insanların çoxu küfrdən başqa bir şey qəbul etmədilər.

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

51. Əgər istəsəydik, hər kəndə qorxu­dan bir peyğəmbər gön­dərərdik.

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

52. Belə olduqda sən kafir­lərə baş əy­mə və onlara qarşı bununla (bu Quran­la) böyük bir cihad et!

ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

53. Birinin suyu dadlı və şi­rin, digə­rininki isə duzlu və acı olan iki dənizi qovuşduraraq aralarında maneə və ke­çilməz sədd qoyan Odur.

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ

54. Sudan insan yaradan, ona qan qo­humları və sonradan qo­hum olanları bəxş edən Odur. Rəbbin hər şeyə Qadir­dir.

ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ

55. Onlar Allahı qoyub öz­lə­rinə nə xe­yir, nə də zərər verə bilməyənlərə si­ta­yiş edir­lər. Kafir öz Rəbbinə qarşı şey­tana köməkçidir.

ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

56. Biz səni ancaq müjdə verən və xəbərdarlıq edən kimi göndərdik.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

57. De: “Mən bunun əvəzinə sizdən heç bir mükafat istəmi­rəm. Təkcə onu is­təyirəm ki, insanlar Rəbbinə tərəf apa­ran bir yol tutsunlar”.

ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ

58. Ölməz, əbə­di Yaşayana təvəkkül et və Onu həmd-səna ilə tərif­lə. Onun Öz qularının günahlarından agah ol­ma­sı ki­fayətdir.

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

59. O, göyləri, yeri və on­ların ara­sın­dakıları altı gündə yaratdı, sonra da Ərşə ucaldı. O, ər-Rəhmandır. Bunu bi­lən­dən soruş!

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆﮇ

60. Onlara: “Ər-Rəhmana səcdə edin!”– deyildikdə: “Ər-Rəhman nədir? Məgər bizə əmr etdiyin şeyə səcdə et­məliyik?”– deyərlər. Bu da onların nif­rə­tini artırar.

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

61. Səmada bürclər qoyan və orada günəş və nurlu bir ay yaradan Allah nə qədər xeyir­xahdır.

ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

62. Yada salmaq və şükür etmək is­təyənlər üçün gecə ilə gündüzü bir-bi­rinin ardınca gətirən Odur.

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

63. Ər-Rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar yer üzündə təvazökar­lıqla gə­zər, cahillər onlara xoşagəlməz bir söz de­dikdə: “Sa­lam!”- deyərlər.

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

64. Onlar gecələrini Rəbbi üçün səc­dədə və qiyamda keçi­rərlər.

ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

65. Onlar deyərlər: “Ey Rəb­bimiz! Cə­hənnəm əzabını biz­dən uzaq elə. Doğ­rusu, onun əzabı həmişəlikdir.

ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ

66. Həqiqətən, o, nə pis məskən, ne­cə də pis iqamət­gahdır!”

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ

67. Onlar mallarını xərclə­dikdə nə is­rafçılıq, nə də xə­sis­lik edər, bunların arasında orta bir yol tutarlar.

ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ

68. Onlar Allahla yanaşı başqa tan­rıya yalvarmaz, Alla­hın haram etdiyi cana haqsız yerə qıymaz və zina etməz­lər. Bunu edən kimsə cəzalandı­rılar.

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

69. Qiyamət günü onun əzabı qat-qat artırılar və onun içində zəlil olub əbədi qalar.

ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ

70. Ancaq tövbə edib iman gətirən və saleh əməllər edən­lərdən başqa. Allah onların pis əməllərini yaxşı əməllərlə əvəz edər. Allah Bağış­layandır, Rəhm­­lidir!

ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ

71. Kim tövbə edib yaxşı iş görərsə, o, doğrudan da Allaha tərəf qayıtmış olar.

ﮄﮅ ﮆ ﮇﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ

72. Onlar yalandan şahidlik etməz, lağlağı məclisinə rast gəldikdə oradan ləyaqətlə ötüb keçərlər.

ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ

73. Onlara Rəbbinin ayələri xatır­lan­dı­ğı zaman o ayələrə qarşı kar və kor ki­mi davran­mazlar.

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

74. Onlar deyərlər: “Ey Rəb­bimiz! Bi­zə gözümüzün aydın­lığı olan zövcələr və övladlar bəxş et və bizi müttə­qi­lə­rə imam et!”

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

75. Onlar səbir etdiklərinə görə (Cən­nətdə olan) otaqla mü­kafatlandırılacaq, orada xeyir-dua ilə, salamla qarşılana­caqlar.

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ

76. Onlar orada əbədi qala­caqlar. O, nə gözəl məskən, necə də gözəl iqa­mət­gahdır!

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

77. De: “Əgər yalvarmağınız olma­saydı, Rəbbim sizə diqqət yetir­məzdi. Siz haqqı yalan saydınız. Ona görə də əzab sizi rahat burax­mayacaqdır!”

ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət