Ana səhifə

17. 5 Opp­ga­ve – Sam­men­hen­g mel­lom del­- og ho­ved­bud­sjet­ter


Yüklə 84.5 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü84.5 Kb.

17.5 Opp­ga­ve – Sam­men­hen­g mel­lom del­- og ho­ved­bud­sjet­ter


Sa­man­hang AS har ut­ar­bei­det del­bud­sjet­ter og likvid­bud­sjett for kom­men­de år (20x4). Et sam­men­drag av dis­se er gjen­gitt ne­den­for. Det er også gjen­gitt an­slått ba­lan­se ved bud­sjett­årets be­gyn­nel­se. Det gjen­står å set­te opp re­sul­tat­bud­sjett og ba­lan­sen ved bud­sjett­årets slutt, en opp­ga­ve som over­la­tes til deg.

Balansen man har anslått 1.1.20x4 finner du øverst på neste side.Del­bud­sjet­te­ne (i sam­men­drag) for 20x4, ser slik ut:
En­hetspris

Kvan­tum

To­tal­be­løp
og enhetskostSalgs­bud­sjett

920,00

30 000 en­he­ter

27 600 000

Pro­duk­sjons­bud­sjett (til­virk­nings­kost)

705,00

28 000 en­he­ter

19 740 000

La­ger- og inn­kjøps­bud­sjet­ter


IB la­ger ma­te­ria­ler i bud­sjett

25,00

51 000 kg

1 275 000

Inn­kjøps­bud­sjett

25,00

308 000 kg

7 700 000

IB la­ger fer­dig­va­rer i bud­sjett

705,00

3 000 en­he­ter

2 115 000

Ma­te­rial­for­bruks­bud­sjett

25,00

280 000 kg

7 000 000

Lønns­kost­nads­bud­sjett di­rek­te lønn

170,00

42 000 ti­mer

7 140 000

Bud­sjett indi­rek­te kost­nader


Va­ri­ab­le in­di­rek­te til­virk­nings­kost­na­der

3 360 000
Fas­te in­di­rek­te til­virk­nings­kost­na­der

2 240 000

5 600 000

Av­skriv­nin­ger (in­klu­dert i fas­te in­di­rek­te til­virk­nings­kost­na­der)

750 000

Bud­sjet­ter­te salgs- og ad­mi­ni­stra­sjons­kost­na­der (fas­te; «0» avskrivninger)

4 480 000

Likvid­bud­sjet­tet for 20x4:

IB kon­tan­ter

600 000
Inn­be­ta­lin­ger fra salg

27 450 000

28 050 000

Be­ta­lin­ger for ma­te­rial­kjøp

7 720 000
Lønns­ut­be­ta­lin­ger

7 100 000
Ut­be­ta­ling for in­di­rek­te til­virk­nings­kost­na­der

4 825 000
Ut­be­ta­ling for salgs- og ad­mi­ni­stra­sjons­kost­na­der

4 540 000
Be­tal­te skat­ter

303 000
Ny­in­ves­te­rin­ger i ma­ski­ner

3 000 000
Ut­byt­te ut­be­talt

600 000

–28 088 000

Be­talt av­drag lang­sik­tig gjeld

300 000
Ned­be­talt kort­sik­tig lån

200 000
Nye kort­sik­ti­ge lån

700 000
Nye lang­sik­ti­ge lån

2 000 000

+2 200 000

UB kon­tan­ter
2 162 000

An­slått ba­lan­se 1.1.20x4:

Byg­nin­ger, ma­ski­ner osv.

9 000 000

Ak­sje­ka­pi­tal

6 000 000

Tom­ter

1 100 000

An­nen egen­ka­pi­tal

1 818 364

Sum an­leggs­mid­ler

10 100 000

Sum egen­ka­pi­tal

7 818 364Lang­sik­tig gjeld

5 000 000Kort­sik­tig bank­lån

2 000 000

Ma­te­ri­al­la­ger

1 275 000

Le­ve­ran­dør­gjeld

663 636

Fer­dig­va­re­la­ger

2 115 000

Skat­ter

303 000

Kun­de­ford­rin­ger

2 660 000

An­nen gjeld og tids­av­grens­n.

365 000

Kon­tan­ter

600 000

Av­satt ut­byt­te

600 000

Sum om­løps­mid­ler

6 650 000

Sum kort­sik­tig gjeld

3 931 636

Sum ei­en­de­ler

16 750 000

Sum egen­ka­pi­tal og gjeld

16 750 000

  1. På det­te grunn­la­get skal du set­te opp re­sul­tat­bud­sjet­tet for 20x4. Det skal av­set­tes 15 % til ut­byt­te, og skat­ten ut­gjør 28 %. Det for­ut­set­tes at det ikke blir noen end­ring i ut­satt skatt i bud­sjett­året. Tilvirkede va­rer vur­de­res til til­virk­nings­kost, og be­hold­nings­end­ring tilvir-kede va­rer for­ut­set­tes å frem­gå av re­sul­tat­bud­sjet­tet.

Plass til beregninger

Plass til resultatbudsjettet


  1. Sett opp bud­sjet­tert ba­lan­se ved ut­gan­gen av 20x4.

Byg­nin­ger, ma­ski­ner osv.
Ak­sje­ka­pi­tal
Tom­ter
An­nen egen­ka­pi­tal
Sum an­leggs­mid­ler
Sum egen­ka­pi­tal


Lang­sik­tig gjeld


Kort­sik­tig bank­lån
Ma­te­ri­al­la­ger
Le­ve­ran­dør­gjeld
Fer­dig­va­re­la­ger
Skat­ter
Kun­de­ford­rin­ger
Div. gjeld og tids­av­gr. nto.
Kon­tan­ter
Av­satt ut­byt­te
Sum om­løps­mid­ler
Sum kort­sik­tig gjeld
Sum ei­en­de­ler
Sum egen­ka­pi­tal og gjeld
Plass til be­reg­nin­ger i for­bin­del­se med opp­set­tet av ba­lan­sen 31.12.20x4:


  1. Hvor­dan kon­trol­le­rer man at det er over­ens­stem­mel­se mel­lom likvidbudsjettet og den bud­sjet­ter­te ba­lan­sen?  1. Hvor stor er selv­fi­nan­sie­rings­ev­nen (cash flow) iføl­ge bud­sjet­tet?


  1. Når vil selv­fi­nan­sie­rings­ev­nen fal­le sam­men med end­rin­gen i kon­tan­ter og and­re kon­tant­ekvi­va­len­ter?


  1. Be­drif­ten reg­ner med nes­ten 20 % vekst i sal­get fra 20x3 til 20x4. Hvor­dan ut­vik­ler ar­beids­ka­pi­ta­len seg i lø­pet av bud­sjett­året?  1. Hvil­ke til­tak kan man set­te inn for å bed­re ar­beids­ka­pi­tal­si­tua­sjo­nen i virk­som­he­ten?


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət