Ana səhifə

14 Kasım 2010, Sayı: 27759 Ulaştırma Bakanlığı


Yüklə 52 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü52 Kb.
14 Kasım 2010, Sayı: 27759

Ulaştırma Bakanlığı (Denizlik Müsteşarlığı)’ndan:

 

DENİZ ALACAKLARINA İLİŞKİN GEMİLERİN SİGORTALANDIRILMASIVE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

 

MADDE 1 − (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemilerin deniz alacaklarına ilişkin sigortalandırılması ile ilgili yükümlülükler ve denetimlere yönelik usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2 − (1) Bu Yönetmelik, 300 GT ve üzerindeki Türk Bayrağı taşıyan gemiler ile bayrağına bakılmaksızın Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya bu liman tesislerinden ayrılan gemileri kapsar.

 

(2) Bu Yönetmelik; savaş gemilerini, yardımcı savaş gemilerini veya ticari maksatlı olmayan ve kamu hizmeti için kullanılan devlete ait veya devlet tarafından işletilen gemileri kapsamaz. 

Dayanak

 

MADDE 3 − (1) Bu Yönetmelik, 14/4/1341 tarihli ve 618 sayılı Limanlar Kanunu, 10/671946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanun ile 10/8/1993 tarihli ve 491 sayılı Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 − (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Deniz alacakları: 1976 Konvansiyonunun 2 nci maddesinde belirtilen "Sınırlamaya tabi alacaklar" ile 3 üncü maddesinde belirtilen "Sınırlamadan hariç bırakılmış olan alacaklar”ı, 

b) Donatan: Gemi sicilinde geminin adlarına kayıtlı olduğu şahıs veya şahısları; gemi, sicilde kayıtlı değilse geminin mülkiyetine sahip bulunan şahıs veya şahısları; gemi, bir devletin mülkiyetinde olup da bu devlette donatan veya gemi işletme müteahhidi olarak müseccel bulunan bir şirket tarafından işletilmekte ise bu şirketi,

 

c) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun denizde kürekten başka aletle yola çıkabilen her aracı, 

ç) Gemi acentesi: Yaptıkları anlaşmalarla gemi sahibi, kaptan, işleten veya gemi kiralayanın nam ve hesabına hareket eden ve üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı bunların haklarını koruyan, anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getiren ve karşılığında ücret alan kişi veya kuruluşu,

 

d) GT: Grostonu, 

e) Koruma ve tazmin sigortası: İndirimli ya da indirimsiz sigortayı; uluslararası P&I (Protection and indemnity) kulüpleri tarafından gemilere sağlanan geçerli tazminat sigortası üe diğer geçerli sigorta biçimleri ve benzer koruma şartları sunan mali güvenceyi,

 

f) Liman başkanlığı: Denizcilik Müsteşarlığı bağlısı liman başkanlıklarını, 

g) Liman tesisi: Bir geminin yükünün veya yolcularının yüklenmesi, tahliyesi veya geminin onarımı ve demirlemesi için kullanılan herhangi bir liman tesisini, terminali, yüzer terminali, tersane ve gemi tamir alanı veya dış liman ya da bir geminin uğrak yapabileceği herhangi bir yeri,

 

ğ) Müsteşarlık: Denizcilik Müsteşarlığını, 

h) 1976 Konvansiyonu: 4/6/1980 tarihli ve 17007 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 19/11/1976 Tarihli Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Milletlerarası Sözleşmeyi,

 

ı) 1996 Protokolü: 13/3/2010 tarihli ve 27520 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü, 

ifade eder.

 

Deniz alacaklarına ilişkin sigorta

 

MADDE 5 − (1) Türk Bayrağı taşıyan gemiler, donatanları tarafından deniz alacaklarına karşı bir koruma ve tazmin sigortası ile sigortalandırılır.

 

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki liman tesislerine gelen tüm gemilerin, deniz alacaklarına karşı geçerli bir koruma ve tazmin sigortasına sahip olmaları zorunludur. 

(3) Birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen koruma ve tazmin sigortası, 1976 Konvansiyonu ve 1996 Protokolü çerçevesinde sınırlandırmaya bağlı olarak deniz alacaklarını kapsar. Her bir olay başına herhangi bir gemi için sigorta miktarı, 1976 Konvansiyonunun 1996 Protokolünde belirlenen şekilde sorumluluğun sınırlandırılması için karşılık gelen azami miktara eşit olur.

 

Bildirim

 

MADDE 6 − (1) Türk deniz yetki alanında bulunan liman tesislerine gelen veya Türk karasuları dâhilinde bir yükleme, boşaltma veya demirleme yerine gelen gemiler, Türk karasularına girişten önce poliçelerinin bir suretini Türkiye'de mukim bir gemi acentesi vasıtasıyla gidecekleri veya geçecekleri en yakın liman başkanlığına talep halinde ulaştırır.

 

(2) Liman tesisleri sınırlan içerisinde, herhangi bir sebepten dolayı sigorta poliçesi battal olmuş gemilere, donatanları tarafından bu Yönetmeliğin hükümleri gereğince yeniden koruma ve tazmin sigortası yaptırılır ve liman tesisinden ayrılmadan ve Türk karasularını terk etmeden önce poliçelerinin bir suretinin Türkiye'de mukim bir gemi acentesi vasıtasıyla en yakın liman başkanlıklarına talep halinde ulaştırılması sağlanır. 

(3) Bu maddede belirtilen bildirim zorunluluğuna uymayan gemilere, liman başkanlıklarınca yanaşma/demirleme ordinosu ve yola elverişlilik belgesi verilmez.

 

Denetim ve uygunluk

 

MADDE 7 − (1) Deniz alacaklarına karşı yaptırılan koruma ve tazmin sigortasına ait poliçenin gemide bulundurulması zorunludur.

 

(2) Liman tesislerinde bulunan gemilerde, bu sigorta poliçesinin gemide taşındığı ve geçerli olduğu liman başkanlıkları tarafından her zaman kontrol edilebilir. 

(3) Sigorta poliçesinin gemide bulundurulmadığı hallerde, liman başkanlığı tarafından gemiye liman tesisinden uzaklaştırma emri verilir. Bu durumda, Müsteşarlık ve ilgili bayrak devleti haberdar edilir. Ayrıca bu geminin, donatanı tarafından sigorta poliçesinin aslı ibraz edilene kadar liman tesislerine girme talebi kabul edilmez.

 

Cezai hükümler

 

MADDE 8 − (1) 6 ncı maddenin ikinci fıkrasının ihlali ile üçüncü fıkrası ve 7 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki hallerde, Limanlar Kanununun 2 nci ve 11 inci maddelerine dayanılarak ilgili liman başkanlığı tarafından gemiye cezai müeyyide uygulanır.

 

Diğer hükümler

 

MADDE 9 − (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. 

(2) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanması, ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmelerde öngörülen diğer ceza ve tedbirlerin uygulanmasına engel değildir. 

Yürürlük

MADDE 10 − (1) Bu Yönetmelik 1/7/ 2011 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 − (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Denizcilik Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət