Ana səhifə

[13UY00 ] [masaj uygulayicisi] seviye [3] revizyon no: mesleki yeterliLİk kurumu ankara, 2013


Yüklə 383.5 Kb.
səhifə1/3
tarix26.06.2016
ölçüsü383.5 Kb.
  1   2   3
ULUSAL YETERLİLİK

[13UY00..-3]

[MASAJ UYGULAYICISI]

SEVİYE [3]

REVİZYON NO:

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

Ankara, 2013

ÖNSÖZ
Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Ulusal Yeterliliği 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu ile anılan Kanun uyarınca çıkartılan “Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği” hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Yeterlilik taslağı, 29.12.2011 tarihinde imzalan işbirliği protokolü ile görevlendirilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) tarafından hazırlanmıştır. Hazırlanan taslak hakkında sektördeki ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınmış ve görüşler değerlendirilerek taslak üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Nihai taslak MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi tarafından incelenip değerlendirildikten ve Komitenin uygun görüşü alındıktan sonra, MYK Yönetim Kurulunun …/…/2011 tarih ve …. sayılı kararı ile onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesine (UYÇ) yerleştirilmesine karar verilmiştir.
Yeterliliğin hazırlanması, görüş bildirilmesi, incelenmesi ve doğrulanmasında katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşlara görüş ve katkıları için teşekkür eder, yararlanabilecek tüm tarafların bilgisine sunarız.
Mesleki Yeterlilik Kurumu

GİRİŞ
Ulusal yeterliliğin hazırlanmasında, sektör komitelerinde incelenmesinde ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe konulmasında temel ölçütler Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliğinde belirlenmiştir.
Ulusal yeterlilikler aşağıdaki unsurları içermektedir;

a)Yeterliliğin adı ve seviyesi,

b)Yeterliliğin amacı,

c)Yeterliliğe kaynak teşkil eden meslek standardı, meslek standardı birimleri/görevleri veya yeterlilik birimleri,

ç)Yeterlilik sınavına giriş için aranan şartlar,

d)Yeterlilik birimleri bazında öğrenme çıktıları ve başarım ölçütleri,

e)Yeterliliğin kazanılmasında uygulanacak ölçme, değerlendirme ve değerlendirici ölçütleri

f)Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi, yenilenme şartları, belge sahibinin gözetimine ilişkin şartlar,

g)Yeterliliği geliştiren kurum/kuruluş ve doğrulayan Sektör Komitesi.
Ulusal yeterlilikler ulusal meslek standartları ve/veya uluslararası meslek standartları esas alınarak oluşturulur.
Ulusal yeterlilikler;


 • Örgün ve yaygın eğitim ve öğretim kurumları,

 • Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları,

 • Kuruma yetkilendirme ön başvurusunda bulunmuş kuruluşlar,

 • Ulusal meslek standardı hazırlamış kuruluşlar,

 • Meslek kuruluşları ile bunların müşterek çalışmasıyla oluşturulur.

13UY00..-3 MASAJ UYGULAYICISI ULUSAL YETERLİLİĞİ

1

YETERLİLİĞİN ADI

MASAJ UYGULAYICISI

2

REFERANS KODU

13UY00..-3

3

SEVİYE

3

4

ULUSLARARASI SINIFLANDIRMADAKİ YERİ

ISCO 08: 5142 (Güzellik uzmanları ve ilgili çalışanlar)

5

TÜR

-

6

KREDİ DEĞERİ

-

7

A)YAYIN TARİHİ

-

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

8

AMAÇ

Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

Bu çalışma; aynı zamanda eğitim ile sınav ve belgelendirme kuruluşları için referans niteliğindedir.9

YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

11UMS0178-3 Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

10

YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

-

11

YETERLİLİĞİN YAPISI

11-a) Zorunlu Birimler

A1: İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

A2: İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

A3: Kalite ve Müşteri İlişkileri

A4: Temel Sağlık ve Malzeme Bilgisi

A5: Masaj Hazırlıkları

A6: Masaj Uygulamaları11-b) Seçmeli Birimler

A7: Spor Masajı Uygulamaları


11-c) Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri ve İlave Öğrenme Çıktıları

Alternatifler:

Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin belgelendirilmesinde, adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından ve başvurduğu belge türü ile ilgili seçmeli yeterlilik biriminden başarılı olması gerekmektedir. Zorunlu yeterlilik birimleri ile adayın seçebileceği birime göre gruplandırılma alternatifleri aşağıdaki şekildedir:


Alternatif 1: A1, A2, A3, A4, A5, A6

Alternatif 2: A1, A2, A3, A4, A5, A6 ve A7
Belgelendirme:

Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin belgelendirilmesinde adayın; • Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-1 ile ilgili birimlerden,

 • Spor Masajı Uygulayıcısı (Seviye 3) Yeterlilik Belgesine hak kazanabilmesi için Alternatif-2 ile ilgili birimlerden,

başarılı olması gerekir. Alternatif-1’ e göre Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) Yeterlilik Belgesini alan bireyler, Alternatif-2 için başvurduğu zaman, belge geçerlilik süresi içinde ve mesleğin ulusal yeterliliğinde herhangi bir değişiklik olmadığı müddetçe, Alternatif-1 için belirlenmiş olan zorunlu yeterlilik birimlerindeki başarısı geçerli kabul edilip sınavdan muaf tutularak Alternatif-2 için belirlenen farklı yeterlilik biriminden sınava alınırlar.
İlave Öğrenmeler:

 • Turizm sektörüne dâhil işletmelerde çalışan masaj uygulayıcısı elemanların ilgili yabancı dil(ler)i işlevsel seviyede kullanabilmesi işletmelerce gerekli bulunmaktadır.

 • Spor Masaj Uygulamacısının, ilkyardım bilgi ve becerisine sahip olması ve mesleği spor müsabakaları ve diğer performans alanlarında icra edebilmesi kapsamında, bedensel güç ve kondisyonunun yeterli seviyede olması, ilgili işletmelerce talep edilen bir özelliktir.

12

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Teorik Değerlendirme:

Yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesi ayrı veya birlikte düzenlenen yazılı sınavla yapılır. Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleği yeterlilik birimlerinin teorik değerlendirmesinde, yeterlilik birimlerinde belirtilen soru sayısı ve sürede, çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak şekilde düzenlenmiş soruların yer aldığı ölçme aracı/araçları kullanılır.


Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinin teorik değerlendirmesinden başarılı olamayan aday, başarılı oluncaya kadar, performans değerlendirmesine alınmaz.
Performans Değerlendirmesi:

Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3) mesleğinde yeterliliklerini belgelendirmek için başvuran adayın performans değerlendirilmesine yönelik sınav gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş çalışma ortamında gerçekleştirilir. Performansa dayalı sorular, süreci ve sonucu ölçmeye yönelik uygulamalar, ölçüte göre kritik koşulları içeren formatlarda olabilir. Yeterlilik biriminin gerektirdiği öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerini karşılayacak puanları, çıktıları ve/veya işlem basamakları, süreleri (gereken durumda) ve kritik edimleri tanımlanmış ve birimlerde belirtilen performansa göre düzenlenmiş kontrol listeleri üzerinde gözlem, değerlendirme ve puanlama kayıtları tutulur.


Adayların performans sınavı sırasında iş kıyafeti ve donanımları kullanmaları sağlanır. Performans sınavında mesleğin emniyet ve etik kurallarına uymayan adaylar, sınava devam edemezler.
Adayın performans sınavları denek üzerinde gerçekleştirilir. Sınav ve belgelendirme merkezi adaya denek sağlama konusunda yasal kurallara uygun, yansız ve objektif koşulları sağlayacak bir prosedür tanımlayacaktır.
Genel Koşullar:

Teorik ve performans sınavlarında yeterlilikler, birimlerde tanımlanan öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine yönelik geliştirilmiş soru bankaları kullanılarak değerlendirilir. Ölçme araçlarında soruların zorluk dereceleri mesleğin seviyesine göre belirlenir.


Yeterliliğin bazı birim/bölümlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birim/bölümlerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birim/bölümlerinden son 1 yıl içerisinde başarılı olunması gerekmektedir.


13

BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren beş (5) yıldır.

14

GÖZETİM SIKLIĞI

Aday, belge geçerlilik süresi içinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından en az bir kez gözetime tabi tutulur.

15

BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇME-
DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ


Geçerlilik süresi dolan belgelerin yenilenmesi için, belgelendirme yapan kuruluşun gözetim sürecindeki doğrudan gözetim veya performans değerlendirme sonuçlarına göre belge sahibi, belge geçerlilik süresi dâhilinde meslekte iki (2) yıldan fazla ara vermeden çalıştıysa ve yapılan gözetim veya performans değerlendirmesi sonuçları başarılı bulunuyorsa, bir defaya mahsus olmak üzere belge doğrudan yenilenir. İkinci beş yılın sonunda belge yenileme sınavı ile belgesi yenilenir.

Belge geçerlilik süresi içinde fiilen iki (2) yıldan fazla mesleğe ara veren ve/veya yapılan gözetim veya performans değerlendirmesi sonuçları başarılı olarak beyan edilmeyen belge sahibine, belge geçerlik süresi sonunda yeniden mesleki belgelendirme sınavları uygulanarak belgesi yenilenir.Belge sahibinin, belge geçerlilik süresi içinde, mesleki faaliyetleri kapsamında yüz kızartıcı bir cürümden dolayı doğrudan kusurlu olduğu, mahkemelerce verilmiş ve kesinleşmiş kararla sabit görülmesi durumunda, belge süresi sonunda, yenileme için doğrudan mesleki yeterlilik sınavı yapılır.

16

YETERLİLİĞİ GELİŞTİREN KURULUŞ(LAR)

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

17

YETERLİLİĞİ DOĞRULAYAN SEKTÖR KOMİTESİ

MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

18

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ VE SAYISI

13UY00..-3/A1 İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ÇEVRE KORUMA YETERLİLİK BİRİMİ

1

YETERLİLİK BİRİMİ ADI

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma

2

REFERANS KODU

13UY00..-3/A1

3

SEVİYE

3

4

KREDİ DEĞERİ

-

5

A)YAYIN TARİHİ

-

B)REVİZYON NO

00

C)REVİZYON TARİHİ

-

6

YETERLİLİK BİRİMİNE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDARDI

11UMS0178-3 Masaj Uygulayıcısı (Seviye 3)Ulusal Meslek Standardı

7

ÖĞRENME ÇIKTILARI

Öğrenme Çıktısı 1: Çalışma sahasında ve görev sürecinde İSG önlemlerini alır.

Başarım Ölçütleri:

  1. Masaj süreçlerinde ve çalışma alanlarındaki iş, insan, malzeme, ekipman, vb. kaynaklı olası İSG risklerini ve önlemleri açıklar.

  2. Masaj süreçlerinde ve çalışma alanlarında İSG önlemlerini alır.


Öğrenme Çıktısı 2: Kişisel hijyen ve bakım işlemlerini gerçekleştirir.

Başarım Ölçütleri:

  1. Masaj süreçlerinde ve çalışma alanlarında, mevzuat hükümlerine ve işlemlere uygun forma kullanır.

  2. Masaj süreçlerinde kişisel bakım, hijyen ve sağlık kurallarını uygular.

  3. Yasal mevzuatına uygun olarak periyodik sağlık kontrollerinin içeriği ve işlevini açıklar.


Öğrenme Çıktısı 3: Çalışma sahasında ve iş sürecinde çevre koruma önlemlerini alır.

Başarım Ölçütleri

  1. İş süreçlerinde oluşması olası çevre güvenliği riskleri ve uygun önlemleri açıklar.

  2. İş süreçlerinde atık kontrolü ve bertarafına yönelik uygulamalar ve nedenini açıklar.
8

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 a) Teorik Sınav

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma yeterlilik biriminde teorik değerlendirme; çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde olacak ve ilgili başarım ölçütlerini (T1) kapsayacak şekilde düzenlenmiş asgari beş (5) soruluk yazılı sınavla yapılır. Ölçme aracında soruların değerleri zorluk dereceleri bilişsel düzeye göre belirlenir. Her soru için asgari bir (1) dakika süre tanınır. Yanlış cevaplardan puan indirimi yapılmaz. Bu birimin teorik sınavından yeterlilik almak için aday, asgari % 70 başarı göstermelidir.

8 b) Performansa Dayalı Sınav

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma yeterlilik biriminde adayların performans sınavı, gerçek veya gerçeğine uygun olarak düzenlenmiş iş ortamında, öğrenme çıktıları ve başarım ölçütlerine dair tanımlanmış davranışları gözlemlenerek süreci ve sonucu ölçmeye yönelik (P1) geliştirilmiş “uygulama kontrol listesi” ile yapılır. Bu birimin performans sınavından yeterlilik almak için aday, kontrol listesinde belirlenen kritik edimlerin tamamından yeterli olmak koşuluyla, asgari % 70 başarı göstermelidir.


8 c) Ölçme ve Değerlendirmeye İlişkin Diğer Koşullar

-

9

YETERLİLİK BİRİMİNİ GELİŞTİREN
KURUM/KURULUŞ(LAR)


Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)

10

YETERLİLİK BİRİMİNİ DOĞRULAYAN
SEKTÖR KOMİTESİ


MYK Toplumsal ve Kişisel Hizmetler Sektör Komitesi

11

MYK YÖNETİM KURULU ONAY TARİHİ ve
SAYISI
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət