Ana səhifə

13 Ohniska napětí ve světě na přelomu 19. a 20. stol., vytváření mocensko-politických bloků Mezinárodní vztahy v předvečer světové války


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə4/6
tarix26.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3   4   5   6

VÝCHODNÍ PAKT (Východní Locarno) – 1934


- uzavřen mezi SSSR (M. Litvinov) a Francií (L. Barthou) – fr. min. zahranič, iniciátor

= garanční pakt kolektivní bezpečnosti v Evropě (proti možné agresi Německa), má garantovat své hranice na

východě (nepodařilo se to ve 20. letech v Locarnu).

- měly být podepsány 3 smlouvy, podepsána jen část (smlouva mezi Fr. a SSSR o vzájemné pomoci)

- vyvolal nesouhlas Německa (omezení německých výbojů), ale i USA, VB, Polska a dalších států (kvůli vlivu

SSSR).


- konec jednání o paktu – 19.9 v Marseille

- spáchán atentát na L. Barthoua


SPOJENECKÁ SMLOUVA MEZI ČSR A Francií1924 – měla se stát hlavní smluvní základnou

bezpečnosti ČSRSPOJENECKÁ smlouva mezi SSSR a ČSR – podepsala jí v roce 1935 čs. vláda Jana Malypetra (je vázána na

spojeneckou smlouvu mezi SSSR a Francií )


Ve 30. letech: nestabilita ve společnosti (i politická) --- šance na prosazení militaristických a diktátorských

režimů


USA – politika izolacionismu (odklon od zasahování do evropských záležitostí) – nevstoupily do Spol. národů

VB – politika užší spolupráce zemí v rámci impéria

- 1930 – Westminsterský statut (umožňuje parlamentům zemí impéria anulovat rozhodnutí britského

parlamentu) --- zlepšení atmosféry v britském impériu

FR – myšlenka spolupráce evropských zemí

Německo – usiluje o vytvoření Německo-Rakouské unie – nepodařilo se to


Anšlus Rakouska:

- Engelber Dolfus – rakouský kancléř (od roku 1932), křesťanský sociál, jeho vláda postupně odbourala

demokracii (rozpustil parlament, zničil strany, ponechána jen fašistická vlastenecká fronta)X rakouští nacisté (vyznavači Hitlerova režimu) – cíl: spojit se s Německem

- 1934 – rakouští nacisté se pokusili o puč, E. Dolfus je zavražděn, ale puč se celkově zhroutil --- vyvolalo to

negativní ohlas ve světě (Německo popřelo účast na tomto puči).

Jsou důkazy o tom, že Dolfus byl politicky spojen s Mussolinim (po Dolfusově zavraždění soustředil k

Brenelskému průsmyku 3 divize = hrozba pro Německo)

= připojení Rakouska k Německu – první plán dobyvačné politiky Adolfa Hitlera

(Zdůrazňoval, že jde především o sjednocení všech Němců v jednom státě).

- Donutil křesťansko-sociálního kancléře Schuschnigga k demisi a poté podpořil jmenování nového kancléře,

pronacistického politika – Seyss Inquart (na německý pokyn požádal o vyslání německých jednotek do

Rakouska)

- 12. března 1938 obsadila německá armáda bez odporu celé Rakousko (to se stalo součástí Německé říše jako

její Východní marka – Ostmark).

- vyvolal ve světě pouze formální diplomatické protesty. Část Rakušanů jej nadšeně přivítala, většina však

reagovala rezignovaně
První ohnisko válečného konfliktu – na Dálném východě:

- JAPONSKO zahájilo otevřenou agresi proti Číně – v září 1931 obsadilo Mukden a v severovýchodních

čínských provinciích zřídilo loutkový stát Mandžukuo (Mandžusko) pod japonskou nadvládou – do čela:

poslední čínský císař Pchu-i --- začíná nevyhlášená čínsko- japonská válka (trvala s přestávkami až do 1945)

- Japonsko už od konce 20. let – sílí tendence připravit se na otevřenou válku proti Číně a USA, do vedení

státu se postavili exponenti z vojenských kruhů, obsazení Mandžuska tuto politiku jen posílilo.

- koncem ledna 1932 – zahájen japonský útok na Šanghaj - byl neúspěšný

- odpor Číňanů a armády Kuomintangu přinutil Japonsko, aby vojenské akce proti Číně přřerušili

- 1933 – Jap. vystoupilo ze Společnosti národů poté co mezinárodní společenství neuznalo Mandžukuo- červenec 1937 – nové tažení proti Číně – japonská vojska postupují z Mandžukua na jih

do konce 1938 – Japonci dobyli rozsáhlá území kolem čínského pobřeží (získali hl. průmyslová a obchodní

centra)


- Japonská agrese způsobila, že Kuomintang se „spojil“ s čínskými komunisty a obě armády zahájily společný

boj proti japonské nadvládě za osvobození Číny


- SOVĚTSKO-JAPONSKÝ konflikt: Japonci se rozhodli změnit hranice ve svůj prospěch v oblasti

sovětského Přímoří a Dálného východu.

- Na poč. srpna 1938 zaútočili v oblasti jezera Chasan na sovětské pohraniční jednotky. --- útok byl odražen

- konec května až polovina září 1939 – u řeky Chalchyn-golu blízko hranice Mongolské lidové republiky a

Mandžuska – další konflikt. Mongolsko považoval SSSR za součást své zájmové sféry (mají smluvní

závazky) – vyslal své jednotky --- situace se na čas stabilizovala
- ITALSKÝ ÚTOK proti Etiopii (Habeš) – Itálii chtě rozšířit své koloniální državy v Africe.

5. října 1935 napadla Habeš ze dvou stran – ze severu (z kolonie Eritrea) a z jihu (ze Somálska). O dva dny

později byla Itálie označena Společností národů za agresora. Byly přijaty proti Itálii sankce (byly

nedostatečné, hlavně v hospodářské oblasti – nedotýkaly se dávek strategických surovin, hl. nafty). Účinnost

sankcí zmařila francouzsko-italská dohoda (za britského zprostředkování) --- Itálie bezelstně pokračovala

ve válce proti bezbranné zemi.

Hrdinný odpor Habešanů a jejich císaře Haile SelassiePoč. října 1936 – Itálie obsadila hl. m. Habeše- Addis Abebu

SOVĚTSKO-NĚMECKÝ PAKT O NEÚTOČENÍ


- Stalin nechtěl dopustit vyšachování SSSR ze světové a evropské politiky, obával se, že by SSSR musela válčit

na dvou frontách (+ japonský tlak na jeho hranice na Dálném východě). Dospěl k názoru, že Hitlerův útok na

Polsko je neodvratný, využil nerozhodnosti VB a Francie, nechal ztroskotat vzájemná jednání a

23. srpna 1939 uzavřel s Německem (dosud úhlavním nepřítelem) pakt o neútočení - Hitler se tak rozhodl,

protože potřeboval čas k odzbrojení a zajištění míru na Východě, aby mohl nejdříve uskutečnit své tažení na

Západě.

- světová veřejnost jím byla rozhořčena, aniž by tušila o tajných dodatcích (Německo a SSSR si podle nichrozdělily zájmové sféry vlivu v Polsku a v Pobaltí. Na základě dohod došlo i k sovětské okupaci pobaltských

republik, Besarábie a Bukoviny v roce 1940)


Vznik bloku fašistických států + AGRESIVNÍ POLITIKA NĚMECKA:

- byl výsledkem zahraniční politiky Hitlerovi třetí říše (nacistické Německo se prakticky po 30. 1. 1933 postavilo

do čela států – chtějí nové uspořádání světa i za cenu války)

- Německo, Itálie, Japonsko, postupně i Maďarsko a Bulharsko- březen 1935 – Německo zavedlo všeobecnou brannou povinnost (porušení versaillských i locarnských

dohod)


- 1936 – německá armáda obsadila demilitarizované pásmo v Porýní

- agresivní politiku uplatnilo Německo i při sárském plebiscitu (Sársko se jím přihlásilo k německé říši)

- od července 1936 – začalo podporovat vzbouřence ve Španělsku --- sblížení Německa a Itálie (Mussolini)

25. 10. 1936 – podepsán německo-italský protokol o koordinaci politických akcí --- 1. akce: vyslání vojens.

jednotek do Šp. (toto vměšování do španěls. záležitostí = povaha otevřené agrese)

- 25.11.1936 – Pakt proti Kominterně = smlouva mezi Japonskem a Německem, kolem něho se vytváříblok fašistických států – k paktu přistoupila Itálie, později

Maďarsko, Mandžukuo a frankistické Španělsko

Rozhodující spojnice bloku fašistických států se stala „OSA“ – Berlín – Řím - Tokio

12) 2. světová válka – Východní fronta
Sovětsko-německý pakt o neútočení(pakt Ribbentrop-Molotov):

- březen až srpen 1939 – jednání mezi Francií, Velkou Británií a SSSR – podepsány spojenecké dohody, které

tyto země poskytly záruky zemím ohroženým fašismem – skončilo to neúspěšně

- 23.8. 1939 – SSSR přijal německou nabídku na uzavření paktu o neútočení --- rozčarování veřejnosti.

Pakt byl podepsán na 10 let, počítal perspektivně i se spoluprácí do budoucna,. Země se zavázaly, že se

vzájemně nenapadnou a nespolčí se se silou, která by ohrozila 2. zemi.

- ministři zahraničí: Molotov (SSSR) + Ribbentrop (Něm.) – podepsáno v přátelské atmosféře

- až na Norimberském procesu vyšla najevo existence Tajných dohod – Německo a SSSR si rozdělily sféry

vlivu. --- Pro SSSR – Lotyšsko, Finsko, Estonsko, Litva, část Polska, obl. Bezarábie (Rumunsko)

- 22.6. 1941 – Pakt přestal mít účinnost – Německo napadlo SSSR – Stalin do poslední chvíle nevěřil, že to

Německo udělá. SSSR nebyl absolutně připraven – bylo vydáno dezorientující prohlášení („Nikdo

se nesmí připravovat na obranu před německým útokem“) – přestože byli varováni, smrt deseti

tisíců lidí


Sovětsko-Finská válka (tzv. zimní válka) – 30.11.1939 až 12.3.1940

- 1932 – Finsko podepsalo se SSSR pakt o neútočení- Podle tajných dodatků Paktu Molotov-Ribbentrop a pozdější dohody ze září 1939 se Finsko ocitlo v sovětské

zájmové – Finská vláda odmítla sovětské požadavky na uzavření nerovnoprávné smlouvy (zahrnuje

vybudování sovětských vojenských a námořních základen ve Finsku a odstoupení území na Karelské šíji a

Rybářském poloostrově).

- Stalin se rozhodl řešit situaci silou a 30.11. 1939 zahájila Rudá armáda bez vypovězení války útok na Finsko

- Sovětský letecký nálet na Helsinky + útok Rudé armády na Karelské šíji (ztroskotal na opevněních

Mannerheimovy linie = opevněná linie na finsko-sovětských hranicích na Karelské šíji tvořená pásmem

119 betonových bunkrů, polních opevnění a překážek v délce 100 km).

- konec prosince – zač.ledna 1940 – bitva u Suomussalmi – finské jednotky zahájily protiofenzívu a zničily

jednu sovětskou střeleckou divizi

- 1.2. 1940 – Sovětský svaz zahájil nový útok (pod vedením generála Timošenka) na Mannerheimovu linii –

i tentokrát jsou sovětské jednotky odraženy.

- 12.3. 1940 – sovětská vojska zdolala 3. útokem (část jednotek obešla finské opevnění po ledě zamrzlého

Finského zálivu) a obsadila město Vyborg (Viipuri)

- Finská delegace podepsala v Moskvě mírovou smlouvu (Finsko odstoupilo SSSR Karelskou šíji

(z tohoto území poté vznikla nová svazová republika) s Vyborgem a pronajalo mu na 30 let poloostrov

Hankö – byla zde zřízena sovětská námořní základna), území na severu, Rybářský poloostrov).

- Ukázalo se, že sovětská armáda je ve velmi špatném stavu (Hitler se domnívá, že proto bude útok na SSSR

snadný). Během války užívala finská strana partyzánský boj, často si pomáhali lyžemi (mají zkušenosti s

prostředím), ale mají mnohem méně vojáků.

- Společnost národů označila SSSR za agresora – SSSR je vyloučen ze Společnosti národů

- Západní velmoci – hl. Francie a Anglie dodávají zbraně a dobrovolníky (dlouho se rozhodovali = bezcenná

pomoc) na pomoc Finsku
Východní fronta:

- SSSR využívá Paktu o neútočení s Německem --- posouvá si hranice na západ (Estonsko, Lotyšsko, Litva,Bezarábie, Polsko, Finsko – SSSR je přiměl k uzavření spojeneckých smluv, poté jejich území zabral a

přičlenil jako svazové republiky) – z Bezarábie --- stává se Moldávie

- léto 1940 - SSSR ale hranice na západu nemá opevněné.

- prosinec 1940 – Hitlerův zájem se přesouvá na SSSR, podepisuje plán útoku na SSSR = Barbarossacíl útoku: rychlou bleskovou válkou SSSR vojensky vyřadit, chce jeho bohaté suroviny

(využil by je na válku s Anglií), ideologický boj proti bolševismu (komunismu)

- Stalin měl dobré informace o tom, že Německo se chystá porušit smlouvu o neútočení, ale neučinil nic na

obranu země. Informace měl od Churchila, anglických diplomatů a i od své světské výzvědné služby.

- německá vojska se stahují k hranicím a německá letadla přelétávají přes sovětské hranice, ale v Moskvě je

vydáno prohlášení (= zákaz jakýchkoli opatření proti německému útoku, aby to Německo nepovažovalo za

provokaci a pak opravdu neporušilo pakt) – díky Stalinovi tak přišlo o život mnoho civilního i vojenského

obyvatelstva.

- konec 30. let – obětí Stalinových represí se stali výborní důstojníci a velitelé a v této chvíli SSSR má nové

velitele s minimálními zkušenostmi

- 22.6. 1941 – v ranních hodinách Německo zaútočilo na široké frontě (od Severního ledového oceánu až po

Černé moře).

- 3 základní směry německého útoku : 1) směr na Moskvu – rozhodující útok

2) směr na Leningrad (sever) – pokud ho získají, budou mít přístup

k Baltu a možnou pomoc Finska

3) na jih, hl. na kavkazská naftová pole

- Spolu s Německem útočí proti SSSR i Itálie, Rumunsko, Maďarsko, Slovensko, Finsko a dobrovolníci zeŠpanělska.

- útok je z počátku velmi úspěšný, daří se jim bleskový postup (během 1 dne zničili 1200 sovětských letadel)

- operace Modrá liška – na přístav Murmansk (úplně na severu, jediný nezamrzající přístav v této oblasti) –

jediný neúspěšný německý útok, Rudá armáda přístav ubránila (velitel sovětských jednotek maršálGolovkov neuposlechl Stalinova prohlášení z Moskvy a učinil opatření proti možnému útoku Němců)
- Němci rychle a úspěšně postupují – blokáda Leningradu, obsazují Kyjev, Charkov, Oděsu, Kursk, Krym atd. - až v prosinci 1941 – Němci se musí stáhnout, jdou do obrany (po neúspěšném útoku na Moskvu). Sovětská

armáda zahajuje protiofenzívu – má jen psychologický efekt.

Význam: zastavení německé bleskové války

BITVA O LENINGRAD:

- Německý velitel Wilhelm Ritter von Leeb X za SSSR – F.I . Kuzněcov (SZ fronta k Leningradu)

- Marakjan M. Popov (S fronta)

- Němci - dobré vybavení, tanky X SSSR – špatné vybavení, mnoho vojáků

- Leningrad (Petrohrad --- Sankt Petěrburg --- Leningrad) – má lidubranu (až 160 tisíc lidí)

- červen-červenec 1941 – začíná boj o Leningrad

- Němci mají pomoc Finů (tankový sbor ze S), Leningrad je obklíčen – zmenšení fronty, 21.8. 1941 Němci přišli

do Čudova a odřízli Leningradu možnost spojení železnicí s ostatním světem. Stalin se příliš o Leningrad

nezajímá, obavy má o Moskvu, poslal na pomoc gen.Žukova

- Němci se pokouší Leningrad vyhladovět, potřebují vojska pro útok na Moskvu, část vojska se tam stahuje

Leningrad hladoví, část potravin přichází tajně přes zamrzlé Ladožské jezero --- hladem zemřelo 800. tis. lidí

- Hitler stáhl většinu jednotek k Moskvě ale až 18.1. 1943 je obnoveno spojení s Leningradem.


- 19.9. 1941 – Hitler dobyl Kyjev – vzniká odpor

- 2.10. 1941 – Hitler nařídil ofenzívu na celé šíři fronty, hl. cíl: Moskva

- 30. 9. 1941 – začíná útok na Moskvu – kódový název útoku = Tajfun

- Mitte = seskupení armád proti Moskvě, velí mu Němec Fedor von Bock

- za Moskvu – gen. Timošenko, později se z Leningradu stahuje i gen. Žukov

- v Moskvě je vyhlášen stav obležení, je evakuována. Němci se snaží o dvoustranný obchvat – neúspěšně

- 4.12. 1941 – pokus Němců o čelní průlom – neúspěšně, Rusové svoje hl. město ubránili, Němci přechází

do obrany, o Moskvu přestávají bojovat

- ( 7.12. útok Japonců na Pearl Harbour, 8.12. USA vstupují do války)

- 8.12. 1941 – Hitler nařídil, aby německé jednotky přešli do obrany na celé šíři fronty

- Sovětská protiofenzíva. Cíl: zničit zbylá vojska okolo Moskvy (jsou úspěšní) a osvobodit Leningrad (neúspěch)

- porážka Němců u Moskvy ukázala, že nejsou neporazitelní, zvedlo se sebevědomí Rudé armády


- Hitler se nechce vzdát – plánuje letní ofenzívu na Jih (Kavkaz, Stallingrad)

Předehra: boje u Charkova (Rudá armáda se snaží ho získat zpět – neúspěch) a na Krymu

- 16.5. – kromě Sevastopolu je Krym celý zabrán Němci

- 28.6. 1942 – Němci zahajují letní ofenzívu – 2 části: 1) severní skupina – na Kavkaz (chtějí naftová pole)

- 8.8. – obsadili 1. naftové pole 2) jižnější skupina – na Stallingrad- 8.8.BITVA O STALLINGRAD:

- Hitler poslal Rudé armádě v oblasti Volhy na pomoc 6. polní armádu pod vedením Friedricha Pauluse

- 16.7. 1942 – boj s předsunutými jednotkami Rudé armády na řece Čir (před Stallingradem)

- tvrdý odpr Rudé armády, povolány na pomoc německé tankové sbory z jihu

- 23.8. 1942 – německá vojska pronikají severně ke Stallingradu , konec srpna – pronikají i jižním směrem- Na bojích kolem Stallingradu se účastní hlavně Maďarské, italské a Rumunské jednotky

- Stallingrad je bombardován německým letectvem (velení: Göring)

- 25.8. – ve Stallingradu vyhlášen stav obležení, občané města statečně pomáhají Rudé armádě

- 13.9. – začal boj na území města (velení ve městě: ruský gen. Jeremenko)

- Němci – nedostatek potravin, zima až –30stupňů --- Göring slíbil letecké dodávky, ale je jich málo

- Hitlerova vláda oznámila, že Stallingrad už je dobyt. konec září 1942 – Němci obsadili jih města -- odpor Rusů

- Vrchní sovětské velení – plánuje obklíčení německé armády, shromážděno 7 armád kolem města, Sověti

schválně útočí ve střední a severní části fronty (aby tak odvedli německou pozornost od Stallingradu) ---

Němci se domnívají, že Rusové připravují protiofenzívu ve střední části fronty --- Ofenzíva rudé armády

okolo Stallingradu zničila nepřipravené Němce

- Hitler ví, že je zle, ale z prestižních důvodů nedovolí polní armádě, aby se stáhla (sleduje to celý svět), ze

západu poslal armádní sbory Ericha von Mansteina

- 12.2. 1943 začala osvobozovací operace – neúspěšně- Stallingrad je obklíčen Rudou armádou, Hitler nepovolil ústup, Rudá armáda začala obklíčení zužovat,

6. armádu stlačila a rozdělila na 2 části – 1. skupina se vzdala 31.1. 1943- 2. skupina se vzdala 2.2. 1943 (Paulus je povýšen na polního maršála,

Hitler se domnívá, že spáchá sebevraždu – neučinil tak, nechal se zatknout s celým důstojnickým

sborem – pro Hitlera je to nejvyšší ostuda německé cti

- Rudá armáda zahájila všeobecnou ofenzívu od Leningradu po Kavkaz (v šíři celé fronty)


BITVA U KURSKA:

- krycí název: Citadella, = největší tanková bitva 2. světové války,1.7. 1943 – Hitler vydal rozkaz k počátku

Kurské operace (Němci musí připravit operaci na malém území, nemají už sílu na akci na celé frontě)

- Rusové mají zprávy o tom, že se něco chystá, rozhodli se k otevřenému boji (chtějí je zavřít do obrany a

zlikvidovat tanky). 5.7. 1943 – začíná útok

- Němci chtějí Kurský výběžek a pak útok na sever a jih, 7.7. povolává Rudá armáda posily a uzavřela se do

obrany – 12.7. Rusové zahajují protiútok – začíná největší tanková bitva v dějinách – u Prochorovky – až

do 15.7. 1943 – před koncem bitvy Hitler ukončuje operaci Citadella (skončila neúspěchem)
Konec 2. světové války na východní frontě:

- Rudá armáda postupuje z východu, po osvobození SSSR – do Polska – ofenzíva Rudé a. se zastavila na Visle

- 1.8. 1944 – propuklo ve Varšavě povstání (aniž bylo předem konzultováno s vedením Rudé armády) pod

vedením Tadeusze Bór-Komorowski (stál v čele utvořené zemské armády – je napojena na

emigrační polskou vládu v Londýně) – to se nelíbilo Komunistům – ve Varšavě vytvořili lidovouarmádu.

Vrcholný orgán Komunistů na osvobozeném území – Polský výbor Národního osvobození (prosovětská

orientace). Stalin odmítl, aby Rudá armáda osvobodila Varšavu (Povstání připravila prolondýnská skupina a

tím odsunula Polský výbor na 2. kolej) a pokračovala dál (záminka: potřebují odpočinek)

- Stalin měl obrovskou roztržku s Churchillem – odmítl spojencům, aby uskutečnili leteckou pomoc Varšavě

- 2.10. povstání ve Varšavě je krvavě potlačeno (200 tisíc obětí), na Hitlerův rozkaz byla Varšava rozbořena

- až v březnu 1945 – Varšava je osvobozena Sovětskými vojsky, poté jsou osvobozovány další oblasti Polska,

pak útok na Berlín – 25.4. 1944 – Berlín obklíčen

- 2.5. 1944 – Berlín padl- duben 1945 – spojenci provedli ofenzívu v Itálii (vylodili se zde, zastavili se u Monte Cassina), partyzáni

popravili Mussoliniho

- konec dubna 1945 – Němci v Itálii kapitulují
J-V Evropa a její osvobozování Rudou armádou:

- srpen 1944 – osvobozeno Rumunsko- Bulharsko – nebylo ve válečném stavu se SSSR, ale podporovalo německou agresi – v září 1944 – SSSR

mu vyhlašuje válku – v říjnu 1944 je podepsáno příměří

- mezitím probíhá Karpatsko-Dukelská operace

- vypuká Slovenské národní povstání

- září 1944 – SSSR překročil jugoslávské hranice po dohodě s představitelem partyzánů Jozip Broz Titem (ten

se dostává do čela poválečné Jugoslávie) – Velký podíl na osvobozování Jugoslávie měli právě

partyzáni

- listopad 1944 – partyzánskými jednotkami osvobozena Albánie

- Maďarsko – okupováno Německem, probíhají zde těžké boje – skočili až v únoru 1945


6) Konference velké trojky a konec 2. světové války:KONFERENCE V TEHERÁNU: (28.11. až 1.12. 1943)

- učastní se jí všichni představitelé Velké trojky (= Stalin+ Roosvelt+ Churchill – dohodli se na spolupráci)

- projednává se plán konečného útoku na Německo v Evropě

- Churchill chce prosadit invazi na Balkáně, ale na žádost Stalina došlo k otevření 2. fronty ve Francii

(společně se dohodli, že invaze začne v květnu 1944 ve Francii) – Stalin slíbil, že v této době podnikne

ofenzívu na východní frontě

- nedospělo se k žádné dohodě v otázce postupu proti poraženému Německu

- nepodařil se ani pokus získat Turecko do protihitlerovské koalice


KONFERENCE V JALTĚ: (4.2. až 11.2. 1945)

- opět konference Velké trojky (Ch +R+ S)

- Stalin zde má největší slovo (v této době nese ruská armáda hlavní tíhu na frontě) – prosadil si jednání o novém

uspořádání Polska (otázka polské vlády a sovětsko-polských hranic)

- Roosevelt (USA):

- otázka Dálného východu a hl. Čína (Roosevelt chce, aby byla 4. mocností ve světě, pod vlivem USA)

- chce dojednat válku s Japonskem (chce aby SSSR pomohla vrátit Čínské území zabraná Japonskem (v čele:

Čang Haj Šek - politický odpůrce Mao-ce-tunga)

- Stalin je ochoten (za ústupky v Bulharsku, Rumunsku a Polsku), souhlasil že 3 měsíce po válce zakročí proti

Japonsku.

- projednávání otázky poválečné Jugoslávie


1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət