Ana səhifə

1. yil biRİNCİ yariyil (GÜZ)


Yüklə 248 Kb.
səhifə2/3
tarix26.06.2016
ölçüsü248 Kb.
1   2   3

SOS 303 Toplumsal Değişme ve Gelişme İncelemeleri (4-0 ) 4 5 AKTS

Sosyolojik açıdan değişme kavramının tanımı verildikten sonra kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, zorla kültürleme, asimilasyon ve sosyo-kültürel bütünleşme gibi sosyo-kültürel değişmeye ilişkin temel kavramlar  üzerinde durularak, söz konusu değişimin oluşum aşamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, klasik ve modern kuramların değişme olgusuna bakış açıları irdelenmektedir.

Kapitalizm, modernlik ve toplum, gelişme yazınının ilk aşaması: etnosentrik evrimcilik, gelişme yazınının ikinci aşaması: modernleştirici gelişme teorisi, bağımlılık okulu, dünya sistemi yaklaşımı, marksist gelişme yazını, azgelişmişlik, eşitlikçi gelişme, temel ihtiyaçlar teorisi, kendi kaynaklarına bağlı gelişme, ekolojik gelişme, kültürel gelişme, gelişme ve kadınının özgürleşmesi, postmodernizm ve gelişme yazını.

Ders Kitabı:


 • Toplumsal Değişme Kuramları, P. R. Appelbaum, , Türkiye İş Bankası Yayını, İstanbul, 1981.

 • Gelişme Yazını Açısından Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

 • Modernliğin Sosyolojisi, Peter Wagner, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

 • Modernliğin Eleştirisi, Alain Touraine, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1995.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Postkapitalist Paradigmalar, İlker Belek, Sorun Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Bireyselleşmiş Toplum, Zygmunt Bauman, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Kapitalist Ötesi Toplum Drucker, Peter F., İnkılap Kitabevi, İstanbul,1992

 • .“Sosyolojinin Laboratuarı Olarak Toplumsal Değişim Olgusu”, Sosyo  Ekonomik Perspektif, Jean Duvıgnaud, Asa Kitabevi, Bursa, 2001.

 • Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, Hüsnü Erkan,  Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine Etkisi Rana Eşkinat,, Anadolu Üni. Yay. No: 1036, Eskişehir, 1998.

 • Tarihin Sonu ve Son İnsan Francıs Fukuyama, Gün Yayıncılık, İstanbul, 1999.Sosyoloji, Anthony Giddens, Ayraç Yayınları, Ankara, 2000.

 • “Medeniyetler Çatışması mı?”, Medeniyetler Çatışması Huntington, S.P, Vadi Yayınları, Ankara, 2001.

 • Social Change and History Nispet, Robert A., London, Oxford University Press,1972.

 • Postmodernizm, Gencay Şaylan, İmge Kitabevi, Ankara,1999.

 • Sosyal ve Kültürel Değişme, Mahmut Tezcan, A.Ü. E.B.F. Yayınları, No:129, Ankara,1985. 

 • Toplumsal Değişme Mahmut Tezcan, Feryal Matbaası, Ankara, 1995.

SOS 304 Kültür Teorileri (4-0 ) 4 5 AKTS

Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramlar (kültürel bütünleşme, millî kültür, küresel kültür, medeniyet, kültürel yayılma, kültürel asimilasyon, kültürel değişme, alt kültür, karşı kültür, akültürasyon, amalgamasyon, kültürel görecelik, kültür taassubu ve etnik gurup.), Kültürlerarası etkileşim, Kültürlerarası geçişgenlik, Kültür ile ilgili temel yaklaşımlar, Kültürel teoriler, Küreselleşme ve Küresel kültür tartışmaları konularını içerir.Ders Kitabı:

 • Kültür Örüntüleri, Ruth Benedict, Öteki Yayınevi, (Çev. Mustafa Topal), Ankara, 1999.

 • İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, Philip K. Bock (Çev. N. Serpil Altuntek) İmge Kitabevi, Ankara, 2001.        

 • Smith Philips, Kültürel Kuram, Babil Yayınları (Çev. Selime Güzelsarı), İstanbul, 2005

 • Bronislaw Malinowski, Bilimsel Bir Kültür Teorisi, Kabalcı Yayınevi, (Çev. Saadet Özkal), İstanbul, 1992.   

 • ROBERTSON, Roland Robertson, Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat. (Çev. Ümit Hüsrev   Yolsal), Ankara, 1999

 • Mümtaz Turhan(Kültür Değişmeleri, Millî Eğitim Basımevi, İstanbul 1969.

 • UYGUR, Nermi.(1996). Kültür Kuramı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

SOS 305 Siyaset ve Toplum (4-0 ) 4 5 AKTS

Siyasetin anlamı, konusu ve nitelikleri, klasik siyaset biliminin doğuşu, yeni siyaset biliminin konusu, siyaset bilimi açısından devlet, devletin kökeni ve doğuş sorunu, siyasal iktidar, siyasal iktidar ve otorite, siyasal iktidar ve egemenlik, egemenlik kavramı, klasik egemenlik kavramını ortaya çıkışı, modern egemenlik anlayışı ve kurucu iktidar, siyasal iktidarın meşruluk temeli, meşruluk tipolojileri, sosyal tabakalaşma ve siyasal iktidar, elitler ve kitleler, siyasal partiler, siyasal partiler tipolojisi, parti sistemleri ve partilerin işlevleri, siyasal katılım ve siyasal kültür, siyasal sistemler ve kamuoyu, baskı grupları, demokrasi ve sosyal devlet.Ders Kitabı:

 • Siyasal Rejimler, Maurice Duverge, çev. Teoman Tunçdoğan, Sosyal Yayınlar, Ankara, 1986.

 • Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi-3-Yakın Çağ, Mete Tunçay, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2008.

 • Siyasal Düşünceler Tarihi, Alaeddin Şenel, V Yayınları, Ankara, 1990.

 • Siyasal Sosyoloji, Ali Yaşar Sarıbay, Der Yayınları, İstanbul, 1998.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Siyasetin Sosyolojisi, Nur vergin, Bağlam Yayınları, İstanbul, 2003.

 • Siyasi Partiler, Maurice Duverger, Bilgi Yayınevi, İstanbul, 1974.

 • Türkiye’de Siyasi Partiler, Zafer Tarık Tunaya, Arba Yayınları, İstanbul, 1952.

 • Güçlü Demokrasi-Yeni Bir Çağ İçin Katılımcı Siyaset, çev.Mehmet Beşikçi, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Siyasallığın İcadı, Ulrich Beck, çev.Nihat Ülner, İletişim Yayınları, İstanbul, 1999.

 • Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori, Anthony Giddens, çev. T. Birkan, Metis Yayınları, İstanbul, 1996.

 • Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce, der. Ayşe Öncü, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002.

SOS 306 Türkiye’de Sosyoloji (4-0 ) 4 5 AKTS

Türkiye'de sosyolojinin gelişimi, Batı sosyolojisi ile ilişkisi ve sonuçları, modern bilimlerin Türkiye'ye girişi ve sosyoloji, Batı sosyolojisinin Türk sosyolojisindeki etkileri: ekoller, Türkiye'de sosyolojinin konumu ve işlevi, sosyolojinin kurumsallaşmasına ilişkin politika ve uygulamalar, Türk sosyolojisinin temel sorunları, Türk sosyolojisinde temel araştırma konuları, aktarmacılık-özgünlük tartışması, Türk sosyolojisinin gelişiminde geçmişten günümüze katkısı olan düşünce adamları ve sosyologların; eserleri ve sosyolojiye ilişkin görüşleri temelinde değerlendirilmesi.Ders Kitabı:

 • 75. Yılında Türkiye'de Sosyoloji, yay. haz. İsmail Coşkun, Bağlam Yayıncılık, İstanbul, 1991.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Türk Sosyoloji Tarihine Bir Katkı, Yasin Aktay, Küre Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Türk Sosyologları ve Eserleri 1- Temel Tartışmalar, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010.

 • Türk Sosyologları ve Eserleri 2- Genel Eğilimler ve Kurumsallaşma, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2010.

SOS 307 Sosyal Bilimlerde İstatistik I (3-2 ) 4 5 AKTS

Örnekleme ve örnekleme dağılımları, aralık tahmini, güven aralığı, nicel analiz teknikleri: parametrik teknikler, non-parametrik teknikler, ilişkileri incelemeye yönelik analiz teknikleri: ki-kare, korelasyon analizi, regresyon analizi, faktör analizi. SPSS programında veri tanımlamalarının yapılması, frekans dağılımları, iki ya da daha fazla değişkene ilişkin frekans dağılımlarının alınması, sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi uygulamaları.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Elif Kuş, Anı Yayınları, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, Detay yayıncılık, Ankara, 2004.

 • Temel İstatistik 2, Metin ÇAKICI, Adil OGUZHAN, Tuncer ÖZDİL, Özal Matbaası, İstanbul, 2000.

 • Veri analizleri el kitabı, SPSS uygulamaları, Şener Büyüköztürk, Pegem yayınları, Ankara, 2004.

SOS 308 Sosyal Bilimlerde İstatistik II (3-2 ) 4 5 AKTS

Örnekleme ve örnekleme dağılımları, aralık tahmini, güven aralığı, nicel analiz teknikleri: parametrik teknikler, non-parametrik teknikler, ilişkileri incelemeye yönelik analiz teknikleri: ki-kare, korelasyon analizi, regresyon analizi, faktör analizi. SPSS programında veri tanımlamalarının yapılması, frekans dağılımları, iki ya da daha fazla değişkene ilişkin frekans dağılımlarının alınması, sosyal bilimlerde bilgisayar destekli nitel veri analizi uygulamaları.Ders Kitabı:

 • Sosyal Bilimlerde Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi, Elif Kuş, Anı Yayınları, Ankara, 2007.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yahşi Yazıcıoğlu, Samiye Erdoğan, Detay yayıncılık, Ankara, 2004.

 • Temel İstatistik 2, Metin ÇAKICI, Adil OGUZHAN, Tuncer ÖZDİL, Özal Matbaası, İstanbul, 2000.

 • Veri analizleri el kitabı, SPSS uygulamaları, Şener Büyüköztürk, Pegem yayınları, Ankara, 2004.

SSP 900 Sosyal Sorumluluk Projesi (1-2) 2 3 AKTS

Sosyal sorumluluğun önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.SOS 401 Çağdaş Sosyoloji Teorileri I (3-0 ) 3 6 AKTS

Pozitivizmin eleştirisi: sosyal eylem kavramı, anlama ve sosyal bilimler, Simmel ve toplumlaşma kavramı, anlama ve yöntem sorunu: Weber, ideal tipler ve sosyal eylem, din ve sosyal eylem: kapitalizm ve Protestan etiği, rasyonelliğin mantığı, sosyal eylem ve sosyal sistem: Pareto, gündelik yaşamın sosyolojisi, eylem teorisi ve benlik kavramı: Parsons'ın ilk dönemi ve sonraki dönemi, psikanaliz ve benlik, Mead ve sembolik etkileşimcilik, insan ve anlam: Blumer, fenomenoloji, Husserl ve Schutz, sosyal eylem ve etkileşimcilik: etnometodoloji, Garfinkel, yapısalcılık, çatışma kuramları: Coser ve Dahrendorf, gerçekliğin sosyal inşası: Berger ve Luckmann.Ders Kitabı:

 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Margaret M. Poloma, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Tom Bottomore ve Robert Nisbet, V Yayınları, Ankara, 1990.

 • Sosyolojik Düşüncenin Tarihi, Alan Swingewood, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Raymond Aron, Bilgi Yayınevi, çev. K. Alemdar, Ankara, 1989.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.

 • Bilim Olarak Sosyal Teori, Russel Keat ve John Urry, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.

 • Aydınlanma Çağı, Norman Hampson, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.

 • Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 1996.

 • Aydınlanma Düşüncesi, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Jürgen Habermas, Kabalcı Yayınevi, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, 1998.

 • Bir İmkan Olarak Modernite, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyolojik Metodun Kuralları, Emile Durkheim, Sosyal Yayınları, çev. E. Aytekin, İstanbul, 1986.

 • Durkheim Sosyolojisi, Nurettin Şazi Kösemihal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1971.

 • Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Max Weber, İmge Kitabevi, çev. Özer Ozankaya, Ankara, 1995.

 • Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, Hil Yayınları, çev. Z. Aruoba, İstanbul, 1997.

SOS 402 Çağdaş Sosyoloji Teorileri II (3-0 ) 3 6 AKTS

Pozitivizmin eleştirisi: sosyal eylem kavramı, anlama ve sosyal bilimler, Simmel ve toplumlaşma kavramı, anlama ve yöntem sorunu: Weber, ideal tipler ve sosyal eylem, din ve sosyal eylem: kapitalizm ve Protestan etiği, rasyonelliğin mantığı, sosyal eylem ve sosyal sistem: Pareto, gündelik yaşamın sosyolojisi, eylem teorisi ve benlik kavramı: Parsons'ın ilk dönemi ve sonraki dönemi, psikanaliz ve benlik, Mead ve sembolik etkileşimcilik, insan ve anlam: Blumer, fenomenoloji, Husserl ve Schutz, sosyal eylem ve etkileşimcilik: etnometodoloji, Garfinkel, yapısalcılık, çatışma kuramları: Coser ve Dahrendorf, gerçekliğin sosyal inşası: Berger ve Luckmann.Ders Kitabı:

 • Çağdaş Sosyoloji Kuramları, Margaret M. Poloma, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1993.


Yardımcı Ders Kitapları:

 • Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Tom Bottomore ve Robert Nisbet, V Yayınları, Ankara, 1990.

 • Sosyolojik Düşüncenin Tarihi, Alan Swingewood, Bilim ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2001.

 • Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Raymond Aron, Bilgi Yayınevi, çev. K. Alemdar, Ankara, 1989.

 • Sosyoloji Notları, Nilgün Çelebi, Anı yayıncılık, Ankara, 2007.

 • Bilim Olarak Sosyal Teori, Russel Keat ve John Urry, İmge Kitabevi, Ankara, 1994.

 • Aydınlanma Çağı, Norman Hampson, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1991.

 • Felsefe ve Doğa Bilimleri, Doğan Özlem, İnkılap Kitabevi, 1996.

 • Aydınlanma Düşüncesi, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Jürgen Habermas, Kabalcı Yayınevi, çev. Mustafa Tüzel, İstanbul, 1998.

 • Bir İmkan Olarak Modernite, Ahmet Çiğdem, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

 • Sosyolojik Metodun Kuralları, Emile Durkheim, Sosyal Yayınları, çev. E. Aytekin, İstanbul, 1986.

 • Durkheim Sosyolojisi, Nurettin Şazi Kösemihal, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1971.

 • Toplumsal ve Ekonomik Örgütlenme Kuramı, Max Weber, İmge Kitabevi, çev. Özer Ozankaya, Ankara, 1995.

 • Protestan Ahlakı ve Kapitalizmin Ruhu, Max Weber, Hil Yayınları, çev. Z. Aruoba, İstanbul, 1997.

SOS 403 Bitirme Projesi I (2-2 ) 3 8 AKTS

Proje Hazırlığı aşamasında geliştirdiği ve Mezuniyet Çalışması I aşamasında uyguladığı araştırma projesi kapsamında derlediği verilere dayalı olarak çalışmasının ampirik ve kuramsal sonuçlarını ve daha ileri araştırma için önerilerini yazılı bir rapor halinde danışmanına sunar. 


Kaynaklar:
Araştırma konusuna bağlı olarak danışman tarafından önerilecek kaynaklar ve öğrencinin kendisinin oluşturduğu bibliyografya.

SOS 404 Bitirme Projesi II (2-2 ) 3 8 AKTS

Proje Hazırlığı aşamasında geliştirdiği ve Mezuniyet Çalışması I aşamasında uyguladığı araştırma projesi kapsamında derlediği verilere dayalı olarak çalışmasının ampirik ve kuramsal sonuçlarını ve daha ileri araştırma için önerilerini yazılı bir rapor halinde danışmanına sunar. 


Kaynaklar:
Araştırma konusuna bağlı olarak danışman tarafından önerilecek kaynaklar ve öğrencinin kendisinin oluşturduğu bibliyografya.

SEÇMELİ DERSLER

SOS 311 Endüstri Sosyolojisi (2-0 ) 2 3 AKTS

Emek araçlarındaki değişim ve teknolojik gelişme, üretim yapısınaki değişim, emeğin ilkel örgütlenme biçimleri, makineleşme, emeğin örgütlenişindeki bilimsel dönem: Taylorizm, emeğin örgütlenişinde ikinci bilimsel aşama: Fordizm, emek ve teknolojinin örgütlenmesinde son aşama: esneklik, esnek uzmanlaşma, emekgücünün sektörel dağılımındaki değişim, emek gücünün feminizasyonu, emekgücünün yaş yapısındaki değişiklik, kapitalist organizasyon yapısı, sınıf yapısındaki değişiklik, postkapitalist paradigmada sınıf ve sınıf savaşımı, yeni orta sınıf, yeni toplumsal hareketler, postkapitalist toplumsal formasyon, postkapitalist paradigma ve teknolojik determinizm, postfordizm, marxist kuram, sanayi ötesi toplum, ikinci sanayi bölünme kuramı, enformasyon toplumu, post-fordist toplum modeli, disorganize kapitalizm. .Ders Kitabı:

 • Sanayileşmenin Kültür Temelleri, John U. Nef, çev. Erol Güngör, Milli Eğitim Basımevi,İstanbul, 1970.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Postkapitalist Paradigmalar, İlker Belek, Sorun Yayınları, İstanbul, 1997.

 • İktisadi Aklın Eleştirisi, Andre Gorz, çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1995.

 • Gelişme Yazını Açısından Modernizm, Kapitalizm ve Azgelişmişlik, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1996.

 • Postmodernliğin Durumu, David Harvey, çev. Sungur Savran, Metis Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Bireyselleşmiş Toplum, Zygmunt Bauman, çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

SOS 312 Çevre İncelemeleri (2-0 ) 2 3 AKTS

Toplum ve çevre ilişkisi, insan-doğa ilişkisinde temel kavramlar, Türkiye’de çevre hareketi, dünyada ve Türkiye’de çevre sorunlarının gelişimi, güncel çevre sorunları, çevre ve çevre sorunlarının temel kavramları: çevre hakkı, ekolojik denge, çeşitlilik, geri döndürme, çevreci akımlar ve yaklaşımlar: ütopik sosyalistler, insan merkezli çevre yaklaşımı, bahçe kentler yaklaşımı, bırakınız yapsınlarcı çevre yaklaşımı, çevre kalkınma İlişkileri, çevre politikası, Türkiye'de çevre yönetimi ve örgütlenmesi, sivil toplum örgütleri, uluslararası örgütlenmeler.Ders Kitabı:

 • Çevre Bilimleri, Hasan Ertürk, Ekin Basım Yayın, Bursa, 2009.

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Çevre Sorunları, Turgut Gündüz, Gazi Kitapevi, Ankara

 • Çevre Politikası, Ruşen Keleş, Can Hamamcı, Aykut Çoban, İmge Kitabevi, Ankara, 2009.

 • Çevre, Kalkınma ve Etik, İhsan Keleş, Hatice Metin, Hatice Özkan Sancak, Alter Yayıncılık, 2005.

SOS 313 Turizm Sosyolojisi (2-0 ) 2 3 AKTS

Turizm ile ilgili temel kavramları, tarihsel süreç içerisinde turizmin gelişmesini, turizm çeşitlerini, turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini, endüstri ihtilali ve turizm olayı arasındaki ilişkiyi, turizmin sosyal ve ekonomik yapı üzerine etkilerini, turizm olgusunun Türkiye tarihi içerisindeki yerini,  Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir.Ders Kitabı:

Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri, Mehmet Özdemir, Ankara, 1992Yardımcı Ders Kitapları:

 • Turizm Sektöründe Türk Kültüründen Etkin ve Etkili Bir Biçimde Yararlanılması Gerekliliği, Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri, Tülay Er, Ankara, 2001

 • Kültür Bakanlığı Yayınları, ss.51-59 Kozak, Nazmi; M. Akoğlan.(1994).

 • Genel Turizm, İlkeler-Kavramlar, Nazmi Kozak, M Akdoğan, Anatolia Yayıncılık. Ankara 1994

 • Turizme Fiske Taşları, Mehmet Özdemir, Rekmay ltd.Şt, Ankara, 1998

 • Turizm, Turizm olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, Öcal Usta, Sümbül Basımevi, İstanbul, 1998  

 • Turizm, Usta, Öcal, Altın Kitaplar, İstanbul, 1998

SOS 314 Örgütsel Davranış ve İnsan Kaynakları (2-0 ) 2 3 AKTS

Örgütsel davranış gelişiminde yaklaşımlar ve teknikler, davranışa ve insana yönelik müdahale yöntemleri, duyarlılık eğitimi ve değişmeye karşı direnç, statik ve dinamik örgütsel gelişim, örgütsel gelişmede karar verme ölçütleri, örgütsel davranış gelişiminde iletişim örnekleri, sorun çözme teknikleri, oyun teorisi, güç alanı analizleri, yaratıcı drama, kalite çemberleri ve beyin fırtınası, örgütsel davranış gelişimi teknik ve süreçlerinin değerlendirilmesi, örgütsel davranışın sosyolojik, psikolojik ve antropolojik boyutları, klasik-neo-klasik ve modern kuramlarda örgütsel davranış ve motivasyon, örgütsel stres ve kaynakları, örgütlerde güç ilişkileri, örgütlerde çatışma ve çözüm yolları, örgütsel davranışın sosyolojik analizi, insan kaynakları kavramı ve gelişimi, insan kaynaklarının günümüzdeki önemi ve uygulama alanları, planlama, işe alma süreci, iş analizleri, oryantasyon, performans, ücretlendirme, kariyer, iş hukuku, sosyal süreçlerle insan kaynakları ilişkisi.Ders Kitabı:

 • İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler: Örgütsel Açıdan, Mustafa Akdağ, Literatürk Yayınevi, 2010.

 • Örgütsel Davranış, Enver Özkalp, Eskişehir, 2001.

 • Örgüt Sosyolojisi, Ayşe Öncü, İstanbul, 1982.

 • 21. yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi, Sibel Gök, Beta Basım Yayın, 2006.

Yardımcı Ders Kitapları:

 • Yönetim Sosyolojisi, Ömer Bozkurt, TODAİE, 1976.

 • Çalışma Yaşamında İnsan Kaynakları Yönetimi, Neslihan Okakın, Beta Basım Yayın, 2009.

İnsan Kaynakları Yönetimi ve İnsan Kaynaklarının Stratejik Planlaması, Burhan Aykaç, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 1999.

SOS 315 Tüketim Sosyolojisi (2-0 ) 2 3 AKTS

Tüketim kavramının tarihsel kökenleri incelenerek, tüketimin günümüz toplumlarında değişen yeni anlamlarının ve öneminin üzerinde durarak, yeni kültürel değerlerin yaratılmasında ve yaygınlaştırılmasında etkide bulunan tüketim kavramının derinlemesine irdelenmesi amaçlanmaktadır.Ders Kitabı:

 • Yaşam Tarzları, David Chaney, Dost Kitapevi, Ankara 1999

Yardımcı Ders Kiastpları:

 • Tüketim Sosyolojisi, Cengiz Yanıklar, Birey Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Tüketim Sosyolojisi, Abdülkadir Zorlu, Glocal Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Tüketimin Antropolojisi, Baron Isherwood, Mary Douglas, Dost Kitapevi, Ankara, 1999

 • Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Hüseyin Köse, Ayraç Yayınları, Ankara, 2010.

 • Postmodern Pazarlama, Yavuz Odabaşı MediaCat Yayınları, İstanbul, 2006.

 • Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, Mike Featherstone, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Tüketim Kültürü Yetinen Toplumdan Tüketen topluma, Yavuz Odabaşı, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.

 • Jean Baudrillard, Tüketim Toplumu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1997.

SOS 316 İletişim, Kültür ve Medya (2-0 ) 2 3 AKTS

İletişim araştırmaları: kökenleri ve gelişmesi, kitle iletişim araçları ve iletişim kuramı, söz edimi, okuryazarlık, kitle iletişiminin özellikleri, kültür endüstrileri, eleştirel teori ve kültür, ideoloji ve medya çalışmaları, feminist teoriler ve medya çalışmaları, kültür ve ideolojik etki, Frankfurt Okulu ve kültür analizi, söylem ve medya, medya ve demokrasi, iletişim ve modernlik, enformasyon toplumu ve kitle iletişimi, medya etiği-reklam, iletişimin kültürel yapısı, küreselleşme ve kültür, bilgi ve medya, kitle kültüründe şeyleşme ve ütopya, Habermas'ın iletişim kuramı, iletişimin siyaseti ve siyasetin iletişimi, reklamcılık-sosyal sorumluluk ve etik, bilgisayarla aracılanmış iletişim:internet.


1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət