Ana səhifə

1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?


Yüklə 478.5 Kb.
səhifə1/6
tarix24.06.2016
ölçüsü478.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6


1. İkili yazılış üsulu hansı məqsədlər üçün ifadə edilir?

A) təsərrüfat əməliyyatlarını əks etdirmək üçün

B) maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün

C) illik planın yerinə yetirilməsini planlaşdırmaq üçün

D) pul vəsaitləri ilə əməliyyatları əks etdirmək üçün

E) təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etmək üçün2. İkili yazılışın hüquqi nəzəriyyəsinin əsasını qoyan kim olub?

A) Benedikt Kotruli

B) Luka Paçolli

C) Küqli və Şerr

D) Sovet iqtisadçıları

E) Amerika iqtisadçıları3. Mühasibat uçotu fənninin predmeti hansılardır?

A) Aktivlər, aktivlərin əmələgəlmə mənbələri və təsərrüfat əməliyyatları

B) Əsas vəsaitlər və əmək predmetləri

C) Nizamnamə kapitalı və borc alınmış vəsaitlər

D) Pul vəsaitləri, debitor borcları və satış prosesi

E) Əsas və dövriyyə vəsaitlər4. Aktivlərin əmələgəlmə mənbələrinə nələr daxildir?

A) Xüsusi vəsait mənbələri, borc alınmış və cəlb edilmiş vəsaitlər

B) Mənfəət və zərərlər

C) Borc alınmış və cəlb edilmiş vəsaitlər

D) Nizamnamə və əlavə kapital

E) Xüsusi fondlar və bölüşdürülməmiş mənfəət5. Mühasibat uçotunda ilk dəfə ikili yazılış kim tərəfindən əsaslandırılıb?

A) LukaPaçolli

B) KüqlivəŞerr

C) BenediktKotruli

D) Sovetiqtisadçıları

E) Yaponiqtisadçıları6. Perspektiv likvidlik necə müəyyən olunur?

A) gec reallaşdırılan aktivlərin uzunmüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

B) gec reallaşdırılan aktivlərin ortamüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

C) tez reallaşdırılan aktivlərin təcili öhdəliklərlə uyğunlaşdırılması yolu ilə

D) gec reallaşdırılan aktivlərin qısamüddətli passivlərlə müqayisəsi yolu ilə

E) tez reallaşdırılan aktivlərin ortamüddətli passivlərlə uyğunlaşdırılması yolu ilə7. Müəssisənin xüsusi kapitalına daxildir:

A) ehtiyat kapitalı

B) sığorta ehtiyatları

C) yığım fondu

D) istehlak fondu

E) balans mənfəəti8. İctimai məhsulun bölüşdürülməsi üzrə öhdəliklər nədir?

A) əmək ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borc

B) malsatanlara borc

C) yüklənib yola salınmış mallar

D) ssudalar üzrə banka borc

E) təhtəlhesab şəxslərə borc9. Tikinti müəssisəsinin ödəməqabiliyyəti nədir?

A) maliyyə sabitliyinin nəticəsidir

B) likvidliyin xüsusi xarakteristikasıdır

C) gəlirlərin müəssisənin xərclərindən çox olmasıdır

D) mənfəətli işləməyə dəlalət edir

E) maliyyə potensialı əks etdiricisidir10. Mühasibat uçotu metodunun aşağıdakı elementləri bir sıra elmlər üçün ümu­mi hesab olunur?

A) qiymətləndirmə, kalkulyasiya, inventarlaşma

B) qiymətləndirmə, balans, hesablar sistemi

C) balans və ikili yazılış

D) sənədləşdirmə və inventarlaşma

E) qiymətləndirmə və ikili yazılış11. Təqribi (müvəqqəti) balans nə vaxt tərtib edilir?

A) maliyyə vəziyyətini aydınlaşdırmaq üçün

B) illik planın yerinə yetirilməsini planlaşdırmaq üçün

C) təsərrüfat fəaliyyəti planlaşdırmaq üçün

D) tərtib edilmir

E) təsərrüfat fəaliyyətini təhlil etmək üçün12. Hesablaşmalar üzrə öhdəliklər nədir?

A) malsatanlara borc

B) ssuda üzrə banka borc

C) əməyin ödənişi üzrə müəssisənin işçilərinə borcu

D) xüsusi təyinatlı vəsaitlər

E) büdcəyə olan borc13. Tikinti müəssisəsinin mənfəəti hansı dərəcə ilə vergiyə cəlb edilir?

A) 20


B) 22

C) 24


D) 25

E) 35


14. Əlavə dəyər vergisinin ödənilməsinii mühasibatlıqda əks etdirin.

A) DT 68 KT 51

B) 22 - 51

C) 16 - 51

D) 20 - 51

E) 15 - 5115. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 195 manatdır, ödənişlər çıxıldıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 176,99

B) 161,85

C) 172,35

D) 170,40

E) 156,0016. Tikinti müəssisəsində çalışan işçinin ştat cədvəli üzrə əmək haqqı 380 manatdır, məcburi ödənişlər çıxdıqdan sonra ona verilən əmək haqqı nə qədərdir?

A) 307,80

B) 311,60

C) 326,80

D) 270,80

E) 256,0017. İdarəetmə funksiyasından asılı olaraq iqtisadi informasiya aşağıdakı qrup­la­ra ayrılır?

A) uçot, normativ, sorğuvəplan

B) analitikvəuçot

C) uçotvəplan

D) analitik, uçot, planvənormativ

E) planvənormativ18. Təsisçininpayhaqqıhesabınaəsasvəsaitalınmışdır?

A) DT-01 KT-75

B) DT-75 KT-85

C) DT-01 KT-76

D) DT-01 KT-08

E) DT-01 KT-8519. Aktivhesablarüzrəsonqalıqsıfrabərabərdir?

A) Ayın əvvəlinə olan qalıq və ay ərzində olan debet üzrə dövriyyə məbləği kre­­dit üzrə olan dövriyyəyə bərabər olduğu halda

B) Hesab üzrə ay ərzində vəsaitlərin hərəkəti olmadığına görə

C) Qeyri-mümkündür

D) Kredit üzrə dövriyyə debet üzrə dövriyyəyə bərabər olduğu halda

E) Passiv hesabın ilk qalığı olmadığı halda20. Mühasibat balansında hansı göstəricilər sistemi mövcuddur?

A) sintetik

B) məqamlı

C) məqamlı və fasiləli

D) fasiləli

E) sintetik və fasiləli21. Əsas istehsalatı əks etdirən 20 hesabı debet üzrə aşağıdakı hesablardan hansı ilə müxabirləşir?

A) 02, 05, 10

B) 24, 26, 01

C) 54, 56

D) 91, 92, 04

E) 37, 3922. Azərbaycanda fiziki şəxslərdən tutulan gəlir vergisinin maksimal dərəcəsi neçə faizdir?

A) 30%


B) 35%

C) 40%


D) 20%

E) 18%


23. Avadanlığa xidmət etməklə və təmiri ilə məşğul olan fəhlələrə əmək haq­­qı hesablandıqda mühasibat yazılışı necə aparılır?

A) DT- 25 KT- 70

B) DT- 20 KT- 23

C) DT- 26 KT- 70

D) DT- 43 KT- 50

E) DT-20 KT-7024. 20 saylı «Əsasistehsalat» adlıhesabındebetivə 69 saylı «Sosialsığortavətəminatüzrəhesablaşmalar» adlıhesabınkreditiüzrəmühasibatyazılışıode­mək­dirki:

A) Əsas istehsalatda çalışan işçilərin əmək haqqı məbləğindən sosial sığortaya ayır­­malar əsas xərclərə silinib

B) Müvəqqəti iş qabiliyyətini itirən əsas istehsalatda çalışan işçilərə əmək haq­qı hesablanıb

C) Müvəqqəti iş qabiliyyətini itirmiş, əsas istehsalatda çalışan işçilərə əmək haq­­qı verilib

D) Sosial sığorta orqanların payına düşən ayırmalar köçürülüb

E) Əsas istehsalat işçilərinə əmək haqqı hesablanıb25. Quraşdırma sexinin ümumsex xərclərinin silinməsi məqsədi ilə aşağıdakı mü­­hasibat yazılışı tərtib edilir?

A) DT- 20 KT- 25

B) DT- 23 KT- 26

C) DT- 40 KT- 25

D) DT- 23 KT- 43

E) DT- 23 KT- 2526. Əsasistehsalatsexiüzrəbitməmişistehsalatınçatışmamazlığıaşkaredil­dik­də hansımühasibatyazılışıtərtibedilir?

A) DT- 84 KT- 20

B) DT- 10 KT- 20

C) DT- 85 KT- 21

D) DT- 80 KT- 84

E) DT- 73 KT- 2027. Debet-46 kredit-40 kimimühasibatyazılışıhansıhaldaverilir?

A) Məhsulsatışı

B) Məhsulistehsalı

C) Məhsulalıcılaragöndərilib

D) Alıcılartərəfindənməhsulqaytarılıb

E) Satılmışməhsulundəyəriödənilib28. Satılmış,yüklənibyolasalınmışhazırməhsulunfaktikimayadəyərisi­lin­­dikdəaşağıdakıkimimü­hasibatyazılışıtərtibedilir?

A) DT- 46 KT- 45

B) DT- 45 KT- 40

C) DT- 45 KT- 60

D) DT- 46 KT- 40

E) DT- 45 KT- 2029. Azərbaycan ərazisində əmlak hansı valyuta ilə qiymətləndirilir?

A) manatla

B) ABŞ dolları ilə

C) lirə ilə

D) manatla və lirə ilə

E) inkişaf etmiş ölkələrin valyutası ilə30. Əsаs vəsаitlərin vahidinin və dəstinin dəyərinin minimum həd­­di nə qədər qəbul edilmişdir?

A) 500 manat

B) 100 manat

C) 200 manat

D) 300 manat

E) 400 manat31. Müəssisənin aktivlərinə nələr daxildir?

A) Əsas vəsaitlər, sair dövriyyədənkənar aktivlər, istehsal ehtiyatları, pul və­saitləri və sair aktivlər

B) Əsas vəsaitlər və əmək predmetləri

C) Pulvəsaitləri, debitorvəkreditorborcları

D) Yayındırılmışvəəməkvasitələri

E) Əsasvəsaitlərvədövriyyədənkənaraktivlər32. Aktivlərin likvidliyi nədir?

A) qiymətlilərin öz vaxtında pula konversiya (çevrilməsi) edilməsi qabiliyyətidir

B) öz öhdəliklərini nəğd pullarla örtmək qabiliyyətidir

C) müəssisənin mənfəətlə işləməsi qabiliyyətidir

D) müəssisənin öhdəliklərinin aktivlərlə örtülməsi tələbidir

E) öhdəliklərini öz xüsusi vəsaitlərilə ödəmək qabiliyyətidir33. Müəssisənin malsatan təşkilatlara olan borcu hesablaşma hesabından kö­çü­­rülmüşdür?

A) DT-60 KT-51

B) DT-76 KT-52

C) DT-71 KT-50

D) DT-60 KT-50

E) DT-76 KT-5134. BankınqısamüddətlissudasıhesabınaAkkreditivhesabıaçılmışdır?

A) DT-55 KT-90

B) DT-51 KT-52

C) DT-56 KT-51

D) DT-55 KT-50

E) DT-52 KT-5135. Hamısı aktivhesablardır ?

A) 01, 06, 10, 40, 51, 52

B) 20, 25, 42, 46, 50

C) 12, 13, 14, 15, 16

D) 60, 68, 71, 81

E) 01, 02, 12, 1536. Təmizpassiv hesablar olansətritapın?

A) 60, 70, 85, 86, 90, 92

B) 01, 04, 07, 13, 40

C) 60, 69, 81, 96, 20

D) 06, 09, 10, 46, 48

E) 89, 86, 69, 04, 8137. Təmizaktiv-passiv hesablar olansətritəyinedin?

A) 46, 47, 14, 16, 48, 62

B) 60, 70, 81, 88, 02

C) 16, 19, 23, 29, 31

D) 13, 14, 26, 28, 31

E) 37, 41, 43, 51, 6038. Mühasibathesablarıhansıəlamətlərüzrətəsnifləşdirilir?

A) İqtisadiməzmununa, təyinatıvəquruluşunagörə.

B) Aktivvəpassivliyinəgörə

C) İqtisadiməzmununagörə

D) Balansamünasibətinəgörə

E) Təyinatına, quruluşunavəaktiv-passivliyinəgörə39. Nizamlayıcıhesablarhansılardır?

A) 02, 05, 13, 42, 81

B) 12, 03, 87, 46

C) 40, 52, 20, 14

D) 08, 10, 37, 23

E) 05, 03, 46, 4140. Toplayıcı-bölüşdürücühesablarhansılardır?

A) 25, 26

B) 23, 25, 28

C) 20, 23,

D) 41, 50, 52

E) 81, 20,41. Müqayisəedici (əməliyat) hesablarhansılardır?

A) 46, 47, 48

B) 13, 02, 81

C) 50, 47, 40

D) 15, 16, 21

E) 02, 41, 0542. Mühasibat uçotu metodunun spesifik elementlərinə aiddir?

A) Hesablarsistemivəikiliyazılış

B) Qiymətləndirməvəinventarizasiya

C) Balansvəkalkulyasiya

D) Balans, hesablarsistemivəikiliyazılış

E) Balansvəinventarizasiya43. Mühasibatuçotununneçəformasıvar?

A) 5


B) 4

C) 6


D) 3

E) 8


44. İnventarlaşmanınəsasməqsədinədir?

A) Müəssisənin əmlakı və ona məsuliyyət daşıyan maddi məsul şəxslərin üzə­­­­rində nəzarət etmək

B) Aktivlərin əmələgəlmə mənbələri üzərində nəzarət etmək

C) Maddi məsul şəxslər üzərində nəzarət etmək

D) Müəssisənin əmlakı üzərində nəzarət etmək

E) Maddi məsul şəxslər və mənbələr üzərində nəzarət etmək45. İnventarlaşma müəssisənin aktivlərini və mənbələri əhatə etmə dərə­cə­si­­nə görə hansı növlərə ayrılır?

A) tamvəqismən

B) plandankənarvəplanlı

C) carivətam

D) qəflətən

E) planlıvəcari46. Çatışmayanmateriallaranecəyazılışverilir?

A) DT-84 KT-10

B) DT-26 KT-10

C) DT-25 KT-12

D) DT-20 KT-10

E) DT-73 KT- 1047. Maliyyə öhdəliklərinə hansı hesablaşmalar aid edilir?

1- bank ssudalarının ödənilməsi

2- kreditə görə faizlərin ödənilməsi

3- sosial müdafiə üzrə hesablaşmalar

4- əmək haqqı üzrə hesablaşmalar

5- büdcəyə ödəmələr

A) 1, 2, 3, 5

B) 1, 2, 3, 4

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4, 548. Kassada artıq çıxan pul məbləğinə necə yazılış verilir?

A) DT-50 KT-80

B) DT-50 KT-51

C) DT-68 KT-50

D) DT-51 KT-50

E) DT-50 KT-8449. Mühasibathesablarıplanındatəsbitedilmişhesablaruçotaaldıqlarıob­yek­tlərinmənsubiyyətindənasılıolaraqnecətəsnifləşdirilir?

A) balansvəbalansarxası

B) sintetik, analitik

C) aktivvəpassiv

D) balansvəaktiv-passiv

E) statistikvəanalitik50. Mühasibatuçotununhesablarplanıneçəbölmədənibarətdir?

A) 9


B) 7

C) 2


D) 5

E) 6


51. Əsasvəsaitlərinxidmətmüddəti nə qədərdir?

A) 1ildənçox

B) 5 ildənçox

C) 10 ildənçox

D) 4ildənçox

E) 3 ildənçox52. Özistehsalınınəsasvəsaitləri (binalar) mədaxiledildikdəhansıyazılışlarəs­miləşdirilir?

A) DT-01 KT-08

B) DT-76 KT-08

C) DT-08 KT-23

D) DT-08 KT-60

E) DT-01 KT-1053. Müəssisətəsərrüfatüsuluilətikdiyibinayaçəkdiyixərclərəaşağıdakıki­miyazılışverilir?

A) DT-08 KT-10, 12, 02, 50, 70, 69 vəs.

B) DT-20 KT-70, 69, 76, 80 vəs.

C) DT-08 KT-20, 60, 70, 81 vəs.

D) DT-10, 12, 20 KT-60, 70, 76, 90, 92 vəs.

E) DT-40 KT-10, 20, 23, 25, 26 vəs.54. Əvəzsizolaraqalınmışəsasvəsaitlərindəyərinənecə yazılışve­rilir?

A) DT-01 KT-87

B) DT-12 KT-76

C) DT-01 KT-60

D) DT-87 KT-01

E) DT-01 KT-0855. Qeyri-istehsaltəyinatlıəsasvəsaitlərəhansılardaxildir?

A) həkim məntəqəsi, yeməkxana binası, uşaq bağçası, körpələr evi və s.

B) əsas istehsal sexləri və yaşayış binaları və s.

C) inzibatibinavəanbarlarvəs.

D) köməkçisexlərvəyeməkxanabinasıvəs.

E) köməkçivəəsasistehsalsahələrininavadanlıqvəbinaları56. Əsasistehsalvəsaitlərinəköhnəlməhesablanmışdır:

A) DT-20 KT-02

B) DT-23 KT-05

C) DT-20 KT-43

D) DT-02 KT-20

E) DT-20 KT-0557. Qeyri-maddiaktivlərənələrdaxildir?

A) torpaqdanvətəbiisərvətlərdənistifadəhüququ, patentlər, brokeryerlər, proq­ramtəminatıvə s.

B) əsasvəköməkçimateriallar, təşkilatixərclər, ticarətmarkalarıvəs.

C) pulvəsaitləri, qiymətlikağızlar, NOU-HAUvəs.

D) əsasvəsaitlər, azqiymətliəşyalar, patentlər, ticarətnişanlarıvəs.

E) dövriyyəvəsaitləri, xammalvəmateriallar, ticarətmarkalarıvəs.58. Qeyri-maddiaktivlərmədaxiledildikdəaşağıdakıkimiyazılışverilir?

A) DT-04 KT-08

B) DT-04 KT-76

C) DT-01 KT-20

D) DT-04 KT-60

E) DT-04 KT-0559. Qeyri-maddiaktivlərəköhnəlməhesablanmışdır:

A) DT-26, 20 KT-05

B) DT-20, 25 KT-02

C) DT-20, 23, 25, 26 KT-04

D) DT-04 KT-20, 02

E) DT-40 KT-0560. Materiallarməhsulistehsalındakırolunagörəneçəyerəayrılır?

A) əsasvəköməkçimateriallar

B) satınalınmışvəözistehsalınınyarımfabrikatları

C) yanacaqvəehtiyathissələri

D) xammalvəəməkpredmetləri

E) xammalvəmateriallar61. Materiallarsintetikhesabınınneçəsubhesabıvar?

A) 8


B) 5

C) 1


D) 6

E) 2


62. «Malsatanlardanmaterialalınmışdır» əməliyyatına necə yazılış verilir?

A) DT-10 KT-60

B) DT-10 KT-76

C) DT-04 KT-60

D) DT-12 KT-60

E) DT-12 KT-7663. Anbardanistehsalatamaterialburaxılmışdır:

A) DT-20 KT-10

B) DT-25 KT-10

C) DT-26 KT-10

D) DT-23 KT-12

E) DT-28 KT-1064. Kassaəməliyyatlarınınuçotunukassirhansıuçotregistrindəaparır?

A) kassakitabında

B) 1 №-licədvəldə

C) işçilərinşəxsivərəqələrində

D) 1 №-lijurnalorderdə

E) mədaxilvəməxaricorderlərində65. Kassayadaxilolanpulhansısənədlərəsmiləşdirilir?

A) kassamədaxilorderiilə

B) rəhbərinəmriilə

C) bankınçıxarışıilə

D) aktla

E) kassakitabıvasitəsilə66. Kassadanxərclənənpulhansısənədlərəsmiləşdirilir?

A) kassaməxaricorderiilə

B) elanla

C) qəbzlə

D) tələbnaməvəqaiməilə

E) kassakitabıvasitəsilə67. Bankdakıhesablaşmahesabındannağdpulalınmasıhansısənədlərəs­mi­ləşir?

A) pulçekiilə

B) kassamədaxilorderilə

C) elanvəqəbzlə

D) ödəniştapşırığıilə

E) çekkitabçalarıilə68. Kassadanəsasistehsalatfəhlələrinəəməkhaqqıverilmişdir:

A) DT-70 KT-50

B) DT-23 KT-50

C) DT-25 KT-50

D) DT-26 KT-50

E) DT-69 KT-5069. «Kassa» hesabınınkreditdövriyyəsihansıuçotregistriilərəs­mi­ləş­di­ri­lir?

A) 1 №lijurnalorderlə

B) kassaməxaricorderiilə

C) 1 №-licədvəllə

D) kassakitabıilə

E) dövriyyəcədvəliilə70. «Kassa» hesabınındebetdövriyyəsihansıuçotregistriilərəsmiləşdiri­lir?

A) 1 №licədvəllə

B) kassamədaxilorderiilə

C) kassakitabıilə

D) əməködənişicədvəli

E) kassaməxaricorderiilə71. Əməkhaqqının əsasformaları hansılardır?

A) işəmuzdvəvaxtamuzd

B) əsasəməkhaqqı

C) əlavəəməkhaqqı

D) akkordmükafatlısistem

E) mükafatlısistem72. 25 saylı hesabda qalıq qalırmı?

A) qalmır

B) qalır

C) 50% qalır

D) 20% qalır

E) 70% qalır73. Əsas istehsalat fəhlələrinə əmək haqqı hesablanmışdır:

A) DT-20 KT-70

B) DT-23 KT-70

C) DT-25 KT-70

D) DT-26 KT-70

E) DT-29 KT-7074. Köməkçiistehsalatfəhlələrinəəməkhaqqıhesablanmışdır:

A) DT-23 KT-70

B) DT-26 KT-70

C) DT-25 KT-70

D) DT-08 KT-70

E) DT-20 KT-7075. İnzibati-idarəişçilərinəəməkhaqqıhesablanmışdır:

A) DT-26 KT-70

B) DT-25 KT-70

C) DT-31 KT-70

D) DT-70 KT-26

E) DT-29 KT-7076. Əsasistehsalatfəhlələrinəhesablananəməkhaqqınaəsasənsosialsı­ğor­tavətəminatfondunaayırmalaraparılmışdır:

A) DT-20 KT-69

B) DT-20 KT-68

C) DT-23 KT-69

D) DT-25 KT-69

E) DT-26 KT-6977. Hesablananəməkhaqqındangəlirvergisitutulmuşdur:

A) DT-70 KT-68

B) DT-70 KT-69

C) DT-70 KT-76

D) DT-70 KT-50

E) DT-70 KT-7178. İşçilərtərəfindənvaxtında (3 günmüddətində) alınmayanəməkhaqqıde­po­nentləşdirilmişdir:

A) DT-70 KT-76

B) DT-50 KT-71

C) DT-70 KT-50

D) DT-70 KT-68

E) DT-70 KT-6979. Bankdakıhesablaşmahesabınınkreditdövriyyəsininuçotuhansıre­gist­r­dəaparılır?

A) 2 №lijurnalorder

B) ödəniştapşırığı

C) ödəniştələbnaməsi

D) 2 №licədvəl

E) bankınçıxarışı80. Bankdanqısamüddətlissudaalınmışvəhesablaşmahesabınaköçürül­müş­­­dür:

A) DT-51 KT-90

B) DT-51 KT-92

C) DT-52 KT-90

D) DT-51 KT-93

E) DT-91 KT-5181. Tamfaktikimayadəyəridedikdə nə başadüşülür?

A) Məhsulistehsalıvəsatışınınfaktikimayadəyəri

B) Məhsulunplanmayadəyəri

C) İstehsalvəsatışınsmetamayadəyəri

D) İstehsalolunmuşməhsulunfaktikimayadəyəri

E) İstehsalvəsatışınplanmayadəyəri82. Təsərrüfatuçotunun əcacnövləri hansılardır?

A) Statistik, mühasibatvəoperativ

B) Sintetikvəanalitik

C) Statistik, sintetikvəanalitik

D) Mühasibat, operativvəsintetik

E) Operativvəsintetik83. Təsərrüfatuçotununölçüləri:

A) Pul, əmək və natural

B) Natural, pul, say

C) Miqdar, çəkivəölçü

D) Pul, əməkvəsay

E) Əməkvənatural84. Müəssisəninbüdcəyəolanborcu hesablaşmahesabındanköçürül­müş­dür:

A) DT-68 KT-51

B) DT-69 KT-51

C) DT-93 KT-51

D) DT-94 KT-51

E) DT-95 KT-5185. Hesablaşmahesabındakıpulvəsaitihesabına akkreditivhesabıaç­mış­dır:

A) DT-55 KT-51

B) DT-57 KT-51

C) DT-60 KT-51

D) DT-56 KT-51

E) DT-90 KT-5186. Əsasistehsalatdanməhsulalınmışvəhazırməhsulanbarınamədaxiledil­mişdir:

A) DT-40 KT-20

B) DT-37 KT-20

C) DT-45 KT-40

D) DT-46 KT-23

E) DT-46 KT-2087. Anbardanhazırməhsulyüklənibyolasalınmışdır:

A) DT-45 KT-40

B) DT-46 KT-37

C) DT-45 KT-20

D) DT-46 KT-40

E) DT-40 KT-3788. Yeniyaradılan tikinti müəssisəsi təsisçiləritərəfindən 100 min manatlıqNizamnaməfonduyaradılmışdır:

A) DT-75 KT-85

B) DT-50 KT-85

C) DT-85 KT-51

D) DT-76 KT-85

E) DT-88 KT-8589. «Məhsul (işvəxidmət) satışı» hesabındamənfəətalınmışvəayınaxı­rın­da «Mənfəətvəzərər» hesabıiləbağlanmışdır:

A) DT-46 KT-80

B) DT-80 KT-46

C) DT-81 KT-46

D) DT-46 KT-88

E) DT-87 KT-4690. Müəssisəpayvəsəhmlərüçünhesablaşmahesabındakıvəsaithesabınauzun­müddətlimaliyyəqoyuluşuzamanı hansı mühasibat yazılışı verilir?

A) DT-06 KT-51

B) DT-58 KT-50

C) DT-51 KT-06

D) DT-58 KT-51

E) DT-06 KT-5091. İdarə etmə funksiyasından asılı olaraq iqtisadi informasiya aşağıdakı qruplara ayrılır?

A) Uçot, normativ, sorğu və plan

B) Analitik və uçot

C) Uçot və plan

D) Analitik, uçot, plan və normativ

E) Plan və normativ92. Bütün uçoti nformasiyası əsasən aşağıdakı informasiyalara bölünür?

A) İlkin uçot, maliyyə uçotu, idarəetmə uçotu

B) Operativ, statistika və mühasibat uçotu

C) Operativ uçot, operativ təhlil vəs tatistika uçotu

D) Normativ, uçot, plan

E) Operativ və statistika uçotu93. Mühasibat uçotu qarşısında hansı əsas spesifik vəzifə durur?

A) İnformasiyanın düzgünlüyü üzərində nəzarət

B) Planın yerinə yetirilməsi üzrə nəzarət

C) Mülkiyyətin qorunması

D) Planın yerinə yetirilməsi, mülkiyyətin qorunması, qənaətü suluna riayət edilməsi

E) Qənaət üsuluna riayət edilməsi, planın yerinə yetirilməsi94. Mühasibat uçotu metodunun spesifik elementlərinə aiddir?

A) Hesablar sistemi və ikili yazılış

B) Qiymətləndirmə vəi nventarizasiya

C) Balans və kalkulyasiya

D) Balans, hesablar sistemi və ikili yazılış

E) Balans və inventarizasiya


  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət