Ana səhifə

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s


Yüklə 397.5 Kb.
səhifə8/8
tarix25.06.2016
ölçüsü397.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

22. dylyir daly eyr ar yt namyn y pytheunos cyntaw yd heer. ac o

23. hynny yny del graun ny dylyir. ac or pan del graun y dylyir gwe-/

24. dy hynny. Pob gogaur or yd ymogoryo dyn ac ew catwet paub

25. y ogaur byt ryd yr yscrybyl. Sew yu y gogaur yt gwedy cywe-/

26. yryer y ar y tyr y tyuo arnau. a perllan a bressych a | llyn gwedy

27. y uedy neu y | gard hep uedy a gweyr sych a tho tey ac eu hachwyre

28. a | chenhyn a phob peth a uo perthynas y ard ac ew gwnaet yn-/

29. teu y ard yn gyn gadarnhet ac na allo yscrybyl y thorry a cen//


t. 93

1. torrer ny dywygyr ydau ew eythyr yeyr a | guydeu. sew achaus yu ca-/

2. ny ellyr cayu racdunt. canys ehedec a allant. ar ysguboryeu a dylyant

3. eu bot yn agoret or pan el yr yscup gyntaw yndunt y ellug gwynt yn-/

4. dunt hyt galan gayaw. ac o llygryr yn hynny o amser dywycher ydau.

5. O galan gayaw allan cayer yr yscuboryeu ual y dylyher. sew ual y dy-/

6. lyir y gayu dody teyr bangor ar | y llogeyl a phet ar | y drus a t{ry} | ruym ar-/

7. nau deu ar | y gwegyl ac un recdy ac o thorryr dywycer ar yt ar yscu-/

8. baur. sew y dywygyr ysgup yach yn lle y glaw. O deruyd y | dyn cafael

9. yscrybyl ar yt a | bot amrysson hyt na chafat gater yn llu y deyllyat. O

10. deruyd llygru yt ac na odywedher yr yscrybyl ar yr yt. byt yn llu y per-/

11. chennauc (y perchenna) eu glanhau cany ellyr tystyolaeth ar anyueyl.

12. cet as dyweto paub y welet (r[.]) ny rymhya. Ny dylyir llu gweylyt am-/

13. danadunt cany rymhya cet adeuher os y p{er}chennauc ay dyheura. O

14. deruyt cael march dros gae yn yssu yt nyt yaun y daly namyn namyn \133\

15. dywyn llugyr ony dyheuryr. O deruyd cafael na march nac anyue-/

16. yl arall ay deu | troet ulaen ar yr yt ny dylyir y daly cany bu yn gubyl

17. ar yr yt. ac ny ellyr cubyl o aghubyl. ony glenheyr dywycer y ll6-/

18. gyr. O deruyd y dyn rydau y | gassec yn emyl yt ar ebaul yn llygru

19. yr yt ac na cafer y | daly cymerer y gassec or lle y | bo yndau a dycer

20. yr ty a | dalhyer yr ebaul. yn | y ty a | dycer y gassec yu lle ual cynt. a

21. llyna y gwyllt a deyly y dow. ac nyt ymchwel yn aghyureyth ar-/

22. nau. lloe ac uyn a mynneu nyt reyt yr deyllyat eu hellug dros

23. y ewyllys or pryt buy | gylyd. cany byd maru un lludyn yr y war-/

24. chae or pryt buy | gylyd. Ar teyru o hanner haw hyt aust ny dy-/

25. lyir eu daly nac ar yt nac ar wellt. canys yn yr amser hunn6

26. y | byd ter6yn y gwarthec p{ro}uaduy. Nyt yaun daly y teyru o aust

27. baed un amser yn mochyrua. Ny dylyir daly y meheryn ar bycheu//


t. 94

1. o 6yl uyhagel hyt galan galan \134\ gayaw. Ny dylyir yr ystaluynnyeyt

2. o hanner ebryll hyt hanner meheuyn. Ny dylyir ebaul yn ol y uam a

3. hunn6 a | elwyr saeth | ebaul. Ny | dylyir daly moch ar yt ony chefyr yn

4. yscubaur neu ar weyrglaud o uyl yeuan hyt y calan. Puy | bynnac a

5. uynno gweyrglaud catwet o uyl padryc hyt galan | gayaw. Sew

6. yu gweyrglaud tyr dyuuynnyant namyn y weyr a chlaud yn | y gylch

7. Sew paham y cetwyr hyt galan gayaw urth dylyu y llad duy we-/

8. yth. Puy | bynnac a gafo yscrybyl ar y ryu weyrglaud honno kym{er}et

9. ohoney ual or yt. O deruyd ydau eu cafael arney ac nys godywaud

10. arney ket adeuer dyuuyn llugyr am wellt. Puy | bynnac a wnel cae

11. y cylch yt dalyet ar | y gwellt a uo yndau ual ar | yr yt. cany dylyir gw-/

12. elltpaur yna. Ny dyly nep gwellt cadu amgen a deu wellt cae a

13. gweyrglaud. ac os myn y | chadu cymeret croes y | gan yr argluyd a

14. chatwet honno ew. Namyn y dylyir daly yscrybyl ar yt o byda{n}t

15. wyllt ym buarth allan. ac yscrybyl dow eu gwarchae y meun.

16. ac allan ac o | byd yscrybyl (hydeyn) edeyn na chymysger. ac o | byd am-/

17. ryu na chymyscer. ac o dodyr y | gyt ruymer pob rey onadunt. y

18. moch nyt yaun eu ruyma6 namyn eu daly. yr yeyr ar guydeu yaun

19. yu eu ruymau yn eu daly. O deruyd y | dyn erchy guystyl am yt

20. ar oet guystyl ny dyly y roy namyn ar uystyl yt a | guystyl yt ny

21. dyguyd hyt galan gayaw. Puy | bynnac a dylyo hyt ar uach ay

22. o lugyr ysgrybyl y kynhayaw ay o brynu ac nas gouynno hyt ga-/

23. lan gayaw nys dyly. sew achaus nas dyly urth uynet y tymor

24. nat yaun y ouyn. canyt yaun gouyn y wluydyn yn | y gylyd. Puy-

25. bynnac a dalyo yscrybyl ac yn | y daly ew gwneuthur cywlauan pa-

26. gywlauan bynnac a wnelhoynt y deyllyat byeu y dalu canys dy-/

27. ly yr yscrybyl dyuot hep haul hep arhaul namyn talu yr deylly-/

28. ar yr eydau. Pa dyn bynnac a dalhyo ysgrybyl ket as ellygho y

29. bory ny chyll y ureynt yr gwneuthur gwell nor yaun. Puy | byn-//


Ymddengys fod ffolio (yn cynnwys y testun a geir yn y Myvyrian, tt. 1005b.1-1006a.7) ar goll yma yn y llawysgrif.
t. 97

1. dywuyn canys yaun yu tann6 ruyt. O deruyd da y dyn ac am

2. y da hunn6 roy oet oet \135\ ydau. a | chyn yr oet ca!fael or cynnogyn

3. y tal(l) a chynnyc ydau a dyweduyt na dyly ur!thot cany bu re-/

4. yt yr oet namyn yr ceyssyau y | da. Puy | bynnac a rodher oet ydau ne-/

5. ut eydau yr oet gwnaet ynteu a uynno ay arhos yr oet a talu kyn

6. nor oet. Pa anyueyl bynnac a ladho dyn bonhedyc a | cheyssyau or

7. genedyl dody galanas amdanau nys dylyant ket adeuer. Sew a-/

8. chaus nas dylyant cany eyll un dyn talu galanas ac na dylyant

9. talu y genedyl gweythret anyueyl eu car. ac urth hynny y mae

10. y | lle y telyr y llowrud yn lle y weythret. Puy | bynnac a | dylyo da y

11. arall a cheyssyau o!hanau talu da agkyuodedyn nys y gymryd da

12. agkyuodedyn nac yn tal nac yn 6ystyl. onyt na bo ar | y helu na-/

13. myn hynny. Sew yu da aghyuodedyn da ny allho y dyt y taler

14. ydau y gychwyn ganthau y ford y mynno. O deruyd y | dyn mynet

15. y hely a dechreu hely ac ellug ar anyueyl pa anyueyl bynnac uo

16. a chyuaruot cun segur ac ew a | lad y cun kyntaw ay cychwyn-/

17. nus byeuuyd onyt cun y | brenhyn uydant y rey segur a | llyna hyt

18. y dyly yr helyur kyntaw bot yr anyueyl ar y | helu yny ymchwelo

19. y uynep partha \136\ ac adrew ay gychwyn y | ar yr hely a chet boet y

20. cun yn hely ac ynteu gwedy ymadau ay gun ny dyly dym cet llad/

21. ho cun segur ew y reyn hynny byeuuyd. O deruyd y fordaul y ar

22. y ford gwelet anyueyl a | buru ergyt ay a maen ay a saeth y ar y

23. ford ay erlyt yny godywedo a dyly os medyr. ac nyt yaun ydau y

24. saythu nay erlyt onys medyr y | ar y ford.

25. P6y | bynnac a uynno hely pysgaut a chyuody pysc ohonau ay ym-/

26. lyt ac ar y ymlyt ew mynet y pysc yn ruyt arall o gyureyth y

27. cyntaf ay cyuoder byeuuyd. O deruyd y dynyon gwneuthur am-/

28. uod am hely pysgaut hep y | neyll y pysc kyntaw a ladher ymy.

29. hep y llall y dywethaw a lader y myneu ac ny las namyn 6n y gy//


t. 98

1. ureyth a dy! weyt yny bo kyhydet dylyu rannu deu hanner.

2. O deruyd y dy!nyon hely pysgaut ac yn eu hely dyuot dynyon

3. urth eu llad a mynnu ran or pysgaut uynt ay dylyant o!ny

4. deruyd eu rody ar uden neu ar uacheu o deruyd hynny ny dylyant

5. dym. Teyr gorsed breynnyauc ysyd. gorsed argluyd a gorsed escob

6. a | gorsed abat. pob un onadunt a dyly cadu y orset truydau ehun.

7. O deruyd y ur un onadunt gwneuthur cam y ur y llall. ny dyly

8. neb onadunt gwneuthur yaun namyn y gorsed y argluyd ehun.

9. O deruyd y ur yr argluyd gwneuthur cam y orsed yr escob nac

10. aet ohoney heb wneuthur yaun. ac y!uelly gur yr escop y gorset

11. yr argluyd. yr argluyd pan uo maru yr escop a dyly y da eythyr

12. gwysc yr egluys ay llyureu ay thyr. a sew achaus y \137\ hynny pob da

13. heb p{er}chennauc dyfeyth brenhyn yu. y abat hagen ny dylyir namyn

14. y ebedyu. canys ket boet maru yr abat y clas ar canon wy a dyly

15. y da ew. Pob dadyl a uo y rygthunt ehun yneyt a | dyly or clas bar-/

16. nu udunt. Pob dadyl a | uo y rug abat ac argluyd yneyt yr argluyd

17. a dyly barnu y | gyt ac uy. O byd deu | argluyd a | llu gan bop un onad-/

18. unt yn | y wlat a dyuot dyn y erchy estyn ydau ar beth aghyuodedyn

19. ar tyr nyt rod eu rod ac nyt estyn eu hestyn yny uyper pyeyfo y

20. wlat onadunt. O deruyd y ucheluur roy y uab ar uab eyllt arglu-/

21. yd ay dyodew un dyd a bluydyn. neu a | uo muy y uab maeth ynteu

22. byeuuyd y tyr gwedy bo maru ony byd plant ac o byd plant ew

23. a dyly ran braut. O deruyd roy cymraes y alldut mab honno a | dy/

24. ly ran o drew tat ac ny dyly ran or tydyn breynnyauc hyt y trydy-/

25. dyn ony byd yr alltud yn wahalyaeth seys neu yn uydel a hunn6

26. ay ceyf yn dyannot ac o hunn6 y telyr gwarthec dyuach. Sew y-/

27. u gwarthec dyuach ran y tat y dody ar y genedyl canyt oes gene-/

28. dyl tat ay talo. O deruyd roy peth ym puyth ac nas gouynno dra-/

29. nnoeth nys dyly hyt yn oet un dyd a bluydyn ac yna duyn guystyl//


t. 99

1. ual am da arall. Ebedyu maer kyghellaur punt. Ebedyu maer. cxx.

2. Ebedy6 cyghellaur. cxx. Ebedyu uchelwr. lxx. Ebedyu mab eyllt

3. o byd egluys ar | y tyr. cxx. ac ony byd. lxxx. Ebedyu alldut. iiii. ar

4. xx. Ebedyu gur ystauellauc. iii. ar. xx. Ebedyu ystauellauc o wre-/

5. yc. x6i. Nyt a ebedyu yn ol tyr kynyw. O deruyd gwahanu dyn a

6. thyr yn | y uywyt ay uaru ew gwedy hynny nyt a yr ebedyu yn ol y

7. tyr namyn yn ol y da ac ony byd dym da nyt a ebedyu namyn y dyfo-/

8. dy. neu uot mab ydau a hunn6 ay tal. Ny dyly na brodyr na cheuyn-/

9. dyru talu ebedyu ar tyr dyfodedyc cany chafant huy euo heb y bry-/

10. nu. Ebedyu pob suydauc a uo yn llys. lxxx. Ebedyu bonhedyc canhu-/

11. ynaul a mab ucheluur a gur kyuarwyssauc ebedyu a dylyir udunt

12. keny bo tyr yn eu llau. Sew y dyly y dalu urth ureynt y tyr yd he-/

13. nyu ohanau. ac ny tal y tat tros y mab y kywryu hunn6. O byd gur

14. a deu argluyd a thyr ydau a dan pob un onadunt ynteu a | dyly ta-/

15. lu ebedyu y bop un onadunt. O by gur a deu | dyr a dan argluyd

16. ynteu a dyly talu or tyr muyhaw y dylyet ohanau ebedyu. O der-/

17. uyd y gerdetwr alldut y gleuychu ar ford ay uaru. pa dyr bynnac

18. y | bo maru ew a tal. xxiiii. ebedyu ay da namyn hynny yr brenhyn.

19. O byt gwreyc. x6i. Ebedyu merchet y ryu wyr ry | dywedassam

20. ny uchow cymeynt ac eu hebedyu. Ny tal gwreyc byth namyn

21. un amobyr o gyureyth. a | sew y tal hunn6 urth ureynt y tyr yd

22. henyu o!hanau ac ny dyly nep talu drosty namyn ehun. (ac) ony byd

23. y roy ay or tat ay or brodyr ay or genedyl ac na chymero uach ar

24. yr amobyr ew ehun a dyly y dalu. Puy | bynnac a | treyssyo gwre-/

25. yc talet y hamobyr canys ny tal gwreyc namyn un amobyr;

26. urth ureynt argluyt y tyr hunn6 byt nac urth ureynt ureynt \138\

27. y genedyl namyn urth ureynt y gur yd aeth ydau. O try achaus

28. y telyr amobyr un onadunt o rod ac estyn ceny bo kywelogach.

29. o kywegolach gohoydauc keny bo rod ac estyn. Teyr merchet ny//


t.100

1. dylyir amobyr merch edlig. a merch brenhyn. a merch penteulu

2. cany dylyir ebedyu yu eu tadeu namyn eu hemys ac eu hannuyl

3. gun ac eu hebogeu ac eu harueu. merch ny dylyir canyt oes ay go-/

4. uynno ny dyly ynteu y uerch ehun. Ny dylyir y un gwa-/

5. halyaeth ebedyu yn herwyd y dylyet uaur y byt ryd ynteu o bop

6. dylyet uechan. Onyt hynn a deruyd ydau cymryt tyr ohana6 a

7. mynet ym breynt mab uchelwr. yr caythet hagen (t) y tyr a | gafo

8. ew a uyd kyn rydet a tyr mab uchelwr. ac o hynny allan amobyr

9. ac ebedyu a | tal ynteu ual y talo mab ucheluur kyn no hynny ny

10. taley namyn a daley yr edlyg. Amobyr merch penkenedyl a dys-/

11. teyn a maer kyghellaur punt o pob un onadunt. Pob kywry6

12. dyn or y dylyher amobyr ydau kymeynt yu amobyr y uerch ay ebe-/

13. dyu. amobyr merch pob pencerd ay ebedyu or a estynno argluyd

14. penkerdyaeth ydau yu. cxx. Pob cerdaur arall yny byt herwyd

15. y dylyet ehun (a) nac alltud uo na threw tadauc y!uelly y tal y am-/

16. obyr ay ebedyu. Pob penkerd or a estynno argluyd penkerdyaeth

17. ydau y brenhyn byeu ceyssyau offer ydau nyt amgen a thelyn y

18. un a | chruth y arall. a pybeu yr trydyt. ac uynteu a | dylyant pan

19. uoent uaru y adau yu brenhyn. Pob penkerd telyn a dyly y gan

20. y kerdoryon telyn gwedy yd ymadawoent a thelyn raun a mynn6

21. bot yn gerdaur kywethas a bot yn eyrchyat. xxiiii. y obyr. ac

22. a dyly o pob douot or a gafont nac o erchy nac o gyuarws ney-/

23. thyaur ran deu | 6r ceny bo yn | y lle os gouyn. Sew yu kyuarws

24. neythyaur. xxiiii. or neythyaur hyneyr beyrd. ac ynteu a | dyly

25. y wasanaeth ual gur medyannus arnadunt. Rey a dyweyt pa-/

26. nyu dyn amdyuenhedyc yu kyuarch kyfyll. Ereyll a dyweyt

27. panyu derwen a ladher yn agkyuarch ar trew tat p{ry}odaur a dy-/

28. lyu dody mantell arnau oy gudyau rac y welet a | bot yn warat-/

29. wyd yr trew tadauc y welet. Jorwerth uab madauc eyssyoes a//


t. 101

1. dyweyt panyu hun yu kyuarch kyfyll yn yaun. Sew yu hynny pan

2. uo karr yn kyf yr llowrud oy ran or alanas. ac yn gouyn mae.

t. 101


2. 6al hyn

3. y rennyr galanas wasgarauc.

4. xiiii. 6ii.

5. Tat. mam

6.

7. x. a | dymey x. a dymey8. braut llowrud braut

9.

10. xxxii. keuynderu. keuynder6.11. x6i. kyuyrderu. Trayan y llowrud yu hun ar kyuyrder6.

12. 6iii. keyuyn. 6am ar tat ar brodyr ar chwy-/ keyuyn.

13. iiii. y gorcheyuyn. oryt y gyt ac ew sew y hynny. Gorcheuyn.

14. ii. y gorchau. lxxii. ual hyn rennyr un. ar | uge-/ Gorchau.

15. .i. y ney a gorchau. ynt ar y llowrud ay blant o Ney uab gorcha6.

16. bydant ydau ac o hynny t{ra}yan

17. ar y llowrud ar deuparth ar | y plant ony byd plant talhet ehun. ar tra-/

18. yan ar y tat ar uam. sew yu hynny. xxi. ereyll. ac o hynny y deuparth

19. ar | y tat ar trayan ar y uam. y trydyt trayan ar | y brodyr ar chwyoryd

20. sew yu hynny. xxi. ereyll. ac o hynny duy ar y braut ac un ar y chwa-/

21. er. y chyf y gweheneys y a thy. yna mae reyt yr llowrud mynegy

22. ydau y kyf. ual y mae y gerenhyt herwyd ry dywedassam ny uchow.

23. ac y gyt a hynny bot ydau o gyt!garant a uo dygaun y gadu bot yn

24. wyr a dyweyt. y llowrud. sew achaus y ma da kytgarant cany dyly-/

25. ant yr ([.]) \139\ estronyon na duyn dyn yg cerenyd nay wahanu ay gerenyt

26. O deruyd y | dyn llad arall a gwenuyn galanas deudyblyc a tal. canys

27. fyrnyc yu neu ynteu yn eneyt uadeu. am y | neyll alanas ay dyhenyd

28. ew yn ewyllys yr argluyd nay grogy nay losgy a | uynno. Os gwadu

29. a wna roet wat llad keleyn yn deudyblyc. sew yu hynny ll6. cccccc.

30. wyr y dynyon a wnel gwenuyn yr llad ereyll ac ew dewys yr arglu-/

31. yd udunt ay eu dyhol ay eu dyenyduu. os gwadant roent llu. cccccc.

|| wyr.//


t. 102

1. Puy | bynnac a holo peth a dyuot yr maes ac yny maes kylyau ohana6

2. a bot yn well ganthau tewy no holy y gyureyth a at ydau tewy canys

3. ydyu yn | y dewys ay holy ay na holo cet gallo yr amdyfyn6r galu am

4. uraut ac o achaus y uot (ew) ew yn kylyau mynnu y dyuarnu or da

5. ny wyl y gyureyth bot yn yaun y dyuarnu or eydau nac oy haul na-/

6. myn can gurthodes yr oet y uynet heb un oet or maes. os ew a der-/

7. uyd roy mach ar a uarno y gyureyth ac eyste yn | y pleyt a | dechreu ho-/

8. ly a gwarandau atep a gwedy hynny ceyssyau oet urth porth a dy-/

9. weduyt y dylyu canys ym dewys yd uyw ac yna dyweduyt or am-/

10. dyfynn6r ket ryfo yth dewys nyt ydyu cany chygeyn gwarthal

11. gan dewys. ac neu dewysseyst tytheu holy ac urth hynny y dodaw uy-/

12. nheu ar | y gyu­reyth na dylyy dytheu gylyau sew y gwyl y gyureyth

13. yna nat oes annot ydau namyn gwneuthur kyureyth dylu

14. ac os ew a wna yr haulur adau y maes doter croes racdau nat el ac

15. od a galwet yr amdyfynn6r am uraut. ac yna y gwyl y gyureyth

16. y uot heb haul yn oes yr argluyd hunn6 a theyr | buu camlur6 yr

17. bren­hyn. a herwyd ereyll yn deudyblyc. am uor6yn gwreyc. gwedy

18. roder y ur a hytheu yn uoruyn a hep gysgu genthy ot darfey duyn

19. treys arney rey a dyweyt na dylyey cowyll. ereyll a dyweyt y dyly-/

20. ey. Nyny eyssyoes a dywedun puy | bynnac a dorro moruyndaut gwre-/

21. yc dylyu ohana6 talu ydy y chowyll. Puy | bynnac a ueychychoco \140\

22. gwreyc o luyn a perth namyn yny agho na orfo arney y ueythryn

23. namyn y cauyeu. sew achaus yu cany chauas hy grym y gur na

24. wyl y gyureyth dylyu ohoney hytheu bot yn eyssywedyc oy achaus

25. ew. Rey a | dyweyt nat mach mach gwreyc. nyny a dywedun bot

26. yn uach y mach a | rodo gwreyc ceny aller mach o wreyc. pan wato

27. gwreyc uach sew y gwata a | gwr y | gyt a | hy. canys gur a wata

28. pa dyn bynnac y bo haul arnau a gomet o!hana6 heb dyuot y wne-/

29. uthur yaun am yr haul ym pob dadleu y bo gomededyc ew o!hana6//


t. 103

1. camlur6 a tal. O deruyd y dyuot ynteu yr dadleu ac ada6 o!hana6

2. y dadleu yn aghyureythyaul a galu or haulur am uraut o gyureyth

3. Sew a wyl y gyureyth y gywlauan y doeth yr haul amdaney y bar-/

4. nu yr haulur a chamluru ar yr amdyfynn6r am adau y maes yn ag-/

5. hyureythyaul ac yn oes yr argluyd byeyfo y maes y dyd hunn6 na

6. chafo yaun amdanau. O deruyt ydau ynteu dyuot yr maes a dyodew

7. haul ac atep o!hana6. a | barnu o gyureyth y uot yn golledyc honno

8. a gyll yn tragywydaul. Puy | bynnac a uynno gwneuthur kyureyth

9. ay gylyd cyntaw yu o!honey roy mach ar gyureyth ac gwedy hyn-/

10. ny eysted yn gyureythyaul. Sew mal y eystedyr yn gyureythyaul

11. eysted or brenhyn ay geuyn ar yr heul neu ar y dry!cyn.

12. ual na bo y uyneb ar | y drycyn. ay deu hyneyw un o pob tu

13. ydau ac odyna y gwyrda yn | y gylch. ay ynat llys rac y uron ac ynat

14. y kymut ar y neyll | tu yda6 ar efeyryat or tu arall ydau. a heol gy-/

15. uar6ynep ac ew y uynet yu uraut!le ac y dyuot ar duy | bleyt o pob

16. tu yr ford ar deu gyghaus y nessaw yr ford o pob tu ydy ar deu ber-/

17. chennauc haul yn | y perued. ar duy ganllau yn eythaw. a phleyt

18. yr amdyfynn6r a lla6 deheu ar | y ford. a phleyt yr haulur ay lla6

19. assu ar y ford. ar deu ryghyll yn seuyll uch pen y deu | gyghaus.

20

21. Gwyrda hyneyw .brenhyn. hyney([.]) \141\ Gwyrda.22.

23.


24. Effeyryat .ynat. ynat.

25.


26.

27. kanllau. amdyffynn6r. kyghaus. kyghaus. haulur. kanlla6.

28.

29. Rigyll. Rygyll.//


t. 104

1. ac yna gouyn yr (haulur) puy dy ganlla6. ac yna en/

2. wy puy ynt huy ac yna gouyner ydau a dyt ew colly neu gafael yn

3. eu pen huy. ac yna dywedet ynteu y dody. ac wedy hynny gouynner

4. yr haulur a dyt ynteu ym pen y bleyt y!syd y gyt ac ew. ac yna y ma-/

5. e yaun ydau ynteu dyweduyt dodaw. kolly a | chafael. ac yna y ma-/

6. e yaun kymryt y ganthun bot urth colly neu gafael am yr hyn ry

7. dywedassam ny uchot a honno a | elwyr yn dyllued ac odyna kyg-/

8. haused ac odyna kymeret yr ynat ar effeyryat ar rygyll y duy | gy-/

9. ghaused a datcanent ac aent allan a | barnent herwyd y duy gyg-/

10. heusaeth ac o byd reyt geyr kyuarch anuone{n}t gennat y ouyn y

11. me!6n ac wedy hynny doet ynteu y meun a chymeret

12. bot urth uraut. a mach ar | y obyr ac wedy hynny dat/

13. canet y uraut ac odyna byt dylys yr haul honno byth. O deruyd

14. dody gostec yn | y maes ac odyna anostegu o un yn | y maes teyr bu6

15. camlur6 arnau a | bot yn anolo y geyr hunn6 ac ydau ew ac yr

16. kyghaus. O deruyd y | dyn rody aryant neu ysgrybyl ar arall ac or

17. da hunn6 kywnewydyau ac elwha or nep y doeth atau a chey-/

18. ssyau or neb pyeyfo yr | aryant yr elu. Nyny a | dywedun na dyly-/

19. ir onyt amot ay duc ydau. canys nyt a s6llt a | dan dyebryt ac

20. urth hynny ny dyly namyn yr hyn a roes ar y llall. O deruyd y

21. dyn dyuot yn truydet dyn arall ac ar yscrybyl ganthau neu a da a-/

22. rall pan el ymdeyth ny dyly uynet ganthau nac epyl na theyl

23. na chludeyr na dym namyn kymeynt ac a | doeth ganthau o | byt

24. onyt amot ay duc ydau. O deruyd duyn huch y dyn yn lledrat a

25. meythryn o!honey epyl gan y dyn ay duc a guybot or perchenn-/

26. auc yn | y lle y | bo a cheyssyau ay hy ay y hepyl nys dyly namyn hy

27. ehun o byd ac ony byd ny dyly dym. canys nyt a sullt a dan dy-/

28. ebryt. Puy | bynnac a urthoto yaun o achaus tebygu y uot yn

29. argluyd ar haul a dylyu holy pan uynno gater ydau ynteu//


t. 105

1. peydyau ac o pheyt un dyd a | bluydyn byt y haul yn haul dra | bluydyn a

2. honno (yn haul dra | bluydyn.) ny dylyir yaun uyth amdaney. O deruyd

3. y dyn duyn adauael yn aghyureythyaul tray cheuyn ar haul yn hyr.

4. ew a dywedyr na dyly kyureyth nyu gwnel. am yr hyn y gwnaeth

5. ew aghyureyth amdanau ew ry | atueruyt tracheuyn ar haul yn

6. yr ual kynt. O deruyt y | dyn uynet yn uach a | chyn teruynu yr ha-/

7. ul y uynet yn clauur neu yn uynach neu yn dywyll ny tybyco ef

8. dylyu o!hanau atep nyny a | dywedun dylyu o!hanau kywyrau a | ede-/

9. wys tra | uo byu. ac un or | lleoed ny dyly y (tat) mab bot yn lle y tat.

10. Sew achaus nas dyly canyt edewys dym oy da ydau namy \142\ wellys \143\

11. ny dyly ynteu seuyll trostau o | dym namyn y ewyllys. O deruyd y

12. dyn holy kyn oet na cholly na chafael yr hynny hyt y oet ny der-/

13. uyd ydau. O deruyd y dyn yn dydyeu dydon na cholly na cafael ny

14. byd yr hynny ony byd dody oet colly cafael yndunt ac os hynny

15. a dodyr cubyl a gollyr. ac y!uelly am tyr a dayar yn amseroed y dy-/

16. lyir eu carcharu. O deruyt y uoruyn dyweduyt ar 6r duyn tre/

17. ys y arney ar gur yn gwadu a dyweduyt o!honey hytheu yn atep

18. ony dugost ty treys y arnaw uy moruyn 6yw y etwa. sew y | barn

19. gyureyth y hedrech sew ay hedrych yr edlyg. O deruyd ydau yn-/

20. teu y chafael hy yn wreyc ny eyll y llall y wadu yna talet y gur y

21. dywaut hy arnau y treyssyau y chowyll. ay huynepwarth ydy

22. hy ay hamobyr yu hargluyd ay dylysruyd. O deruyd ydau ynteu y

23. chafael hy yn uoruyn byt hytheu ar ureynt moruyn ac na chollet

24. y breynt yr hynny nyt amgen yr y p{ro}uy. O deruyd duyn treys y ar

25. uoruyn ac yn | y treys honno cafael beychyogy ac na uypo hytheu

26. puy y tat ar argluyd yn mynnu amobyr a | hytheu yn dyweduyt

27. na dylyir ydy canys treys a ducpuyt y | arney ac na dylyir y un-

28. wreyc a dycer treys y | arney talu amobyr . Sew a dyweyt y gy-/

29. ureyth yna dyfody yr amobyr yr argluyd cany allus y chadu rac//


t. 106

1. treys ac ew yn dylyu y chadu. cet amheuer hytheu am hynny ny

2. chefyr y genthy namyn y | ll6 ehun ar uot yn wyr a dyweyt. Sew

3. y bernyr mab y ryu wreyc honno urth genedyl y uam y ureynt y/

4. ny uypo puy uo y tat. O deruyt y ur dyweduyt bot gwreyc yn 6e-/

5. ychyauc ar wreyc yn gwadu ar | gur yn adew ar argluyd yn my-/

6. nn6 yr amobyr talet y | gur y!syd yn adew canyt oes wat tros way-/

7. ssaw. O deruyd damdug peth a gwerth arna6 o gyureyth a bot

8. yn wy y damdug nor gwerth. k{yureyth}. yr yneyt a dylyant edrych ay

9. cam y damdyghuyt ac os cam gwneler arnau cyureyth anudon.

10. Sew yu hyny nau. xx. camlur6. ar egluys yn | y ol. O deruyd y | dyn

11. gyrru peth ar arall y greyryeu a gwedy y gyrr y dyheurau hunn6

12. a | elwyr yn gyu­reyth anudon. cany eyll na | bo anudon y neyll l6

13. onadunt. O deruyt y dyn gyrru brau ar arall ac or brau hunn6

14. colly y eneyt or dyn edrycher pa herwyd y gyrruyt y | brau. ay yn

15. herwyt brau ay yn herwyt peth arall. ac os yn herwyt peth ar-/

16. all y | byd maru ny dywygyr. os herwyd y dyn a oruc y | brau y col-/

17. les y | llall y eneyt taler y | alanas. Puy | bynnac a dyco creyryeu y da-/

18. dle6 ac eu ceyssyau or pleyt arall a | oed yn | y erbyn y creyryeu a do-/

19. eth canthau ew. Nyny a | dywedun na dyly ew y creyryeu hynny

20. yny darfo y dadleu hynny allan cyfredyn uyd creyryeu y baub y/

21. n | y maes. Nyt reyt creyryeu yn dadleu a | wnelher y meun myn-/

22. went can | y6 plas y creyryeu. O deruyd bot kyureyth yn dadleu

23. ac na bo creyryeu yn | y maes. Nyny a | dywedun na dylyr oet y ge-/

24. yssyau y creyryeu namyn tra gatwo yr ynat y uraudle a hynny

25. yn ewyllys yr ynat. O deruyd y ynat barnu cam ay amheu am-/

26. daney ac na kynykyer guystyl yn | y erbyn kyn cyuody oy uraut-/

27. le onys myn ny dyly y gymryt uyth wedy hynny. Try chadarn

28. byt argluyd adrut a dydym. Sew achaus yu maen dros yaen yu

29. argluyd. Sew yu (y) drut dyn yn6yt ac ynuyt ny ellyr kymell dym//


t. 107

1. namyn y ewyllys. Sew yu dyn dydym dyn heb da ydau. ac urth hy-/

2. nny ny elly kymell dayn lle ny bo.

3. \144\ Teyr pro6edygaeth a ellyr ar any6eyl. 6n y6 p6y | bynnac y lladher

4. y ky o dyweyt y 6ot yn wgeylky ef a dely y pro6y. yr eyl y6

5. o d{er}6yd y dyn llad ky o acha6s y 6ot yn kyndeyrya6c a g6rth6-/

6. yneb6 yda6 o perchenna6c y ky a dywed6yt nat oed kyndey-/

7. rya6c y dyn ay llada6d a dely y pro6y. Sef mal y dely yr

8. ry | welet yn emlad ef a ch6n ac a dynyon. ne6 ry welet g6e-/

9. dy ry ess6 y ta6a6t. Trydyd y6 ky kyne6odyc o | lledyr

10. ef a deleyr pro6y arna6 y 6ot yn kyne6odyc ar 6rath6

11. dynyon neb ar wneyth6r ky6la6ane6 ereyll.

12.

13. \145\ Mae e | lle enheueret e | telir sarhaet Jd deu | din heuet eu | brein14. canaheuer nam uret eneile pan torer naut e | brerin sarhaet

15. eu idau a | hono a | telir idau heruet Juerein. A | oes un | lhe e | bar/

16. no enad braut en | i uaratdele ni | ddeleher emustalau ac eef oes en | e

17. lhe e | mae nauet taudauc enad anbraut. Mae e | lle e | tal estraun o

18. alanas kemint a | braut en | e | lle enucier (ardd)ar | alanas maab a | d/

19. duco i | uam i | kenedel aralle J | kan e | neb a | ueicus drostau. Pa tri | e/

20. derin g6illt ni | dele neb e llat (heb kaniat) ar | dir arall ac o | lletyr

21. mae e | dial sef eu e | tri hene kicuaran ac | garan ac erer sef e | uu e | di/

22. al am bob | un camlure ac ir neb bieufo e | tir deugein. A | oes gurt tei/

23. r | punt o | leddrat gan | damtuc kefreisial arnau ni | deleher na dirue

24. na dihenid Mae e | den a | deteleir i | ddale pa | le benac e | ker a | etdune/

25. het er | ecgues ac ena i | hellhug mab doolef a | diuco tat keflauan

26. dorstau hunu e6e Bei darfei eillau pen den ac ef en kesku ac

27. na 6etut mae e | dial a | deleir am!danau hun ev e | dial diru emlad28. ae sarhet ir | gur caguertt \146\ i | trecullte sef e6 | hene peder | ar | ugent

29. A oes un | gaet \147\ a | uo mue i uertt \148\ no | ffeder ar | ugent os gwaet kein deluat
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət