Ana səhifə

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s


Yüklə 397.5 Kb.
səhifə5/8
tarix25.06.2016
ölçüsü397.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

24. bara ac un enllyn. meybyon eyllyon y brenhyn a | dylyant gwneuthur

25. seyth tey yr brenhyn. Sew yu y reyn hynny y neuad ar buyt!ty a | che-/

26. gyn a | hundy a | marchty a ty bychan. y | brenhyn a | dyly o pob byleyndrew

27. g6r a b6yall y wneuthur lluesteu yn | y lluyd. maer y bysweyl ny dy-/

28. ly daly dadleu namyn ar wyr y uaerdrew namyn erbynnyau da y

29. brenhyn y | gan y meyrydyon ar kyghelloryon ac ew a dyly rody pede-//


t. 62

1. yr ar | ugeynt yr gostecwr pan estynher mayrony ydau. gwassanayth/

2. wyr y maer ar kyghellaur a dylyant hebrug y da ar y maer bysweyl

3. y maer bysweyl a | dyly kyweyryau llys y brenhyn. oy me6n ac a ber-/

4. thyno atey mal eredyc a heu ac arheyl yscrybyl y brenhyn ay hauodyd.

5. a petheu ereyll a uo reyt. ac ew a | dyly cospy gwyr y | uaertrew am eu

6. haghyureythyeu ac eu dyruy ac eu camlur6 ac eu hebedy6 ew ay dyly

7. ac amobyr eu merchet y | wreyc ay dyly. y porthaur a | dyly kymell amo-/

8. byr ac ebedy6 y reyn hynny. a | phedeyr ceynnyauc ydau o | bop | un onadu{n}t

9. y maer bysweyl a | dyly pedeyr ar | ugeyn y | gan y porthaur pan estynher

10. y suyd ydau. ac ew a dyly tyghu dros dyr burth y | llys ay hanuot tyr o | byd

11. reyt eu hamdyfyn ac 6y ac | a | berthyno arnadunt. gwyr y uaertrew

12. a | dyly gwneuthur odyn ac yscubaur yr brenhyn ac eu dywallu pan

13. uo reyt. 6ynt a | dylyant talu t6ng eu tyr yn llau y | maer bysweyl. ac

14. a dylyant y borthy duyweyth yn | y wl6ydyn. 6ynt a dylyant dyrnu

15. a | chrassu a medy a llywnu a | llad gweyr y cheyssyau gwellt a | chyn-/

16. nut y gnyuer gweyth y | del y brenhyn yr llys. ac uynt a dylyant an-/

17. rydedu y brenhyn pan del yr llys herwyd eu gallu. ay yn deueyt ay

18. yn 6yn ay uynneu. ay ar gaus ay ar emenyn ay ar laeth. O dyryd

19. mab uchelwr y uab ar uab eyllt argluyd ar ueythryn gan y gannyat

20. neu gan y | dyodew un | dyd a | bluydyn ohana6 hunn6 a | dyly ran mab o

21. tyr y mab eyllt ac oy da gwedy hynny. O pob maynaul ryd y brenhyn

22. a | dyly keruyn ued nau dyrnuet yn | y hyt yn amryscoy6. ac ony chefyr

23. y med duyn y bragaut. ac ony chefyr y bragaut pedeyr o g6ryw. ny

24. dyly bot er6 dyfodedyc yn tyr kyuryw. Puy | bynnac a | dorro teruyn y

25. rug duy | drew oy eredyc. y | brenhyn a | dyly yr ychen ay hardo ar gwyd

26. ar heyrn a | gwerth y troet deheu yr amaeth a | gwerth y lla6 ass6

27. yr geylwat. a phedeyr ceynnyauc yr neb pyefo y tyr a | chyweyrya6

28. y teruyn ual kynt. Puy | bynnac a ardo tyr yn aghyuarch. talet pe-/

29. deyr ceynnyauc yr nep pyeyfo y tyr a | cheynnyauc am pob k6ys a ar-//


t. 63

1. der ar aghyuarch yr brenhyn. O deruyd ymderuynu y rug deu ur gymre-/

2. ynt am tyr ar neyll | rey yn teruynu hyt racu ar lleyll hyt yma a tygu o

3. bop rey yna y mae yaun yr gyureyth rannu deu | hanner. Puy | bynnac a | dy-/

4. co maen teruyn yrug duy drew talet un ugein ar | dec y berchen y tyr ach

5. camlur6 yr brenhyn. ac yuelly am ford a | gatwo y teruyn gan emyl y

6. ford. Messur gwestua y brenhyn yn amser gayaw o uaynaul ryd. Sew

7. yu hynny pun march or blaut goreu a | dyuo ar | y tyr a | buuch neu ych a | do-/

8. gyn keruyn o ued nau nyruet \85\ yn | y hyt ac amryscoy6. ar gymeynt arall

9. yn | y llet. a seyth dreua o geyrch un ruym yn ebran. a | huch teyr bluyd ac

10. enhorob hallt a | llet try | uys yn | y thewet. a | llestyr emenyn try dyrnued yn | y

11. hyt hep y uoel. a | thry yn | y let. ac ony ellyr cafael hynny punt amdaney.

12. a | honno yu y punt tu{n}g. a pedeyr ar | ugeyn y wassanaythwyr y | brenhyn

13. ony ellyr cafael hynny; duy o uragaut. ony ellyr y | bragaut pedeyr o ([.]) \86\

14. g6ryw. a | hynny adau o | bop maynaul ryd yr brenhyn. sew ual y rennyr

15. y punt honno chwe | ugeynt yr bara a try ugeynt yr llyn. a try ugeynt

16. yr enllyn. Or maynolyd caeth y dylyr deu da 6n buyt pob bluydyn. y

17. gayaw huch deyr | bl6yd a | llestyr emenyn try dyrnued hyt a | thry llet.

18. a | dogyn ker6yn o wrac y bo nau dyrnued ym amryscoy6 a dreua o hyd

19. un r6ym yn ebran. a | chwe | thorth o uara goreu a | tyuo ar | y tyr. o | byd

20. gwenythdyr chwech onadunt yn beyllyeyt. ony byd gwenythtyr

21. chwech yn rynnyon. pedeyr onadunt parth | ar neuad. a duy parth ar-

22. ystauell. Ac yn gyulet ac o elyn hyt ar | y durn. ac yn gyn dewet ac na

23. plycey yr eu daly erbyn y deu | emyl. a | dyn a | geneuho tan yn | y neuad yn

24. y | nos honno neu geynnyauc y | dyn ay kynneuho drosdau. Messur da-/

25. un buyt yr haw mollt teyr | bluyd a | mannat emenyn cy6let ar dys-/

26. gyl letaw a | uo yn | y trew a | chyn | dewet ac | y | bo deu (o) uoeldyrnuet yn-/

27. dau. a | chwe | thorth ar | ugein or ry6 uara a | dywedassam ny uchot.

28. keulau llaeth a | uo o | ludyn blyth yn | y drew y | gyt ac eu godro unwe-/

29. yth yn | y dyd ac na odroher namyn yr un weyth honno y cossyn a | wne//


t. 64

1. ler or llaeth hunn6 heb urac heb ebran hep dyn y gynneu tan maer a chyg-/

2. hellaur a | dylyant kylch d6yweyth yn | y bluydyn a deu | was gan bop un

3. ac yr kyghellaur dewys y ty. ac ny dylyant kylch yr haw.

4. Rey y!syd ar pedrus am ueychyogy gwreyc o llygryr pa | beth a dylyir

5. amdana6 ay uynebwerth ay ynteu galanas. kyureyth a dyweyt pa-/

6. nyu galanas a | dylyir amdanau. a | llyna yu yr achaus. yn | y t{ri} | mys kyntaw

7. y | byd gwyn ew ac | yna y | byd trayan galanas arnau. yn | yr eyl t{ri} | mys y

8. byd rud ew ac | y | byd deuparth galanas arnau ac yn | y t{ri} | mys dywethaw

9. y byd cyulaun ew oy aylodeu. ac o | eneyt ac | y | byd galanas kubyl arna/

10. 6. Rey a | dyweyt nat yaunach talu galanas gur no galanas gwreyc

11. cany | wys beth yu | ew ay gur ay gwreyc y gyureyth a dyweyt bot yn yau-/

12. naw barnu yn ol y peth a | bot galanas gur arnau a | hynny yny uedydyer.

13. a | llyna yr achaus pob dyn a | holer y alanas a | dylyir y enwy erbyn y hen6.

14. na gur uo na gwreyc. Ac na ellyr enwy nep erbyn y hen6 yny uedydyer

15. ac urth hynny ymae dyr y uot ynteu ar ureynt gur yny uedydyer. O hyn/

16. ny yny uo seyth | mluyd y | dyly y tat tyghu a thalu drostau. eythyr na | dyly

17. talu na dyruy na chamlur6 yr brenhyn drostau. kany dyly y brenhyn

18. na dyruy na chaml6r6 am anuodeu nac am weythret dyn yn6yt ac

19. nat oes buyll ganthau ynteu. ew a | dyly hagen dyeyssywau y colledyc

20. or eydau. o ben y seyth blyned allan ew ehun a | dyly tyghu dros y weythret.

21. ay dat byeu talu canys yna yd | a a | dan lau y beryglaur ac y cymer gwe-/

22. deu arnau. Or pan anher mab yny uo pedeyr bluyd ar | dec y | dyly uot

23. urth noe y tat. ay dat yn argluyd arna6 ac ny dyly cosp arnau namyn

24. 6n y dat. ac ny dyly medu un geynnyauc yn hynny o amser namyn a

25. uedho y tat. ac ny dylyir marudy keuoet maru namyn bot yn eydau

26. y | tat y | da. a | uo yn | y warchadu. y tat yn hynny o amser a dyly atep dros-/

27. tau. O | byd mar6 y | tat y wluydyn gyntaw y (bo maru) ganer y mab ew

28. ehun a | a y mreynt y dat. ny dylyir talu ebedy \87\ mab ny uo pedeyr bluyd ar-

29. dec ay dat yn uy6. Gwedy yd eley y mreynt y dat. ew ay tal. ym pen //


t. 65

1. y petwaret ar | dec wluydyn y dyly y tat duyn y uab ar | yr argluyd ay

2. orchymyn ydau. ac yna y dyly ynteu gurhau ydau a | bot urth ureynt y

3. argluyd ac ehun byeu ateb drostau o | bop haul a ouynner yda6 ac ehun

4. byeu medu y da. ac ny dyly y tat y uaydu m6y noc estraun. ac os maed

5. gan guynau or mab racdau ew a | uyd dyruyauc ac a wna yaun ydau oy

6. sarhaet. O byd maru mab o bedeyr | bluyd ar | dec allan ac na bo edyued y-/

7. dau y | argluyd byeuuyd y | da yn gubyl ac a | dyly bot yn lle mab ydau. a ma-/

8. rudy uyd y ty. ac or oet hunn6 allan y | byd un | ureynt a | bonhedyc canhuy-/

9. naul. canyt oes ureynt yda6 namyn y uonhed. ac nat esgyn ynteu y ure-/

10. ynt y tat y ny uo maru y dat. ac na byd marchauc nep yny esgynno. gwerth

11. bonhedyc canhuynaul yu teyr | bu6 a | try | ugeyn | m6u o warthec. y | sar-/

12. haet yu teyr bu6 a | try | ugeynt o | aryant. Os gur | ar | teulu uyd ynteu

13. y werth yu pedeyr | bu6 a petwar ugeyn m6u. y sarhaet yu pedeyr bu6 a

14. pedwar | ugeyn aryant. Merch wedy bedydyer yny uo seyth | ml6yd ny

15. dyly mynet yn | ll6. Or | pan anher yny uo deudeg mluyd y dyly uot urth

16. noe y tat oy deudec mluyd allan y dau broneu a chedor arney ac y | blo-/

17. deuha ac yna y | byd oet y rody y 6r. Ac o | hynny allan keny chafo 6r y

18. dyly medu yr eydy. ac ny dyly bot urth noe y tat onyt ew ay myn ac

19. ny dyly y tat talu amobyr dros y uerch o!nyt ehun a | ryd rodyat arney.

20. canys pob rodyat ar wreyc a dyly talu y hamobyr neu ynteu a gymero

21. kymhendaut y | gan y wreyc a | roder y ur. O deruyd duyn gwreyc

22. lathlut o | dy y | that hyt yn ty arall ac yno kysgu genthy. gur y ty hu-/

23. n6 a | dyly talu yr amobyr ony chymer uach y | gan y gur ay duc yn (l)

24. llathlut ar | y dalu. yn | y deudec mluyd y dyly gwreyc blodeuau megys

25. y | dywedassam ny uchot. ac oy deudec mluyd hyt y pedeyr | ar | dec y | dyly

26. uot heb ueychyogy. ac o | bedeyr | ar | dec hyt yn deugeynt y | dyly ymduyn

27. ac o | hynny allan nyt a galanas arney ac nyt a llu arney na | bo plant

28. ydy canys dyheu na | byd uyth. Puy | bynnac a | uynno gwadu mab yn

29. gyureythyaul nyt reyt ydau y wadu yny dycher ydau yn gyureythyaul. //


t. 66

1. gesseuyn canyt reyt y nep atep yn anolo kanys anolo yu pob peth ny uo

2. kyureythyaul. Pa wreyc bynnac a | uynno duyn mab yn gyureythy-/

3. aul ual hyn y | mae ydy y | duyn. dyuot hy ar mab yr egluys y bo y

4. guydua yndy a | dyuot hyt yr allaur a dody y llau deheu ar yr allaur

5. ar creyryeu ar llau assu ar ben y mab ac y!uelly tyghu y du6 yn | y bla-/

6. en ac yr allaur honno ac yr creyryeu da y!syd arney ac y uedyt y mab

7. nas ry creus tat y callon mam y mab hun yman namyn y gur ar

8. gur erbyn y hen6 ym kallon y. ual hynny y dylyir duyn mab y gy-/

9. mro. Ac ual hyn y dylyir duyn mab y alltud dyuot yr egluys y cy/

10. mero duuyr suyn ay uara eferen ac yna y duyn ydau megys y dy-/

11. wetpuyt uchot. yna y mae yaun yr tat gwneuthur un o deu | peth

12. ay kymryt y mab yn gyureythyaul ay y wadu yn gyureythyaul

13. os y wadu a uyn yaun yu ydau dyuot hyt yr egluys ry dywedassam

14. ny uchot a dody y lau deheu ar yr allaur ar creyryeu a | uo arney ar

15. llau ass6 ar ben y | mab ac y!uelly tygu y du6 yn | y | blaen ac yr allaur

16. honno ac yr creyryeu da ysyd arney ac yr gur ay gwahan6s ew

17. o creedygaeth tat a mam nas creus y mab hunn6 yg kal-/

18. lon gwreyc eryoet ac nat oes dauyn oy waet ew yndau onyt.

19. o adaw. O deruyd ydau ynteu ceyssyau oet am | y l6 nys dyly na-/

20. myn hyt trannoeth. O deruyd ydy hytheu ceyssyau oet y geys-/

21. syau creyryeu ny dyly hy oet namyn trydyeu. cany dyly hy gey-/

22. syau creyryeu namyn yn | y kymut hunn6. O deruyd y tat gwa-/

23. du mab o genedyl gwedy dycher ydau ny eyll hunn6 gafael tat

24. uyth wedy hynny. Sew achaus yu y uam ay duc ew yn gyureyth-/

25. yaul yr tat ay gwadus ac urth hynny ny eyll hytheu y duyn ew | y

26. tat arall eylweyth uyth. y tat ry gwadus yn gy(r)wreythyaul ny

27. byd karrdychwel ynteu ar hunn6 byth dray | geuyn canyt at-/

28. wna y gyureyth a wnel. y | mab hunn6 weythyon urth genedyl

29. y uam yd | a y ureynt. ac o llad ew dyn kenedyl y uam ay tal. //


t. 67

1. y deuparth yr alanas arnau ynteu yn llourud ac o lledyr ynteu 6ynt

2. a | dylyant deuparth y alanas ew a hunn6 a | elwyr yn un o dygyn-/

3. goll cenedel. arall yu bey darfey y ur llad gur arall. a meychyeu o genedyl

4. y | llowrud ar yr alanas. a chyn talu yr alanas duyn oy uam y llowrud y

5. tat arall. y gyureyth a dyweyt pany6 y genedyl a ueychyus ar yr a-/

6. lanas byeu y talu. O deu achaus o wneuthur hy gywlauan hyt tra uu

7. ew ar eu breynt huy. ac o dylyu talu or nep a ueychyus. trydyt yu o | ro-/

8. dy cymraes y alltud. a bot mab ydy or alltud. a llad o hunn6 dyn deu/

9. parth yr alanas a dau ar genedyl y uam. y trayan ar | y llowrud a

10. hynny urth nat oes kenedyl tat ay talo. a | hunn6 a | elwyr yn war-/

11. thec dyuach. urth uot yn dyt dyueychyau ar | y gwarthec hynny ka-/

12. nys ar warthec y telyr pob tal gynt. y deu | uab ry | dywedassam ny uchot

13. un ureynt ac un sarhaet ac unwerth ynt a bonhedyc canhuynaul. Mab

14. doolew a | uyd a | mab dyodew. Sew yu mab doolew mab a dyweto gwre-/

15. yc ar | y thauaut leueryd y uot yn uab y ur ac nas dyco yr dygyn hunn6

16. a | ellyr y wadu pan uynher. Mab dyodew yu mab a dyco gwreyc y ur

17. yn gyureythyaul. a | dyodew or | gur hep y wadu un dyd a | bluydyn. ny

18. eyll y wadu o | hynny allan yn | yr yg byth. ac | o deruyd y hunn6 gwne-/

19. uthur kywla6an ny ellyr y wadu yn | yr yg cany waduyt ar yr yng.

20. urth y uot yn uab dyodew. ket boet breynt y tat y uab alltudes ay y

21. wadu ohonau alldut uyd. y mab ket boet alltud a uynno gwadu mab

22. cymraes ay wadu bonhedyc canhuynaul uyd y mab. kanys urth ureynt

23. y uam y byd o hynny allan. tat a | eyll gwadu y uab trannoeth wedy

24. y dywyco y gywlauan. drostau os myn. O deruyd y uab rody da yr

25. meythryn mab ny dyly y wadu o | hynny allan. O deruyd maru y tat

26. pen kenedyl a | eyll y wadu ar | y seythuet oy genedeyl ual y gwadey y

27. tat ac yn | yr un egluys a seythwyr o oreu | gwyr y genedyl. gan eu ll6

28. 6ynteu bot yn lan y | lv ew. Ony byd penkenedyl un gur ar | ugeynt o

29. oreu | gwyr y genedyl oy wadu. kyureyth gwyr powys dec a | deuge-//


t. 68

1. ynt y wadu mab o genedyl. Ny eyll nep a dyg6ydho tyr y mab yn | y la6

2. y wadu. Ny eyll braut gwadu y | gy!lyd. ac ony byd braut ny eyll

3. keuynder6. ac ony byd keuenderv ny eyll kyuyrd6. rac y wadu yr

4. yr \88\ eydau onadunt. ac ny dyly nep or a | dylyo trew y tat ew gwedy y

5. gwater ny dylyant y | wadu. O deruyd bot rey o genedyl mab yn | y (6)

6. wadu ac ereyl yn | y gymryt. yaunaw yu credu yr nep y!syd yn | y gymryt.

7. gan eu ll6 nat yr gobyr nat yr gwerth y maent yn | y gymryt. canys

8. gnotaw yu gwadu mab yr trew y | tat. Pob braut a eyll gwadu y | chwa-/

9. er onyt yn un | lle sew yu hynny pan ranher da y mam neu y tat o che-/

10. ys y gwadu hytheu yr y ran or da ny ellyr. ac y!uelly pob alltud a | eyll (o)

11. gwadu y uraut. neu y chwaer onyt ran kyuran da ac uynt eu tat neu

12. eu mam. neu rac dywuyn eu kywlauan. 6al hyn y dylyir kymryt

13. mab yg kenedyl y tat ehun a | eyll | y gymryt gwedy as dico y uam ydau

14. ony byd y tat y pen!kenedyl ar | y seythuet a eyll | y gymryt. o oreu | gwyr

15. y genedyl. y pen!kenedyl byeu kymryt duylau y (yn | y lau) y rung

16. y duylau ynteu a roy cussan yda6. canys cussan yu aruyd kerennyd.

17. ac wedy hynny roy llau deheu y mab yn llau yr hynaw or gwyr ereyll.

18. a roy o | hunn6 cussan ydau ac y!uelly o | lau y | la6. hyt y gur dywethaw

19. Ony byd penkenedyl 6n gur ar | ugeynt o oreu | gwyr y genedyl a ky-/

20. mryt y mab or gwyr a | uo yn lle yr argluyd erbyn y | lau deheu ay roy yn

21. llau yr hynaw or gwyr a roy or hynaw yn lla6 yr eyl hynaw ac yue-/

22. lly o | lau y | lau hyt y gur dywethaw. herwyd gwyr powys dec a

23. deugeynt ay kymer. Nau afeyth galanas. kyntaw

24. yu onadunt mynegy y dyn a | ladher yr dyn ay lladho a | hunn6 a elwyr

25. yn tauaut rud. yr eyl yu rody kyghor oy lad. y trydyd y6 kyssynnyau

26. ay lad am bop un or try affeyth hynny o gwedyr llu canhur ay gwa-/

27. ta. Os y adew a wna dyn talet nau | ugeynt. Petweryd yu bot yn edrychy-/

28. at. Pymhet yu kyweythas ar llowrud. chwechet yu mynet yr

29. drew y | bo y dyn a ladher yndy y | gyt ar llowrud. y wadu pob un o hyn-//


t. 69

1. ny ll6 deu canwyr neu denau \89\ ugeynt ot adeuyr. Seythuet yu bot yn porth

2. orduy. 6ythuet yu daly y dyn yny del y llowrud yu lad. nau6et yu gwe-/

3. let y lad. yny uyd; ac nas dyfero. am pob un or try | hyny o gwedyr ll6

4. try | chanwyr oy wadu neu try | nau ugeyn aryant. Ot adeuyr rey a | dy-/

5. weyt dylyu or genedyl y | da hunn6 ar gwat y | gwat y gyt ac ew. sew

6. achaus yu urth dylyu onadunt huy nyt yn achaus yr affeythyoed hyn-/

7. ny y lad eu car 6y dylyu onadunt huynteu hynny o | da. ac y | wadu gwa-/

8. et a gwely a | llad eu car dylyu onadunt y reyth ry | dywedassam ny u-/

9. chot. y gyureyth eysyoes a | dyweyt na | dyly nep y gwat ar da ac nas

10. dylyant huynteu y | gwat hunn6 ar da. kany (r) dyly y genedyl namyn

11. sarhaet eu car ay alanas. ac nat oes yn hynny na dyrchaw na gossot.

12. na gwaet na gwely na choll eneyt. ar lle ny bo hynny nyt oes na

13. sarhaet na galanas. ac urth hynny ny dyly y genedyl dym. cam yu

14. gwneuthur yr affeythyoed uchot ac urth hynny yr argluyd a dyly

15. camlur6 amdanadunt. herwyd meynt yr affeyth. 6n | yn undyblyc

16. arall yn deudyblyc arall yn try!dyblyc. cany bu ymlad yno pey ymlad

17. a uey yno dyruy yr argluyd a uydey. sew oed y messur teyr punt neu

18. deudec mu6. messur camluru teyr bu6 neu nau | <6>geynt aryant. P6y-

19. bynnac a | uo llowrud galanas cubyl a dyguyd arna6. ac ual hyn y | re-/

20. nnyr galanas trayan ar | y llowrud ac ar y tat ar uam y gyt ac ew.

21. o | bydan byu. ac o | hynny y deuparth arnau ew. ar trayan ar | y tat

22. ar uam. Or trayan a | da6 ar | y tat duy geynnyauc ar | y tat ac un

23. ar | y uam. O deruyd bot plant yr llowrud a | bot oet arnadunt y | dylyoent

24. talu kymeynt a dyly ew y dalu a | deu onadunt huy. a duy | geynnyauc ar

25. y | braut ac un ar | y chwaer. Or deuparth a | a ar | y genedyl y trayan ar

26. genedyl mam y llowrud ar deuparth ar gendyl y tat. ac y uelly y

27. cerda yr alanas o uamuys y | uam6ys hyt y seythuet uam6ys canys

28. plant y uam gyntaw a uyd brodyr. a plant yr hen6am a uyd ke-/

29. uyndyru. a | phlant yr orhenuam a uyd kyuyrdyru. plant y petwaret //


t. 70

1. uam a uyd keywneynt. plant y bymhet uam a | uyd gorcheyneynt.

2. plant y chwechet uam a uyd gorchau. plant y seythuet uam a uyd ney-/

3. eynt ueybyon gorchau. Ac nyt a galanas bellach hynny. keny 6ypet na-/

4. myn duy neu teyr buryer yr alanas arnadunt. ac ar ny el arnadunt

5. huy ranner ar | y gwelyeu yd hanuo y tat onadunt huy a dody duy | ran

6. ar | y kyph. O ney uab gorchau allan yd a ceynnyauc baladyr ac ysew

7. yd a honno y gymhorth y llowrud a | sew mal y kymhellyr honno cyryt

8. or llowrud gwas yr argluyd y gyt ac ew. a chreyr ganthau ac yny ky/

9. uarfo ac ew dyn or seythuet dyn allan cymeret lu na heny6 or pedeyr

10. kenedyl yd heny6 ew onadunt. Ac onys dyry talhet ceynnyauc baladyr.

11. ac o | dyry y | lu peytyer ac ew. ny tal gwreyc ceynnyauc baladyr canyt

12. oes (c) paladyr ydy namyn y chogeyl ac nys tal yscolheygyon. Ac ny thal

13. gwreyc galanas o | ryd y | llu na | byd meybyon ydy. Ac nys tal yscolheygy-/

14. on heuyt. ac nys tal mab ny uo pedeyr | bluyd ar | dec. Ual hyn y cy-/

15. mellyr galanas y trayan cyntaw yr argluyd yr kymell ar eyl trayan

16. yr tat ar uam ac eu plant ac o | hynny duy ran yr tat ac un yr uam. ac

17. or | hyn a | dryc yr plant o | bey plant yr llowrud duy | ran arnunt. y mab

18. hynaw byeu mynegy edyuet y dat ay wely a bot y | gyt a | gwassanay-/

19. thwyr yr argluyd yn kymryt yr alanas. oet galanas yu pytheunos(u)

20. urth bop argluydyaeth y bo y cenedloed yndunt. urth eu gwyssyau y

21. gyt y gymhenn6 y tal ar gyhyt arall urth gymhell y tal(l). ac y eu d6-/

22. yn y | gyt oy dalu yn try | oet y mae yaun talu galanas ac yn try trayan.

23. deu | oet y | genedyl y tat. ac un ygenedyl y uam canys deu drayan a | uyd

24. ar genedyl y | tat. yn | yr oet cyntaw a | uo y | genedyl y tat y talu 6n oc

25. eu trayaneu. y | dylyant ll6 canhur o oreu | gwyr y genedyl arall ar uot

26. yn uadeuedyc eu car. Ac yn | yr eyl | oet y talhoent trayan y | dylyant

27. ll6 canhur ereyll or genedyl arall ar uot yn uadeuedyc eu car. ac yn | y

28. trydyt oet y dyly cenedyl y uam talu eu trayan ac yna y | dylyant 6yn-/

29. teu y | gan y genedyl arall ll6 canhur ar uot yn uadeuedyc eu car a | chy-//


t. 71

1. mot tragywydaul a | dyly bot y rygthunt y dyd hunn6 a | thyllued tragy-/

2. wydaul y rygthunt. ll6 try | chan6r a | dau o genedyl y wadu llowru-/

3. dyaeth gwaet a | gwely a | llad dyn. Ac urth hynny y mae yaun ll6 try-

4. chann6r oy uadeu ynteu. Ac yn dylluet y | rug y cenedloet ry dywe-/

5. dassam ny uchow y wadu llad o | fyrnygruyd ll6 chwe | chan6r oy

6. wadu canys deudyblyc yu y alanas ay benyt. urth hynny y byd deudy-/

7. blyc y wat pan ladher dyn y serheyr ar sarhaet honno ny dyrcheyw

8. ac urth hynny y mae yaun talu y sarhaet honno yn gynt nor alanas

9. ac os gwreycyauc uyd y gur roet trayan y sarhaet ydy ar deuparth yr

10. (ar | y) brodyr ar ceuyndyru ar cyuyrdyru. ac o byd byd \90\ byu y dat cyme-/

11. ynt ydau ac y deu uroder. ac o byd by6 y uam kymeynt ac y duy

12. chwyored a | hunn6 yu y dull goreu canys cymeynt a hynny o | dynyon

13. a | dyly talu sarhaet y gyt ac ew bey sarhaey ew dyn arall. ereyll a dy-/

14. weyt gwedy y | del y | trayan yr wreyc dylyu cymyscu y deuparth ar ala-/

15. nas ay rann6 yr genedyl. yr argluyd a | dyly trayan cymell y sarhaedeu;

16. mal trayan y galanasseu. Ny dyly yr yscolheygyon nar gwraged ran

17. o | alanas canyt ynt dyalwyr uynt a | dylyant y talu dros y plant neu 6yn-/

18. teu a watoent na bo plant udunt uyth. rey or yneyt a | at y dalu y gyt

19. ar llowrud; y uam ay dat ay urodyr ay chwyoryd. ac eu etyuet canys

20. hynny o | dynyon a geyf trayan y alanas ew. urth hynny y talant trayan

21. galanas y | gyt ac ew. ac o | hynny y dau ar | y llourud deu | cymeynt ac ar

22. y | tat. ar tat a | dyly talu deu | cymeynt ac ar uab ydau. Ac ar | y uam y | dau

23. kymeynt ac ar uab ydy. ac ar y | braut cymeynt ac ar y duy chwyored

24. ac or hyn a el ar | y llowrud y tal ynteu cymeynt a | deu | uab yda6 a hynny

25. yu cyureyth hywel. Ny tal gwreyc anuab galanas. ac nys tal wedy

26. nat ymdyco. Galanas brenhyn aberfrau yu y sarhaet teyrgweyth.

27. Galanas gwreyc y brenhyn ay uab ay edlyg ay ney ay benteulu trayan

28. galanas y brenhyn ac eu sarhaet trayan sarhaet y brenhyn. Galanas

29. merch y brenhyn hanner galanas y braut ay sarhaet y!uelly kynn //


t. 72

1. noy gura. Galanas dysteyn a phencenedyl a chyghellaur na6 mu6 a

2. nau | ugeyn | mu6 gan eu hardychauael un weyth. Ac eu sarhaet yu nau-

3. m6u a | nau ugeynt o aryant. Galanas pob un o suydwyr y | llys chwe-

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət