Ana səhifə

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s


Yüklə 397.5 Kb.
səhifə4/8
tarix25.06.2016
ölçüsü397.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8

16. ac os gwata byt sauedyc onyt yr amdyffynn6r truy dystyon ereyll a

17. brauw arnau y llys hunn6 ar tystyon hynny yn | y maes ac ony bydant

18. yn | y maes byt sauedyc tystyon yr haulur. cany dylyir oet y tyst ar

19. dyst arall. ac o cheyf yr haulur ay deu | dyst ay try sauedyc ay a | uo m6y

20. mal y dywedassam ny uchot barner yr haul ydau. rey a dyweyt y

21. mae gwreyctra y!syd petwared. y gyureyth eyssyoes a | dyweyt y mae

22. o | genedyl elynyaeth yd heny6 ay bot yn tryded hy. O deruyd yr duy-

23. bleyt dody eu hardel6 y pen tystyon ac na lysso nep tystyon y | gylyd y

24. goreu eu breynt ac adwuynaw barner yn | ol y rey hynny. O deruyd

25. eu bot yn ogystal ranner deu | hanner yr amrysson. a | honno yu cyure-/

26. yth gyhyded. ceytweyt a | dylyant tyghu unryu lv ac a dygho llowrud.

27. yn | eu blaen ym pob puynt. ac a dylyant tyghu nat yr cas nat yr | dygas-/

28. set nat yr gobyr nat yr gwerth nat yr dym namyn yr | y gad6 yn

29. wyr. ny dylyit llyssu ceytwat cany yrr ew un | druc ar nep namyn ca-//


t. 52

1. d6 gan | y perchennauc yr eydau. tyst a | dyly tyghu bot yn wyr yr | hyn a | gadar-/

2. nhao ac nat yr cas nat yr dygassed y tyg. ac urth yrru druc o dyst ar dyn y

3. geyll dyn lyssu ynteu. Reythwyr not a | dyly tyghu bot yn lan ll6 yr dyn a dyg-/

4. ho y | gyt ac | ew. ac o phalla un | gur or gwyr not palledyc uyd y reyth oll. Reyth/

5. ur a | dyly tyghu bot yn debycaw ganthau bot yn wyr yr | yn a | dyg. a chet pal-/

6. lho y reyth gyfredyn yn ol y deuparth y dylyir barnu. Ot edeu dyn ky6ry/

7. uedy o dystyon kyweyryet neu ballet. Ot edeu ynteu a uo dogyn yn | y

8. gyureyth dygaun yu deu neu dry ket boet gwell a uo m6y. nyt tystyola-/

9. eth tystyolaeth un | dyn. O deruyd y dyn yn | dyd colly neu gafael ceyssy-/

10. au annot a bot y arwayssaw neu y dystyon yn glaw neu yn agheneu

11. ereyll. cyureyth a dyweyt na | rymya ydau hynny. cany chauas y peth a

12. edewys. O deruyd dyguydau dyd coll neu gafael yn amser cayat cy-/

13. ureyth am dyr a dayar neu yn amser dydon. rey a | dyweyt dylyu y ad/

14. newydu yn amser ryd eilweyth. y gyureyth eyssyoes a | dyweyt nat

15. oes dym a annoto dyd coll neu gafael amyn un peth. sew yu hynny

16. na | del cow yr ynat y uraut amdanau. ac ot amheuyr creyrhaer ew.

17. ac | yna y rodyr oet nau nyneu yr ynat y ymgofau ac ymdydan a gwyr

18. a uo hyn eu puyll noc ew. ac | yn enwedyc datcaner y uraut yr duy | ble-/

19. yt ar rey hynny yn dygygheusaeth. O deruyd llesteryau yr oet ay o uar6

20. yr ynat ay o dyghetuen arall ay o dremyc yr haulur na | doeth y warandau

21. y uraut byt yr amdifynn6r yn | y gwarchadu o hynny allan. O deruyd

22. y dyn pan holer y | nadleu am dyr a dayar dyweduyt na | wnel yaun. a

23. tystu or haulur yr argluyd ay yneyt ay wyrda. na wadus yt haul ay

24. uot yn dreyssyur a | gal6 am uraut. yna ymae yaun o godew y uraut

25. yn | y maes arnau y | dyuarnu yn dragywydaul. oy warchad6. os a-/

26. dau y maes a wna yn aghyureythyaul. y dyuarnu yn oes yr argluyd.

27. byeuuo | yr orsed honno. canys ny eyn y | mro ny roho gwyr. Pa amdyf-/

28. fynnur bynnac y sauo ganthau cyghaus a | chanlla ac ew ehun yn

29. trydyd a | cheyssyau oet urth porth ohanau ny dyly y gafael canys hyn//


t. 53

1. ny o | dynyon yu y porth gyureythyaul. Ny dyly cyghaus na chanlla6

2. seuyll y gyt a | nep am haul a | uo lley no chywerthyd try | ugeynt. neu

3. am dyr a dayar a march ac eydyon. Ryd yu bop amser teruynu. nyt

4. cayedyc cyureyth am dyr egluys un amser y rygthunt ehun. cany he-/

5. nyu oc an cyureyth ny. O holan huynteu nyny neu nynheu 6ynteu.

6. cayedyc uyd. Ryd uyd rannu tyr pob amser ony wedyr dylyu y ran; yr

7. bot yr amser yn gayedyc. 6al hyn y | dyly brodyr rann6 tyr

8. a | dayar y rygthunt pedeyr er6 urth pob tydyn a | gwedy hynny y symu-/

9. duys bledynt uab kyn6yn. deudec y | t6 yr mab uchelur ac (a) 6yth yr

10. mab eyllt. a pedeyr yr godayauc. Ac eyssyoys cadarnaw yu y mae pede-/

11. ir yu y tydyn. messur eru gyureythyaul petwar troetued yn | y uerryeu.

12. 6yth yn | yr eyl yeu. deudeudec \79\ yn | y gesseylyeu. un | ar | bymthec yn | yr hyr-/

13. yeu. a gwyalen gyhyt a | honno yn llau y | geylwat. ar llau arall ar yr

14. yscur peruet yr yeu. a | hyt yr arhaydo a | honno o pob parth ydau yn llet

15. yr eru. ay dec | ar | ug(eg)eyn yn | y hyt. ereyll a | dyweyt y mae gwyalen gy-/

16. hyt ar gur huyaw a | uo yn | y trew ay lau uch y ben ac unryu gerdet ar

17. honno ac ar | y llall. Ony byd tey y mab yeuaw a | dyly rann6 holl trew

18. tat yr hynaw dewyssau. ac o | hynaw y hynaw y!uelly hyt ar yr yeu-/

19. aw. os tey a | uyd y braut eyl yeuaw a | dyly rann6. y tydynneu canys

20. dylyrbren uyd ynteu yna ar yeuaw dewyssau ar | y tydynneu. ac <6>yn-/

21. teu wedy hynny holl trew tat ac o | hynaw y | hynaw dewyssau hyt

22. ar yr | yeuaw ar ranyat hunn6 a | barha yn oes y brodyr. ac wedy bo

23. maru y brodyr y keuyndyru cystadlent o mynnant. Sew y dylyant

24. etyued y braut yeuaw cystadylhau; ac edyuet yr hynaw dewyssa6.

25. ac y!uelly o hynaw y hynaw hyt ar yr yeuaw ar gy6ran honno a dyly

26. bot y rygthunt yn eu hoes. ac ony byd da gan y kyuyrdyru y gyuran

27. a | uu y run eu tat. 6ynteu a allant kymeynnyau mal y keuynder6.

28. a | gwedy rann honno ny dyly nep \81\ na chymeynnyau. tyr kyllydus.

29. tyr kyllydus hagen ny dylyir y rann6 herwyd brodyr namyn //


t. 54

1. maer a chyghellaur a dylyant rannu a | rody y | baup kystal ay gylyd yn | y

2. trew. ac urth hynny y gelwyr yn tyr kyuryw. ac ny byd er6 dyfodye-/

3. dyc yn tyr kyuryw. namyn o | byd yr eru honno yndau y rann6 or maer

4. ar kyghellaur yn gyfredyn y | baup kystal ay gylyd. ac ny dyly nep ky-/

5. chwyn oy | tydyn kyureythyaul o geyll cafael kyhydet amdanau o tyr

6. arall a mal | y dywedassam ny uchot am | y llall. y!uelly y dyly y maer

7. bysweyl gwneythur am tyr y uaertrew can adael paup yn | y dydyn

8. herwyd y | gallo oreu. ny dyly un | tyr bot yn dyurenhyn o | byd abbatyr.

9. ew a dyly udunt o bydant leygyon dyruy a | chaml6ru ac amobyr

10. ac ebedy6 a ll6yd a lledrat. O | byt escoptyr ew a dyly ll6yd a | lledrat.

11. o byd yspytyr. ew a dyly lledrat. Ac urth hynny nyt oes un tyr hep-/

12. dau. pan uo maru yr escop y brenhyn byeu y | da oll. canys dyfeyth

13. brenhyn yu pob da heb perchennauc ydau. eythyr gwysgyoed yr egl6-/

14. ys ay thlysseu ac a berthyno atey. teyr gorsetua y!syd a allant gwne-/

15. uthur eu cabydul ehun yn | y lle na llesteryhoynt keureyth y brenhyn.

16. Sew yu y rey hynny abat ac escop ac hyspyty.

17. TRy ryu datanhud y!syd. datanhud ar ac eredyc. a datanhud karr.

18. a | datanhud burn a | beych. ar datanhudyeu hynny ny dylyir eu datan-/

19. hudau namyn or mab yn lle y bu y tat gynt neu yn lle y bu y ryeny. e-/

20. hun gynt kany dylyir datanhud o ach ac edryn. Puy | bynnac y barn{er}

21. ydau datanhud o ar ac eredyc ew a | dyly eysted yno yny ymchwelo y

22. geuyn ar | y das a | hynny heb atep. ac | yna ateb. a nauuet | dyd y kalan-

23. gayaw hunn6 cyureyth. Puy | bynac y barner ydau dadann6d karr.

24. ay ryuot ay garr ay gyuanned ac ay ayluyt ydau ehun neu oy dat

25. kyn noc ew ar | y tyr hunn6 ew a dyly bot yno yn dyateb. hyt y | nau-/

26. uet dyd ac yna rody ateb. ac | yn | yr eyl nauuet | dyd kyureyth. Puy-/

27. bynnac y barn{er} ydau dadanhud b6rn a | beych oe ry | uot ay wurn

28. ac ay ueych ay dan ehun ay y dat kyn noc ew. yn kyuanhedu

29. ayluyt ar | y tyr ew a dyly bot yno yn dyateb teir | nos a | trydyeu. //


t. 55

1. ac | yna rody atep. ac | ypen y | nauuet | dyd cyureyth. ar dadanhudyeu hynny

2. ny dylyir eu barnu y nep ony byd rod ac estyn y | gan yr argluyd ydau gynt

3. ar | y tyr. Puy | bynnac ynteu a | uynho holy tyr o ach ac edryn dangosset y

4. ach hyt y kyf yd heny6 ohanau ac ot ytyu ew yno yn petwaregur pry-/

5. odaur yu canys yn petwaregur yd a dyn yn pryodaur. Ac nyt y!uelly y

6. dysgyn dyn oe pryodolder yny uo yn alldut. canys y gyureyth a | dyweyt

7. o | deruyd y dyn y gwlat arall ay o achaus dyhol ay o alanas ay o agheneu

8. ereyll mal na alho cafael y wlat yn bryduerth na dyfryt y p{ry}odolder ew.

9. hyt y | nauuet | dyn pa amser bynnac y | del yu ouyn ac ony | byd ereyll ar | y tyr we-/

10. dy | eu hesgynnu yn bryodoryon. dylyu yn gubyl or | a | edewys. Ac o | byd ereyll

11. yn bryodoryon yn | eu | herbyn dylyu kyureyth kyhydet. y | rygthunt ay gyw-/

12. ran cany dyly p{ry}odaur kychwyn rac y | gylyd. Os nauuet | dyn a | dau y ouyn

13. tyr dyfodedyc yu bryodolder a | hunn6 a | dyt dyaspat am | y uot o pryodaur

14. yn mynet yn ampryodaur. ac yna y gwerendeu y gyureyth y | dyaspat

15. honno ac | y ryd kynn6ys ydau. sew yu hynny kymeynt ac | un or kywryue-/

16. dy y | buant ar | y tyr yn eysted yn | y erbyn. ar dyaspat honno a elwyr dyas-/

17. pat u6ch ann6vyn. a | chet doter y dyaspat honno o hynny allan ny we-/

18. rendewyr uyth. ac ereyll a | dyweyt ny dyly y nauuet | dyn dody y dyas-/

19. pat namyn y uynet o pryodaur yn ampryodaur. ny dylyir gwaran-/

20. dau yr | un or teyr haul am tyr a dayar. yn amser cayat kyureyth. sew

21. yu y reyn hynny haul bryodolder a | haul dadannud ac | ymurthryn. her-/

22. wyd gwyr g6yned ny | dyly gwreic trew tat cany dyly deu ureynt o

23. unllau. sew yu hynny trew tat y gur ar eydy ehun. a | chany dyly hy

24. trew tat ny | dylyir y rody hytheu namyn yn lle y dylyho y meybyon

25. trew tat. rey a | dyweyt na dyly meybyon un wreyc trew tat o ua-/

26. m6ys namyn meybyon un wreic. sew yu honno gwreyc a | rodho

27. y that ay | brodyr y alldut. ereyll a dyweyt ket rodho y chenedyl hy

28. onys ryd hynny o | dynyon na dyly y meybyon trew tat. y gyureyth eyssy-/

29. oes a | dyweyt bot teyr gwraged a dyly eu meybyon trew tat. vn //


t. 56

1. onadunt yu gwreyc a | rodho y chenedel yn gyureythyaul y alldut. yr eyl y6

2. gwreyc a | dyco alldut treys y arney yn honneyt ac or dreys honno kael mab. y gy-/

3. ureyth a | dyweyt cany colles hy y | breynt na chyll y mab hytheu y dylyet o ua-/

4. m6ys. trydyt yu gwreyc a | rodho y chenedel y | guystyl alldudet ac yn | yr vystly-/

5. ryaeth honno kael mab o!honey o alldut. hunn6 a | dyly trew | tat o uam6ys.

6. nyt oes un wreic ynteu a | ymrodho ehun y alltud a | dylyo ymeybyon uam-/

7. m6ys. rey a | dyweyt am ueybyon y ryu wraget hynny kent boent trew

8. tadogyon nat ynt bryodoryon. y gyureyth a | dyweyt na chychwyn pryoda-/

9. ur rac ampryodaur ac y kychwyn pryodaur rac y ryu rey hynny ay ar g6-/

10. byl ay ar peth. Ac urth hynny y gat y gyureyth y reyn hynny yn pryodoryon

11. ar gyureyth eyssyoys a dyweyt o | byd suyd neu ureynt or tyr hunn6 na

12. cheyph ew dym o hunn6 hyt y trydyt gur. canys gwell yu breynt pry-/

13. odaur a gynwarchadu tyr nogyt un newyd dyuot. canhuynaul powys ny

14. dyly mamuys y guynet nac o vyned y powys. ac y!uelly yn deheuparth. ny

15. dyly y tat dewnydyau dylyet y mab am tyr a | dayar namyn yn | y oes ehun.

16. nogyt a | dyly y | mab treyssyau y | tat yn | y oes am tyr y!uelly ny dyly y mab trey-/

17. ssyau y mab a | chet as treyssyo ew a | dyguyd tray | gyuen eythyr un peth yny

18. bo dyundab tat a | brodyr a | cheuyndyru a | chyuyrdyru ac argluyd am talu

19. tyr yn waetyr hunn6 ny eyll y mab y duyn dracheuyn canys yr mab y pry-/

20. n6t edwyc o | hunn6 mal yr tat. canys hynny o | dynyon yn | y gradeu ny | dy-/

21. lyir dewnydyau tyr hep eu kanhyat. a | cheny bo tyr yr ryu dyn hunn6 ny

22. byt alltud namyn bonhedyc canhuynaul uyd. bonhedyc canhuynaul yu

23. dyn a | uo kyulaun o uonhet yg kymry o uam ac o | tat. y gyureyth a dyly

24. eylweyth na dyly un mab trew tat namyn y mab hynaw yr tat or wre-/

25. yc bryaut. kyureyth hywel ay barn yr mab yeuaw megys yr hynaw

26. ac a uarn na doter pechaut nay achyureyth yn erbyn y mab am trew

27. y tat. nyt dylys y | dyn dyuodyat y | tyr namyn o uraut y gyureyth neu

28. o estyn argluyd. rey a | dyweyt o lledyr dyn am dyr dylyu hunn6 yn wa-/

29. etyr o etyued wedy hynny. y gyureyth a | dyweyt nat gwaet tyr yr //


t. 57

1. yr | un namyn tyr llowrud a talhel yn gyureythyaul wedy na bo dym

2. ar helu y llowrud nac o geynnyauc baladyr nac o dym arall. ac a uarn

3. na dylyir llad un dyn namyn llowrud ny wnel cubyl ar tyr hunn6 a | dy-/

4. lyir (llad) y rann6 y | rygthunt mal y dylyir rann6 y alanas. Puy | bynnac

5. a | dyodeuo rannu y | dyr un | dyd a | bluydyn heb turyw heb enwywet.

6. ac | yn un wlat ac ew eysted arnau. y gyureyth a | dyweyt na | dyly hun-/

7. n6 atep or tyr hunn6. namyn y uot yn warchaedyc ac yn haul tra | bluy-/

8. dyn. sew yu turyw ac enwywet llosgy tey a thorry aradyr. Puy byn-/

9. nac byeufo tyr y glan traeth ew byeuuyt kywlet ar tyr or traeth a | gwna-/

10. et koret neu betheu ereyll os myn eythyr o | buru y mor betheu yr tyr

11. neu yr traeth. hunn6 byeuuyt y | brenhyn canys pynuarch y brenhyn y6.

12. try thlus kenedyl y gelwyr melyn a | choret a | perllan. ar tyr hynny ny dy-/

13. lyir eu rann6 nac eu kychwyn namyn rann6 eu fruytheu yr nep ay

14. dylyo tyr corthlan ny dylyir yr rann6 herwyd tydynneu namyn her-/

15. wyd gardeu. ac o | byd tey arnau ny dyly y | mab yeuhaw hunn6 m6y

16. nor hynaw. namyn eu rann6 herwyd yste6yll. ny dyly nep aral gar-/

17. deu ganthau yn herwyd breynt teyl namyn un wluydyn. canys pop

18. bl6ydyn y dylyir y | theyla6. brynar duy wlynet y | dylyir y eredyc. bran-/

19. deyl guyr (eulle) \82\. buarthdeyl teyr blyned y dylyir y | eredyc. karrdeyl p

20. blynet y | dylyir y eredyc. tyr coet gwyr euelly. brynar teyl pedeir bly-/

21. net heuyt. ny dyly braud bot yn goedur yr braut arall. namyn talet

22. ydau coet cystal ar hun a dyosges ew ac ony cheyf y gystal talet ydau

23. oy hennaes kymeynt ar coet ac ony cheyf o henuaes ardet yr hun ry dyo-/

24. des or koet pedeyr blynet ew. ac odyna gadet yu uraut kystal ac ydau

25. ehun ohanau. ny dyly nep gwneythur tyr nay brydau hep ganny-/

26. at argluyt namyn lloget pob bluydyn os myn. gwyr a | uo a | dan ab-/

27. badaeu a gwyr a uo a | dan esgyp 6ynt a allant prydau eu tyr gan gan-/

28. hyat y | reyn | hynny os mynnant. y gyureyth a | dyweyt y dyly y | meyby-/

29. on uchelwyr kadu argluydyaeth ar eu halldudyon mal y dyly y //


t. 58

1. brenhyn cadu y(r) argluydyaeth ar | y alltudyon 6ynteu. ac mal yd | a alltu-/

2. dyon y | brenhyn yn pryodoryon yn betwaryg6r gwedy y doter ar dyfeyth

3. brenhyn 6ynt. y!uelly yd | ant alltudyon meybyon uchelwyr yn p{ry}odoryon

4. yn | y petwarygur o bydant yn gwarchadu tyr a | danadunt kyhyt a | hyn-/

5. ny ac o hynny allan ny dylyant mynet y urth y meybyon uchelwyr ca-/

6. nys p{ry}odoryon ynt a | danadunt ac na dylyant 6ynteu duyn eu p{ry}odolder 6y.

7. p{ry}odolder yn | y wlat yd anhoydynt ohoney ac arall yman gwedy buynt yn

8. pryodoryon eu tydynneu ar | y tyr. a thyr udunt heuyt a | dylyoynt. ac eu tyr

9. namyn hynny yn dyr such a | chulldyr y | rygthunt. O myn yr alltudyon

10. mynet y urth eu hargluydy kyn noc eu bot yn p{ry}odoryon 6ynt a dylyant

11. adau hanner udunt. ac os or ynys hon yd henynt ny dylyant trygau

12. yn un lle y du yma y glaud offa. ac os tra mor yd henynt ny dylyant try-/

13. gau yma namyn hyt ar | y y gwynt kyntaw y cafoent uynet y | eu glat.

14. ac o thrygant ymgyuylent ac eu ceythywet ual kynt. ereyll a dyweyt

15. na dylyant mynet hyt ar | y trydygwynt os | y | mab uchelwr ac e6 gyrr 6yn-/

16. teu oc eu hanuod kyn noc eu bot yn p{ry}odoryon ny dyly hunn6 udunt oc

17. eu da dym. Kyn no duyn coron lundeyn a | theyrnwyalen

18. o | sayson dywynwal moel!mud oed urenhyn ar | yr ynys hon. a mab oed

19. hunn6 y arll kerny6 o uerth brenhyn lloygyr. ac gwedy dyfody tad6-/

20. ys y urenhynyaeth y cauas ynteu hyhy o gogeyl urth y | uot yn 6yr yr | b{re}-/

21. nhyn. ar gur hunn6 a | oed yr audurdodus doeth ar gur hunn6 a osso-/

22. des cyureythyeu da yn | yr ynys hon. ar kyureythyeu hynny a barassant

23. hyt yn oes hywel da. hywel wedy hynny a wnaeth kyureythyeu ne-/

24. wyd ac a dyuaus rey dywynwal ac ny symudus hywel messuryeu y

25. tyred yr | ynys hon namyn ual y hedewys dywynwal canys goreu mes-/

26. surwr oed ew. ew a | uesurus yr ynys hon o | benryn blathaon ym pryde-/

27. yn. hyt y penryn penwaed ykernyu. sew yu hynny nau | can mylltyr.

28. a hynny yu hyt yr ynys hon. ac o grugyll ymon hyt yn soram yglan

29. y mor pym cant mylltyr a | hynny yu llet yr ynys hon. sew y mess6//


t. 59

1. rus ew hyhy yr guybot y mal ay mylltyryeu. ay hymdeythyeu yn | y dye-/

2. oeth ar messur hunn6 a uessurus dywynwal urth gronyn heyd. try

3. hyt gronyn heyd yn | y uoduet teyr moduet yn llet palw. try llet pa-/

4. lyw yn | y troetued. try troeduet yn | y cam try cham yn | y neyt try neyt

5. yn | y tyr. Sew yu y | tyr o gymraec newyd gr6n. a myl or tyr yu mylltyr.

6. ac or messur hunn6 yd ys yn arueru etwa ac y | gwnaythant messur

7. eru gyureythyaul o gronyn heyd. try | hyt gronyn heyd yn | y uotued.

8. teyr modued yn llet palyw. try | llet palyw yn | y troetued. pedwar tro-/

9. etued yn | yr yeu. ac 6yth yn yr yeuyeu. a deudec yn | y gesseylyeu un ar-/

10. bymthec yn | yr hyryeu. a gwyalen gyhyt a | honno yn llau y geylwat.

11. ar yscur perued yr yeu honno yn | y llau arall yr geylwat a dec ar | ugeint

12. o | honno yu hyt yr er6. a phedeyr yr6 o | honno ym pob tydyn. a dyly

13. bot. petwar tydyn ym pob randyr. pedeyr randyr ym | pob gauael.

14. pedeyr gauael ym pob trew. pedeyr | trew ym pob maynaul. a deudeg

15. maynaul a duy | drew ym pob kymut. y duy | drew a dyly bot yn reyt

16. brenhyn. 6n onadunt a | dyly bot yn tyr maertrew. ar lleyll yn dy-/

17. feyth brenhyn ac yn hauot dyr ydau . a | chymeynt ac a dywedassam

18. ny uchot oll a | uyd yn | y kymhut arall. Sew yu hynny o eyryw pym

19. 6gen \83\ | trew a | hynny yu y cantrew. yn yaun dec degweyth a dyly

20. bot ym pob cant. ac nyt a ryw bellach dec. hyn yu ryw o erwy

21. a | uyd yn | y cantrew. pedeyr yr kyuar ym pob tydyn. un | ar | bym/

22. thec ym pob randyr. pedeyr | ar | dec ar | ugeint ym pob gauael. un | ar

23. bymthec a | deugeynt a deucant yn | y trew. pedeyr ar | ugein a myl

24. o erwy ym pob maynaul. teyr a petwar | ugeynt a deu | cant a

25. deudeg myl o erwy yn | y deudeg maynaul. yn | y duy drew a ber-/

26. thyn ar | y llys y dyly bot deudeg yrv a pym | cant. Sew yu hynny

27. gwedy del oll y | gyt o erwy yn | y kymhud 6yth cant a deudeg

28. myl a | chymeynt a hynny oll yn | y kymhut arall. sew yu hyn-/

29. ny o eyryw erwy yn | y cantrew chwecant a pym myl ar | ugeint. //


t. 60

1. nyt m6y nyt lley. or deudec maynaul a | dyly uot yn | y kymut. pedeyr

2. a | uyd o ueybyon eyllyon y borthy kun a meyrch a chylch a dooureth.

3. ac un kyghelloryaeth ac un uayrony ar lleyll yn ueybyon uchelwyr

4. rydyon. Ac or 6yth hynny y dyly y brenhyn gwestua pob bluydyn. Sew

5. yu hynny punt o pob un onadunt. a honno a | rennyr. try | ugeynt ar

6. pob trew. or pedeyr a uyd yn | y uaynaul ac | y!uelly o petwareran buy | gy-/

7. lyd y rennyr yny el ar pob er6 or tydyn y ran. a honno a | elwyr y punt

8. tug ar gostecwr a | dyly y chymell pob bluydyn. a | chymeynt a | hynny

9. or kymut arall. ac y!uelly y byd kyulaun y cantrew. Meyrydyon a chy/

10. ghelloryon a | dylyant kyureythyau eu g<6>lat. a gwneuthur y dadleu

11. ac a dylyant hanner o pob peth yn erbyn y brenhyn eythyr o try | pheth

12. gwerth tyr a | gwerth lleydyr a | gwerth keleyn. kyghellaur a dyly

13. rann6 y rygthau ar brenhyn. a dewys yr brenhyn. maer y rygtha6

14. ar kyghellaur. y maer ar kyghellaur a dylyant bot deu | was gan-/

15. thunt y wneuthur eu negesseu a deu ereyll yr brenhyn. ac a dylyant

16. d6yn kylch ar eu petweryd ar ueybyon eyllyon y brenhyn d6yweyth

17. yn | y wluydyn a | hanner ebedyu meybyon eyllyon a | hanner amobyr

18. eu merchet a dylyant. maer a | chyghellaur a | dylyant kyweyryau me-/

19. ybyon eyllyon ar | eu tyr kyuryw pan uo mar6 un onadunt ac a | dylyant

20. cadu dyfeyth brenhyn. a | thygu drostau ban uo reyt. ac o | dewnydya

21. ew 6ynt a | dylyant eu suyd arna6. ny dyly na maer na chychellaur

22. bot yn benkenedyl namyn o uchelwyr eu gwlat. ny dylyir pen!kene-/

23. dlaeth o uam6ys. pen!kenedyl a dyly pedeyr ar | ugeynt gan pob g6r

24. a uanho cares ydau. canys hytheu ehun a | dal y hamobyr. ac a dyly pe-/

25. deyr ar | ugeyn y | gan pob mab a gymero y kenedyl. ac a dyly ymyrru

26. y gyt ay gar ym | pob reyt a | del arna6. nyt oed gobyr muryedyc y

27. uab uchelwr yn | dadleu namyn herwyd y | mynho yr argluyd y | rody

28. ydau. y uaynaul y taler tung o!honey ny dyly yr argluyd nay mel.

29. nay pyscaut canys med a delyr o!honey. ac | y | gyt ar med pedeyr ar | u-//


t. 61

1. geint o bop maynaul a | delyr a | hunn6 a | elwyr aryant y g6ynos ac

2. mal y rennyr y punt tung y rennyr hunn6. ny dylyir gossot ar | y may-/

3. noleu ryd na maer na chyghellaur na chylch na doowreth na dym [.] \84\

4. namyn a | dywedassam ny uchot. eythyr kylch maer yr teulu y gay-/

5. aw. ny dyly y | brenhyn duyn lluyd or wlat allan. namyn 6nweyth

6. pob bluydyn. ac ny dyly bot yn hunn6 namyn pytheunos a mys yn | y

7. wlat ehun ryd yu ydau lluyd pan uynho. paub a | dyly gwneuthur

8. gweyth kestyll pan uynho y brenhyn. eythyr gwyr y uaertrew. ny

9. dyly meybyon eyllyon y brenhyn y porthy na porthy y teulu. a chany dy-/

10. lyant uynteu porthy ny dylyant 6ynteu nac eu mel nac eu pycaut

11. namyn y | lys y brenhyn. ac ew a | dyly o | myn gwneuthur coredeu ar

12. eu dyuret a llad bydaueu. 6n or meybyon eyllyon a | dyly bot yn uaer

13. bysweyl. 6ynt a | dylyant roy pynueyrch yr lluydeu. ac a dy-/

14. lyant anrydedu yr argluydes un!weyth bop bluydyn ar wuyt a | dy-/

15. aut. ac a dylyant porthy y k6n ar kynydyon ar hebogyon ar ma-/

16. cuyueyt pob un onadunt un weyth pob bluydyn. ac o | byd alldudyon

17. gwlat arall yr brenhyn ay yn wyr ydau ay yn arhos gwynt ay am

18. betheu ereyll ew a | dyly os myn eu gossot yn dooureth ar | y meybyon

19. ey(t)llyon herwyd eu gallu. Ar alltudyon hynn a | dylyant a | dangos-/

20. soent o | da yr mab eyllt pan deloynt yr ty y gafael oll pan elhoynt o/

21. hana6. ac o chyll y dalu udunt. eythyr try | pheth a | dylyant y gad6 gan-/

22. thunt. e | hun nos a | dyd. sew yu hynny eu llodreu ac eu cledyueu

23. ac eu menyc. Ac ny dylyant eyghyau namyn y nos gyntaw o chahant

1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət