Ana səhifə

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s


Yüklə 397.5 Kb.
səhifə1/8
tarix25.06.2016
ölçüsü397.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
BL ADDL. 14931
t. 1

1. Hywel da uab cadell dywyssa6c kymry oll a weles

2. y cymry yn camar6er6 or cywreitheu ac y dy6ynn6s

3. ata6 chwe | gwyr o bop cym6d yn | y dywyssyogaeth

4. y pedwar yn lleygyon ar deu yn yscolleigyon. Sew achaus y dy-/

5. 6yn6yt yr ysgolheigyon rac gossot or lleygyon dim a | 6ei yn erbyn

6. yr ysgryth6\1\ lan. Sew amser y doythyant yno y garawys. Sew

7. acha6s y doythant y garawys 6rth dyly6 o ba6p bot yn ya6n yn

8. yr amser glan h6nn6. ac na wnelynt gam yn amser glendit.

9. ac o gyt!gyghor a chytsenyedigaeth y doython a doythant yno ar

10. hen | gywreythye6 a ystyryassant a rei onadunt a adassant y redech

11. a rei a emendaassant. ac ereill yn g6byl a dilyassant ac ereyll o ne-/

12. wyd a ossodassant. a gwedi honni o!nadunt y cywreithyeu a uar-/

13. nassant eu cad6; hywel a | rodes y audurdaut udunt ac (o) a orchy-/

14. myn6s eu cad6 yn graph. A hywel ar doythyon a (wa) wuant y

15. gyt ac ew a ossodassant eu hemendyth ar hon gymry oll ar y neb

16. ny chatwei y cywreitheu. ac a ossodassant eu hemendith ar yr

17. ygnat a gymerei dyowryt bra6t. ac ar yr argl6yd ay rodei yda6

18. ar ny wypei teir colowyn cywreith a | gwerth gwyllt a dow a

19. pob peth or a berthyn ar!nadunt or y mae reyt y dynyon ar6er

20. onadunt. ar llys a gymyrth dechre6 ac a ossodes pedwar | gwyr

21. ar rugein o wasanaethwyr yn llys. S6ydwyr y 6renhines.

22. Penteulu. Gostegwr. Dysteyn y wrenhynes.

23. Effeiryat. Penkynyt. Effeiryat y 6renhynes.

24. Distein. Medyd. Pengwastraut y 6renhynes.

25. Hebogyd. Medyc. Gwas stauel y 6renhines.

26. Bra6d6r llys. Trullyat Lla6 6orwyn.

27. Pengwastraut. Drysa6r. Dryssaur y urenhines.

28. Gwas sta6el. Coc. Coc y urenhines.

29. Barth teulu. Kanh6yllyd. Kanh6yllyd y urenynes.//


t. 2

1. S6ydogyon a riuassam ni 6chot diwethaw ar wuyt ynt.

2. Teirgweith yn | y wluydyn y dylyant y pedwar | suydauc ar

3. rugeint uchot cafael herwyd cywreith eu brethynwysc y gan

4. y brenin ac eu llienwysc y gan y urenhines. nodolic. a phasc a

5. sulgwyn. Y brenhin a dyly rodi yr 6renhines trayan a gafo o

6. enyll o dyt a dayar ac y!uelly gwasanaethwyr y brenhyn a dyly/

7. ant trayanu a gwasanaethwyr y urenhynes. Gwerth y bre-/

8. nyn y6 y sarhaet teirgweith. Teyr(gweyth) ford y gwneir sar-/

9. haet yr brenhyn. 6n yu pan dorrer y nauth. pan (dor) roto naud | y

10. dyn ay lad. Arall yu pan del deu 6renhyn ar eu cyd ter6yn o acha-/

11. us ymaruoll ac yg6yd y deu 6renhin ar teulu llad o wr yr neyll

12. gwr yr llall. Tredyd y6 camarueru oy wreic a honno a | dyrche6ir

13. aruod y hanner yn wuy. Sarhaet brenhin aberfra6 uel | hyn y

14. telyr can m6u urth bop cantrew yn | y argl6ydyaeth. a gwyalen

15. eur cyhyt ac ew ehun. a chyn 6rasset ay 6ys y bychan. a chlaur eur

16. cywlet ay 6yneb a chyn dewet ac ewyn amaeth a uo amaeth seith

17. blyned. Ni thelyr eur namyn y urenhin aberfrau. Teir ford y

18. serheyr y urenhynes. 6n yu torri y naud a rodo. Arall yu y thara6.

19. y trydyt yu gribdeillyau peth oy llau. a thryderan sarhaet y brenyn

20. a delyr idi hy am | y sarhaet. a hynny heb eur heb aryant. Y brenyn

21. a | dyly uot yn | y gedemdeithas un | dyn ar | bymthec ar | ugein yn mar-/

22. chogaeth. y pedwar | suydauc ar | ugein. ar deudec | gwestei heb y deulu

23. ay wyrda ay weyssyon ay gerthoryon ay achanogyon a hynny a

24. elwyr gosgord y brenhyn. Edlig yu yr hun a | dyly gwledychu gwe-/

25. dy y brenhyn ac a | dyly bot yn anrydedussaw wedy y brenhyn ar 6re-/

26. hines. ew a | dyly bot yn uab neu yn nei yr brenhyn. y | le yn | y llys y rug

27. yr osp ar penhebogyd yn chwechet | gwr ar seic y brenhyn. y lety yn

28. y neuad ar machwyueit y gyt ac ew. ar cynn6tei yn cynneu tan.

29. ac yn cay6 y drysseu ay anch6yn yn diuessur ar wyt a | llyn ay holl//


t. 3

1. treul o gofrys y brenyn hyt yn oet y fr6yn ay weir ay g6n ay uo-/

2. dr6yeu ay dlysseu y gan y brenhyn. ay arueu heuyt. Ny dyly yn-/

3. teu rody dym o hynny heb ganhyat y brenhin. A phan | uo mar6 yr

4. edlig ew a dyly adau y ueirch ay gun yr brenhyn cany dyly ew talu ebe-/

5. diu namyn hunnu. Sew achaus nas dyly urth y uot yn aylaut yr bre-/

6. nin. Sew yu aylodeu y brenhin y ueibyon ay neieint ay ge6ynder6.

7. Rei a deweyt bot yn edlig pob un or rei hyny. Ereill a dyweit nad e-/

8. dlig neb namyn y neb y rodo y brenhyn ydau gobeith a gurthrychyat.

9. Tredydyn yu a dyly cynhal cyuedach yn llys. ar gwassanaethwyr a

10. dylyant se6yll rac y uron yn | y wassanaeth megys rac bron y brenhyn.

11. Ny dyly mynet un nos y urth y brenhyn. os myn. Gwerth edlig yu

12. trayan | gwerth y brenhyn. y sarhaet yu trayan sarhaet y brenhyn. heb

13. eur. Naud yr edlig yu d6yn dyn hyt ynyogel. Eban \2\ y uarch y6 di-/

14. uessur. y gun un werth a chun y brenhyn. yr edlig ar rei ry | dyweda-/

15. ssam ny uchot a uydant ar y breint hunn6 yny gafont tyr a gwedy

16. hynny urth ureint y tyr a gafont yd | a eu breint ynteu eythyr hyn. O

17. deruyd udunt cafael bileindir breint y tyr a dyrcheiw yny uo tyr ryd.

18. En | y teir | g6yl arbennyc nyt oes dylyet y neb | gwassanaethur arna6

19. ew. ac euo a dyly cafael y wassanaeth yn rat. Pedwar | gwyr | ar-

20. dec ysyd yn llys. pedwar onadunt ys coryw a | dec vch coryw. Cyntaw

21. yu y brenhyn a dyly eysted yn nessaw yr cel6i. ac y nessaw ydau ynteu

22. y kyghellaur. A gwedy hynny yr osb. a gwedy hynny yr edlig. A

23. gwedy hynny y penhebogyd. Ar troydyauc y am y dysgyl ac ew. Ar

24. medyc ymon y golo6yn y am y tan ac ew. yn nessaw yr cel6i arall

25. yr effeiryat teulu urth uendigau y b6yt a chanu y pader. ar golo6yn

26. 6uch y ben a dyly y gostegwr y maydu. yn nessaw ydau ynteu yr y-/

27. nat llys. yn nessaw ydau ynteu y bard kadeyryauc. y gow llys y

28. pen y 6einc rac deulin yr effeiryat. y penteulu a dyly eisted ar y tal

29. yssaw yr newad ay lau assu ar y taldrus ar hyn a uynho or teulu//


t. 4

1. y gyd ac ew. ar rei ereill or parth arall yr drus. y barth teulu ar ne-/

2. illau y penteulu. y penguastraut y am y celui ar brenhin. y penky-/

3. nyd y | am celui ar effeiryat. Penteulu a | dyly bot yn uab yr brenhyn neu

4. yn nei. neu yn gywuch gur ar y galler pen!teulu ohanau. Ny dyly mab

5. uchelwr uod yn benteulu. Sew achaus nas dyly urth uynet y ureint

6. urth y brenhyn. ac nad | a un mab uchelwr. 6rth hynny y duc gwyr

7. g6ynet y penteylu o riw y pedwar | suydauc | ar | ugein y | a dan y dis-/

8. tein. y werth yu trayan | gwerth y brenhyn. y sarhaet yu trayan y sar-/

9. haet eithyr yr eur. y naud yu duyn dyn hyt yn | y dyogel gwedy gwnel

10. cam. y | le yu ay lau assu ar y drus. ew a | dyly dodi y delyn yn llau y bard

11. teulu yn | y teir | guyl arbennic. y lety yu y ty m6yhaw yn | y drew a che-/

12. meruedaw. ac y | gyt ac ew y rei a uynho or teulu ar lleill y chylch y lety

13. enteu yny bo pryduerth ydau y wneythur y (weyth) reit. yr eil | seic an-/

14. rededussaw yn | y llys a | dyly y cafael a | hynny yn gyntaw gwedy y bren-/

15. hyn. y anc6yn yu teir | seic a | tri chorneit or llyn goreu a | uo yn | y llys. trayan

16. a wnelher ys y cyntet o | chefyr diruy amdanau ew ay dyly. O deruyd

17. y dyn gwneuthur cam 6uch y cynted ay daly ohanau ew neu o un

18. or teulu yn fo; trayan y dyr6y a | dyly y penteulu. ew a dyly gwysc

19. y brenhyn yn | y teir | guyl arbe{n}nyc. ay ueirch yn wastat ay gun ay hebo-/

20. geu ay arueu. Ac yn unwerth y gun a chun y | brenhyn ay hebogeu a duy-/

21. ran yu uarch or ebran. ay lyeynwysc y gan y urenhines. a phedeir pe-/

22. dol ac eu to hoyllyon unweith yn | y wl6ydyn y | gan y gow llys. Teir

23. punt bop bluydyn y gan y brenhyn yn | y gyuarws ac ugeynt o bop

24. punt a | del yr brenhyn am dadleu tyr a dayar. ac ugeint y gan bop g6r

25. ar teulu y wl6ydyn gyntaw y marchoco. o | da gur ar deulu y gan

26. y brenhyn o achaus irlloned ew a | dyly y wahaud urth y wyt ay

27. gymodi ar brenhyn. Pan uo reit menet y teulu y anreithyau neu

28. y neges arall. ew a dyly ethol y rei a uynho ac ny dylyir y omet. ew

29. a dyly cyuanhedu y neuad heb y brenhyn ar s6ydwyr a | dylyant//


t. 5

1. gwassanaythu arnau ew ual ar y brenhin. Ny dylyant y teulu rody

2. eu dillat onyt can ganhyat y penteulu. ew a dyly bot em pob lle yn eu

3. blaen ac na wnelh6ynt dym namyn can | y | gyghor ew. Ew a dyly ran

4. deu wr or anreithyeu a dycher eithyr y wlat. ac o drayan y brenhin ew

5. a | dyly trayan. Ew yu y trydydyn a dyly tra!yanu ar brenhyn. y

6. deu ereill yu y urenhines ar penhebogyd. Ew a dyly tri | chorneit. 6n y

7. gan y brenhin. Ar eil y gan y urenhynes ar trydyt y gan y distein. Ar rei

8. hynny a dyly uod ar y anchuyn. ew a dyly certh y gan y bard teulu pan

9. uynho. ew a dyly meteginyaeth rat pan uynho eithyr y waetdillat.

10. Onyt un or teir | gweli arberygyl. 6yd. Sew yu y rei hynny. dynaut \3\

11. ym pen hyt er emenyd. Dyrnyaut hyt yr emyscar. neu torri un or

12. pedeir colouyn. ew a dyly cylch y gan y brenhin wedy gwahano ac ew

13. y nodolic ew ar teulu. A their ran a dyly uot. yr henran ar ran berued.

14. ar ran yeueygc. a | phob eilwers y | dyly uot y gyt ac wynt. ar ran y bo

15. ew y gyt ac wynt a | dyly dewys y ty. A hyd tra | uo ew ar y cylch h6n-/

16. n6 y dyly uot s6ytwyr ydau a dryssaur. a choc a s6ydwyr b6yt ar

17. rei hynny a dylyant cr6yn yr aniueilyeit a lader udunt h6y. ar co-/

18. geu a dyly y gwet ar dihynnyon ar emyscar. a gwedy darfo y cylch

19. h6nn6 deuet ar y brenhin a thricet y gyt ac ew hyt y phen y wluydyn.

20. ac ny dyly uynet y ganthau hyt y pen y wluydyn onyt y6 negesse6

21. ew. A llyna yr achaus canys trydyd hannepcor brenhin yu y teulu.

22. y | deu ereill effeiryat teulu ac ynat llys. pan | uo maru y penteulu y

23. brenhin a | dyly y uarch ay arueu. ay gun ay hebauc a hynny yn lle

24. y ebedy6 cany dylyir ebediu y aylaut y | brenhin. namyn y herneis.

25. Yr eil yu effeiryat teulu hunn6 a dyly y dyr yn ryd. ay wysc teir

26. gweith yn | y wluydyn. y liein y gan y urenhines ay urethynwysc

27. y gan y brenhyn. y | le yn | y ne6ad y am y tan ar brenhin yn nessaw

28. yr celui urth uendigau buyt a chanu pater. y lety yn ty y clochyd.

29. ar ysgolheigyon y | gyt ac ew. y saraet \4\ yu herwyd braut sened.//


t. 6

1. ay ank6yn yu seic a chorneit llyn. ew a dyly offrum y brenhin a

2. phaub or y rodho ew offrum ydau yn | y teir | g6yl arbe{n}nic. ew a dy-/

3. ly trayan degum y brenhin. ew a dyly degum y teulu. ew a dyly (de-/)

4. (gum y teulu) a | del yn eu dayret. ew a | dyly pedeir | ceinnyauc am bop

5. inseil agoret a ro!der am tir a dayar a negesseu ereill maur.

6. ew a | dyly offrum y brenhyn beunyd ar efferen ac offrum y | s6yd-/

7. wyr achlan. a trayan g6eini ar deuparth yr lle pan | hanfo. a phob

8. peth a berthyno barth | ar llys or holl dynyon ew bieu trayan eu gwa-/

9. ssanaeth. ew a dyly y dillat a uo am y brenhin tra uo yn | y arawys.

10. ew a | dyly uot yn wastat y gyt ar brenhin. kanys trydyt anhepcor

11. yu. ew a dyly cafael y uarch ual y treulhyo y | gan y brenhin. Ny dyly

12. escop personi nep ar sapeleu y brenhyn heb y ganhyat. Trydyd

13. yu y distein ew a dyly y dir yn ryd ay uarch bressvyl ay wysc deir-/

14. gweith yn | y wl6ydyn. Sew yu hynny y 6rethynwysc y gan y bre-/

15. nhin ay | lyeinwisc y gan y urenhines. y | sarhaet yu nau | m6u a nauge-/

16. int ariant. <[..]erth \5\ yu / [..]u \6\ | m6u nau | ug-/ [..]n \7\ | m6u.> \8\ ew a dyly gwysc y

penteulu yn | y teir | guil arbenhic. ew

17. a dyly rann6 y llyetyeu. ydau ehun yn nessaw yr llys ar holl s6ydwir

18. y gyt ac ew. ew ysy ben ar yr holl | s6ydwyr. ew a | dyly pedeir ar-

19. rugein y gan bop un or s6ydwyr. pan estynner suyd ydau. cr6yn

20. y | gwarthec a | ladher yn | y gegin yr s6ydwyr ar distein yd | ant. ac yr

21. distein y d6iran onadunt. eythyr gwarthec y maer. y coc ar distein

22. bieu cruyn y | manscrybyl. Sew yu y rei hynny deueit ar 6yn ar

23. mynneu. ar yrch ar alaned. a phob aniueil man a | del y groen yr ge-/

24. gin amdanau. ew a | dyly dec ceinnyauc o bop punt a | del yr brenhin.

25. am dadleu tir a dayar. ew a dyly trayan dir6y a chaml6ru y s6ydwir.

26. ew a | dyly trayan diruy a wneler 6uch cynted. O deruyd y | dyn gw-/

27. neuthur cam is coryw a fo ohanau 6uch coryw. ay daly ew kyn

28. cafael naud trayan y diruy a dyly y distein. y naud yu d6yn y dyn

29. a wnel y cam hyt ar y penteulu. ac ynteu hyt yn dyogel. y distein//
t. 7

1. a dyly medu yn wastat y b6yt yn | y gegyn. ar llyn yn | y uedgell. Ereill

2. a dyweit y mae hyn yu y naud. or pan dechreuho seuyll yn | y s6yd yny

3. el y | dyn dywethaw y gysgu d6yn y dyn. y distein a | dyly gwassanaethu

4. ar chwe | dyn ar wyt. ar seithuet ar lyn. Sew yu y rey hynny y bren-/

5. hin ae hyneyw. ay osp. ay edlig. ay benhebogyd ay droydyauc | ay ben-/

6. gwastraut. yn seithuet ar lyn. canys ceny dylyo kytwyta ac ew; ew

7. a dyly kytyued. ew a | dyly gossod naud a thystu gwirodeu. P6y | byn-/

8. nac a dorro y naud cyffredyn a ossoto ew nyd oes y hunn6 un naud.

9. ew a dyly deu ebran yu uarch. a phedeir pedol ac eu to hoyllyon un-/

10. weith yn | y wluydyn y gan y gow llys. ew a | dyly huyedyc hebauc y

11. gan y penhebogyd pob guyl 6yhagel. ew a dyly y gan y kynydyon

12. o hanner chweuraur hyt yn diwed y gwaanhuyn croen ewyc pan

13. uynhoynt or dyd hunnu hyt hanner hydrew croen hyd kanys yn-

14. y tymhoryeu hynny yd heliir. ew a dyly kadu ran y brenhin or an-/

15. reith a | del o orwlat. yny uynno y brennyn y dewynydyau. a phan

16. uynho y brennyn y drayan y distein a dyly dewys y eidyon o dra-/

17. yan y brennyn. y distein a | dyly tyghu dros y brennyn. y distein a

18. dyly rannu aryant y guynnos. 6al hyn y rennir ariant y guynno{s}.

19. Sew y6 hynny pedeir ar | ugeint o bop gwled y | bo med arnei. ac o | hyn-/

20. ny un | ar | bymthec y suydwyr y brennyn. ac 6yth y suydwyr y urenhi-/

21. nes. or un | ar bymthec a | da6 y suydwur y brenhin. 6rth yr distein ar

22. cogeu. ar distein | a | dyly d6yran ac un yr cogeu. a phedeir yr gweis-/

23. syon yste6yll. d6y y dryssaur y neuad. 6n y dryssaur yr ystauel. 6n

24. yr kanh6yllyd. Or 6yth a berthyn ar s6ydwyr y urenhines. pede-/

25. ir yr distein ar cogeu. ar d6yran yr distein. 6n yr gwas ystauel.

26. 6n yr lla6uor6yn. 6n yr dryssaur. 6n yr canh6yllyd.

27. Pedweryd yu yr hebogyd ew a dyly y uarch bres6yl ay dir yn ryd

28. y | le yn | y llys y6 pedwarygur nessaw yr brenhyn. ar y seic. y | lety

29. yu ysgubaur y brenhin rac daly (m6o) m6c ar y adar. ew a | dyly//


t. 8

1. d6yn llestyr yr llys y dodi gwiraut yndau cany dyly ew namyn torri y

2. sychet. sew achaus yu hynny rac gwander y6 adar. ew a dyly dyrn6ed

3. o ganhuyl guyr y gan y distein y abuyda6 y adar ac y wneuthur y wely.

4. Ny dyly talu aryant y pengwastraut canys y brenhin ay gwasanaytha.

5. yn tri | lle. pan ellygho y hebauc daly y uarch. Sew ual y dyly daly y uarch

6. tra disgynho a phan esgynho daly y warthauyl. a daly y uarch pan el

7. yu aghen edyl. ew a dyly calonneu yr aniueilyeit a | lader yn | y gegin ar

8. ysgyueint y borthi y hebogeu. ew a dyly dauat hesp neu pedeir ceinnyauc

9. y gan uileinnyeit y brenhin. 6n weith yn | y wluydyn y dyly cylch ar

10. y bileinnieit. ew a | dyly trayan diruy yr hebogydyon ac amobyr eu mer-/

11. chet. ew a dyly croen hyd yn hydrew. ar gwaann6yn croen ewyc y wne-/

12. uthur menyc y arweyn hy hebauc ac y wneuthur tauylhualeu. ew

13. a dyly y anrydedu o deir anrec y dyd y llado y hebauc un o dri ederyn. ay

14. b6nn. ay garan. ay cryhyr. ew a dyly mantell y brenhyn y mar-/

15. choco yn | y teir guyl arbennic. y naud yu hyt ar y urenhines. ereill

16. a dyweit panyu hyt y lle diwethaw yd ellygho y hebauc ar ederyn.

17. ew a dyly yr huyedigyon. ac ew a | dyly nythot yr hebogeu ar llamysten-/

18. not a | uo yn dayar y brenhin. Or pan doto y hebauc ([.]) \9\ ymud ynyu tyn-/

19. ho allan ny dyly atep nep. namyn un or cytsuydogyon. y sarhaet y6

20. chwe | b6u a chwe | ugein | mu6. gan eu hardyrchauael.

21. Pymhet y6 yr ygnat llys ew a | dyly y dyr yn ryd a lieinwysc y gan y

22. urenhines ay urethynwysc y gan y brenhin. y | le yu y am y tan ar bre-/

23. nhin yn nessaw yr effeiriat teulu. y lety yu ystauel y brenhin yr hon y

24. bo yn cysgu yndi. ay glustoc y gan y urenhines a llenlliein. ar gobennyd

25. yd eisted y brenhin arnau y dyd. a | dana6 ynteu y nos. Ereill a dyweit

26. na dyly ew y lety or neuad. y uarch a dyly uot y rug march y brenhin

27. ar paret. ay duyran ydau. or ebran. ew a dyly taulburth o asgurn mor-/

28. uil y gan y urenhines ac arall y gan y bard teulu ac ouer!dlysseu hynny//
t.9

1. ny dyly ew nac eu gwerthu nac eu rodi tra | uo byu. ew a | dyly ran g6r y gyt

2. ar suydwyr. ew a | dyly y gan y pengwastraut diwallu y uarch or hoel gyn-/

3. taw hyd y dywethaw. ay ystarnu ay duyn ydau y esgynn6 arnau pan uar-/

4. choco. ew a dyly y gan y porthaur agori y porth maur ydau yn dyuot yr

5. llys. ac y uynet y meun ac allan. ac nas ellygho uyth yr wychet nac yn my-/

6. net nac yn dyuot. ew a | dyly ran gur o aryant y gwastrodyon. ew a | dyly

7. or anreith a wnel y teulu y | gorwlat wedy del yr brenhin y thrayan. yr | ei-/

8. dion a | dewisso ew a dyly am | bop dadleu tir a dayar pedeir ar | ugeint y | ryg-/

9. thau ar | yneit a duyran ydau ew. ew a dyly barnu ar y llys ac ar y teulu.

10. ac ar a berthyno arnunt. ew a | dyly llamysten gywruys neu huyedyc

11. hebauc y gan y pen!hebogyd. ew ysyd drydyd anhepcor argluyd. ew a

12. dyly pedeir ar | ugein y gan bop ynat a prouo ew. ac yn | y lle y | bo yn kyduar-/

13. nu braut y | gyt ac yneyt ereill. ew a | dyly ran deu | 6r. y naud yu hyt ar

14. y urenhines. Puy | bynnac a gyrcho naud atau ew. ew a geiph naud or

15. pan dechreuho doosparth y dadleu cyntaw yny darfo y diwethaw yn | y

16. dyd hunnu. O deruyd y | dyn ym6ystlau ac ynat llys neu ac arall o geill

17. y dyn hun{n}6 p{ro}ui uot yn gam y uraut a uarnus yr ynat collet yr ynad

18. y dauaud neu ynteu a pryno y gan y brenhin yr y werth cy6reith. Os

19. ynteu a oruyd talet ydau y sarhaet. Sew yu y sarhaet chwe bu6 a

20. chwe | ugeint o aryant. can | y ardyrchauael. y werth yu chwe | bu6 a

21. chwe | ugein | mu6. can y ardyrchauael. Chwechet y pen-/

22. gwastraut ew a dyly y | dyr yn ryd a lieinwysc y gan y urenhines ay ure-/

23. thynwysc y gan y brenhyn ay uarch bresuyl. y | le yu y | am | y | (le) celui ar bre-/

24. nhin. y lety yu y | ty nessaw yr ysgubaur urth dylyu ohanau

25. ew rannu yr ebran. ew a dyly duyran or ebran yu uarch ew.

26. ew a dyly pedeir | ceinnyauc am bop march a rodho y brenhin eithyr y dri-

27. dyn sew yu y rei hynny yr escop ar penhebogyd ar croessan. Sew acha-/

28. us nas dyly y gan yr escop. urth y uot yn beriglaur yr brenhin a chy-/

29. uodi racdau ac eisted yn | y ol. a daly y lewys tra ymolcho. Sew achaus//


t. 10

1. nas dyly yr penhebogyd urth dylyu or brenhin y wasanayth ew. or tri a-/

2. chaus y dywedir nas dyly y brenhin. Nys dyly yr croysan sew achaus nas dy-/

3. ly canys ew a dyly ruymau y kebystyr am y geillyeu. yr | un a | uo y pen y

4. march a roder ydau tra el or | llys. ac or achuyssyon hynny ny dylyant ta-/

5. lu ariant y gwastrodyon. ew ar gwastrodyon a dylyant yr ebolyon

6. hyt yn duy wluyd o trayan y brenhin or (arr) anreith. ew a | dyly capaneu;

7. glau y brenhin ay hen | gywrayeu lli6 eu pren. ay hen | fruyneu dulys. ay

8. hen | ysparduneu dulys y ymduyn arueu y brenhin. ew a dyly croen ych

9. y gayaw. a chroen bu6ch yr haw. ny dyly nep dim or gwadaut namyn

10. y pengwastraut. ew a | dyly dyrnued y rug llyn a gwadaut. y chruyn

11. y wneithur kebystreu. ew a | dyly coysseu y gwarthec a | lader yn | y ge-/

12. gyn. y naud yu hyd y parhao talym y march kyntaw. ew a dyly tra-/

13. yan diruy y gwastrodyon ac eu camluru ac amobyr eu merched. ew

14. a dyly corneit llyn y | gan y brennyn ac arall y gan y urenhines ac arall y

15. gan y distein. arei \10\ hynny a | dylyant uot ar y anchuyn a | seic o wuyt. y sa-/

16. rhaet yu chwe | bu6 a chwe | ugeint o aryant. y werth y6 chwe | bu6 a chwe

17. ugein | mu6 gan y ardyrchauael. ay sarhaet a ardyrcheuyr.

18. Seithuet y6 gwas ystauel ew a | dyly y dir yn ryd ay uarch bressuyl ay li-/

19. einwisc y gan y urenhines ay urethynwisc y gan y brenhin. ew a | dyly

20. bot y lety yn ystauel y brenhin. ew a | dyly kadu yr ystauel a gwneuthur

21. gwely y brenhin a gwneuthur negesseu y rug y neuad ar ystauel. ew

22. a dyly ran o aryant y guynnos. ew a | dyly hen | dillat gwely y brenhin.

23. ew a dyly buyta yn yr ystauel. ew a | dyly gwallau ar y brenhin eithyr

24. y teir | gu!yl arbennic. y naud yu or pan el un y geissyau beych

25. gwellt a dan y brenhin (y) wneuthur y wely a | thanu y dy-/

26. llat arnau yny thynno drannoeth duyn y dyn heb erlit heb ragot. ew

27. byeu kadu tryzor y brenhin y fioleu ay gyrn. ay uodruyeu a cherydu

28. ydau a gollo. y sarhaet yu chwe | bu6 a chwe | ugeint o aryant. y werth

29. yu chwe | bu6 a chwe | ugein | m6u. gan y ardyrchauael.//


t. 11

1. Uythuet yu bard teulu ew a dyly y dir yn ryd ay uarch bressuyl. ay lieyn-/

2. wisc y gan y 6renhines ay urethynwisc y gan y brenhin. ew a dyly eisted

3. yn nessaw yr penteulu yn | y teir | guyl urth rodi y delyn yn | y lau. ew a dyly

4. dillat y distein yn | y teir | guyl. pan uynher canu kerd y bard cadeiryauc a

5. dechreu ar canu kyntaw o | dw. ar eil or brenhin bieifo y llys. neu ony byd

6. ydau ew a ganher kanet o urenhin arall. gwedy y bard kadeyryauc y

7. bard teulu bieu canu tri | chanu o gerd amgen. O deruyd yr urenhines my-/

8. nnu kerd aet y bard teulu y ganu ydi gerth. yn | diuessur (an) a hynny yn

9. yssel. ual nat awlonido y neuad ganthau. ew a dyly bu6ch neu ych or an-/

10. reith a wnel y teulu y gorwlat gwedy yd el yr brenhin y trayan. 6ynteu

11. a dyly pan rannoent yr anreyth canu unbeinnyaeth prydyn. ew a dy-/

12. ly yr brenhin taulburd o uoruyl. a modr6y yr urenhines. y | lety y | gyt ar

13. penteulu. y naud yu hyt ar y penteulu. yny kerdho y | gyt a | beirth ereill

14. ew a | dyly ran deu | ur. y sarhaet yu chwe | bu6 a chwe | ugeint o aryant. y werth

15. yu chwe | bu6 a chwe | ugein | mu6. Nauuet yu y gosteguur ew

16. a dyly y | dir yn ryd ay uarch bressuyl. ay lienwisc \11\ y gan y urenhines ay

17. urethynwisc y | gan y brenhyn. ew a | dyly ran gwr y gan y suydwyr.

18. ew a | dyly pedeir ceinniauc o bop buuch a | del yn diruy or a berthyno ar | y llys

19. ew a | dyly medu buyt a llyn a dan y distein. ew a dyly gwassanaythu a gos-/

  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət