Ana səhifə

1 a medicina kultúrtörténete: a 10. 2 és b 4


Yüklə 165.5 Kb.
səhifə1/2
tarix26.06.2016
ölçüsü165.5 Kb.
  1   2
1) A medicina kultúrtörténete: a) 3.10.2 és b) 8.4

 

 a) 3. 10. 2. Alexandria, a tudomány fellegvára: Herophilos és Erasistratos„The world of books is the most remarkable creation of man. Nothing else that he builds ever

lasts. Monuments fall; nations perish; civilisations grow old and die out; and, after an era of

darkness new races build others. But in the world of books are volumes that have seen this

happen again and again, and yet live on, still young, still as fresh as the day they are written,

still telling mens's hearts of the hearts of men centuries dead.” /Clarence Day, 1874-1935 /
Amint e fejezet bevezetőjében láttuk, a Kr. e. 5. század a természetbölcselet, a hippokratesi medicina és a görög irodalom, a 4. század az athéni filozófia és tudomány virágkora (3.1.a-b tábla). A század végén Nagy Sándor hadjáratai során megsemmisül a perzsa, a babilóni és az egyiptomi birodalom. A görög nyelv, az akkor ismert világ lingua franca-ja lesz a diplomácia és a tudomány közös nyelve.

Nagy Sándor halála (Kr. e. 323) után Indiáig terjedő hatalmas világbirodalma szétesett. A hellén szellem azonban közben, bár orientális elemekkel gazdagodva, egy új 900 éves művelődéstörténeti korszakkal, a hellénizmussal ajándékozta meg az emberiséget (Kr. e. 305- Kr. u.642). Először a diadochok (Antigonos, Antipatros, Kassandros és Eumenes) harcolnak a makedón világbirodalom felosztásáért. De már áll az ókori világ legszebb és egyik legnagyobb városa, a 332-ben alapított Alexandria. Itt a görög-makedón Ptolemaios királyok tudománypártoló és könyvgyűjtő szenvedélye létrehozza az antik világ legfényesebb tudós köztársaságát. I. Ptolemaios Soter megbízza Demetrios Phalereust, hogy „lehetőleg valamennyi fellelhető könyvet az akkor ismert földrészről összegyűjtsön.” Megépül a Museion, majd II. Ptolemaios uralkodása alatt, Serapis temploma, a Serap(i)eion. A Museion egyszerre tudományos akadémia (ahol a későbbi Académie Française-hoz hasonlóan a nyelv helyességén őrködnek), kutató laboratórium, egyetem és a természetvizsgálók lakóhelye. Hozzátartozik a csillagvárta, papiruszgyár, könyvmásoló üzemek és mindenekelőtt két könyvtár (az egyik a Szerapieion), ahol mintegy 500.000–700.000 tekercset, mai fogalmaink szerint mintegy 100.000 könyvet őriznek. Később a Caesarion-ban is volt egy harmadik jelentős könyvtekercs gyűjtemény. Kallimachos, a könyvtáros költő katalógusa mintegy 120 tekercsből állt. Évszázadokkal előbb Nagy Sándor kifosztatta már a babilóni csillagjósok könytárát, amelynek agyagtábláit tevekaravánok szállították Alexandriába. (Hipparchos, az ókor legnagyobb csillagásza Alexandriában fordította le a majd évezredes sumér-asszír kozmológiai megfigyeléseket görög nyelvre.) A könyvtár fontossága hamarosan még a Museiont is túszárnyalta. Vezetőjének tisztsége volt a legmagasabb kitüntetés, amit a Ptolemaiosok adhattak. A Ptolemaios királyok tudománypártoló szenvedélyét a demokratikus görög városállamok soha sem érték el. Bár a könyvállomány javát görög természettudósok írásai alkották, születtek itt más jelentős művek is. Egyiptom szent iratait Abderai Hekataios gyűjtötte össze (,Aegyptica'). Manethon, egy egyiptomi pap összeállította országa évezredes , s Berossos, egy káldeus pap a görög Babilon történetét. Mindketten görög nyelven.

Csak a II. Eumenes által Kr. e. 196-ban alapított pergamoni könyvtár vehette fel a versenyt a két alexandriai könyvállománnyal. Amikor a pergamoni könyvtárat Marcus Antonius Kleopátrának ajándékozta, a Kr. e. 48–47-ben a Julius Caesar elleni felkelésben részben elpusztított alexandriai gyűjteményt Ammianus Marcellinus híradása szerint Pergamonból 200 ezer papirusztekerccsel pótolták. A könyvgyűjtés gyógyíthatatlan szenvedélyére egy másik történet: Aristoteles Platon irodalmi hagyatékát hatalmas anyagi áldozattal megszerezte magánkönyvtárára számára, majd az egészet tanítványa, Theophrastos, tőle pedig Neleus örökölte (287). Neleus ezeket Kis-Ázsiában elásta, mert ismerte Eumenes bibliofil szenvedélyét. Csaknem 100 évvel később a könyvtekercseket romos állapotban kiásták és eladták egy athéni könyvgyűjtőnek (theosi Apollikonnak). Apollikon legjobb tudása szerint kiegészítette a hiányzó sorokat; talán ez az oka, hogy Aristoteles írásai nem tartoznak a görög próza legolvasmányosabb művei közé. Amikor Sulla Athént meghódította, az iratokat magával vitte Rómába, ahol a rhodosi Andronikos azokat újra rendezte, lemásoltatta és kiadta. Ezek az iratok pusztultak el a barbárok betörése után.1[1]

Alexandria művelődéstörténeti jelentőségét Konstantinápoly alapításáig egyetlen más város sem érte el, Rómát kivéve. Az alexandriai iskola csaknem ezer évig maradt fenn, hosszabban mint a legrégibb európai egyetem Bolognában.2[2] Itt folytatta Galenos anatómiai tanulmányait a Kr. u. 2. században. A bizánci Aiginai Paulos pedig éppen ott tartózkodott, amikor a várost Kr. u. 642-ben az arabok bevették, de a könyvtárat megkímélték. A megmaradt könyveket Bagdadba és Cordobába szállították, írja egy szír orvos, Abi Sobiah a 13. században :”A legtöbb (alexandriai) könyv megvan még, amint arról Razes (ar-Razi) 25 kötetes orvosi enciklopédiájában (,Al Hawi') beszámol.”3[3] Igy segítette Galenos 16 fennmaradt munkája is az arab medicina születését.4[4].

Az alexandriai iskola (lényegében egyetem) filológiai munkássága mellett filozófiai tudományokkal nem foglalkozott. Itt adta ki először Zenodotos az Iliast és az Odysseiát, ellátva azokat kritikai jegyzetekkel. Természetesen megkísérelték a Ptolemaiosok az athéni bölcselőket is Alexandriába csalogatni, de ez egyszer sem sikerült.

(A természettudomány és a humán tudományok különválása korunkig érezhető maradt a humán gimnáziumok tanrendjében, ahol az „athéni filozófiai iskola” (Platon, Aristoteles, a stoikus és az epikureus irányzat), az írók, költők és történészek műveit mindig többre becsülték, mint az alexandriai természettudományi kutatásokat. Ezt nevezi C. Lichtenthaeler a „tudósok skizmájának”.5[5] )

Egyiptom földjén elsősorban természetvizsgálókat és technikusokat találunk. Itt alkotta Euklides a róla elnevezett geometriát, a samosi Aristarkhos az első heliocentrikus rendszert, számította ki először a Föld és a Hold távolságát, a Hold átmérőjét, itt állította össze Hipparchos Kr. e. 134 után 850 állócsillag katalógusát, fedezte fel a hajózásban később nélkülözhetetlen napéjegyenlőségi pont eltolódását (precessio). Itt mérte meg Eratosthenes, a könyvtár vezetője az ekliptika hajlásszögét és a Föld átmérőjét, itt dolgozta ki Archimedes matematikai tételeit, hidrostatikai kísérleteit és hadmérnöki találmányainak első vázlatait. Itt született meg Hadrianus császár uralkodása idején, Kr. u. 140 körül Claudius Ptolemaios „Almagest”-je is, a geocentrikus világkép 1400 évig érvényben maradt modellje. Felfedezik a gyorsírást és a papirusz vetélytársát a pergamoni pergament.

Ebben az intenzív, „interdiszciplináris” légkörben születtek meg az ókori tudomány első nagy orvosi felfedezései, melyeket jellegüknél fogva ma az alapkutatásokhoz sorolnánk. Feltűnő azonban, hogy hippokratesi iskolát nem találunk sem Alexandriában, sem a hellénizmus többi városaiban. A 3. századtól nem említik a források az Asklepiadék nevét sem, ami egy új típusú, városi alkalmazásban álló (és nem vándororvosként tevékenykedő) hivatásos orvosi réteg kialakulására utal. Alexandria példájára régebbi városokban (Szirakuza, Ephesos, Kos, Pella, Antiochia, Pergamon és Szmirna) is elindul a természettudományos és a filológiai kutatómunka, ezért J. G. Droysen javaslatára6[6] ezt a művelődéstörténeti periódust (virágkora: Kr. e. 332 – Kr. u. 14) nem alexandriai, hanem a hellénizmus korszakának nevezzük. Ebben az értelemben beszélünk a hellénizmus orvostudományáról is.

A hellénizmus orvosai három szakterületen végeztek kutató munkát. Ezeket C. Lichtenthaeler 1977-ben és Mario Vegetti 1996-ban megjelent munkája7[7] alapján ismertetjük. Az alexandriai könyvtár orvos-filológusai elsőként gyűjtötték, rendezték az általuk klasszikusnak tartott görög orvosi iratokat, és ellátták azokat kommentárokkal. Ezek teljes kiadásáról is gondoskodtak a római császárkorban. Ekkor született meg az orvosi filológia, s ennek legjelentősebb első Gyűjteménye, a →Corpus Hippocraticum, és ezt az örökséget viszik majd tovább a →bizánci enciklopédisták, a reneszánsz humanistái, valamint →Jean Fernel és →Zsámboky János.

A filológiai munkásság mellett ekkor születnek a hellénizmus medicinájának első, maradandó értékű kísérletes eredményei is, amelyek Herophilos és Erasistratos nevéhez fűződnek. Herophilos volt Alexandria legjelentősebb anatómusa. Életéről csak annyit tudunk, hogy a Boszporusznál fekvő Chalkedonban született és a kosi Praxagoras tanítványa volt, mielőtt Alexandriában letelepedett. Valószínűleg nem tartozott a Museion alkotógárdájához, és biztosra vehető, hogy ott rendszeres előadásokat sem tartott. Udvari orvos sem volt; ezeket a Ptolemaiosok rendre Kos, Knidos vagy Karystos orvosai közül válogatták ki.

Herophilos állatboncolásai során sorra felfedezte és három anatómiai könyvében (‘Anatomikha’) leírta a kis- és a nagyagyat, az agyhártyákat – nevét a nagy vénás szinuszok közös öble, a „torcular Herophili” (ma: confluens sinuum) és a „calamus Herophili őrzi8[8] – felfedezte a három szemhártyát (ezt Kallimachos is megénekelte), felismerte, hogy az agy (és nem a szív) az idegrendszer és a gondolkodás központja, különválasztotta az agyidegeket és a gerincvelő idegpárjait, elkülönítette az érző és a motoros idegeket, feltárta az agykamrák alakját, követte az általa üregesnek képzelt látóideg lefutását, leírta az ováriumot (melyet zseniális megsejtéssel „női herének” tartott), a később Falloppio-ról elnevezett petevezetéket, a mellékherét és az ondóvezetéket. Még a duodenumot és →Gasparo Asellio előtt a cseplesz nyirokereit is felfedezte. Ha a feltételezés beigazolódna, miszerint →Alkmaion számos anatómiai felfedezése sem a krotoni orvos, hanem a sokkal később élt Herophilos érdeme9[9], joggal nevezhetnénk őt az „anatómia atyjának”. Máig sem tisztázott, mennyiben szerezte Herophilos (és Erasistratos) anatómiai ismereteit halálra ítélt gonosztevők élveboncolásánál, amint azt Celsus (,De medicina', proemium 23f) és Tertullian (,De anima' 10,4) után Heinrich von Staden, Herophilus munkásságának legkiválóbb ismerője10[10] és Roy Porter 11[11]is valószínűnek tart (lásd lentebb)..

Kórtana arra utal, hogy felismerte: az anatómia eddigi ismeretei még nem elégségesek egy új szemlélet bevezetésére, ezért elfogadta Hippokrates 4 testnedvről szóló humorálpatológiáját, közeledett a szolidáris patológiai irányzathoz, elvetette viszont Epikuros atomizmusát és a négy fizikai tulajdonságról (hideg-meleg, nedves-száraz) szóló vitalisztikus elméletet, s ezzel Aristoteles termikus tételét a veleszületett hő és a pneuma létezéséről. Újat csak a pulzus fajtáival foglalkozó vizsgálatai és a jelentősen bővített gyógyszerkincs jelentettek. A hirtelen halált a szívműködés bénulására vezette vissza, a tremort és a konvulziót idegbetegségnek tartotta. Az érverés szaporaságát egy hordozható vízórával (klepsydra) mérte és ezt más klinikai tünetekkel együtt a kórjóslatban is felhasználta. Diétás, sphygmológiai és nőgyógyászati művei csak töredékekben maradtak fenn, sebészeti munka egyetlen egy sem. Megfigyelése, mely szerint a fogfájás (és a fog extrakciója) néha halálos lehet, arra enged következtetni, hogy Herophilos a később Buddenbrook-szindróma (az angina pectoris kisugárzása a bal alsó állkapocsba) néven ismert tünetegyüttest is felfedezte134.


Erasistratos csak kevéssel Herophilos után született Keos szigetén, Julis városában egy orvosi családban. Apja és bátyja mellett nagybátyja is ezt a foglalkozást űzte egy szíriai herceg udvari orvosaként. Erasistratos is először Athénban tanul. Mesterei között találjuk Theophrastost és a knidosi Khrysippos tanítványát, Metrodorost. Előbbi közvetítésével megismeri Aristoteles, utóbbi révén a knidosi iskola tanításait. Később szembekerül Hippokrates-szel és Theophrastos tanításaival, s tagadja a humorálpatológia érvényességét, hogy azt egy nem kevésbé spekulatív szolidárpatológiai teóriával, a pneuma és a plethora általános kóroktani szerepével helyettesítse. Anatómiai kutatásait és szemléletét Demokritos és Epikuros atomelméletére, valamint Straton „horror vacui”-tézisére alapította. Élete végén elhagyja Alexandriát, egy ideig a Szeleukidák udvarában él Antiochiában. Samos szigetén halt meg 250 körül.

Herophilos anatómusnak, Erasistratos fiziológusnak volt jelentősebb, de ez durva egyszerűsítés. Nincs okunk kételkedni Celsus állításán (‘De medicina: Praefatio’), miszerint e két nagy természettudós halálra ítélt gonosztevőket élve is boncolt volna; talán erre utal Herophilos fennmaradt írásainak két, a 114. és a 63. a. sz. töredéke. Tertullianus Erasistratost, az „orvost és mészárost” már 600 vivisectióval vádolja, ami nyilvánvaló képtelenség (Tertullianus: ‘De anima’ 10, 4). Szt. Ágoston utalását az anatómus „borzalmas buzgalmára” is hasonlóképpen kell értékelnünk.12[12]

Erasistratos folytatta Herophilos neuroanatómiai tanulmányait; neki tűnt fel először az intellektus és a bonyolultabb emberi agy tekervényeinek összefüggése. Átvette Herophilos hármas „csatorna-elméletét”, mint Herophilos, elkülönítette a motoros és az érző idegeket, leírta a szívbillentyűket, a légcső és a gégefedő, valamint a máj és az epeutak szerkezetét. Teljesen spekulatív úton eljutott a hajszálerek (nála billentyűvel ellátott „synanastomosisok”) feltételezéséhez is. Már egészen közel járt a vérkeringés felfedezéséhez, de ezt a pneuma és a plethora mindent átható elmélete meghiúsította.

Fiziológiai rendszerüket együtt tárgyaljuk. Herophilos az emberi testben három csatornarendszert (artéria, véna és idegek) tételezett fel, amelyeket áramlásban lévő folyadékok töltenek ki. A keményebb motoros idegek az inakkal és a szalagokkal pedig egy elasztikus rendszert (neurodes genos) alkotnak. A 4. agykamrában keletkező „pszichikus” pneuma az üregesnek vélt szenzoros idegeken át áramolva közvetíti az érzékszervi ingereket; a mellkas tágulásával járó szívóhatás eredményeként a légzéssel a tüdőbe, majd onnan a szívbe kerülő „vitális” pneuma pedig a kamra és a nagyerek ritmusos tágulása (diasztolé) révén jut el az artériákba. Ez hozza létre a pulzust. Tehát nem a szisztolé, hanem a diasztolé a szívműködés aktív fázisa. (A hasonlatot Herophilos a kovácsfújtatóktól vette.) A felesleges pneuma a tüdőn keresztül távozik, amelynek csak ez, és nem a pneuma hűtése a feladata. A verőerekből a pneuma az inakba és szalagokba préselődik; ez az izommozgás végső oka.

Különbséget kell tennünk a tudományos elmélet és egy kórtani rendszer között. Az elmélet érvényességét a gyakorlat vagy egy kísérlet igazolhatja vagy megcáfolhatja. Egy kórtani rendszer azonban általában álteória, többnyire tudományos igény nélkül. Megelégszik a logikus gondolat igazoló erejével, kísérletre nincs szüksége, bár ez a helyes elméletet helyettesítő spekulatív rendszer ettől még utólag helyesnek bizonyulhat.13[13] Ilyen spekulatív kórtani (nosológiai) rendszereket találunk a hippokratesi és a hellénizmus orvoslásában.

Erasistratos is erre a rendszerre épít. A boncolásnál mindig üresnek talált verőereket kitöltő gáznemű pleura az energiahordozó, az éltető, a vénák vére pedig a tápláló elem. A pneuma az artériákból eljut a test minden részébe. Két, áramló folyadékkal (pneuma vagy vér) töltött érrendszer létezik, amelyek ép élettani körülmények között egymástól függetlenek. Ha a vénás vér mennyisége megnő (plethora), kinyílnak a funkcionálisan zárt „synanastomosisok” (azaz a kapillárisok), vér áramlik vissza a verőerekbe és ott a pneuma áramlását leállítja. Ez az artériás vérbőség és pangás a gyulladás alapja. De megrepedhetnek a vénák is a plethora következtében, ekkor a testüregekben savós folyadékgyülemek keletkeznek. A pangás és a plethora minden szervi betegség végső oka. Ez a plethora (vérbőség) bárhol felléphet, így okozhat pneumoniát vagy éppen arthritiszt. A vénás plethora eredményeképpen vér kerülhet az idegcsatornákba is, s ez a „pszichés” pneuma áramlását megakadályozva bénulásokhoz vezethet. Erasistratos ezzel a knidosi iskola után a szolidárpatológiai elmélet első jelentős képviselője. A terápiának is a pangás megszüntetése a feladata.14[14] Ezt szolgálják az izzasztó fürdők, forró pakolások, a végtag leszorítása (compressio) és az érvágás, mely utóbbit azonban Erasistratos meglepő módon nem ajánlja. Félrevezette Erasistratost a plethora ellentétének, az áramló testnedvek (vagy pneuma) hiányának képzete is, amit az ókori atomelméletből ill. a fizikából kölcsönzött szifon és a szívócső működésével magyarázott. A természet nem tűr űrt (horror vacui), s ha valahol a testben üres tér keletkezik, azt a testnedvek kóros irányú áramlása kiegyenlíti. Ezt az elméletet karolja fel később bithyniai →Asklepiades és Laodikeia-i Themison ún. →„metódikus” szektája. Herophilos és Erasistratos élettani rendszere spekulatív jellege ellenére több előremutató elemet tartalmaz. De Herophilos figyelmen kívül hagyta a szívkontrakció szerepét, holott ez a pneuma-tannal összeegyeztethető lett volna. Erasistratos megsejtette a kapillárisok létezését – mint →Oreibasziosz és 1300 évvel később →W. Harvey –, felismerte a véráramlást is (a vénákban), de a keringés koncepciójához nem jutott el; ehhez fel kellett volna adnia a vénás vér centrifugális mozgásának és a pneuma létezésének elméletét. Zseniális felfedezéseik igy követőkre nem találtak, különösen azért nem, mert merőben új élettani hipotézisüket a klinikai gyakorlatban nem alkalmazták. Gyógyító törekvéseikben egyrészt ragaszkodtak Hippokrates humorálpatológiájához (Herophilos) vagy azt egy teljesen mechanikus és egytényezős kórokra, a plethorára redukálták (Erasistratos). Hippokrates orvoslásának sikere az elmélet és a gyakorlat teljes harmóniáján alapult. Az alexandriai iskola bukását a teória gyökeres újszerűsége és a terápia konzervatizmusa okozta. Herophilos és Erasistratos dogmatikus rendszere a hellénizmus későbbi századaiban ugyanakkor új orvosi szekták kialakulását siettette.

Amikor a két tudós elhagyja Alexandriát, abbamaradnak az anatómiai és élettani kutatások is. C. Schneider, a hellénizmus művelődéstörténetének kiváló ismerője szerint15[15] az alexandriai orvosi iskola működését eddig túlértékelték; a módszeres kísérleti munka és az analitikus-induktív gondolkodás lényegében az anatómiai kutatásokra korlátozódott. Praxagoras, Khrysippos és Erasistratos paradigmaváltásának merészségét azonban legjobban akkor értékelhetjük, ha figyelembe vesszük: ez a három kutató szakított a humorálpatológiával, az akkori medicina egyetlen érvényes rendszerével!16[16]

Születtek azért az orvosi gyakorlat számára fontosabb eredmények is, így új fizikoterápiás eljárások, a csontsebészetben hatékonyabb regressziós- és nyújtókészülékek, a sebellátásban differenciáltabb, finomabb műszerek. A seborvoslás és a konzervatív csontsebészet mellett a véres műtétekre először a hellénizmus idején vállalkoznak. Érkompresszor helyett bevezetik az erek aláöltését és lekötését (Archigenes, Kr. u. 1. sz.). Antyllos plasztikai műtétekkel helyreállítja a szem, az orr és a fül defektusait. A szürkehályognál a szemlencsét az addig általánosan szokásos üvegtestbe történő luxálás helyett eltávolítja. Antyllos módosítja a venae sectio és a légcsőmetszés technikáját is. Megnyitja az aneurizmákat. Erasistratos kinyitja a hasüreget, a gyógyszert „intraperitoneálisan” direkt a beteg szervhez juttatja, majd a még nyitott hasnál beöntéssel vizsgálja a beleket. A hellénizmus idején elindul a specializálódás is; a rómaiknál nagyra becsült szemorvosok első képviselői (Gaios, karystosi Andreias) Alexandriában működnek. Demosthenes ekkor írja a klasszikus ókor első szemészeti munkáját (‘Ophthalmikos’). →Soranos szülészeti újításaira alább visszatérünk. Demetrios Apameia-ból részletesen leírja a „fehér folyás” és a dystokia kórtanát. Kappadokiai Aretaios, a hippokratesi medicina híve egy nagy mesteri monográfiát ír az „akut és a krónikus betegségekről”, benne a diabetes első klasszikus tünettanával. Aretaios rámutat a diabetes és a vesebetegségek gyakori társulására is (lásd a 3. 9. 3. fejezetet).

Nagy Sándor birodalma, az élénkülő levantei kereskedelem és Alexandria kozmopolita légköre kedvez az idegen szokások, módszerek átvételének. Dioskorides fellépéséig (Kr. u. 1. sz.) eddig soha nem tapasztalt mértékben, nem kevéssé az egyiptomi és az indiai medicina közvetítésével, bővül a gyógyszerkincs, s vele a polipragmázia. Ezt a haladást tükrözi Hikesios és karystosi Andreias gyógyszertani kompendiuma. Lényeges előrehaladást jelentett az inhalációs anesztézia bevezetése. Az orvoslás történetében először végezhettek fájdalommentes műtéteket a Mandragora vernalis és a Mandragora officinalis kivonatainak belégzésével, melyek alkaloidái (scopolamin és mandragorin) tartós eszméletvesztést okoznak. (A narkotikus növényi farmakonok szélesebb körű használata az „altatószivacsok” segítségével a középkorban terjed el a sebészi gyakorlatban (lásd a 4. 6. 6. fejezetet)17[17]3. 10.olyan szabadon, mint a filozófus (Flavien Bonnet-Roy 1947). De bármiképpen cselekszik is, döntése kartéziánus marad; két veszélyes sziklát kerülnie kell. Egyrészt, hogy tapasztalata és biztos ismereteinek birtokában ne hanyagolja el a beteg anamnézisét és alapos vizsgálatát, másrészt, hogy ne engedje érvényesülni a hívatása közben szerzett rutinmódszerek reflexszerű alkalmazását. Lelki békéje érdekében meg kell találnia a kiutat egyfelől a defetizmus és az elbizakodottság, másfelől a nihilizmus és az utópiák hálójából. Erre az egyik alkalmas módszer az orvostörténelem tanulmányozása, a felismerés, hogy csak azért látunk messzire, mert óriások vállán állunk. Ugyanilyen fontos a jövő generációjával való kapcsolatteremtés is. Az öregek az íjj, a fiatalság a nyíl, ahogy Mark Twain remélte.

Ami a lelki konfliktusokat illeti, valamennyi hívatás közül bizonyosan az orvosé a legnehezebb, mert a betegágynál késedelem nélkül kell döntenie olyan átfogó és aktuális ismeretek alapján, amelyeknek nem lehet teljesen birtokában. Az öreg orvos tapasztalata jórészt akaratlanul okozott és a beteggel együtt átszenvedett tévedések summája. Bármennyit fejlődött azonban a medicina, a diagnózis és a prognosztika részben még mindig az intuició eredménye. Semmiféle statisztika vagy prognosztikus index sem pótolhatja a hívatás művészetét és humánumát. Az orvos és a beteg közötti kapcsolat lényege marad, ami volt: egyfelől a szorongás és a bizalom, másfelől a segíteni akarás és a tudás örök párbeszéde. A medicina nagy gondolkodóinak és elméleteinek tanulmányozása, sokszor csak „tiszavirág“-életű tanaik sorsa, tévedése és hiábavalósága kétségbe ejthetne, ha „nem becsülnénk az orvosi munka nemességét“ (Flavien Bonnet-Roy).


1[1] E. Friedell 1981

2[2] Részletesebben lásd a könyv Függelékében: Orvostörténeti kompendium és előadási vázlatok: ,Az egyetemes történelem és orvostudomány történeti periódusai' és ,Az egyetemes medicina történeti korszakai'-

3[3] Letartóztatására éppen akkor került sor, amikor Párizsban az Emberi Jogok chartáját fogalmazta. Lásd Chr. Hitchens: ,Über Thomas Paine: Die Rechte des Menschen' (München, dtv, 2007)

4[4] Az Egyesült Nemzetek összgyűlése 70 éve, 1949 december 10-én elfogadta.c az Emberi Jogok chartáját.

5[5] Th. Böhmeke: Deutsches Ärzteblatt 106 (2008) 112

6[6] Evidence-Based Medicine Working Group: Evidence-based medicine: a new approach to teaching the practice of medicine. In: JAMA 268 (1992) 2240–2425

7[7] Lásd a 8. 18. és a 8. 19. táblát !

8[8] A IV: agykamra falának ezen részét az írótoll latin nevéről (calamus scriptorius) keresztelte Herophilus calamus-nak.

9[9] F. P. Moog: Herophilos von Kalchedon. In: W. E. Gerabek et al: Enzyklopädie Medizingeschichte. Berlin, W. de Gruyter Verlag, 2005, pp575-579

10[10] H. v. Staden: Herophilus. The Art of Medicine in Early Alexandria. Edition, translation and essays. Cambridge, 1989

11[11] Roy Porter: The Greatest Benefit to Mankind. London, Harper Collins Publisher, 1997

12[12] (‘De trinitate’, vol. 2, XXII, cap. 24. – A fiatal Ptolemaiosi dinasztia támogatása és védelme nélkül ezek a hullaboncolások elképzelhetetlenek lettek volna. Aristoteles csak állatokat boncolt és Galenos sem járt el másként, csak tanítványainak javasolta, hogy szerezzenek hullákat a temetőkből (M. Vegetti; in: M. D. Grmek 1996). Amikor Galenos Alexandriában járt, már ott is tiltották a hullaboncolásokat, így csak a csontvázak tanulmányozására volt lehetősége (Galenos: ‘De anatomicis administrationibus’). Ezzel kapcsolatban H. E. Sigerist (1954) tévedését is ki kell igazítanunk, aki szerint Egyiptom földjén az évezredes mumifikálás gyakorlata is elősegítette az alexandriai anatómiai kutatásokat. Éppen az ellenkezője az igaz. A Kr. e. 3. század második felében egyébként a Ptolemaiosok udvarában is felújították a boncolások régtől érvényes tilalmát.

13[13] Ch. Lichtenthaeler 1977

14[14] H.E. Sigerist 1954

15[15] C. Schneider, 1969

16[16] M. Vegetti; in: M. D. Grmek 1996

17[17] Inhalációs készüléket archeológiai ásatásokban eddig nem találtak; C. Schneider (1969; Bd. II, pp. 1835–1840.) feltételezi, hogy az alexandriai orvosok ismerték a lepárlás műveletét és a hasis belégzésére alkalmas indiai vizipipához (kuka, nargile) hasonló inhalátorokat. Claudius Ptolemeios is szerkesztett egy ilyen desztilláló berendezést a Kr. u. 2. században (Alexander von Humboldt: Kosmos-Vorträge. Berlin, 1827/1828).

 

  1   2


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət