Ana səhifə

[03. 11. 2006] BİRİNCİ BÖLÜM: genel hüKÜmler birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı Madde 1


Yüklə 244.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü244.5 Kb.

[03.11.2006]

BİRİNCİ BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER

Birliğin Adı, Merkezi ve Faaliyet Alanı

Madde 1- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 5101 sayılı Kanun'la değişik 42. maddesi ve "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümlerine göre merkezi İstiklal Caddesi No: 122/2 Beyoğlu/İstanbul'da olmak üzere Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği (SE-YAP) adı altında bir meslek birliği kurulmuştur.

Bu Meslek Birliği, "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük' ün 7. maddesi uyarınca "Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar ” alanında faaliyet gösterir.


Tanımlar

Madde 2- Bu Tip Statü'de:

 1. Bakanlık: Kültür Bakanlığı,

 2. Federasyon: Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulan fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahipleri birlikleri üst kuruluşları,

 3. Meslek Birliği (Birlik): Fikir ve sanat eseri sahipleri ile bağlantılı hak sahiplerinin ortak çıkarlarını korumak, Kanun’la tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere Kanun ve Tüzük hükümlerine göre kurulmuş birlik, Sinema Eseri Yapımları Meslek Birliği (SE-YAP)

 4. Kanun: 05.12.1951 tarihi ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri,

 5. Tüzük: Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük,

 6. Bağlantılı Hak Sahibi: Eser sahibinin manevi ve mali haklarına zarar vermemek kaydıyla eser sahiplerinin haklarına komşu hak sahibi olan filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcıları,

 7. Mali Hak Sahibi: Eser sahibi ile Kanunun 48. maddesi çerçevesinde, mali haklarını kullanma yetkilerini devralmış gerçek veya tüzel kişiler, anlamında kullanılmıştır.


Birliğin Amacı

Madde 3- Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği'nin amacı:

"Görsel" "Görsel-İşitsel" sunumlar taşıyan filmler, sinematografik eserler, sinema, Video, TV Filmleri, Bilgisayar ve Internet ortamı filmleri, Dizi Filmler, her nevi bedii, ilmi, öğretici, teknik ve bilimsel filmler veya sinema filmleri, günlük olayları tespit eden filmler tanıtım, eğlence, canlandırma mahiyetli filmler kısa veya uzun metrajlı filmler, sinematografik eser mahiyetindeki reklam filmleri ve/veya klipler, belgesel filmler, güncel filmler, tespit edildiği materyale bakılmaksızın elektronik, mekanik veya benzeri sair araçlarla gösterilebilen veya izlenebilen sesli veya sessiz filmler, hülasa film şeridi, videobant, disk, disket, video CD, DVD, DIVX, lazer disk, dijital kayıt, bilgisayar ortamı, (vb.) her türlü taşıyıcı ortama ve kayıt formatına göre tespit edilmiş veya edilecek olursa olsun ve hangi tekniklerle sunulursa sunulsun, ticari amaçlı sinema filmleri öncelikli olmak üzere, gerek 1995 tarihli kanun değişikliği öncesinde ve gerekse sonrasında meydana getirilen yasaya göre "sinema eseri" veya "sinematografik eser" sayılacak her türlü sinema eserinin bağlantılı hak sahiplerinin ve 5846 Sayılı Yasa'nın Ek 2. maddesinin son fıkrası "bu kanunun sinema eseri sahipliği ile ilgili hükümleri, 4110 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 12.06.1995 tarihinden sonra yapımına başlanan sinema eserlerine uygulanır" emredici hükmünü içerdiğinden dolayı 12.06.1995 tarihinden önce yapımına başlanan filmler için yapımcılar eser sahibi olduklarından 12.06.1995 tarihinden önceki filmlerle sınırlı olarak aynı zamanda eser sahibi olan sinema yapımcılarının ortak çıkarlarını korumak, kollamak, 5846 sayılı Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak tazminat ve telif ücretlerinin tahsili ile hak sahiplerine dağıtımını sağlamaktır.

Filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren film yapımcılarının gelişmesini ve kamuoyu tarafından tanınmasını sağlamak, yapım tekniklerini geliştirmektir.
Birliğin Kurulması

Madde 4- Tüzüğün 8. maddesinde öngörülen şartları yerine getirerek Bakanlığa başvuruda bulunan bu Birlik, söz konusu madde gereğince Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra faaliyette bulunabilir.

Bakanlıkça, kuruluş bildirisi ve eklerinde, Birlik Tüzüğü ve kurucuların hukuki durumlarında mevzuata aykırılık veya noksanlık saptandığı takdirde, Birlik tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bu aykırılık veya noksanlıkları giderir. Aksi halde, Bakanlıkça Birliğin feshi için genel hükümlere göre dava açılır.Geçici Yönetim Kurulu

Madde 5- Geçici Yönetim Kurulu Birlik organlarının oluşmasına kadar Birliğin işlerini yürütür ve Birliği temsil eder. Ayrıca, üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirler.

Geçici Yönetim Kurulu, işlerin gereğine ve niteliğine göre genel kurula tanınan yetkileri kullanabilir.Tüzel Kişilik

Madde 6- Bu Birlik, Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nca onaylanan Tip Statüye uygun biçimde düzenlenmiş Tüzüğünün eklendiği kuruluş bildirisinin Bakanlığa verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. Oluşturulan Geçici Yönetim Kurulu Listesi EK-1’de yer almaktadır.
Birliğin İlk Genel Kurul Toplantısı

Madde 7- Birlik, Bakanlığa başvuru tarihinden ve en geç faaliyet izni verilmesinden itibaren altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmak zorundadır. Bu zorunluluğa uyulmaması halinde, birliğin feshi için Bakanlıkça genel hükümlere göre dava açılır.

İlk genel kurul toplantısının yapılabilmesi için Tüzükte öngörülen asgari kurucu üye sayısı kadar asil üyenin toplantıda hazır bulunması gereklidir.


Üyelerin Temsili ve Hakların Takibi

Madde 8- Birlik; kamu kurum ve kuruluşları, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile ilişkilerinde, birliğe kayıtlı bağlantılı hak sahiplerinin haklarının takibinde, üyelerinin devrettikleri haklar çerçevesinde yetkilidir. Bağlantılı hak sahipleri, birliğe devretmedikleri haklarını bireysel olarak takip edebilirler. Bağlantılı hak sahiplerinin Kanunla tanınmış hakları ülke içinde Tüzük gereğince kurulan birlikler dışında başka birlik, dernek ve benzeri kuruluşlar tarafından takip edilemez.
Tespitleri İzlemek

Madde 9- Birlik, filmlerin ilk tespitini yapan üyelerin tespitlerinin kullanılmasını izlemek ve izinsiz kullananlar için gerekli girişimlerde bulunmakla yükümlüdür.
Birliğin Faaliyetleri

Madde 10- Birlik amacına ulaşmak için, mevzuatın verdiği imkanlar içinde aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

 1. Üyelerin her türlü kurum ve kuruluşlarda haklarını idare etmek, izlemek, korumak, idari ve yargı yollarına başvurmak,

 2. Üyelerinin yapımlarının, kullanımından kaynaklanan ücretlerin ve tazminatların tahsilini sağlamak,

 3. Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurmak,

 4. Mesleki yayınlar yapmak, üyelerine ve üyeleri dışındaki kişilere, faaliyet alanına ilişkin kurslar açmak,

 5. Üyelerine sosyal tesisler kurmak, lokal açmak ve bunları işletmek,

 6. Üyeleri için yardım sandığı kurmak ve diğer sosyal hizmetleri gerçekleştirmek,

 7. Üyelerin yapımlarının her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla takip kullanılmasını kontrol etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

 8. Üyelerinin yapımlarının kullanımlarına ilişkin sözleşmelerin yapılmasına, uygulanmasına ve anlaşmazlıkların giderilmesine yönelik çalışmalarda bulunmak ve diğer ilgili alan meslek birlikleri ile işbirliği yapmak,


Meslek Birliği'nin özelliğine göre yapılacak diğer faaliyetler:

 1. Üyelerinin tespitlerinin TV, Pay TV, Dijital, Kablolu TV'ler dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü yayım veya mekanik suretle çoğaltım ve/veya yayım, kullanımından kaynaklanan ücretlerin, telif haklarının ve tazminatlarının tahsilini sağlamak,

 2. Yurt içinde ve yurt dışında kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri ile idari ve mesleki ilişkiler kurarak gerek yurt içi gerekse yurt dışı festival, tanıtım vb. organizasyonlara katılımlarda ve bu organizasyonların düzenlenmesinde maddi ve/veya manevi yardımların birlikçe toplanması, gerekli yerlerde kullanılması,

 3. Kablolu yayın, Internet yoluyla, GSM ve Dijital yollar dahil bunlarla sınırlı olmaksızın Üyelerine ait film tespitlerinin her biçimdeki nüshalarının ticari amaçlarla kullanılmasını kontrol ve takip etmek, izinsiz kullanımları önlemek için gerekli tedbirleri almak,

 4. Türk kültürünü tanıtıcı ulusal ve uluslararası bilimsel paneller ve kurultaylar düzenlemek, Türkiye' de üretilen sinema ve televizyon yapımlarının yurtiçi ve dışında teşvikini, tanıtımını yapmak, tespitleri içeren film yapımları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve mücadele konusunda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' na göre kurulmuş başka meslek birliklerinden dileyenlerle işbirliği yapmak,

 5. Tespitleri içeren film yapımları yasa dışı yollarla üreten, çoğaltan ve/veya izinsiz biçimde yurda getiren, dağıtan ve pazarlayan kişi ve kuruluşlara karşı alınacak yasal önlemler ve mücadele edilmesi için; Birlik üyelerinden ve Birlik Üyesi olmamakla birlikte, konuya ilişkin menfaatleri olan diğer gerçek ve tüzel kişilerden dileyenlerin, dilediği ölçülerde katılabileceği bir fon oluşturmak ve fonda toplanacak gelirleri, söz konusu yasal önlemleri sağlamak ve yasal işlemleri yapmak amacıyla harcamak,

 6. Kamu kurum ve kuruluşlarının üreteceği sinema ve televizyon yapımlarına teknik ve danışmanlık hizmeti desteği verme,

 7. Yasal düzenlemeler çerçevesinde, yapacağı karşılıklı anlaşmalar uyarınca, eser sahibinin haklarına bağlantılı hak sahibi yabancı uyruklu gerçek kişilerin ve/veya yabancı ülkelerin yasalarına göre kurulmuş /tüzel kişilerin haklarını Türkiye' de korumak, izlemek, onlar adına doğacak tazminat ve eser sahibinin haklarına bağlantılı haklardan kaynaklanan ücretlerin tahsilini sağlamak,

 8. Sinema Eseri bağlantılı hak sahiplerinin gerek kendi aralarındaki gerekse üçüncü şahıslarla olan ihtilaflarında hakemlik yapmak.


Meslek Birliği'nin Kurucuları

Madde 11- Meslek Birliği'nin kurucuları EK 2'de yer almaktadır.

Birliğin asil üye olma vasfını haiz ve Tüzükte öngörülen yeter sayıdaki kurucularının ad ve soyadları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek veya sanatları, uyrukları, ikametgâhları, nüfus cüzdanı örnekleri, tüzel kişiler için ticaret sicil kaydı ve vergi numarası birliğe asil üye olabilme niteliklerini taşıdıklarını gösteren imzalı beyanlarını içeren üyelik başvuru formları ilişikte yer almaktadır (EK-2).
İKİNCİ BÖLÜM: BİRLİK ÜYELİĞİ

Üye Olma Hakkı ve Yükümlülükleri

Madde 12- Tüzükte öngörülen nitelikleri taşıyan herkes Birliğe üye olabilir. Üyeler, Tüzüğün 13. ve 14. maddelerinde öngörülen kısıtlamalar dışında eşit haklara sahiptirler. Hiç kimse Birliğe üye olmaya veya Birlikte üye kalmaya zorlanmaz. Tüzel kişilerin üye olabilmeleri Türk yasalarına göre kurulmuş olmaları koşuluna bağlıdır. Bu Birliğe üye olanlar, Tüzük gereğince aynı alanda faaliyet gösteren başka bir birliğe üye olamazlar. Eser sahipleri ile filmlerin ilk tespitini gerçekleştiren yapımcılar yarattıkları ve yapımcılığını üstlendikleri eser çeşitleri bakımından farklı birliklere üye olabilirler. Üyeler, genel kurulca belirtilen giriş ödentisini ve yıllık ödentiyi ödemekle yükümlüdürler.
Üyelik Türleri

Madde 13- Birlikte, asil üye, yararlanan üye ve aday üye olmak üzere üç (3) tür üyelik vardır.
Asil Üye

Madde 14- Birliğe asil üye olabilmek için aşağıdaki nitelikleri taşımak gerekir:

 1. Bağlantılı hak sahibi gerçek veya tüzel kişi olmak

 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,

 3. Birliğin koyacağı ölçüt1ere uygun olmak

 4. En az 6 (altı) aydan beri ticaret siciline kayıtlı olarak fiilen üretimde bulunmak.


Yararlanan Üye

Madde 15- Yararlan üyeler aşağıda gösterilmiştir:

 1. 14. maddede sayılan asıl üye olma koşullarını taşımayan ancak eseri ya da eser hakkında mevzuatın tanıdığı hakların tamamı ya da bir kısmını miras ya da devren iktisap yoluyla alan, veya bu haklardan birini ya da daha fazlasını süreli ya da süresiz olarak kullanma yetkisine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler,

 2. Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar adına velileri ya da vasileri.

 3. Yararlanan üyeler Birlik organlarında görev alamazlar, oy kullanmamak koşuluyla genel kurula katılabilirler.


Aday Üyeler

Madde 16- 14. maddenin (d) bendinde sayılanlar, altı (6) ay süreyle aday üye olabilirler. Bu süre içinde genel kurulda oy kullanamaz ve yönetim organlarında görev alamazlar, yönetim kurulu karan ile altı (6) aydan sonra asil üyeliğe geçebilirler.
Üyelik Başvurusu ve Kabul

Madde 17- Üye olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, Birliğe yazılı olarak başvururlar. Kanunda, Tüzükte ve Birlik Tüzüğünde öngörülen nitelik ve ölçütleri taşıyanlar üyeliğe kabul edilirler. Başvurular Yönetim Kurulu’nca karara bağlanır ve başvuru tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ilgiliye yazı ile duyurulur.

Üyeliğe kabul edilenler, asil, yararlanan ve aday üyeler için ayrı ayrı tutulan deftere sıra numarası ile yazılırlar.


Üyelik Uyuşmazlığı

Madde 18- Başvuranın hangi birliğe üye olabileceği konusunda birlikler arasında çıkacak uyuşmazlıklar, o alanda kurulmuş olan federasyonca karara bağlanır. Bu alanda federasyon kuru1mamışsa uyuşmazlık Bakanlık karan ile çözümlenir, Birlik ile üyeleri arasındaki üyelikle ilgili uyuşmazlıklar Birlik genel kurulunda çözümlenir.
Üyeliğin Sona Ermesi ve İlişkilerin Tasfiyesi

Madde 19- Üyelik, ölüm, tüzelkişiliğin sona ermesi üyelikten çekilme veya üyelikten çıkarılma ile sona erer. Bununla birlikte, ölen üyelerin yerine mirasçılarının başvurması halinde, bu kişiler ölen üyenin yerine geçmek suretiyle birlik üyeliğini devam ettirebilirler. Üyeliğinin sona ermesi durumunda üyelik kaydı yönetim kurulu kararıyla açıklaması da yapılarak defterden silinir.

Üyeliği sona erenler ile Birliğin karşılıklı yükümlülükleri, yetki belgelerinin sonuncusunun süresinin bitiminden itibaren bir (1) yıl süre ile devam eder.


Üyelikten Çekilme

Madde 20- Üyeler, yazılı başvuru ile Birlik üyeliğinden çekilme isteğinde bulunabilirler. Üyelik, bu başvuruyla sona erer.
Üyelikten Çıkarma ve İtiraz

Madde 21- Asil, yararlanan ve aday üyeler aşağıdaki hallerde Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Haysiyet Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar:

 1. Kasıtlı eylem ve davranışlarıyla birliğin çalışmasına, amaçlarını gerçekleştirmesine engel olmak,

 2. Yazılı uyarıya rağmen bir yıl süresince üyelik ödentisini vermemek,

 3. Yetki belgesine aykırı davranışlarını, yazılı uyarıya rağmen sürdürmek,

 4. Asil üyeler yönünden, özür bildirmeksizin arka arkaya üç (3) genel kurul toplantısına katılmamak.

Çıkarılma kararı noter aracılığıyla yedi (7) gün içinde ilgiliye bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: BİRLİK ORGANLARI

Madde 22- Birliğin zorunlu organları şunlardır:

 1. Genel Kurul,

 2. Yönetim Kurulu,

 3. Denetleme Kurulu,

 4. Teknik-Bilim Kurulu,

 5. Haysiyet Kurulu,

Birliğin ihtiyaçları doğrultusunda genel kurul kararı ile ihtiyari organlar oluşturulabilir.
Genel Kurul

Madde 23- Genel Kurul birliklerin asil üyelerinden oluşur.
Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 24- Genel Kurul' un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulu'nun asil ve yedek üyelerini seçmek,

 2. Federasyona katılma kararı almak ve federasyon genel kuruluna katılacak temsilcileri seçmek,

 3. Üyelik türüne ilişkin uyuşmazlıkları karara bağlamak,

 4. Bütçe tasarısını görüşmek ve karara bağlamak,

 5. Kurullarca öngörülen raporları incelemek ve karara bağlamak,

 6. Yönetim Kurulu'nun hesaplarını incelemek ve ibra etmek,

 7. Merkez müdürlüğü ile şube açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

 8. Taşınmaz mal alınması ve satılması, bunlar üzerinde ayni haklar tesis edilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki vermek,

 9. Birlik Tüzüğündeki değişiklik önerleri ile yönerge önerilerini karara bağlamak,

 10. Giriş ve yıllık ödenti miktarı ile tahsil olunacak ücret ve tazminatlardan alınacak Birlik payını belirlemek

 11. Birliğin aynı amaçlı uluslararası kuruluşlara katılması veya bunlarla işbirliği yapması konularında karar vermek,

 12. Yönetim Kurulu' nun genel kurulda incelenmesini önerdiği hususları görüşmek ve karara bağlamak,

 13. Üyelik niteliklerine ilişkin ölçütleri belirlemek,

 14. Tespitlerinin izinsiz kullanımı ile ilgili tedbirleri saptamak,

 15. Mevzuat ve Birlik Tüzüğü ile verilmiş diğer görevleri yapmak.


Genel Kurula Uygulanacak Hükümler

Madde 25- Tüzüğün "Genel Kurulun Toplanması" başlıklı 23., "Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması" başlıklı 24. ve "Toplantı Yeter Sayısı ve Yapılış Usulü" başlıklı 25. maddeleri hükümleri bu Birlik hakkında da uygulanır.
Yönetim Kurulu

Madde 26- Yönetim Kurulu genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az beş (5) üyeden oluşur. Ayrıca üye sayısınca yedek üye seçilir. Yönetim Kurulu, seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sayman üye seçer.

Kurul, başkanın, yokluğunda yardımcısının çağrısıyla ayda en az bir (1) kez toplanır.


Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 27- Yönetim Kurulu, en az üç (3) üyeyle toplanır. Kararlar üye tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmayan üyelerin Yönetim Kurulu üyeliği döşer.
Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri

Madde 28- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Bağlantılı hak sahibi üyelerinin ortak çıkarlarını korumak, haklarının idaresi ve takibi için gerekli çalışmaları yapmak ve üyelerin haklarına tecavüz durumunda ilgili mercilere başvurmak,

 2. Genel sekreter ile merkez ve şubelerde çalışacak personeli görevlendirmek, görevlerine son vermek, bunların özlük, ücret, sosyal hakları ve çalışma esasları ve diğer hususlara ilişkin usul ve esasları belirlemek,

 3. Bütçeyi hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 4. Birlik tüzüğünde yapılacak değişiklik önerilerini hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 5. Birlikçe tahsil olunacak tazminat ve telif ücretlerinden kesilecek Birlik payına ve kullanım tarzlarına ilişkin tarifeleri yapmak ve genel kurula sunmak,

 6. Bir tespit üzerinde birden fazla hak sahipliği olduğu durumlarda anlaşmazlık halinde ücret dağıtımına ilişkin paylaşım yönergesini düzenlemek ve genel kurula sunmak,

 7. Asil üyelik, yararlanan üyelik ve aday üyelik başvurularını karara bağlamak,

 8. Merkezin ve şubelerin çalışma ve işleyişi ile hak izlemeye ilişkin yönergeleri hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 9. Birliğin izleyeceği haklar için gerekli olan sözleşme tipleriyle, tespit sahiplerine ve/veya mali hak sahiplerine yardımcı olmak üzere onların ilgililerle yapacakları sözleşme tiplerini hazırlamak,

 10. Genel kurul kararlarının ve denetleme kurulu raporlarının birer örneğinin kurula verilmesini izleyen üç (3) gün içinde Bakanlığa göndermek,

 11. Kuruluş amaçlarıyla ilgili konularda Bakanlıkta işbirliği yapmak, Birlikçe gerçekleştirilecek etkinlikleri Bakanlığa bildirmek,

 12. Kanunun 81. maddesi gereğince kurulacak komisyonda görev alacak Birlik temsilcilerini tespit etmek,

 13. Üyelerin haklarının tecavüze uğraması halinde, Kanunun 75. maddesinde öngörülen şikayet yetkisini kullanmak,

 14. Mevzuat ve Birlik Tüzüğüyle verilen diğer işleri yapmak.


Birliğin Temsili

Madde 29- Birlikler Yönetim Kurulu başkam tarafından temsil edilir. Temsil yetkisi, gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla üyelerden bir veya birkaçına devredilebilir. Hakların izlenmesinde, birliğin kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve üçüncü kişilerle ilişkilerinde genel sekretere ve şubelerin en yüksek görevlisine, yönetim kurulu kararıyla imza yetkisi verilebilir.
Denetleme Kurulu

Madde 30- Denetleme Kurulu, genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler içinden bir başkan seçer.
Denetleme Kurulu'nun Görevleri

Madde 31- Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu'nun hesap ve işlemlerini, Birlik Tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre altı (6) ayı geçmeyen aralıklarla denetler. Sonuçlarını düzenleyeceği raporlarla Yönetim Kurulu'na, iki (2) yıllık raporlarla da genel kurula sunar. Denetleme Kurulu, raporlarının bir örneğini de Bakanlığa gönderir.
Teknik-Bilim Kurulu

Madde 32- Teknik-Bilim Kurulu genel kurulca asıl üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asıl üye sayısınca yedek üye seçilir. Teknik-Bilim Kurulu, seçimi izleyen üç gün içinde asıl üyeleri arasından bir başkan seçer.

Teknik-Bilim Kurulu'nun Görevleri

Madde 33- Teknik-Bilim Kurulu, meslek birliğinin uzmanlık alanına giren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, ilgili kurullara önerilerde bulunmak, Yönetim Kurulu'nca incelenmesi istenilen konularda raporlar düzenlemek, bunların bir örneğini Yönetim Kurulu'na, bir örneğini de Denetleme Kurulu'na vermek ve Birlik Tüzüğünde belirtilen diğer işleri yapmakla görevlidir.

Kurul Başkanınca veya kurulca gerekli görülürse konuyla ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri veya kişiler bilgi ve görüşleri alınmak üzere kurul toplantılarına çağırılabilir.


Haysiyet Kurulu

Madde 34- Haysiyet Kurulu genel kurulca asil üyeler arasından iki (2) yıl için gizli oyla seçilen en az üç (3) üyeden oluşur. Ayrıca asil üye sayısınca yedek üye seçilir. Kurul seçimi izleyen üç (3) gün içinde asil üyeler arasından bir başkan seçer.
Haysiyet Kurulu'nun Görevleri

Madde 35- Haysiyet Kurulu disiplin yönergesini uygulamakla görevlidir. Disiplin yönergesi haysiyet kurulunca hazırlanır, Yönetim Kurulu'nca incelenir ve genel kurulca kabul edilir.

Birlik Tüzüğünde öngörülen hallerde üyelikten çıkarma cezası ile disiplin yönergesinde öngörülen diğer disiplin cezaları haysiyet kurulunca verilir.

Birlik haysiyet kurullarının kararlarına karşı yedi (7) gün içinde federasyon haysiyet itiraz edebilir.

İtiraz olunmayan haysiyet kurulu kararlarına karşı yargı yolu açıktır.


Birlik Organlarına Seçilenlerin Bildirilmesi

Madde 36- Birliğin organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yerleri, doğum tarihleri, meslek ve ikametgâhları, seçimleri izleyen yedi (7) gün içinde Yönetim Kurulu başkanınca Bakanlığa ve Valiliğe, Valilikçe de İçişleri Bakanlığı'na yazı ile bildirir.
Merkez Müdürlüğü ve Şubeler

Madde 37- Birlik, ihtiyaçları doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve genel kurulun kararıyla şube açabilir. Şubeler kendi bölgelerindeki üyelerle Birlik merkezi arasındaki bağlantıyı sağlarlar.

Şubelerde alıştırılacak personel, Birlik personeli statüsündedir.

Birlik, ayrıca genel sekretere bağlı bir merkez müdürlüğü kurabilir. Merkez müdürlüğü, Yönetim Kurulu’nun önerisini ve genel kurulun kararı ile kurulur. Burada çalıştırılacak personelin sayısı ve ücretleri genel kurul kararıyla belirlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: MALİ HÜKÜMLER

Hesap Dönemi

Madde 38- Birliğin ilk hesap günü, bu birliğin kurulduğu günden başlar, genel kurulca bütçesinin kabulüyle sona erer.

Birliğin hesap dönemi, Ocak ayının birinci gününden başlamak özere bir takvim yılıdır.


Birliğin Gelirleri

Madde 39- Birlik gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Üyelerden alınacak giriş ödentileri ve yıllık ödentiler,

 2. Mali hakların tahsilinden elde edilen gelirlerden kesilecek Birlik payları, veya 10. madde uyarınca yapılacak faaliyetlerden doğan telif gelirleri,

 3. Yayın gelirleri,

 4. Birlikçe tahsil olunacak tazminat bedellerinden kesilecek Birlik payları,

 5. Bağışlardan ve ölüme bağlı tasarruflardan elde edilen gelirler,

 6. Faiz, Hazine bonosu ve Devlet tahvili gelirleri

 7. Diğer gelirler,


Yetki Belgesi

Madde 40- Üyelerin yetki belgesinde belirttiği tespitlerine ilişkin mali haklarının takibi ile ücretlerinin tahsili ve dağıtımı Birlik tarafından yapılır.

Bunun için üyeler, Kanunun 20. maddesi uyarınca ve değişik 80. maddesi çerçevesini Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenen genel esaslara uygun bir yetki belgesini birliğe verirler. Bu yetki belgesinde üyelerin mali haklarının adli makamlar ve icra müdürlüklerinde takibi ve hukuki gereklerin ilişkin açık yetki verilir.


Sözleşmelerde Göz Önünde Bulundurulacak Ölçütler

Madde 41- Birlik, aldığı yetki belgeleri çerçevesinde film tespitlerinin kullanıma ve tarifelere ilişkin sözleşmeleri yaparken:

 1. Film tespitlerinin topluma yaygın bir şekilde iletimde devamlılık sağlanması, uygulamalar dikkate alınarak, film tespitlerinin karşılığı ödenecek ücretlerin makul seviyede

 2. Ulusal ve uluslararası yayınlarda kullanımı belirlenmesi,

 3. Rekabeti bozucu şartların oluşturulmaması,

 4. Yayın kuruluşunun yayın alanı (ulusal, bölgesel, yerel) ve izleyici/dinleyici sayısı,

 5. Film tespitlerinin kullanım sıklığı,

 6. Pazar oranı,

 7. Kullanılan her film tespiti başına ücret

 8. Sabit Ücret,

 9. Saniye veya dakika bazında birim ücret, gibi ölçütleri göz önünde

bulundurur.

Yukarıdaki ölçütler esas alınarak, kullanıcılar ile ilgili alan meslek birlikleri arasında yapılacak sözleşmelerde, ödemelerin yapılacağı yer ile meslek birlikleri arasındaki paylaşım esas ve usulleri gösterilir.Uyuşmazlıkların Çözümü

Madde 42- Birlik ile yayın kuruluşları arasında yapılan sözleşmelerde, taraflar arasında sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların tahkim yoluyla veya oluşturulacak uzlaştırma kurulu aracılığıyla çözümlenmesi aracılığıyla öngörülebilir.
Dağıtım

Madde 43- Birlikçe tahsil olunan ücretler, Birlik payı düşüldükten sonra yılda dört (4) kez, tazminat bedelleri ise, tahsili giderleri ile Birlik payı düşüldükten sonra tahsilini izleyen on beş (15) gün içinde hak sahiplerine ödenir.

Ücret ve tazminat bedellerinin dağıtımına ilişkin ödeme planları üçer (3) aylık dönemler halinde Bakanlığa bildirilir.


Kurul Üyelerine ve Görevlilere Yapılacak Ödemeler

Madde 44- Yönetim, denetleme teknik-bilim ve haysiyet kurullarına katılan üyelere, her toplantı günü için, toplantıların sonunda düzenlenecek tutanak esas alınarak huzur hakkı, merkez dışından gelen üyelere ayrıca yolluk ve gündelik verilir.

Huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin miktarı genel kurul kararı ile belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM

Birlik Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesi Fesih, Kendiliğinden Dağılmış Sayılma ve Tasfiye

Madde 45- Tüzüğün "Genel kurul kararıyla fesih" başlıklı 43’üncü "Mahkeme kararıyla fesih" baçlıklı 44’üncü, "Kendiliğinden dağılmış sayılma" başlıklı 45’inci ve Tasfiye başlıklı 46’ncı madde hükümleri bu Birlik içinde uygulanır.


ALTINCI BÖLÜM: ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Defter ve Kayıtlar

Madde 46- Birlik, aşağıda gösterilen defterleri tutmak zorundadır.

 1. Asil üye defteri,

 2. Yararlanan üye defteri,

 3. Aday üye defteri,

 4. Yönetim kurulu karar defteri,

 5. Gelen ve Giden evrak defterleri,

 6. Gelir ve gider defteri,

 7. Bütçe, kesin hesap ve bilanço defteri, h. Demirbaş defteri.

Birlik çalışma ve hizmetlerin gerektirdiği başka defter ve kayıtların tutulmasına Yönetim Kurulu'nca karar verilebilir.

Defterlerin sıra numarası taşıması ve noterce onaylanması zorunludur.


Tespitlerinin Bir Örneğinin Birliğe Verilmesi

Madde 47- Birliğe üye olanlar, hakların idaresini verdikleri film tespitlerinin bir örneğini, çoğaltılmayanların maket, resim veya fotoğraflarını ya da diğer fiziki ortamlara yüklenmiş biçimlerini, Birlikçe hazırlanan bildirime bağlı olarak tesis edilecek arşiv için birliğe vermek zorundadır. Birlik oluşturacağı arşiv için kendi alanlarında faaliyet gösteren kamu tüzel kişileri ve özel hukuk tüzel kişileri ile işbirliği yapabilir.
YEDİNCİ BÖLÜM: SON HÜKÜMLER

Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler

Madde 48- Birlik, yurt dışındaki aynı amaçlı kamu kurum ve kuruluşlarıyla gerçek ve özel hukuk tüzelkişi ve kurumlarıyla işbirliği yapabilir. Bu işbirliği sonucunda yapılacak protokoller Bakanlığa bildirilir.

Birliğin uluslararası meslek birliklerine üye olması ilgili mevzuat çerçevesinde izin verilmesine bağlıdır.Bakanlığın Denetimi

Madde 49- Birlik idari ve mali yönden Bakanlığın denetimine tabidir. Birliğin yönetim yerleri, şubeleri ve her çeşit eklentileri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık tarafından her zaman denetlenebilir.

Denetleme sırasında, denetim yapmakla görevlendirilenler tarafından istenecek her türlü defter, belge ve yazıların, Birlik yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, kasa veya veznenin kontrol ettirilmesi, yönetim yerleri, şubeler ve eklentilerine girme isteminin yerine getirilmesi zorunludur.

İşlemlerde usulsüzlük görülmesi, sahtecilik veya inancı kötüye kullanma suçlarının işlendiğinin tespiti halinde, ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulur.

Yapılan denetim sonucu, Bakanlık tarafından Birliğe yazı ile bildirilir.


Bakanlık Gözlemcisi

Madde 50- Birliğin genel kurul toplantılarında Bakanlık, bir temsilcisini gözlemci olarak görevlendirebilir.
İlgili Mevzuat

Madde 51- Bu Sinema Eseri Yapıcıları Meslek Birliği Tüzüğü'nde hüküm bulunmayan hallerde "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük" hükümleri uygulanır.
Yönergeler

Madde 52- Birlik, Tüzükte öngörülen yönergeleri genel kurul dışındaki zorunlu organların oluşmasından sonraki altı (6) ay içinde yürürlüğe koyar.
Yürürlük

Madde 53- Bu Tüzük Bakanlık tarafından izin verilmesinden sonra yürürlüğe girer.
Yürütme

Madde 54- Bu Tüzük hükümlerini Genel Kurul adına Sinema Eserleri Meslek Birliği (SE-YAP) Yönetim Kurulu yürütür.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət