Ana səhifə

*• Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" Secţia de împrumut U/bia luntrea lui caron roman ediţie


Yüklə 2.83 Mb.
səhifə9/38
tarix25.06.2016
ölçüsü2.83 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38

ri i-

IV

La începutul lui martie, cînd soarele începea să â-lumină mai înaltă, hotărîi să pun capăt hibernării. Ian cea mai tulbure, mai haotică, iarna gîndurilor macei « a grijilor şi spaimelor, iarna coşmarelor treze, se top în sfîrşit, gîlgîind puternic prin scocurile streaşinilor. V biile gureşe, cu ciripitul lor proletar, încercau să se ■> băieze în nisipul, subt care mai stăruia gheaţa. RigidiL, iernatică a naturii ceda totuşi, şi cu ea rigiditatea e gerată a conştiinţei, care se complăcuse prea mult în flictul ei de principii. Lumina sporea în dezavantajul b nelor.

Ieşeam acum în fiecare dimineaţă în Dumbravă, plimbări lungi, pînă la lacuri, unde stăteam ceasuri tre stejarii seculari. Urmăream obiceiurile mistreţului băstriu închis în ţarcul său păduratic, precum şi ale bului, care-şi avea, într-altă arie îngrădită, adăpostul scînduri. în mica grădină zoologică de lîngă lacuri eţau . şi lupi, vulturi, fazani, feluri de iepuri, căprioare cu ( > prelungi ta migdala. îmi plăcea, îndeosebi,' să urmă' creşterea coarnelor la cerb : răsăreau ca nişte cotoare s pielea nouă. Coarnele erau la început ca o simplă : flătură„apoi ca nişte cucuie, pe urmă ca două beţe în lite în catifea. Adevărata privelişte începea cu ramificai Cerbul este cu adevărat animalul pădurii, el singur ci să imite cu ceea ce se întîmplâ pe creştetul său, înmii rirea crengilor, zbucnirea lăstarilor, zvonul sevelor.

în miezul lucrurilor se auzea, ascunsă, ca o fur' organică. Desprimăvărarea năvalnică mă copleşea. T şui neîngrădit mă contamina. într-o săplămînă, două, t verdeaţa devenea belşug.

De pe o potecă îngustă, neumblată, văzui odal dansul şerpilor. între nişte tufe, într-o mică rarişte a D; bravii, un foşnet monoton, sfirîitor >ţmi atrase IC'.;-aminte. Erau şerpi de apă, care, ridicaţi aproape nv de cozi, se mişcau ritmic, formînd un mănunchi în bă vie a soarelui. Tîrîtoarele îşi dezminţeau traiul orizor Extazul lor erotic lua înfăţişare de flăcări brune-vev ce-ar pîlpîi pe-o vatră. Mă oprii pe potecă. Şi privii'î; lung. încercam faţă de şerpi o ancestrală sfială, dar I ginea mă ţintui locului. Mă avîntasem, desigur, prea ad prin desişuri. Pe-i pii nu E probabil rî

112


stingheriţi de trecători. Prezenţa mea. la cîţiva paşi, fc-avea să le tulbure extazul. Eram pentru ei un trunchi e copac printre alte trunchiuri. Am stat şi am privit. Au I tîrîtoarelc dansuri rituale ? Acesta era splendid. îmi •a, în multe privinţe, liniile şi ritmul unor dansuri ^^■pştiute temple indiene.

HjŞînd mă întorsei spre casă, duceam în mine dansul ^Klor. întîmplarea fusese de-un bun şi solar augur, H acasă mă aştepta Marius Borza, vechiul m£u pt4ete«. . drum spre Bucureşti, venind cu maşina de la o ce-o avoa la Mediaş. Se oprise să mă vadă. Zvonu-legătura cu starea mea "îl alarmaseră şi pe el. După czistase cu încăpăţînare la asaltul veştilor, se dădu bătut. Mă aştepta acum de vreo două ore şi se Atea tocrruu să plece, cînd am pus piciorul în pragul ta montul ui nostru. Dora se îngrijise în răstimp să-i negre. întîlnirea, cu căldura surprizei, o să e, ce venea să consfinţească desprimăvă-

tumultoasă de afară. Marius mă luă între luminile convingă însuşi de starea mea u era

■ ştiuse de totdeauna. Mă trecu oarecum în rvsi cum umbrele îngrijorării îi dispăreau "2 măsură ce umbrele treceau, Marius înce-ă mustre din ochi pentru basmele lugubre, , în ultimele luni, pe socoteala mea. a uiţi la mine aşa de mustrător", ît zic rî-u de vină pentru cele ce semenii*născocesc livâţ ?■'

t la Mediaş", îmi spune Marius, „la fermă, unde it totul în vederea unor invitaţii, ce intenţionez le fac. Peste cîteva zile mă mut cu toată familia, de la icureşti, la fermă. Vreau să vii şi tu, căci în primul rînc şntru tine doresc să ne întîlnim. Vor veni Leonte de la }i, pictorul Vlahu de la Bucureşti, tot de-acolo pereche; rioara şi Aron Stănculescu. Vreau să-ţi lecuieşti cuge E păcat să nu profităm de avantajele ce le ofei i lăvara la ţară. De altmintrelea celor întîmplate n trebui să le dai nici o importanţă, după ce ai izbuti tai firul încueit de Simion Bardă. Atitudinea ta e muii culată în cercurile de intelectuali din capitală. Şi, după

113


faza de nedumeriri, întorsătura dramatică a impresionat

profund".

Vestea că l-aş putea întîlni pe Leonte, cu care nu mă mai văzusem de la Căpîlna, şi despre care nici nu mai ştiam prea multe de atîta timp, mă determina să accept prieteneasca invitaţie cu o nerostită, dar bucuroasă mulţu­mire. După veselia de-o clipă a revederii cu Marius, sufle­tul meu fu, pentru cîteva clipe, din nou atins de umbre. Grijile şi tristeţea ce mă luau, nu mai erau însă ale mele, ci într-un fel, ale tuturor care ne simţeam rude spirituale şi prieteni. Cele ce avea să-mi spună Marius despre Le­onte Pătraşcu îmi întunecau orizontul. Marius l-a întîl-nit pe Leonte, .nu de mult, la Bucureşti. La minister înce­puse, tocmai atunci, să lucreze o comisie de „epurare" a corpului didactic universitar. Leonte se aştepta să fie epu­rat, adică scos de la catedra de Istoria Filozofiei, ce-o ocupa la Universitatea de la Iaşi. Universitatea se întorsese la vatră, cel puţin parţial, din refugiul ei de la Alba-Iulia. Lui Leonte i se alcătuia un dosar, la îngroşarea căruia îşi dădeau contribuţia diverşi informatori, recrutaţi în parte chiar printre colegi de la facultate. Se sublinia, îr referatele colegiale, îndeosebi incompatibilitatea dintre filozofia lui Leonte şi filozofia unică şi fără fisuri, ce st pregătea să-şi facă intrarea masivă în universităţi. Infor­maţia, ce mi-o da Marius, era revelatoare într-un chip căci devansa cursul evenimentelor. Calitatea oamenilor nu va mai fi judecată după criterii spirituale, ci dup« necesităţile şi criteriile vieţii de partid. De Partid, scris

cu majusculă.

Marius mai adaugă : „Leont^ vede de altfel în eventu­ala sa înlăturare de la catedră o concluzie logică a situaţiei. L-am invitat la fermă. Dacă va fi epurat, poate să rămînâ acolo cît i-a plăcea, pînă-şi va găsi un rost. Dacă-ţi con­vine poţi să stai şi tu acolo, cît doreşti şi cît te vei simţi bine. In orice caz sper să-ţi recondiţionezi, acolo, somnul, în cîntecul privighetorilor". Şi Marius îşi repetă stăruitor şi cu deosebită căldură invitaţia de a mă duce la fermă.

Ne comunicam, în avalanşa de gînduri a conversaţiei, îucruri, despre noi înşine şi despre alţii, ce de mult tre­buia să le ştim, dar pe care nu le ştiam dintr-o singură pricină : corespondenţa dintre prieteni a cam încetat în

114

impul ce a trecut de la capitulare încoace. Corespondenţa_a curmat în general. Din pricina cenzurii poştale, ce

_a introdus, scrisorile erau incinerate pe drum, probabil

ar de dorul, ce ele îl conţineau închis în plicuri, iar o

carte poştală avea nevoie aproximativ de trei luni ca să

ui ungă de la Sibiu la Bucureşti.

Stabilirăm, cu Marius, ziua şi ceasul, cînd pe la sfîr- situl lunii aprilie aveam să ne întîlnim cu toţii la ferma la Mediaş. Planul era, deci, fixat, şi cele cîteva zile, ce ne mai despărţeau de realizate, erau pentru mine un plă­cut preludiu. Marius purcese spre Bucureşti să*ducă la ca-pregătirile necesare în vederea marii întîlniri, ce trebuia să coincidă cu avîntul verde şi deplin al primăverii, nit să compenseze, cel puţin în parte, depresiunile Rprale şi spirituale ale anotimpului.

Marius era cu vreo cîţiva ani mai tînăr decît mine şi decît Leonte. Pe cînd urmam clasele superioare ale liceului Şaguna de la Braşov, se făcea că Marius urca treptele de jos ale aceleiaşi şcoli. Ne cunoşteam deci de multişor, dar numai foarte tîrziu şi doar în timpul celui de al doilea război mondial ne-am împrietenit cu adevărat. Marius 3orza era inginer, şi un intelectual de frumoasă cultură i de larg orizont. Preocupările lui atingeau cele mai Iverse domenii. Adept întru toate al filozofiei lui Leonte, i îşi împingea admiraţia pînă la fetişism. în disputele cu ntelectuali de seama sa,' el îşi încheia de obicei" argu-entele cu un : Leonte dixit. De-o inteligenţă de excep-ional nivel şi negrăit de întreprinzător, Marius reuşi să-şi hjghebeze pe diferite căi, cinstite întotdeauna, o situaţie natcdală de pizmuit. Trăia pasionat, identifieîndu-se eu întreprindea. Ca inginer a colaborat, ani şi ani, la Jzarea tehnică a exploatării gazului metan din Valea avelor, conducînd toate lucrările de la biroul său din aş. Subt conducerea sa conductele de gaz s-au întins Copşa la Sibiu, Făgăraş, Braşov şi pînă la Bucureşt i >vle luau proporţii, care atunci mi se păreau fantezista alură utopică. L-am întrebat odată pe Marius dacă ^Mtarelungi ţevăria pînă în iad. care s-ar încălzi desigur ^^■bconomie cu gaz decît cu păcură. Situaţia de angajat i întreprinderi, totuşi, nu-l prea mulţumea pe

115


Marius. Şi astfel el tiu.u. făiă a-şi părăsi slujba de la Mediaş, la fel şi fel de întreprinderi pe cont propriu, din-ire care una îndeosebi îmi plăcu prin originalitatea ei : aceasta era, de altfel, şi întîia sa încercare. Marius pus< temei, în regiunea Dumbrăveni, unei întreprinderi, d< mari proporţii, de Cultura ciupercilor. La Dumbrăveni ei au date perfecte condiţii de natură a îngădui o atar< iniţiativă. Pe-o vastă întindere a oraşului se înălţau ca­zărmi de cavalerie, ce furnizau gunoiul. Doi specialişti în cultura ciupercilor, amindoi- unguri, soţ şi soţie, care si pregătiseră pentru meseria lor în Franţa, îşi îmbiaiâ lui Marius serviciile în vederea întreprinderii. Marius închiria o seamă de pivniţe în acelaşi oraş. Cei doi unguri fuiă angajaţi, âoţul era cultivator de ciupeici. soţia docto-ntă de boli de ciupeici. Gunoiul de la cazăimi. sute de Cuie, a fost tiansportat şi pus în straturi groase în pivni­ţele amenajate în acest scop. în scurt timp cultuia ciupei-ulor luă un avînt incredibil. Marius îmi descria cu entu­ziasm straturile de ciuperci din pivniţele de la Dumbră­vi ni : ciupercile erau de toate mărimile, de la aceea a pei-lelor pînă la aceea a unor albe scăfîrlri de copii. Marius a oi ganizat şi afacerea comercială, transportul şi plasare^. Capitala ţarii avea să fie invadată de mîndrele şi sănătoa- ■ pt-le liupeiei de la Dumbrăveni. Ingineria deveni pentru Marius, in cîteva luni, o corvoadă. El căuta să se scape di munca tehnică în salopetă, dar Societatea gazului metan nu se putea lipsi de serviciile sale, şi-i supralicita profitu­rile de la ciuperci. Izbucnind al doilea război mondial, întreprinderea de ciuperci căzu victimă : Budapesta, di unde cei doi specialişti unguri îşi aduceau sporii, a curmat furnizarea. De altfel era timpul suprem ca întreprinderea să-şi declare decesul, căci locuitorii oraşului Dumbrăveni nemdisupoitînd mirosul penetrant de gunoi de cai şi do ciuperci, ce ieşea din zecile de pivniţe, au cerut cu insis-h nţă serviciului sanitar să reteze într-un fel originala ini­ţiativă a lui Marius Borza. — Apucînd o dată pe calea în-^prinderilor, Marius „s-a spurcat", adică a căzut la lima, Cu fantezia sa practică ş-i exactă, el avea să con-ipă întreprinderi în serie, de tot soiul, mereu altele. S tensiunea era urmărită de-un paradoxal noroc. Zic pa doxal, fiindcă toate întreprinderile sale eşuau pe rînd .minîndu-se ca cîte-o altă întreprindere şi mai mare. C

116


tr

Uginaţia mea de poet nu înţelegeam acest urcuş, pînă

id mi-l lămuri perechea Stănculescu. Aflai de la aceştia

o întreprindere cu adevărat serioasă nu era nici una

itre cele multe ale lui Marius, dar neîndoielnic una ce

irţinea soacrei lui Marius. Lui Marius îi curgeau de aci

iorme profituri. El punea însă aceste profituri, p*rintr-un

ic arbitrar de contabilitate, în contul întreprinderilor sale,

atîndu-şi astfel orgoliul de mare întreprinzător. Soacra

t toate spleenurile fanteziei practice, d*r numai

t un punct, a lui Marius. Şi Marius trecea la între-

3 tot mai impozant volum, şi mereu altele, deşi^Hh toate pe rînd.

nţa şi cultura, de care Marius se bucura ca de

iii înnăscute, apoi simpatia ce o inspira tutu-

ilor cu care el avea de lucru, cavalerismul şi

^H» în afaceri, creaseră în jurul său un aer de cuceri-

a timp pentru de toate. în cursul războiului a

ui cel mai de seamă la „Gazul Metan", şi

a cele din urmă al unor faimoase întreprin-

i industrie de fier. Acum îşi clădea la ferma

o fabrică de în care voia să pună


sase c

'ile unei n><

.enţii pentru p

vizai<

ea

i nui m'"

«nics tehnician

i loca

'i-

Marii <

timp pentru t

Asiî

>l

sa era

irea. Marius ci

;;ul d

ia

or reg;

iuda atîtor aci

..ţi, ct

?-l

, reti

, de-un alean

i in.li

•n

săi

ileauna era să-

Iscat,'or (

3e dorea picto.

pali

u-
ui de a ţii:

ilei"■iată pe-o f

Yil.neasemuit mai

de^^
ll'.IK

listică. pe care

se i.
j ai

intîrziere Acest deza.
. aţi .

,inea într-un fel de

pei:
sineTnruşi. Acelaşi dezacord

îl f:
tul. Mari

us ei a mi r.m frămînlat
i chipul

ccT mai nvrabil cu

put-
'a matei

ială Căci în ci'.id;

i a'
117

întreprinderi, ce s-au prăbuşit, Marius era acum, totuşi, unul dintre cei mai de seamă industriaşi ai ţării. Un noroc paradoxal l-a săltat din biruinţă în biruinţă. Avea doi copii dotaţi, sprinteni, o soţie înţelegătoare, ea însăşi foarte simpatică şi de-o hărnicie fără pereche. Dar Marius, întreprinzătorul, omul de societate, îndrăgitul femeilor, iscusitul vînător, omul de cultură, pasionatul, strălucitul, caldul prieten, se simţea un neîmplinit. El se străduia să , se împlinească în artă, în pictură.

*

Către sfîrşitul lui aprilie plecai la Mediaş. In aceeaşi zi sosiră şi ceilalţi invitaţi din toate părţile. Pe Leonte şi pe pictorul Vlahu îi găsii la fermă. Marius venea el însuşi cu perechea Stănculescu. Aron Stănculescu era inginer şi profesor la politehnică, soţia sa Marioara era doctoriţă. La Mediaş sosiseră de mai înainte soţia lui Marius, cei doi copii, şi cu ei încă doi copii nemţi, o fetiţă cam de zece ani, şi un băieţel cam de şase. Aceşti doi copii erau rămăşiţele libere ale unei familii germane. Capul familiei, un sculp­tor neamţ rătăcit prin Transilvania, a fost dus, odată cu deportarea saşilor din Transilvania, în Rusia, în cursul iernii de după capitulare. Soţia neamţului şi copiii fură însă internaţi într-un lagăr de la noi. Marius i-a desco­perit. El obţinu autorizaţia să scoată copiii din lagăr şi să-i aducă, fără mamă, la ferma sa, spre refacere. Copiii, încă foarte transparenţi şi palizi, aveau să se refacă repede în condiţiile de abundenţă alimentară de la fermă. Cei doi copii nemţi, rămaşi fără îngrijire părintească,- au fost subiectul grijii noastre, a tuturor, din această colectivitate umană, ce se aşeza pentru cîtva timp la fermă, şi îndeosebi din partea doctoriţei Stănculescu. Marioara, femeie de-o frumuseţe izbitoare, de-o inteligenţă şi mai izbitoare, plină de temperament, ţinea copiii subt ocrotirea ei. Afec­ţiunea ei se manifesta uneori subt forma unor înjurături de răsfăţ : „O, bată-vă Dumnezeu, să vă bată, nemţilor ' Dracu v-a pus să veniţi pe-aici ? !"Sosirea şi aşezarea noastră la fermă, aveam să ne-o nu­mim „descălicare". Cam a treia zi, după descălicare, cătie seară, înainte de cină, Marius ne oferea o audiţie muzicală Discuri cu muzică de Bach. Eram cu toţii adunaţi în jurul căminului în care pîlpîia focul. Cu toate că ne apropiau. de luna mai, seara ne ajungea răcoarea din Valea Tîina-

118


Stăm în faţa flăcărilor şi ascultam. Numai cei doi

Lnţisori lipseau. Erau ocupaţi cu jucăriile lor, în odăiţa

Uuri. Stăm în faţa flăcărilor şi ascultam. Ascultam

tată, în tăcere desăvîrşită ca de catedrală, cînd uşae da din odăiţa copiilor în holul larg, unde ne «aflam, se

deschise. Cei doi, fetiţa şi băieţaşul, îşi fac apariţia, ca

două fiinţe lunatice ; ei se ţin de mînă. Fata îngînă :

i Bach ! Bach !" Băieţaşul, şi el după surioara J.ui :,;Bach !

Bach !"

Ne-a rămas, desigur, tuturor în amintire, această apariţie a copiilor, care recunoscură, din odăiţa lor, muzica, 4i ca la o chemare de negrăit trecură în ceastălaltă încă­pere. Micile făpturi, copii rătăciţi, şi oarecum fără părinţi, ntrau în muzica lui Bach ca în patria lor. A fost vreunul printre noi, care să nu fi lăcrimat ? Manifestarea atît de spontană şi de firească a sentimentului apartenenţei, ma­nifestare ce lua formă de răpire, ne-a înduioşat într-atît, că Marioara le trase iarăşi o înjurătură, ştergîndu-şi ochii de-o lacrimă ce-o podidise : „O bată-vă Dumnezeu, să vă bată, bestii eestatice !" Era felul ei de a-şi rosti atît îm­potrivirea afectivă faţă de expansionismul teutonic, un sentiment al ei pe cale de a se stinge, cît şi nestăpînita ei admiraţie faţă de poporul german, sentiment pe cale de a se în toţi, de cînd acesta se prăbuşi, oferind omenirii spec-:acolul unui amurg al zeilor.Cîleva zile mai apoi* tot pe înserate, mă nimeream sin­gur, în acelaşi hol. Băieţaşul neamţ se arătă şi ti, furi-$ndu-se din odăiţa copiilor, dar fără a spune cuvînt, căci mă vedea cufundat în lectura unei cărţi şi nu voia să mă deranjeze. Se duce, totuşi, încet, foarte încet la pianina, din colţul holului, şi prinde a bate clapele cu degetele fi­rave. Se încheagă într-adevăr o melodie, de-o extremă simplitate, dar nu copilărească. Un cîntec ca o implorare pe care probabil mamă-sa îl învăţase. L-am lăsat să ter­mine, şi apoi, închizînd cartea, îl întreb, mai mult ca să-l pun la încercare : „Ist das Bach ?" Băieţaşul se uită la tfne nedumerit şi nu ştie ce ar putea să răspundă. Ştie f-l bine că nu e Bach, dar parcă n-ar vrea să mă decep-Uoneze. li pun întrebarea într-o-altă formă, ca să-i îmbin o eŞire din impas : „Ist das Bach oder nur ein Băchlein ?" ■J>ăieţa ui prinde semnificaţia jucăuşă şi glumeaţă a în-febării şi răspunde- cu surlzătoare sfială : „Das ist nur ein aăchlein".

119


Oaspeţii eram, pe cit eu putinţă, împărţiţi pe camei p. Fiecare îşi avea odaia sa. Şi fiecare venise la fermă cu gîn-dul de a termina vreo lucrare. Eu mă închideam, înd sebi înainte de amiază, în odăiţa mea. Traduceam din li­rica universală. Plănuisem o mică antologie, atît peiv plăcerea de a recrea în graiul nostru unele din cele mai % frumoase poezii ale lumii, cît şi pentru a-mi ispiti sune- ' tul sufletului, care tînjea în sterilitate. Marius şi cu Vlahu lucrau în hol, ei pictau sau desenau. Leonte, pe de allă parte, se plimba pînă la un pod de apă arhaic, acoperit eu şindrilă ca o casă ; uneori îl însoţeam şi eu.

Din conversaţiile ce le aveam cu Leonte, intre p; ochi, se desprindea mereu acelaşi stoicism în faţa di nului. Atitudinea şi expresia feţei ii erau, totuşi, schimbate i puţin, în orice caz mai crispate decît le ştiam. îngrijoi. -rea, ce ne-o purtam, cu reciprocitate fraternă, ne îndruma i să ne spunem gîndurile, de care am fost bătuţi în răstim- şj pul de aproape doi ani, de cînd nu ne-am văzut, şi de cînd j atîtea istorice fapte s-au petrecut. Ne regăseam îngemă- j naţi ca totdeauna. Leonte îmi spunea că într-un unghi r I al inimii, el îmi purtase, pînă în ziua capitulării germane, I nădejdea surdă că ar mai fi fost cu putinţă o regrupai i * puterilor, ce se războiau pentru pielea planetei. Ziua 9 Mai, ziua unei victorii, ce ne pecetluia soarta, vei deci pentru el nu tocmai dorită. E aproape un an de-atunu.! ..îţi închipui, ce coincidenţă", îmi spune Leonte. „9 Mai ! | Tocmai în ziua aceea împlineam 45 de ani. Ziua natală mi | se anunţa în condiţii echivoce, de biruinţă şi de prăbuşire. \ Se auzeau detunăturile de rigoare ale tunurilor, şi buci de circumstanţă, a mulţimilor ce sărbătoreau marea biru­inţă ! Ştii ce mi s-a întîmplat în ziua aceea '? Dimineaţa,! cînd ieşii din camera de baie, cu urechea la bubuiturile de tunuri, am dat cu fruntea într-un cui de cuier, aplicaţi pe uşă. Tocmai atunci, mă rog ! Cred că de mii de ori mii s-a întîmplat să ies din camera de baie, niciodată n-am datl însă cu fruntea în cuier. Accidentul mi se întîmpla, însă| tocmai atunci, în ziua «victoriei», ce coincidea cu znd mea. Mă alegeam din accident cu un sîngeros cucui, chist! in mijlocul frunţii. Unor atari accidente de obicei nirn*l-! nea nu le caută vreo explicaţie. întîmplarea, banală, daca vrei, nu-mi da pace. Vrei să arunci o privire în străfundul

120

zi cum s-a putut produce un atare fapt divers ? ju, înscris în anatomia şi în fiziologia fiinţei mele, ta rezervat, probabil, pentru acea zi o încercare de si­re, în ziua victoriei — a victoriei cui ? — trebuia abil. potrivit destinului meu, să-mi trag în frwnte un de revolver. Împrejurări secrete, neştiute, dar pu-ce desigur, au zădărnicit acest act. Şi-atunci actul inuciderii avu loc subt formă simbolică : mă izljeamr'in-fără voie. cu fruntea într-un piron de cuier, ceea ce nli lăsă, pe locul unde popa te unge cu mir,un semn sîn-ca de glonte. Cicatricea o mai vezi. Dacă destinul -ar fi fost deranjat de cine ştie ce împrejurări banale icepţionale, el ar fi trebuit să se împlinească întoc-ii clipa aceea. Viaţa mea s-a încheiat, s-a încheiat f^Hp. De-atunci —'estin .'■■nt tulburătoare aceste adîncimi prin caro mă porţi", î^Mfpund. „se poate trăi — fără destin ?"

nt o ilustrare vie şi concretă a acestui fel de a li letează Leonte, ,,m-aş putea despărţi oricînd de -.ceasta. Ceea ce se petrece cu mine şi-n mine, dar şi I intîmplările, ce se încheagă subt ochi şi în auz, îmi sînt în-ir-un chip exterioare. Nimic nu-mi mai vine din destin, ici chiar suferinţele. Iată de ce ele nici nu mai au inten-ar trebui ă !"

9 Mai. Ziua natală a Iui Leonte. Hotărisem cu toţii să .j fac m nici o amintire despre ea, s-o lăsăm să treacă ită ". Ca să nu trezim în Leonte — „umbrele", (btărîsem să dăm acestei zile — un aer de veselie. Am stat pînâ la ora 10 în odăiţa mea. Am mai lucrat ■j traduceri. Marius intră, cu paleta în mînă, să mă cheme 1 hol. Acolo sta şevaletul, în faţa căruia se trudise gro-iv în ultimele zile. Marius schiţase un portret al Mări­şi dorea să-mi audă părerea. în chestiuni de artă mă eam probabil mai bine decît toţi ceilalţi oaspeţi ai Portretul schiţat nu era lipsit de calităţi, iar pentru iletant ca Marius, el dovedea chiar meşteşug.

de-a fac cu o schiţă. Ca schiţă lucrarea e

[arius, ..dar, dragă Marius, căci 121

mai este şi un «dar», lucrarea urmează să fie terminata Secretul artei este sâ termini o lucrare, păstrîndu-i desa-virşirea, ce-o are ca schiţă. Schiţa ta este într-adevăr re­marcabilă. Mă întreb dacă ea se dator este meşteşugului

sau altui fapt''.

„Asta-i ispravă cu fapt", intervine pictorul Vla.hu. „Ţi-a pus cineva «fapt» subt pernă, Marius !"

Se. făcea, deci, în dezbaterea, ce abia începuse, o alu­zie şi dintr-o parte, şi din alta, la un „fapt". Şi faptul ai fi putut să fie circumscris cam aşa : Marius se îndrăgostise grozav în ultima vreme de Marioara.

„Ceea ce", spun eu tare, ca şi cum în continuare aş lega un gînd, „este cel mai sigur temei pentru orice cro­aţie de artă".începutul frazei mele nu se lega de nimic — (>xplicit. ,.Ccea ce" era un subiect suspendat, nu în goi, ci ascuns după rostiri gîndite, ce au rămas nespuse. Dar se înţelegea că lac aluzie la motivul esenţial al interesului. ci-I arăta Marius picturii. De la Vlahu, pictor apreciat şi meşter consumat, Marius primea anume secrete tehnici ale artei. Ceea ce întreţinea în Marius puterea de lucru. şi ceea ce-l făcea să ducă un tablou pînă în faza de schiţă reuşită, era însă un „fapt vrăjitoresc ce i se pusese".

Doamna Marioara Stănculescu era o fiinţă foarte de­gajată în relaţiile ei cu prietenii. Ca foarte multe docto­riţe ea spunea lucrurilor pe nume şi avea o viziune fizi­ologică despre lume. De-o extremă luciditate, ea ştia totul şi ştia, deşi acest lucru nu părea s-o preocupe în mod tk-osebit, şi ce înrîurire are asupra bărbaţilor. îşi dădeau în-tîlnire în fiinţa ei toate calităţile ce le poate avea o femeie La ea toate aceste calităţi erau însă uşor accentuate îi sens masculin. La dispută se dovedea de nebiruit. Aron soţul ei, profesorul şi inginerul, care s-a ocupat înde a proape cu problema fizicală a fulgerelor, şi pe care dit această pricină îl tachinam calificîndu-l drept cel mai di scamă „specialist în trăznete", era un om de-o blîndeţe ş de-o fineţe, aproape feminine. Profesorul era un excelcn cap ştiinţific, inginerul avea mai ales experienţa electrici laţii. Degetele sale erau ca nişte antene, cu care el măsui sarcinile electrice ale oamenilor. Aron nu-şi pierdea nici udată cumpătul în contactul cu semenii săi. Îşi adora solii şi cu bună dreptate. Şi pe bună dreptate el avea şi o ne mărginită încredere în ea. De altfel, nu se putea ca o fente ie ca Marioara să nu fie mereu înconjurată de admirate»;

122


a -on privea liniştit şi îngăduitor la asalturile ce se dădeau tiei sale. Marioara era atît de irezistibilă prin văditele ei lităţi temperamentale, de inteligenţă şi frumuseţe, încît Cimenea dintre noi nu se mai mira de felurimea aprecia-torilor, ce roiau în jurul ei. Aceasta era o situaţie oarecum firească. Pe de altă parte Aron n-avea să fie niciodată dezamăgit de vreo urmare a îngăduinţei ce-o arăta, căci Marioara, femeie de. voinţă bărbătească, se pricepea^ să-şi " pună la punct admiratorii prea insistenţi sat*- agresivi, într-o seară, după ce copiii se retrăseseră în odăiţele jor, Marioara avea să ne istorisească, ce a păţit cîndva, la Bucureşti, chiar cu unul „dintre cei prezenţi", adică cu unul dintre noi. Snoava astfel începută ne mări atenţia şi încordarea. Cum Marioara se pricepea să dea povestiri­lor ei întorsături palpitante, nu ne spunea chiar de la înce­put despre care dintre noi este vorba, astfel că bănuiala putea să cadă asupra fiecăruia : asupra lui Leonte, asupra" lui Marius, asupra lui Vlahu, şi, de ce nu ? şi asupra mea. Aron singur surîdea cu satisfacţia neostentativă, parcă ar fi cunoscut întîmplarea ce avea s-o nareze Marioara. Eu, din parte-mi, nu mă simţeam ţvizat. Şi de la început trebuie să mărturisesc că bănuiala mea cădea asupra lui Marius. Pe Leonte îl scoteam din capul locului din joc, căci sublim, cum îl ştiam, nu-l puteam implica într-o po-' veste, care, după tonul Marioarei, promitea să fie destul de picantă. Iar pe pictorul Vlahu îl ştiam căzut la patimă doar cu damigeana.

„Ei, haide, continuă, Marioara", o îndemn eu,*„nu ne lăsa să aşteptăm, după ce ne-ai aţîţat imaginaţia". Toţi cei de faţă insistau, dar Marioara şi-a suspendat o clipă povestea, uitîndu-se la noi, drăcoasă : „Să spun ?"

„Spune", o întărită şi Vlahu. (Vlahu nu este în joc, îmi spuneam.)

„Dacă tu zici, haide, s-o spun !" Şi Marioara îşi întinde cu candoare un braţ pe după capul lui Vlahu, care şedea ■îngă ea : „Aflaţi, deci, că e vorba despre unul dintre pieto­ni noştri !"

„Adică despre unul dintre cei doi care sînt de faţă ?" încerc eu o precizare, în timp ce toţi ochii, afară de ai lui Vlahu, se opriră asupra lui Marius.

„Da, desigur, şi veţi afla numaidecît, care dintre cei d°i au fost", începu Marioara să povestească. „într-o

123

înainte de amiază veni aşadar pictorul la noi, la o oră, ei.ştia că Aron nu este acasă. îl apucase nu ştiu ce să-mi

un portret. Cel puţin aşa venea pictorul, cu acest pretext.

«Bun», îi zic eu, ascunzîndu-mi perplexitatea. Şi pictorul

îşi aşeză liniştit şevaletul, îşi deschise liniştit cutia cu

culori. Şi după ce mă aşezai pe-o canapea să-i stau model

el începu, liniştit, să lucreze. Atîta linişte îmi cam da de

bănuit. După un timp mi se păru că pictorul ai- fi, totuşi, ■

preocupat mai mult de prezenţa mea, decît de portret. Aru'

pălăvrăgit cîte de toate, cam o jumătate de ceas, cînd, pe

neaşteptate pictorul îşi lasă paleta şi penelul, şi vine să si>

aşeze lîngă mine. Şî fără de un cuvînt, omul, vă închipuiţi,

ia iniţiative, cu toată puterea. Situaţia devenind, oricum,

cam critică, mă împotrivesc. Nu-mi pierd eu cumpătul

tor •- i-i aşa uşor. Şi, femeie-bărbată, ce sînt, îmi luai omul

ci iba şi cu blîndeţea : «Bine, dragă Vlahule, chiar aş {

}te ţi-o închipui ? Fără pic de pregătire ? Und >

iniea şi sufletul ? Nu crezi c-ar trebui mai întîi să ir ■

u puţină curte, să-mi trimiţi flori, să-mi dai timp, «i

ă îneînţi, să mă aştepţi la colţ de stradă şi eu să în;u-' ■.,

i te amărăşti, şi-n cele ,din urmă să vin totuşi, şi -i t>

cari ! Nu crezi ?«• Şi închipuiţi-vă, Vlahu se potoli

uuf.

Cum Marioara povestea toate astea chiar în pr:-lui Vlahu, am pufnit cu toţii în hohote. Vlahu mai în şi acuma să se scuze, se bîlbîia : era, mă rog, afumat, lîdea mul corn şi amuzat de felul cum Marioara istou^u întîmplarea. Cît mă priveşte, mă minunai, totuşi,.ctq un specialist în trăznete putea să privească lucruril li Ce domol. Omul cu atîta experienţă a electricităţii ja substanţă nervoasă placidă. El zîmbea îngăduitor u cînd îşi vedea nevasta sărutată, pe rînd, de toţi colectivului ce se strînsese la fermă.După ce Marioara îşi spuse ce-avea pe suflet, mu în sfîrşit şi Marius cu o prietenească mică răutate la a lui Vlahu. Dar să lămuresc intervenţia lui Marius. PkA rul Vlahu, talent multilateral, se încercase cîndva şi proza literară, publicînd un roman autobiografic intitu1 „Am plecat din sat". Marius nu se putea stăpîni să ni servească lui Vlahu, o foarte la timp venită, fină iron şi încheie seara presări ;ă cu snoave: „Dragă Vlahu cînd scoţi o nouă ediţie a romanului tău ?" ,,Ce ştiu t dar de ce întrebi ?" se nedumereşte Vlahu. „Iacă aş

124
de Marius. ,,Mă gîndeam adîncaori că la o nouă ar fi poate nimerit să-i zici «Am plecat din sat, dar ~"-âm ajuns departe»". Ironia lui Marius izbea în plin, dar V'labu primi lovitura ţărăneşte. El se ridică de la masă. rîzînd şi fără vreun semn de supărare de hazul, ce se făcea pe seama îndrăznelilor sale săteşti. Vlahu îşi luă dami­geana de vin cu care venise, din odăiţa lui, la masă. Scuza lui, că ar fi fost afumat, cînd cu întîmplarea povestită de fl/la'rioara, nu putea să fie valabilă. Vlahu nu*se afuma niciodată, căci bea neîncetat. El obişnuia să bea fără între-rupere. Noaptea şi ziua. Noaptea el îşi ţinea damigeana cu vin lîngă pat. Dimineaţa, cînd trecea în hol, să lucreze. »1 îşi căra damigeana şi şi-o punea lîngă şevalet, iar cînd ne duceam cu toţii la masă, el îşi aducea damigeana la niasă. Vlahu era un ţăran îmbrăcat „domneşte", un talent foarte original, de-o vigoare rustică impresionantă, plin de surprize, mereu nou în ideile ce le dezvolta, un auto­didact, care se orienta uluitor de just în problemele de artă, şi care nu călca în străchini, decît cînd i se-ntîmpla une­ori să confunde erosul cu fiziologia. Plecase din sat cu vreo douăzeci de ani mai înainte şi adusese cu el, chiar de i« obîrşie, gestul priapic, pe care ezita să şi-l recondiţio-împrejurări de urbe, sau de metropolă.

ie treceau, aducînd mereu cite ceva_nou-în viaţa vului" de la fermă. Am adoptat, acum, dar mai 1J în derîdere, această denumire pentru grupul nostru, "rmenul îşi făcea drum mai ales în presa şi în broşu-apăreau cu nemiluita, pregătind pentru mari prefa-imia publică. Termenul de „colectiv" se potrivea de itrelca mai mult pentru orele noastre de destindere Tşru mesele, la care ne aduna gongul sonor al casei, serioasă continua individuală, în fiecare odăiţă. tdăjduiam să-mi întregesc pînă la capătul celor cîteva iptămîni antologia mea sumară, dar de înalte pretenţii, n lirica universală. Poeziile, ce le transpuneam în graiul ^Hj9 se adaptau de la sine, fără să vreau, la tiparul poe-^fele. Ele dobîndeau uneori o pecete atît de perso- păreau ieşite din atelierul meu. în după amiezi aranjam uneori mici şezători, cînd citeam colecti-in aceste tălmăciri, ce le credeam suficient puse la. ' 125

podoperele x*w

u simţămînt „imperialist", de cuwkha, tarele ţării, văzînd cum poezia altor popoare cade o integrîndu-se graiului nostru. Acest simţămînt d milire faţă de condiţiile is

hotarele ţara, va.*.»»— vită, integrîndu-se graiului t simţămintele de u

&au mai pie>_io ^___,,

şi care schiţa pe planul culturii şi ai uvu^u,..-, -cului şi economicului, un început de dispariţie de pe mapa­mond. Cît priveşte situaţia reală — era încă un noroc că , aceasta nu ajungea totdeauna pînă în centrul conştiinţei, ,' ci se oprea de obicei, pe undeva, la margini. Cînd însă f conştiinţa prindea chiar în razele lucidităţii situaţia dala, îndurerarea mă lua în stăpînire, fizic, pe la toate încheie­turile. Atunci mă simţeam sfîrşit, şi trebuia să ies din casă. Cutreieram în marş forţat drumurile, ca să scot din mine -.Cîrşeala sufletească. Nu mă întorceam în colivie, decît

noaptea, tîrziu.

Se lucra de zor în colectivul nostru, parcă am fi prevă­zut că ni se da ultimul prilej. După ore de trudă se întîmpla uneori să ieşim cu toţii, să cercetăm toate ungherele 7. tainiţele fermei. Treceam, de preferinţă, pe la prisacă, sa ascultăm zumzetul harnic al albinelor, ce lucrau fără pr> get, adunînd mierea peisajului în fagurii secreţi ai câsuţ< lor mici de lemn, clădite după toate regulile apicultun şi răspîndite pe subt salcîmii încovoiaţi de povara florilo Pe ici, pe colo, se tupilau, pe subt meri, coşniţe de nuiei x ămăşiţe din apicultura arhaică, acoperite cu o scoai subţire de materie plastică, alcătuită din argilă şi bălig. Hi) deodată, remarca, ce sintetiza o atiLi-• -l*.,„s mi,hi\ nostru se simte

tras spre arhaic. Preferam aceste coşniţe de nuiele, do-o ? rină organică, micilor căsuţe de lemn, construite cu rigla. Aceasta în pofida faptului că asemenea coşniţe se vădesc ^noscătorilor mai puţin practice, şi în pofida faptului că i° acestea culesul mierei implică procedee de-o cruzime .ncalificabilă : uciderea prin fum de pucioasă a întregului ^uP- De la prisacă o luam spre grajd. Pe uşă ieşea mirosul de bălegar de cai, care excită nările citadinilor să se dilate oînâ iau" forme cercuale. Caii prindeau să necheze, do îndată ce ne simţeau apropiindu-ne. Şi miresmele^ rustice tari ne transpuneau cu totul în viaţa mai presus de vîrstc. în acest grajd creştea tocmai atunci mînzul, care se price­pea să fie cel mai frumos animal din cîte respiră pe glob. j^-avea aripi, nici subt forma incipientă a unor cotoare, dar nimic nu-mi împiedica imaginaţia să vadă în el un pui de pegas. Şi senzaţia de catifea, cu nimic de asemuit, ce-o încercam cînd luam în palmă botul mînzului, mă ademe­nea să intru pentru o clipă în grajd, de cîte ori treceam

prin curte.

într-un alt colţ al ferestrei se clădea, de luni de zile, la mica fabrică de litargă. Această fabrică era obiectul griji­lor şi atenţiilor lui Marius în această primăvară. Planul lui Marius fusese ca maşinile să fie pornite a doua zi după sosirea noastră la fermă. Totuşi, inaugurarea festivă, în prezenţa unor oameni atît de iluştri, cărora Marius ţinea să le ofere o demonstraţie, se tot amîna. Motorul avea să fie pus în mişcare peste „puţin" timp, care timp se tot lun­gea. Speranţa că nici o surpriză neplăcută nu va interveni în buna funcţionare a invenţiei pentru pulverizarea litar-gei, se menţinea intactă. „Litarga" era pentru mine doar un cuvînt ce rima cu „targa", dar îmi iriga curiozitatea şi imaginaţia, căci Marius lega nădejdi mîndre din cale afară de noua întreprindere industrială. Optimismul său tehnic, practic şi afacerist, nu suferise încă înfrîngeri, care să nu poată fi compensate prin profiturile şi ajutoarele primite de la o soacră atotînţelegătoare. încolţit de evenimentele de la 23 August încoace, Marius mai tresărea, totuşi, cîtc-"dată. Prevedea şi el un termen, pe care istoria în plina desfăşurare urma să-l pună spiritului de liberă întreprin­dere, capitalist şi burghez. Marius credea, însă, că faza de liberalism avea să mai dureze în ţara noastră cel puţin un deceniu, două. Acest optimism îl determina să se lanseze construcţia fabricii de litargă, al cărei produs era foarte

127


, 4. • io în punerea la punct a in atîtea ramuri industriatejn P ^ difi ult^ de litargă se iveau la J^^area războiului in-anevoioasă fevemse de la t^ ^
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   38


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət