Ana səhifə

Zápis č. 13 z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 23. 2008 Přítomni


Yüklə 36.42 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü36.42 Kb.
Zápis č.13

z jednání Kolegia rektora Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 23. 1. 2008Přítomni: Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., Prof. RNDr. Jitka Ulrichová, CSc., Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc., Doc.PhDr.Miroslav Chráska, Ph.D., Doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D., Mgr. Jakub Dürr, Prof. PhDr. Ivo Barteček, CSc., Doc. Mgr. Martin Modrianský, Ph.D. (za Prof.MUDr.Zdeňka Koláře, CSc.), Prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc., Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D., RNDr. Ivana Vlková, Th.D., Prof.JUDr.Milana Hrušáková, CSc., Doc. RNDr. Roman Kubínek, CSc., Ing. Henrieta Kotlebová, PhDr. Rostislav Hladký, Mgr. Marek Hodulík
Omluveni: Prof.MUDr.Zdeněk Kolář, CSc., Doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.,
Hosté: RNDr. Ing. Lenka Cimbálníková, PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D., Doc.Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Doc.PhDr. Bohumil Novák, CSc., PhDr. Milan Klement, Ph.D.
Program:

 1. Veřejná obhajoba celouniverzitních rozvojových projektů řešených v roce 2007

 2. Různé

Jednání Kolegia rektora zahájil a řídil rektor Univerzity Palackého v Olomouci pan Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. V úvodu omluvil dřívější odchod z jednání svůj, prorektora Weigla a paní kvestorky z důvodu jednání na Úřadu pro ochranu veřejné soutěže v Brně.

Z důvodu čerpání dovolených v týdnu od 4.2.2008 také zrušil jednání porady rektora s děkany fakult plánované na 5.2.2008. Náhradní jednání proběhne až na výjezdním zasedání kolegia ve dnech 14. a 15. 2. 2008 v Teplicích nad Bečvou.

Rektor upozornil na tyto neodkladné záležitosti: • zpracovávání výročních zpráv fakultních i celouniverzitních,

 • diskuse k Bílé knize o terciárním vzdělávání. V současné době probíhá na úrovni RVŠ, v únoru bude předmětem jednání ČKR,

 • nové informace k akreditačnímu řízení poskytnuté MŠMT. Je zvažována Matrika učitelů, především garantů oborů. Zatím jde o dobrovolnou aktivitu.

Prorektorka Lochmanová doplnila informaci k výročním zprávám. E-mailem poslala harmonogram prací, včetně osnovy výroční zprávy. Po projednání v SR UP dne 12.5.2008 a AS UP dne 14.5.2008 musí být do 31.5.2008 odevzdány na MŠMT vždy ve třech vyhotoveních.


 1. Veřejná obhajoba celouniverzitních rozvojových projektů řešených v roce 2007

Prorektorka Lochmanová předložila všem přítomným tabulku o projektech řešených na UP v roce 2007, která je zavěšena na webových stránkách MŠMT.

Celkem bylo na tyto projekty přiděleno 67 933 tis. Kč, vyčerpáno byla 66 897 tis. Kč.
Projekt č. 188 „Program koordinace inovačních aktivit v rámci Univerzity Palackého a regionálních municipalit“

řešitel prorektor Prof. MUDr. Evžen Weigl, CSc.

Rozpočet 4 860 tis. Kč, vyčerpáno 4 843 tis. Kč

Projekt sestává ze 6 dílčích projektů:


 1. „Založení Rozvojového institutu (oddělení)“, garant Prof.MUDr.Evžen Weigl, CSc.

Rozpočet 805 tis. Kč, čerpáno 802,9 tis. Kč

 1. „Rozvoj spolupráce s hospodářskou sférou při realizaci studijního oboru „Aplikovaná ekonomická studia“, garant Ing. Jaroslava Kubátová

Rozpočet 290 tis. Kč, čerpáno 290 tis. Kč.

 1. „Centrální evidence technické a projektové dokumentace pro rozvoj univerzitní infrastruktury“, garant Ing. Vojtěch Gren

Rozpočet 415 tis. Kč, čerpáno 415 tis. Kč.

 1. „Vytvoření centrální databáze absolventů jednotlivých fakult“, garant PhDr. Tomáš Hrbek

Rozpočet 700 tis. Kč, čerpáno 685,1 tis. Kč.

 1. „Rekonstrukce výukových laboratoří na Ústavu lékařské chemie a biochemie LF“,

garant Prof.MUDr.RNDr.Vilím Šimánek, DrSc.

Rozpočet 1 300 tis. Kč, čerpáno 1 300 tis. Kč. 1. „Zvýšení kvality výuky laboratorních a klinických experimentálních technik a rozvíjení praktických dovedností v oboru patofyziologie“, garant MUDr. Dagmar Riegrová, CSc.

Rozpočet 1 350 tis. Kč, čerpáno 1 350 tis. Kč.

Diskuse: žádná

Závěr: Obhajoba projektu č. 188 proběhla bez připomínek.
Projekt č.188/1 „Academia film Olomouc“,

řešitel Mgr. Petr Bilík, Ph.D.

Festival Academia film Olomouc 2007 představoval Mgr. Bilík již na předchozích zasedáních kolegia. AFO se zúčastnilo propagace Olomouckého kraje v Bruselu v říjnu roku 2007. Vyjíždí také za účelem propagace festivalu do dalších měst regionu v zájmu rozšíření povědomí mezi žáky a studenty olomouckých škol. K nahlédnutí předložil publikace – databáze výstupů, které jsou mimo jiné zpřístupněny i v Knihovně UP.Diskuse: Děkan Ševčík připomněl dohodu o spolupráci s MedVěd.

Závěr: Projekt by obhajován a schválen na FF. Kolegium rektora vzalo informaci na vědomí.
Projekt č. 181 „Edukace seniorů na Univerzitě třetího věku při UP v Olomouci“

řešitel PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.

Rozpočet 813 tis. Kč, čerpáno 813,-Kč

Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty mimo PdF. Apelovala na jejich vedení, aby se také zapojili. Věkový průměr frekventantů je nyní 64 let. V Olomouci je 690 posluchačů, v regionech (Uherské Hradiště a Valašské Meziříčí) studuje 317 posluchačů.

U3V je také společně s katedrou sociologie a andragogiky, katedrou žurnalistiky a Institutem distančního vzdělávání FF zapojeno do projektu Asociace U3V s názvem „Modernizace infrastruktury a rozšíření programů na U3V v Olomouci“.Diskuse: Doc. Kubínek

Závěr: Závěrečná zpráva byla obhájena.
Projekt č. 172 „Podpora internacionální spolupráce na UP v Olomouci“

řešitel Doc.Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D.

Rozpočet 2910 tis. Kč

Jedná se o společný projekt PdF, PF a FTK. Doc. Vitásková obsáhle informovala s výčtem hlavních úkolů projektu a jejich plněním.

Diskuse: žádná

Závěr: Obhajoba proběhla na zmíněných fakultách, kolegium rektora bere zprávu na vědomí.
Projekt č. 174 „Rozvoj mezinárodních mobilit na UP – studijní pobyty na zahraničních univerzitách a pracovištích“

řešitel Mgr. Jakub Dürr

Rozpočet 4 325 tis. Kč

Projekt byl obhajován na fakultách. Část nevyčerpaných prostředků byla přesunuta do projektu č.179.

Diskuse: žádná

Závěr: |Zpráva byla vzata na vědomí.
Projekt č. 173 „Inovace kreditního systému na UP a zahájení procesů vedoucích k získání certifikátu ECTS label“

řešitel Mgr. Jakub Dürr

Rozpočet 1 108 tis. Kč.

Bylo dohodnuto, že prostředky nebudou využity centrálně, ale na jednotlivých fakultách.

Je třeba stanovit hodnotu kreditů na UP i hodnotící škálu. Směrnice vydaná rektorkou se plní formálně. Je připraven scénář tak, abychom mohli požádat o certifikát v roce 2009.Diskuse: žádná

Závěr: Závěrečná zpráva byla schválena.
Projekt č.175 „Rozvoj projektového servisu“

garant prorektorka Prof.RNDr.Jitka Ulrichová, CSc., řešitel Mgr. Gabriela Pokorná

Rozpočet 1 619 tis. Kč

Hlavním cílem projektu bylo vybudování konzultačního a poradenského centra pro přípravu projektových záměrů a zpracování projektových přihlášek, které bude k dispozici všem pracovištím UP. Členové kolegia obdrželi písemné podklady.

Diskuse: žádná

Závěr: Závěrečná zpráva byla obhájena.
Projekt č. 176 „Evaluace činnosti akademických pracovníků a vytvoření hodnotícího systému studijní úspěšnosti“

řešitel JUDr.Mag.iur. Michal Malacka, Ph.D. a Prof.MUDr.Milan Kolář, Ph.D.

Rozpočet 830 tis. KčZávěr: Zpráva byla schválena na obou fakultách.
Projekt č. 177 „Rozvoj a inovace studijních programů na UP v Olomouci“ a projekt č.178 „Příprava, rozvoj a inovace studijních programů pro učitele a pedagogické pracovníky“

garant prorektor Doc.PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Projekty byly schvalovány na fakultách. Je nutné ještě zpracovat souhrnné vyúčtování, řešitelé již byli vyzváni k dodání.Závěr: Zpráva byla schválena na fakultách.


Projekt č. 179 „Příprava pro habilitační a profesorská řízení na UP v Olomouci“

řešitel prorektorka Prof.RNDr.Jitka Ulrichová, CSc.

Rozpočet 3 146,- Kč

Již během roku došlo k přesunům finančních prostředků mezi fakultami, protože již věděly, že by prostředky nevyčerpaly. Na jednoho kandidáta vychází asi 150 tis. Kč. Blíže je možné se s materiály seznámit na oddělení vědy.

Závěr: Zpráva byla vzata na vědomí.
Projekt č. 180 „Zvyšování a prohlubování jazykových kompetencí akademických a administrativních pracovníků na UP“

řešitel prorektorka Doc.JUDr.Ludmila Lochmanová,Ph.D.

Rozpočet 2 798 tis. Kč

Všechny dílčí zprávy ze sedmi participujících fakult byly dodány. Veškeré cíle byly naplněny.

Závěr: Zpráva byla vzata na vědomí.
Projekt č. 184 „Rozvoj a zkvalitnění služeb datové sítě UP“

garant prorektor Doc.PhDr.Miroslav Chráska, Ph.D.

Rozpočet 9 399 tis. Kč

Projekt byl řešen na CVT, zčásti na PdF.


 1. Projekt „Povýšení přenosové rychlosti sítě páteřní datové sítě UP“

Řešitel Jan Skopal, CVT

 1. Projekt „Rozšíření bezdrátového přístupu do sítě UP“

Řešitel Ing. Radovan Pleva, CVT

 1. Projekt „Vytvoření a správa informačního clusteru PdF zaměřené na zvýšení bezpečnosti a funkčnosti multimediálního ….“

Řešitel PhDr.Milan Klement, Ph.D., PdF

 1. Projekt „Obnova počítačů ve veřejných studovnách IC“

Řešitel Ing. Jiří Hanák, CVT

 1. Projekt „Kontrola přidělování adresního prostoru UP“

Řešitel Mgr. Petr Volák, CVT

 1. Projekt „Zabezpečení ochrany serveru UP před rušivými vlivy napájecí sítě“

Řešitel Ing. Radovan Pleva, CVT

 1. Projekt „Monitorování a rozložení zátěže počítačové sítě na kolejích UP“

Řešitel RNDr. František Zedník, CVT

 1. Projekt „Kontrola SPAM v odesílané elektronické poště“

Řešitel Mgr. Petr Volák, CVT

 1. Projekt „Rozšíření přístupu studentů PdF k ICT na základě implementace technologie tenkých klientů, včetně využití videokonference ve výuce a výzkumu“

Řešitel PhDr. Milan Klement, Ph.D., PdF

Diskuse: žádná

Závěr: Závěrečná zpráva byla obhájena.
Projekt č. 182 „Rozvoj spolupráce mezi UP a odběratelskou sférou v oblasti školství

a archivnictví“

garant Doc. PhDr. Bohumil Novák, CSc.

Rozpočet 900 tis. Kč

Projekt se skládá ze dvou částí:


 1. „Transformace pedagogických a odborných praxí na PdF v návaznosti na změny v systému vzdělávání“

Řešitel PaedDr. PhDr. Marcela Musilová, PdF

 1. „Rozvoj centra pro československá studia FF UP v propojenosti s péčí o archivní fondy zahraničních Čechů“

Řešitel Doc.PhDr. Karel Konečný, CSc.

Diskuse: žádná

Závěr: Obhajoba projektu proběhla na obou fakultách.
Projekt č. 186 „Zřízení elektronického systému pro poskytování informací

veřejnosti dle zákona č.500/2004 Sb., Správního řádu, ve znění 413/2005“

Garant PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Rozpočet 350 tis. Kč

Proděkan Klement podrobně informoval.

Diskuse: žádná

Závěr: projekt byl obhajován a schválen na PdF.
Projekt č. 187 „Festivaly – platforma spolupráce a prezentace AEDUCA 2007

Garant RNDr.Ing. Lenka Cimbálníková

Rozpočet 500 tis. Kč, čerpáno 250 tis. Kč

Závěrečná zpráva byla schválena na FF.

Diskuse: žádná

Závěr: Vzato na vědomí, projekt byl obhajován a schválen na FF.

Centralizované projekty
Projekt s názvem „Zrovnoprávnění přístupu ke studiu na UP v Olomouci pro

studenty a uchazeče se zdravotním postižením či znevýhodněním a ze sociálně

znevýhodněného prostředí s akcentem na odstraňování technických,

architektonických a informačních bariér“

garant Prof. Paeddr. Libuše Ludíková, CSc.

Rozpočet 4 313 tis. Kč

Projekt byl zaměřen na 6 základních oblastí.

Diskuse: žádná

Závěr: Závěrečná zpráva je schválena.
Projekt s názvem „Motivační programy pro získávání nadaných studentů pro

studium přírodovědných oborů na UP v Olomouci II.“

garant Prof. RNDr. Juraj Ševčík, Ph.D.

Rozpočet 810 tis.Kč

Jde především o projekty Jarmark, Týden mladých přírodovědců, Dětská univerzita….

Diskuse: žádná

Závěr: Závěrečná zpráva projektu byla schválena
Prorektorka Lochmanová poděkovala všem přítomným za prezentaci závěrečných zpráv. K 31.1.2008 budou zveřejněny na webových stránkách UP a odeslány na MŠMT.
Příští zasedání Kolegia rektora se uskuteční ve dnech 14. a 15. 2. 2008 v Teplicích nad Bečvou. O podrobnostech budou členové informováni společně s pozvánkou.

Prof.RNDr.Lubomír Dvořák, CSc.

rektor UP,v.r.
Zapsala: Wernerová

tel. 1011e-mail zdenka.wernerova@upol.cz


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət