Ana səhifə

ZamawiająCY: Muzeum Rolnictwa im ks. K. Kluka w Ciechanowcu


Yüklə 101.75 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü101.75 Kb.


ZAMAWIAJĄCY:
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

telefon: (086) 277 13 28

fax: (086) 277 38 57SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIANr sprawy 1/2013Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych


TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony
ZATWIERDZIŁ:

Dyrektor Muzeum

Dorota Łapiak

Ciechanowiec, 19 kwiecień 2013 r.


 1. Dane Zamawiającego


Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

tel. (086) 277 13 28, fax (086) 277 38 57, e-mail: muzeum.rol@wp.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej dalej „Pzp”.

 1. Opis przedmiotu zamówienia


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zabytkowej lokomobili samobieżnej.
2. Określenie wymagań technicznych przedmiotu zamówienia:

Lokomobila samobieżna z parowym silnikiem jednocylindrowym wyprodukowana przed I wojną światową. Przedmiot zamówienia musi być sprawny technicznie, odrestaurowany, nadający się do prezentacji na ekspozycji. Musi posiadać co najmniej 95% oryginalnych części.


3. Sposób realizacji zamówienia

Wykonawca zamówienia zobowiązuje się wydać przedmiot zamówienia Zamawiającemu na terenie Polski oraz przeszkolić personel Zamawiającego
w jego siedzibie z obsługi dostarczonego sprzętu.


 1. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34612100 – 1 – parowozy

 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zamówień uzupełniających,
  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp.

 4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 5. Zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 2).

 6. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał nazwy materiałów, wyrobów bądź producentów mogą one być zastąpione materiałami lub wyrobami równoważnymi.
 1. Termin realizacji zamówienia


Dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana nie później niż 7 dni od podpisania umowy.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, wobec których nie występują podstawy do wykluczenia z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania
  o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedłożenia następujących dokumentów:

  1. . oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia według treści załącznika nr 4;

  2. . aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych wystarczające jest złożenie oświadczenia, o którym mowa w punkcie 1.1.;

 2. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, poza dokumentami wymienionymi w punkcie 1., Wykonawca przedkłada:

  1. . Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według treści załącznika nr 3;

 3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków opisanych przez Zamawiającego polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
  w art. 26. ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 1. SIWZ. 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami
  i przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami


 1. W przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 27 Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:

 1. pisemnie na adres Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka
  w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

 2. faxem na numer: 0-86 277 38 57,

 3. drogą elektroniczną na adres: muzeum.rol@wp.pl

 1. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania z informacją o godzinie i dacie ich otrzymania.

 2. Zamawiający nie przewiduje udzielania żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

 4. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek
  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczona jest niniejsza SIWZ.

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej.

 2. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Sławomir Uszyński. Osoba ta udziela informacji od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00.
 1. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą


Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. Opis sposobu przygotowywania ofert


  1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi
   w tym dokumencie.

  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera poniżej wymienione wzory dokumentów i oświadczeń:

  1. wzór oferty (załącznik nr 1);

  2. wzór umowy (załącznik nr 2);

  3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3);

  4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 4);

  5. oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (załącznik nr 5).

  1. Oświadczenia powinny zostać sporządzone przez Wykonawcę zgodnie
   z warunkami i postanowieniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia bez dokonywania zmian w ich treści.

  2. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi Wykonawcę.

  3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie z treścią formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, wypełnionego na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie w sposób czytelny
   i trwały.

  5. Do oferty należy załączyć dokument (zdjęcia) potwierdzające zgodność oferowanego przedmiotu z warunkami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  6. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację.

  7. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

  8. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  9. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu maja być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez osobę bądź osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  10. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętych kopertach. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Oferta na poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych” orazNie otwierać przed dniem 29.04.2013 r. godz. 1110

  1. Koperta wewnętrzna powinna być opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

  2. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ja wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak
   i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem “ZMIANA”.

  3. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem “WYCOFANIE”.

  4. Oferta wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa
   w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, ze nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.).
 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert


   1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec w terminie do dnia 29.04.2013 r. o godz. 11.00. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone.

   2. Oferty zostaną otwarte w dniu, w którym upływa termin składania ofert tj. 29.04.2013 r. o godz. 11.10 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej.

   3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz cena oferty. Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
 1. Opis sposobu obliczenia ceny oferty


 1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić cenę oferty obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego.

 2. Ceny należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 3. Oferowana przez Wykonawcę cena jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

 4. W przypadku złożenia oferty zawierającej omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oferta taka zostanie odrzucona.
 1. Opis kryteriów z podaniem ich znaczenia i sposobu oceny ofert


     1. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny (100%) wg wzoru:

                     Cof. = (Cmin. / Cof. bad.) x 100 pkt

gdzie:


Cof bad – cena ofertowa brutto badanej oferty,

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.     1. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

     2. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, której zostanie przyznana najwyższa ilość punktów (z najniższą ceną).

     3. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
 1. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


  1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.

  2. O dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców podając informację, o których mowa w art. 92 ust.1 Pzp. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 2, również na stronie internetowej www.muzeumrolnictwa.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w Rozdziale VI pkt 2.

  4. W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, poświadczonej kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania,
   o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  6. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust 1
   i 2 ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  7. W przypadku unieważnienia postępowania z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa
   w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy.


Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
  w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


  1. Wykonawcy i innemu podmiotowi środki ochrony prawnej przysługują jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzieleniu zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  3. Środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom zrzeszającym Wykonawców, wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pod warunkiem że dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

  1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
   w postępowaniu,

  2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

  3. odrzucenia oferty odwołującego.

  1. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.
   W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców
   w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności wymienione
   w zdaniu poprzednim nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust
   2 ustawy Pzp.

  2. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeśli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie 10 dni jeśli zostały przesłane
   w inny sposób.

  3. Odwołanie dotyczące treści ogłoszenia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, a postanowień SIWZ – w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  4. Odwołania inne niż określone w punkcie 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia,
   w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż:

 • w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

 • 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił
  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

  1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, określać żądanie, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych
   i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania.

  3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

  1. nie zawiera braków formalnych z zastrzeżeniem art. 187 ust. 3 i 4 ustawy Pzp

  2. uiszczono wpis.

  1. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się
   z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

  2. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego
   w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Wykonawcy stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeśli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

  3. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

  4. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględni opozycję, jeśli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu
   w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Na postanowienie o uwzględnieniu lub oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.

  5. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać
   w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,
   z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu o którym mowa w art. 186 ust 3 ustawy Pzp przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.

  6. Odwołujący oraz wykonawca wezwany do przystąpienia do postępowania odwoławczego nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust 2 i 3 ustawy Pzp.

  7. Izba rozstrzyga odwołanie na zasadach określonych w art. 188-192 ustawy Pzp.

  8. Orzeczenie Izby, po stwierdzeniu przez sąd jego wykonalności, ma moc prawną na równi z wyrokiem sądu.

  9. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu zgodnie z rozdziałem 3 Działu VI ustawy Pzp.

Załącznik nr 1
OFERTA
Do: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu

ul. Pałacowa 5,

18-230 Ciechanowiec

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym

w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: „Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”

MY NIŻEJ PODPISANI:

działając w imieniu i na rzecz:

{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}


      1. SKŁADAMY OFERTĘ na realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu znak 1/2013 (dalej „SIWZ”).

      2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

      3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto: .................. zł (słownie złotych:.......................................................................................................), powiększoną o podatek VAT ........ %, co w wyniku daje cenę brutto ..................... zł (słownie złotych:……………………………………………………………….),

      4. OŚWIADCZAMY ponadto, że:

 • zamówienie objęte przedmiotem niniejszego postępowania wykonamy
  w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ),

 • w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia,

 • zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany
  i zobowiązujemy się w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

 • oferta została złożona na ……stronach, kolejno ponumerowanych od nr….do nr……

 • zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców
  w następujących częściach zamówienia*: .....................................................................................................................
  ..............................................................................................................................................................................................................................................................(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez podwykonawców)

 • jesteśmy związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni.

      1. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszego formularza oferty są:

1) ………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………

3) ………………………………………………………………………………………

4) ………………………………………………………………………………………

……………… .............…………………

(Miejsce data) (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2Umowa nr …../D/2013

zawarta w dniu …………………2013 roku pomiędzy:

Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, mającym swoją siedzibę
w Ciechanowcu przy ul. Pałacowej 5, będącym płatnikiem podatku VAT, posiadającym nr identyfikacyjny ………………………, zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez Panią Dorotę Łapiak – Dyrektora Muzeum

a

…………………...………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………mającym swoją siedzibę w …………………….. przy ul. …………………………………………………………………………………………., zwanym w dalszej części umowy „Dostawcą”, reprezentowanym przez: ……………………………………………


§ 1

  1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienia pod nazwą „Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”.

  2. Przedmiotem umowy jest dostawa zabytkowej lokomobili samobieżnej
   w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej „SIWZ”).

§ 2

   1. Dostawa przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowana nie później niż 7 dni od podpisania umowy.

   2. Dostawca zobowiązuje się w ramach określonego w § 3 wynagrodzenia wydać przedmiot umowy Zamawiającemu na terenie Polski oraz przeszkolić personel Zamawiającego w jego siedzibie z obsługi dostarczonego sprzętu.

§ 3

    1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenia w łącznej kwocie: ……………………. zł netto + ………… VAT, razem …………………… zł brutto (słownie:………………………………………………………………….).

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Dostawcy z rachunku Zamawiającego, po podpisaniu protokołu odbioru przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. Podstawą do żądania płatności i wystawienia faktury VAT jest podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru.

3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji i obejmuje wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę z tytułu dostawy przedmiotu umowy.
§ 4

W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy : 1. Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

 1. za zwłokę w wykonaniu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto za każdy kalendarzowy dzień zwłoki,

 2. za nie usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
  w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w usunięciu wad,

 3. za odstąpienie od realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego brutto.

 1. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne za odstąpienie od realizacji umowy
  z winy Zamawiającego – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 5

W przypadku niewłaściwej jakościowo realizacji umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do realizacji świadczenia zgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić od umowy z Dostawcą w terminie natychmiastowym.§ 6

 1. Umowa zostaje zawarta z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umowę mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

 2. Strony przewidują możliwość zmiany niniejszej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
  a które skutkować będą koniecznością wprowadzenia zmian do umowy. Zmiany takie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

 4. Umowa zostaje zawarta po podpisaniu jej przez obie strony.

 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Zamawiający: Dostawca:


………………..……. ………………..…….

Załącznik nr 3


………………..……

(pieczęć Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE


O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”

działając w imieniu i na rzecz:{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}

oświadczam, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 w zw. z art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………….....……… ...............…………………….

(Miejsce, data) (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 4

………………..……

(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE


O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIU1

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”

działając w imieniu i na rzecz:{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}

oświadczam, że w stosunku do nas nie występują podstawy wykluczenia nas z udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


…………….....……… ...............…………………….(Miejsce, data) (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 5

………………..……

(pieczęć Wykonawcy)
OŚWIADCZENIE


O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

Poszerzenie kolekcji zabytkowych lokomobil parowych”

działając w imieniu i na rzecz:{nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy}

oświadczam, że

1) nie należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). *

2) należę do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,


w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.) i w załączeniu przedkładam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. *
(*) – niepotrzebne skreślić

…………….....……… ...............…………………….(Miejsce, data) (podpis Wykonawcy)

2

1 Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także każdy
z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.


2Uwaga: niniejsze "Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia" składa każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także każdy
z podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia.
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət