Ana səhifə

Тест “es-ın texnoloji qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismar qaydaları və təmiri”


Yüklə 302.94 Kb.
səhifə1/3
tarix27.06.2016
ölçüsü302.94 Kb.
  1   2   3
ТЕСТ

ES-ın texnoloji qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismar qaydaları və təmiri курсуQazan qurğuları

 1. Üzvi yanacaqların növləri hansılardı?

1. qaz halıdır;

2. bərk halıdır;

3. maye halıdır;

4. bərk, maye, qaz halıdır;

5. maye və qaz halıdır.


 1. Yanacaqların aşağı () və yuxarı () istiliktörətmə qabiliyyətlərinin fərqi nəyə görə artır?

1. nəmliyin və hidrogenin miqdarına görə artır;

2. nəmliyin miqdarına görə artır;

3. yanacağın tərkibində hidrogenin miqdarına görə artır;

4. küllüyə görə artır;

5. yanmayan elementlərə görə artır.


 1. Əgər qaz yanacağının tərkibində nəmlik varsa, onda quru qazın yanma istiliyini hansı ifadəyə vurmaq lazımdır?

1. ifadəsinə vurmaq lazımdır;

2. (t+273) ifadəsinə vurmaq lazımdır;

3. (P/760) ifadəsinə vurmaq lazımdır;

4. (P∙v) ifadəsinə vurmaq lazımdır;

5. (P/t) ifadəsinə vurmaq lazımdır.


 1. Energetik yanacaqların texniki xarakteristikalarına nə daxildir?

1. soyuma temperaturu;

2. Özlülük;

3. Kükürdlülük;

4. Özlülük, kükürdlülük, soyuma temperaturu, alışma temperaturu;

5. alışma temperaturu.


 1. hava artıqlıq əmsalı hansı ifadə ilə təyin olunur?

1.;

2. ;

3. ;

4. ;

5.


 1. Qaz yanacağının yandırılması üçün lazım olan havanın miqdarı hesablayanda bütün yanan elementlərin həcmi nə qədər qəbul edilir?

1. yanan elementlərin hamısının bir mol həcmi müxtəlif qəbul edilir;

2. yanan elementlərin hamısının bir mol həcmi eyni qəbul edilir;

3. yanan elementlərin bir mol həcmi hər element üçün müxtəlif olur;

4. yanan elementlərin həcmi müxtəlif qəbul edilir;

5. yanan elementlərin həcmi onların molekula çəkisinə görə qəbul edilir.


 1. Əgər yanma natamam gedirsə, quru qazların miqdarı necə təyin edilir?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.


 1. natamam yanma məhsulları hansılardırlar?

1. dəm qazı (CO), hidrogen (), metan () və s.;

2. dəm qazı (CO);

3. metan () və N2;

4. N2 və CO;

5. N2, O2 və CO.


 1. qazan qurğusunun qaz verilən xəttində tez bağlayıcı klapanın vəzifəsi nədir?

1. qazın ocağa daxil olmasını tezliklə kəsməkdir;

2. qazın təzyiqinin qəfil artmasının qarşısını almaqdır;

3. qazın sərfini tənzimləməkdir;

4. qazın sərfinin artırmaqdır;

5. qazın sərfinin azaltmaqdır.


 1. Mazutu necə qızdırılar?

1. tüstü qazları ilə;

2. isti su ilə;

3. buxarla; +

4. ocaqda alovla qızdırırlar;

5. hava qızdırıcısından çıxan hava ilə qızdırırlar.


 1. Mazut nəql olunan boru kəmərlərində və mazut saxlanılan rezervuarlarda mazutun temperaturu nə qədər olur?

1. 60 – 800C-dən az olmamalıdır;

2. 500C qədər olur;

3. 200C olur;

4. 1000C-dən artıq olur;

5. 130-1500C olur.


 1. forsunkalara verilən mazutun temperaturunu neçə oC-ə qədər qızdırırlar?

1. 40-600C qədər qızdırırlar;

2. 50-600C qədər qızdırırlar;

3. 20-300C qədər qızdırırlar;

4. 80-1300C qədər qızdırırlar;

5. 30-500C qədər qızdırırlar


 1. qazan qurğuları üçün neçə faiz olur?

1. =92-94%;

2. =80%;

3. =50-60%;

4. =40-50%;

5. =60-70%.


 1. 1 kq bərk, maye və yaxud 1 m3 qazşəkilli yanacaq ocaqda yandırıldıqda ayrılan istilik miqdarını neçə hesablamaq olar?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.


 1. Qazanda faydalı istifadə olunan istilik miqdarı nəyə sərf olunur?

1. bəsləyici suyun mövcud təzyiqə uyğun qaynama temperaturuna qədər qızdırılmasına, onun doymuş buxara çevrilməsinə və doymuş buxarın qızışmış hala salınmasına

sərf olunur;

2. bəsləyici suyun qızdırılmasına və buxarın alınmasına sərf olunur;

3. bəsləyici suyun və havanın qızdırılmasına sərf olunur;

4. bəsləyici suyun buxara çevrilməsinə sərf olunur;

5. buxarın temperaturunun artırılmasına sərf olunur 1. yanacağın hesabat sərfi hansı ifadə ilə təyin edilir?

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5.


 1. Atmosferə atılan yanma məhsulları ilə itirilən istilik neçə hesablanılır?

1. ifadəsi ilə hesablanır;

2. ifadəsi ilə hesablanır;

3.ifadəsi ilə hesablanır;

4. ifadəsi ilə hesablanır;

5.ifadəsi ilə hesablanır.


 1. tçıx= 15–180C artdıqda qazan qurğusunun faydalı iş əmsalı necə faiz azalır?

1. 15% azalır;

2. 5% azalır;

3. 7% azalır;

4. 1% azalır;

5. 10% azalır.


 1. kimyəvi natamam yanma istilik itkisi neçə işarə edilir?

1. şəkilində işarə edilir;

2. şəkilində işarə edilir;

3. şəkilində işarə edilir;

4. şəkilində işarə edilir;

5. şəkilində işarə edilir.


 1. Qazan qurğusunda məhsuldarlıq azalanda -in qiyməti neçə dəyişir?

1. -in qiyməti dəyişmir;

2. -in qiyməti sürətlə artır;

3. -in qiyməti sürətlə azalır;

4. -in qiyməti iki dəfə azalır;

5. -in qiyməti təxminən 30% azalır.


 1. Qarışmanın (qarışığının) təşkili necə prinsipə əsaslanır?

1. bir kinetik prinsipə əsaslanır;

2. iki prinsipə - kinetik və diffizion prinsiplərə əsaslanır;

3. bir prinsip yanacaqla havanın qarışması prinsipə əsaslanır;

4. yanacağın növündən asılı olaraq 2 və ya 3 prinsipə əsaslanır;

5. bir diffizion prinsipə əsaslanır.


 1. Kinetik prinsipində yanacaq ilə hava qarışığı neçə təşkil edir?

1. yanmadan əvvəl xüsusi qarışdırıcıda əldə edilir;

2. ocaqda olunur;

3. xüsusi qarışdırıcıda yanmadan sonra olunur;

4. hava ilə yanacaq birlikdə ocağa verilir;

5. əvvəl hava sonra isə yanacaq verilir.


 1. Diffuzion prinsipi ilə işləyən yandırıcı quruluşlarının işinin hansı üsullarla tənzim etməsi tələb olunur?

1. hava və yanacaq axınlarının görüşmə bucağının dəyişməklə;

2. havanın və yanacağın burulma dərəcəsini dəyişməklə;

3. havanın və yanacağın verilmə bucağı dəyişməklə;

4. havanın axınlarının görüşmə bucağının dəyişməklə;

5. yanacağın axınlarının görüşmə bucağının dəyişməklə


 1. qaz yanacaqlarını yandırmaq üçün işlənilən yandırıcı quruluşlar neçə adlanırlar?

1. forsunkalar adlanır;

2. qorelkalar adlanır;

3. alışqanlar adlanır;

4. yandırıcılar adlanır;

5. yandırıcı qruluşlar.


 1. Şaquli boruda su-buxar qarışığının neçə cür axma recimləri var?

1. 4 cür: emulsiyalı, mərmili, lüləli və dispersiyalı axma recimləri var;

2. 3 cür: qabarcıqlı, mərmili və dispersiyalı axma recimləri var;

3. 2 cür: lüləli və dispersiyalı axma recimləri var;

4. 5 cür: qabarcıqlı, emulsiyalı, mərmili, lüləli və dispersiyalı axma recimləri var;

5. 6 cür: səthli qaynama, qabarcıqlı, emulsiyalı, mərmili, lüləli və dispersiyalı axma rejimləri var.


 1. üzvi yanacaqlarda işləyən qazan qurğularında qızma səthləri istilik mübadilə prosesinə görə neçə yerə ayrılır?

1. 3 yerə: istilik şüalanma, şüalanma-konveksiya və konveksiya ilə qəbul edən səthlər; +

2. 2 yerə: istilik şüalanma və konveksiya ilə qəbul edən səthlər;

3. 5 yerə: istilik konveksiya ilə qəbul edən səthlər və qaynama proseslərinə görə - emulsiyalı, mərmili, lüləli və dispersiyalı axma recimləri olan səthlər;

4. 4 yerə: istilik keçirmə, şüalanma, konveksiya və istilikötürmə üsulu ilə qəbul edən səthlər;

5. 6 yerə: istiliyi qaynama prosesi ilə, istilikkeçirmə ilə, istilikvermə ilə, istilikötürmə ilə, şüalanma ilə və konveksiyailə təmin edən səthlər.


 1. Buxarlandırıcı borularda istilik mübadiləsinin böhranı neçə növ olur?

1. 2 növ: borunun daxili divarı ilə axan maye təbəqəsinin dağılması, yaxud da onun tam buxarlanması;

2. 1 növ: qabarcıqlı qaynamadan təbəqəli qaynamaya keçən zaman;

3. 3 növ: qabarcıqlı qaynamada, təbəqəli qaynamada və emulsion rejimdə alınan böhranlar;

4. 4 növ: qabarcıqlı, emulsiyalı, mərmili və dispersiyalı qaynama recimlərində yaranan böhran;

5. 5 növ: axan maye təbəqəsinin dağılması və qabarcıqlı, emulsiyalı, mərmili, dispersiyalı qaynama recimlərində yaranan böhran


 1. Barabanlı qazan qurğularında bəsləyici suyun qızdırılması, buxarlandırması və qızışmış buxar hala salınması prosesləri baş verən səthlərin istilik mübadiləsi proseslərinin xarakterinə görə neçə hissəyə ayırmaq olar?

1. 4hissəyə: su qızdırıcı, maye temperaturu doyma temperaturundan az, maye temperaturu doyma temperaturuna bərabər və qızmış buxarın alınma hissəsi;

2. 2 hissəyə: su qızdırıcı və buxarlandırıcı hissələri;

3. 3 hissəyə: su qızdırıcı, buxarlandırıcı və buxar qızdırıcı hissələri;

4. 2 hissəyə: konvektiv və şüalanma istilik mübadiləsi gedən hissələr;

5. 3 hissəyə: bir fazalı, iki fazalı istilik mübadiləsi gedən səthlər və şüalanma ilə istiliyi qəbul edən səthlər.


 1. açıq hidravlik sistemlərdə axının davamlığının hidravlik xarakteristikası hansı parametrlər arasında olan asılılıqdır?

1. işçi cismin sərfi ilə təzyiq düşküsü arasında olan asılılıqdır;

2. işçi cismin təzyiqi ilə temperaturu arasında olan asılılıqdır;

3. işçi cismin sərfi ilə temperaturu arasında olan asılılıqdır;

4. işçi cismin təzyiqi ilə sərfi arasında olan asılılıqdır;

5. işçi cismin sərfi ilə ona verilən istilik arasında olan asılılıqdır.


 1. Barabanlı qazan qurğularında işçi cisim hansı istilik qəbul edən səthlərdə məcburi hərəkət edir?

1. buxar qızdırıcıda;

2. suqızdırıcıda;

3 suqızdırıcıda və buxar qızdırıcıda;

4. buxarlandırıcı borularda;

5. buxarlandırıcı borularda və buxar qızdırıcıda


 1. paralel qoşulmuş borularda davamsız axın rejimi hansı faktorlardan asılıdır?

1. təzyiqdən, istilik qəbulundan, kütlə sərfindən, daxil olanda işçi cismin entalpiyasından;

2. təzyiqdən;

3. kütlə sərfindən;

4. istilik qəbulundan;

5. temperaturdan.


 1. paralel qoşulmuş istilik qəbul edən boruların metalının temperaturu buraxılan qiymətdən artıq olmaması üçün hansı şərt ödənilməlidir?

1. boruların hamısından eyni miqdarda işçi cisim axmalı və hamısında istilik qəbulu eyni olmalıdır;

2. boruların hamısında qaynama prosesi getməlidir;

3. istilik mənbəyinə yaxın olan borulardan çox, uzaq olan borulardan isə az miqdarda işçi cisim axmalıdır;

4. boruların hamısında işçi cismin təzyiqi artırılmalıdır;

5. borulardan axan mayenin sərfi artırılmalıdır.


 1. Üfüqi buxarlandırıcı borular üçün əsas əhəmiyyət kəsb edən parametr hansıdır?

1. borulara daxil olan suyun kinetik enercisi;

2. borulara daxil olan suyun təzyiqdir;

3. borulara daxil olan suyun xüsusi həcmidir;

4. borulara daxil olan suyun temperaturudur;

5. borulara daxil olan suyun istilik tutumu.


 1. P, U və N şəkilli qızma səthlərinin hidravlik xarakteristikası kontura daxil olan suyun hansı parametrləri ilə təyin olunur?

1. doyma temperaturuna qədər qızmaması və təzyiq ilə təyin edilir;

2. doyma temperaturuna qədər qızmaması ilə təyin edilir;

3. təzyiq ilə təyin edilir;

4. doyma temperaturu ilə təyin edilir;

5. sürət ilə təyin edilir


 1. Qazanın ekonomayzer hissəsində suyun temperaturu nə qədər olur?

1. suyun temperaturu doyma temperatura qədər qızmamış (qızdırılmamış) olur;

2. suyun temperaturu doyma temperatura bərabər olur;

3. suyun temperaturu doyma temperaturdan artıq olur;

4. suyun temperaturu doyma temperatura bərabər və artıq olur;

5. suyun temperaturu 100 – 130oC olur.


 1. İstilik qəbul edən boruda suyun sərfi olduqca azlıq təşkil edirsə (sıfıra yaxın) onda boruda hansı proseslər olacaqdır?

1. su ilə tutulacaqdır;

2. buxarla tutulacaqdır;

3. su və buxarla tutulacaqdır;

4. hava ilə tutulacaqdır;

5. hava-su qarışığı ilə tutulacaqdır.


 1. buxarlandırıcı borular ocağın divarlarında yerləşəndə suyun dövran sürətini hansı qiymətlər qəbul etmək olar?

1. 0,3; 0,5; 0,7 qiymətlər qəbul etmək olar;

2. 0,9; 1,2; 1,5 qiymətlər qəbul etmək olar;

3. 0,6; 0,7; 0,8 qiymətlər qəbul etmək olar;

4. 0,6; 0,9; 1,2 qiymətlər qəbul etmək olar;

5. 0,7; 0,8; 0,9 qiymətlər qəbul etmək olar.


 1. Kavitasiya hadisəsi dedikdə nə başa düşürsünüz?

1. suyun təzyiqinin müəyyən qədər düşməsi səbəbindən, suyun qaynaması nəticəsində suda müəyyən qədər buxarın yaranması başa düşülür;

2 . suyun təzyiqinin artması başa düşülür;

3. suyun qaynaması başa düşülür;

4. suyun parametrlərinin dəyişilməsi başa düşülür;

5. suyun tamamilə buxara çevrilməsi başa düşülür.


 1. Qeyri-stasionar recimlərdə təbii dövranın hesabı aparılanda hansı hallarda akkumulyasiya olunan istilik ümumi istilikdən çıxılmalıdır?

1. barabanda təzyiq azalanda;

2. buxarın sərfi azalanda;

3. buxarın sərfi artanda;

4. barabanda təzyiq artanda;

5. ocaqda temperatur artanda.


 1. Buxarlandırıcı və endirici borularda suyun qızmaması artığından nə baş verir?

1. ekonomayzer hissəsinin uzunluğu artır;

2. az yanacaq yandırılır;

3. suyun təzyiqi artır;

4. borularda su buxarlanır;

5. borularda dövran prosesi pozulur


 1. eyni konturada olan buxarlandırıcı boruların istismarı zamanı, xarici tərəfdən müxtəlif dərəcədə çirklənməsi səbəbindən onların istilik qəbulu fərqlənərək boruda nə baş verə bilər?

1. suyunun təzyiqinin azalması;

2 suyun temperaturunu azalması;

3. suyunun təzyiqinin artması;

4. təbii dövranın pozulma hadisələri;

5. metalın temperaturu azalmas


 1. qazan qurğusunun təbii dövranın etibarlığının artırılması üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

1. iş rejimi stabil təşkil edilməlidir;

2. qazan qurğusunun məhsuldarlığı kəskin sərhəd arasında tez - tez dəyişməlidir;

3. qazan qurğusu kiçik məhsuldarlıqlarda istismar edilməlidir;

4. yanacağın sərfi artmalıdır;

5. yanacağın sərfi azalmalıdır


 1. su texnoloji nöqteyi-nəzərdən hansı göstəricilərlə xarakterizə edilir?

1. codluq, duzların miqdarı, oksidləşmə, silikatların miqdarı, pH, korroziya məhsullarının miqdarı və s.;

2. codluq və duzluluq;

3. pH;

4. oksidləşmə, silikatların miqdarı;5. pH və korroziya məhsullarının miqdarı

 1. qazan suyunda olan bütün qatışıqlar suda həll olma qabiliyyətinə görə necə qrupa bölünür?

1. 5;

2. 3;


3. 4;

4. 2;


5. 6.

 1. Korroziya səbəbindən metalın dağılması prosesi hansı xarakterli olur?

1. yerli;

2. ümumi;

3. ümumi və yerli;

4. bərabər paylanan korroziya;

5. yaralı, nöqtəli, kritsallararası korroziyalar


 1. İstilik elektrik stansiyalarında buxarın keyfiyyəti dedikdə nə nəzərdə tutulur?

1. buxarın tərkibində ola bilən uçucu və qeyri-uçucu qarışıqlarla çirklənmə dərəcəsi; +

2. buxarın təzyiqi, temperaturu və təmizlik dərəcəsi;

3. buxarın tərkibində ola bilən uçucu qarışıqlarla çirklənmə dərəcəsi;

4. buxarın tərkibində ola bilən qeyri-uçucu qarışıqlarla çirklənmə dərəcəsi;

5. buxarın təzyiqi, temperaturu


 1. Çöküntü verən qarışıqlar sudan buxara neçə yolla keçir?

1. 2 yolla: buxarın özü ilə su damlalarının aparılması və buxarın bəzi qarışıqlar özündə həll etməsi yolu ilə;

2. 1 yolla: buxarın su damlalarının aparmaq yolu ilə;

3. 1 yolla: buxarın suda olan qarışıqlar özündə həll etməsi yolu ilə;

4. 3 yolla: buxarda qarışıqların həll olması, buxara su damlalarının daxil olması və buxarın divar səthindəki qarışıqları özü ilə aparılması yolu ilə;

5. 1 yolla: suyun buxarlanması prosesində keçirlər.


 1. Damlanın bir hissəsini buxarın özü ilə aparması nədən asılıdır?

1. Damlanın barabanın buxar həcmində qalxdığı hündürlükdən;

2. qazan suyunun təzyiqindən;

3. qazan suyunun temperaturdan;

4. qazan suyunun sərfindən;

5. yanacağın sərfindən.


 1. Fasiləsiz üfürmənin miqdarı, əsas etibarilə əlavə suyun emal texnologiyasından və qazan qurğusunun vəziyyətindən asılı olaraq necə %-ə qədər ola bilər?

1. 5;

2. 3;


3. 4;

4. 2;


5. 6

 1. Nə məqsədilə qazan suyuna xüsusi kimyəvi birləşmələr əlavə edirlər?

1. bəzi birləşmələrin su həcminə «şlam» şəklində ayrılmasını təşkil etmək məqsədilə; +

2. yanacağa qənaət etmək məqsədilə;

3. Fasiləsiz üfürmənin miqdarı azaltmaq məqsədilə;

4. buxarın miqdarını artımaq məqsədilə;

5. suyun sərfini azaltmaq məqsədilə


 1. Nə üçün bəsləyici suya hidrazin məhlulu () qatırlar?

1. -nin miqdarını sıfra çatdırılmaq üçün;

2. -ni tam neytrallaşdırmaq üçün;

3. bəsləyici suda pH = 9,1 ± 0,1 əldə etmək üçün;

4. metalın səthində bütöv mühafizə təbəqəsini dağıtmaq üçün;

5. elektrik keçiriciliyinin kiçik olmasını üçün


 1. Bəsləyici sudan karbon qazını xaric etmək üçün suya nə verilir?

1. etilendiamintetrasirkə turşusu;

2. hidrazin;

3. ammonyak;

4. fosfor turşusu;

5. fosfor turşusunun duzları

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət