Ana səhifə

Suomen Eläinlääkäriliitto ry finlands Veterinärförbund rf hallituksen kertomus vuodelta 2012


Yüklə 138.52 Kb.
səhifə2/3
tarix27.06.2016
ölçüsü138.52 Kb.
1   2   3

4.2.1 Yleistä
Kertomusvuoden aikana liitto on ollut yhteistyössä eläinlääkärikuntaa lähellä olevien ja siihen vaikuttavien yhteisöjen, järjestöjen ja viranomaisten kanssa. Neuvotteluja, tapaamisia ja muunlaista yhteydenpitoa on ollut muun muassa MMM:n, STM:n, Eviran, Fimean, Helsingin yliopiston, Suomen Kennelliiton, Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen, Animalian, HESY:n, Akavan ja akavalaisten liittojen, Kuntatyönantajat ry:n, MTK:n, Lääketeollisuus ry:n ja lääkeyritysten sekä eri poliittisten ryhmien edustajien kanssa.

Liiton edustajat pitivät kertomusvuoden aikana yhteyttä useisiin kansanedustajiin. Lisäksi liiton edustajat ovat käyneet liiton nimeäminä asiantuntijoina eduskunnan valiokuntien kuultavana lainsäädännön valmistelun yhteydessä.4.2.2 Lääkärikartelli
Lääkärijärjestöjen yhteistyö toteutui entiseen tapaan Lääkärikartellin kautta. Lääkärikartellin hallitus kokoontui viisi kertaa kertomusvuoden aikana. Mika Leppinen toimi kartellin varapuheenjohtajana ja Kirsi Sario kartellin hallituksen jäsenenä.

Lääkärikartellin hallitus on käsitellyt pääasiassa kunnan ja valtion työ- ja virkaehtosopimuksiin sekä PuhTi-järjestelmään liittyviä kysymyksiä. Puhti-järjestelmässä esiintyi kertomusvuoden aikana tilitysongelmia ja sen vuoksi järjestelmää uudistettiin ja toiminta päätettiin ostaa Lääkärikompassi Oy:ltä.

Kunta- ja valtiosektorin osalta hyväksyttiin sopimukset. Kartellin hallitus jatkoi puhelinreseptien palkkiojärjestelmän uudistuksia liittyen e-reseptin käyttöönottoon. Lisäksi Lääkärikartelli jatkoi lääkäriliittojen yhteistä luottamusmieskoulutusta, jolla vahvistetaan merkittävällä tavalla lääkäriryhmien yhteistä edunvalvontaa.
4.2.3 Eläinlääkäriyhdistykset
Eläinlääkärien alakohtaiset erikoisyhdistykset ja alueelliset paikallisseurat ovat itsenäisiä yhdistyksiä, joiden kanssa liitolla on yhteistoimintaa muun muassa koulutus- ja järjestöasioissa. Lisäksi liitto on tarvittaessa pyytänyt valmistelussa oleviin asioihin eläinlääkäriyhdistysten lausuntoja. Yhdistysten yhteystiedot ovat liiton kotisivuilla.

Liiton puheenjohtaja osallistui 19.-20.4. EHY-päiville Helsingissä. Liiton puheenjohtaja, ESVA:n puheenjohtaja ja julkisen sektorin asiamies osallistuivat. SKEL:n syyspäiville Rymättylässä. Liiton puheenjohtaja piti alustuksen liiton ajankohtaisista asioista, ESVA:n puheenjohtaja alusti eläinsuojelulain uudistuksesta ja julkisen sektorin asiamies kertoi päivystystyöryhmän työn etenemisestä.
4.2.4 Eläinlääketieteen kandidaattiyhdistys EKY ja Suomalaiset opiskelijat Tartossa, Suolet ry.
Eläinlääketieteen opiskelijoiden viidennelle vuosikurssille järjestettiin liiton kustantama verokurssi ja kuudennelle vuosikurssille kirjanpitokurssi. Kertomusvuoden aikana järjestettiin yksi EKY-ilta liiton toimiston yhteydessä sijaitsevassa Selli-tilassa. Puheenjohtaja osallistui vanhempana kollegana EKY:n järjestämään kollegailtaan.

Liiton edustajana EKY ry:n vuosijuhlaan osallistui Sanna Hellström.

Selli-tilassa järjestettiin myös perinteinen PreWappu tilaisuus, jota emännöi Sanna Hellström.

Liiton edustajat kävivät Suolet ry:n 10-vuotis-vuosijuhlissa Tartossa keväällä. Lisäksi Tartossa järjestettiin sekä keväällä että syksyllä kirjanpitokurssi opiskelijoille. Yhteistyö suomalaisten Tartossa eläinlääketiedettä opiskelevien kanssa oli tiivistä ja hedelmällistä.


4.2.5 Lääkärien työttömyyskassa
Lääkärien työttömyyskassassa oli kertomusvuoden lopussa 19 654 jäsentä, joista eläinlääkäreitä oli 1 103. Jäsenmaksu oli 20 euroa.

Työttömyysaste pysyi eläinlääkärien osalta matalana kertomusvuoden aikana. Kassa maksoi ansiopäivärahaa 8 eläinlääkärille yhteensä 79 691,67 euroa. Päivärahaa maksettiin


1 041 korvauspäivältä keskimäärin 76,55 euroa päivässä.

Vuorotteluvapaalla oli 11 eläinlääkäriä. Työttömyyskassa maksoi vuorottelukorvausta

999 päivältä yhteensä 81 544,53 euroa. Keskimääräinen vuorottelukorvaus oli 81,63 euroa päivässä.

5. SUOMEN ELÄINLÄÄKETIETEEN SÄÄTIÖ
Säätiön hallituksen puheenjohtajana toimi Antti Sukura (HYELTDK prof.) sekä jäseninä Jaana Husu-Kallio (Evira) 12.5. asti, Riitta Maijala 12.5. alkaen, Jari Karlson (talouselämä), Miia Lindström (HYELTDK prof.), Tiina Mattila-Sandholm (talouselämä), Seppo Meri (lääketiede), Vuokko Puurula, Jan Räihä ja Simo Tiainen (maatalous). Säätiön asiamiehenä toimi professori Riitta-Mari Tulamo.  

Säätiö jakoi kertomusvuonna apurahoja yhteensä 163 500 e, joista 132 000 e tutkimusapurahoina ja 31 500 e matka-apurahoina.
6. TOIMINTA-ALUEET  

6.1 Edunvalvonta  
Kuntasektori
Kuntasektorille maksettiin 1.1.2012 yleiskorotus 1,7 prosenttia. Lisäksi eläinlääkäreille kohdennettiin paikallinen järjestelyerä 0,4 prosenttia. Tammikuussa maksettiin 150 euron suuruinen kertaerä.

Edellisen neuvottelukierroksen aikana päätettiin Kuntatyönantajat ry:n kanssa, että vuoden 2012 aikana perustetaan työryhmä kehittämään eläinlääkärien päivystystä ja työoloja. Päivystystyöryhmään kuuluu liiton edustajina puheenjohtaja Kirsi Sario, toiminnanjohtaja Mika Leppinen (31.8. asti), asiamies Maria Jokela, sekä kunnaneläinlääkärit Johanna Puro, Riku Pukonen ja Minna Rantalainen. Työryhmä kokoontui kerran Kuntatyönantajan tiloissa ja suoritti kaksi tutustumiskäyntiä eläinlääkintähuollon yksiköihin Päijät-Hämeessä ja Raaseporissa. Kolmas tutustumiskäynti sovittiin alkuvuoteen 2013 Selänteelle. SKEL:n syyspäivillä Rymättylässä työryhmän liiton edustusto kertoi työstään ja pyysi osallistujilta palautetta ja ajatuksia kunnallisen työnkuvan kehittämiseen.

Ympäristöterveydenhuollon seutukunnallistuminen Suomessa jatkui ja liiton edustajat ottivat kantaa seutukunnissa ilmenneisiin ongelmiin sekä osallistuivat paikallisiin neuvotteluihin ja muihin tapaamisiin. Kertomusvuoden lopussa lähes kaikki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueet oli muodostettu.
Valtiosektori
Valtion virka- ja työehtosopimuksen perusteella maksettiin 1.3.2012 1,9 prosentin yleiskorotus. Lisäksi 1.3.2012 maksettiin 0,5 prosentin suuruinen yleiskorotukseen verrattava virastoerä. Virastoerän voi kohdentaa esimerkiksi palkkaepäkohtien korjaamiseen.

Valtiopuolella liiton edunvalvontaa työllistivät useat valtionhallinnossa käynnissä olleet muutosprosessit, jotka koskettivat myös eläinlääkäreitä. Näistä voidaan mainita erityisesti aluehallintouudistus ja Eviran tarkastuseläinlääkäreitä koskeva organisaatiouudistus, jossa tarkastuseläinlääkärit ryhmiteltiin viiden johtavan tarkastuseläinlääkärin alaisuuteen.


Liiton toiminnanjohtaja ja julkisen sektorin asiamies osallistuivat säännöllisesti Akavan neuvottelijatapaamisiin, minkä lisäksi toiminnanjohtaja osallistui JUKOn kummikokouksiin. JUKOn kummiasiamiehet ovat valtion virastojen luottamusmiesten apuna toimivia ammattiliittojen asiamiehiä ja muita asiantuntijoita. Toiminnanjohtaja toimi JUKOn kummiasiamiehenä Evirassa. Kummiasiamiehen tehtävänä on ollut tukea viraston luottamusmiehiä näiden tehtävissä sekä osallistua työnantajan kanssa käytäviin neuvotteluihin ja muuhun sopimustoimintaan. Liiton toimi- ja luottamushenkilöt osallistuivat lisäksi useisiin Akavan ja JUKOn koulutustilaisuuksiin ja toimielinten kokouksiin.
Yksityinen sektori
Yksityissektorilla vuoden pääpaino oli elokuussa julkaistulla toisen palveluksessa toimivien työntekijöiden työehtosuosituksella, joka syntyi opiskelijavaliokunnan, yksityissektorin työsuhdevaliokunnan ja yrittäjävaliokunnan yhteistyön tuloksena. Suosituksessa määritellään ensimmäisen kerran myös eläinlääketieteen opiskelijan suosituspalkka.
Muu edunvalvonta
Liiton luottamus- ja toimihenkilöt osallistuivat kertomusvuoden aikana lukuisten jäsenten palkka- sekä työ- ja virkasuhdeongelmien hoitamiseen käymällä myös paikallisia neuvotteluja työnantajien kanssa.


6.2 Liiton lausunnot ja kannanotot

Maa- ja metsätalousministeriö

 • Lausunto luonnoksesta maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi lammas- ja vuohieläinten tunnistamisesta

 • Lausunto luonnoksesta eräiden elävien eläinten, eläimistä saatavien sivutuotteiden sekä eräiden tavaroiden eläintautivaatimuksista Euroopan unionin sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

 • Pyyntö edustajien nimeämisestä eläinsuojelulain kokonaisuudistusta valmistelevaan työryhmään

 • Lausunto luonnoksesta laiksi tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta ja laiksi eläinsuojelulain muuttamiseksi

 • Lausunto eläintautilainsäädännön uudistamistyöryhmän muistiosta

 • Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi sikojen suojelusta

 • Lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi tuettavaa rakentamista koskevista siipikarjarakennusten rakennusteknisistä ja toiminnallisista vaatimuksista

 • Lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi kalojen bakteeriperäisen munuaistaudin vastustamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö, ministeri, johtavat virkamiehet, eduskunnan puolueiden johto ja eläinsuojeluryhmä

 • Kirje eläinsuojeluvaltuutetun viran perustamisesta 16.3.2012

Evira

 • Lausunto luonnoksesta Eviran ohjeeksi ante mortem -tarkastuksesta osana lihantarkastusta

 • Lausunto Eviran uusista eläinsuojelulomakkeista

 • Lausunto luonnoksesta Eviran ohjeeksi laitoksen hyväksymisestä

 • Lausunto luonnoksesta Eviran ohjeeksi luonnonvaraisen riistan lihantarkastuksen järjestämisestä, riistan lihan käsittelystä ja lihan toimittamisesta myyntiin

 • Lausunto Eviran luonnoksesta ilmoitetun elintarvikehuoneiston ensimmäinen tarkastus ja riskinhallinta omavalvonnan avulla

STM

 • Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi kemikaalilaiksi

Fimea

 • Lausunto lääketukkukaupan hyvien toimintatapojen määräyksen voimassaolon jatkamisesta

Lääketeollisuus

 • Lausunto lääketeollisuuden eettisten ohjeiden uusimisesta

Eduskunta

 • Lausunto tarkastusvaliokunnan julkaisusta 1/2012; Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

 • Lausunto Pohjoismaiden neuvostossa tehdystä jäsenehdotuksesta, joka koskee pohjoismaista tiedonvaihtoa eläintenpitokiellon saaneista eläintenkasvattajista

Opetushallitus

 • Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinnon perusteiden luonnos

 • Eläinten hoitajien ammattitutkinnon luonnoksesta


6.3 Suomen Eläinlääkärilehti


Kertomusvuonna julkaistiin lehden 118. vuosikerta. Lehden numeroita julkaistiin kymmenen ja sivuja 672 (2011/700). Tieteellisiä artikkeleita julkaistiin 10 kappaletta (2011/13) ja muita artikkeleita 40 kappaletta (2011/44).

Lehden kansissa julkaistiin eläinlääkärien ja heidän läheistensä tekemään taidetta. Syksyllä 2011 lukijoita pyydettiin lähettämään kuvia teoksista, joilla tarkoitettiin muita kuin valokuvia ja toimitukseen saatiin 53 maalausta, piirrosta, kuvaa patsaasta ja pienoismalleista. Toimitusneuvosto valitsi näistä 20 teosta vuoden 2012−2013 kansiin. Toimituspäällikkö kirjoitti jokaisesta pienen tarinan julkaistavaksi samassa numerossa ja hankki painokelpoiset kuvat teoksista.

Toimintavuonna toteutettiin lehden lukijatutkimus konsulttina aiemminkin käytetty Focus Master Oy Tampereelta. Tiedot kerättiin toukokuussa, tutkimus esiteltiin toimitusneuvostolle elokuussa, lehdessä lokakuussa ja valtuuskunnalle marraskuussa ja Eläinlääkäripäivillä liiton osastolla posterissa. Tutkimuksen tulos oli myönteisempi kuin odotettiin sillä kokonaislukuaika ja tyytyväisyys olivat nousseet, uusista lyhyistä palstoista pidetään, lehti edistää ammatin yhteenkuuluvuutta ja toisaalta saatiin kehittämisideoita lehden tekoon.

Lehden vakiopalstoja olivat Puheenjohtajan palsta, Mikä on diagnoosisi?, Miten hoitaisit?, Juristi vastaa, Ajankohtaista eläintautitutkimuksesta, Ajankohtaista, Henkilöuutisia, Avoimia työpaikkoja, Uusia julkaisuja ja Kurssit. Pääkirjoituksia kirjoittivat valtuuskunnan puheenjohtaja, liiton puheenjohtaja, valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors, EHY:n puheenjohtaja Tiina Laitala, eläinsuojeluvaliokunnan puheenjohtaja Päivi Lahti, yrittäjävaliokunnan puheenjohtaja Timo Wahlroos, yksityissektorin työsuhdevaliokunnan Tuomas Herva ja koulutusvaliokunnan puheenjohtaja Outi Hälli. Pääkirjoitukset käännettiin ruotsiksi.


Vakituisia kolumnisteja olivat Piia Hiekkaranta (Rapakon Reunalta), Matti Tikka (Tikka) ja Leif Wikman (Microglossus). Eläinlääkäripäivistä kerrottiin kolmessa lehdessä. Viimeisessä lehdessä julkaistiin lehden vuosisällöstä hakemistot, jotka ovat myös liiton verkkosivuilla.

Lehden toimituspäällikkö teki yhteistyötä pohjoismaisten eläinlääkärilehtien ja suomalaisten lääkärilehtien toimitusten kanssa, mikä tuotti hyviä ideoita ja taustatietoja lehden tekoon. Kesäkuussa pohjoismaisten lehtien toimituspäälliköt osallistuivat ja lehtiä esiteltiin kansainvälisessä IAVE eli International Association of Veterinary Editors järjestön seminaarissa Tallinnassa. Eläinlääkärilehden tieteellinen toimittaja Jouko Koppinen esiintyi seminaarissa puheenvuorolla Publishing science in a national language.

Terveystoimittajat ry:n jäsenistä noin 50 ilmaisi halukkuuden saada veloituksetta Eläinlääkärilehden vuosikerran ja liiton hallitus hyväksyi ehdotuksen tarjota vuosikerta veloituksetta Terveystoimittajat ry:n halukkaille jäsenille myös vuonna 2013.
Toimintavuonna valmistauduttiin tulevaan vuoteen, jolloin lehti täyttää 120 vuotta valmistelemalla juhlatunnusta kanteen ja juhlapalstaa sisäsivuille.

Toimintavuonna Suomessa aloitti uusi julkaisu Eläinlääkärisanomat ruotsalaisen esikuvansa mukaan, lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Lehteä julkaisee ELS-Media Oy.

Lehden päätoimittajana toimi liiton puheenjohtaja Kirsi Sario, tieteellisenä toimittajana ELL Jouko Koppinen ja toimituspäällikkönä FM Anna Parkkari. Pääkirjoituksen ja sisällön käänsi ruotsiksi ELL Leif Wikman. Ilmoitusmyynnistä vastasi taloussihteeri Hanna Kokkonen ja osoiterekisteristä toimistosihteeri. Rekisteritietoluovutukset henkilörekisterilain sallimissa puitteissa on ulkoistettu Fennovet Oy:lle.

Lehti on Suomen Aikakauslehtien liiton eli Aikakausimedian jäsen. Lehti painetaan Lehtiyhtymä-konserniin kuuluvassa Kirjapaino Uusimaassa Porvoossa ja taittotyö tehdään kirjapainon alihankintana TK-Taittokoneessa, joka toimii Outokummussa. Lehteä painettiin 2 600 kappaletta kutakin numeroa, paitsi Eläinlääkäripäivien numeroa 8 painettiin sata kappaletta enemmän.


6.4 Tiedotustoiminta
6.4.1 Jäsenille suunnattu viestintä
Jäsenille suunnattua tiedotusta olivat sähköisen uutiskirjeen välityksellä toimitettava jäsentiedote, kaksi muuta uutiskirjettä ja verkkosivujen jäsensivut. Muutamaan otteeseen Eläinlääkärilehdessä julkaistiin uutena Jäsenelle-osio. Aiempaan tapaan osa verkon sisällöstä on liiton sivuilla ja osa FiMnet-palvelussa. Kertomusvuonna jäsenten käytössä oli liiton kustantamana eläinlääketieteellinen VetMed Resources -tietokanta. Liiton verkkosivujen sisältöä pidettiin ajan tasalla ja uutta tuotettiin. Etusivun bannereita vaihdettiin tilanteen mukaan ja sopivia aiheita nostettiin esille. Myös työpaikkahakupalvelu toimii verkkosivuilla.

Toimintavuonna otettiin käyttöön sähköinen uutiskirje, jonka välityksellä lähettiin jäsenten sähköpostiosoitteisiin perinteinen jäsentiedote sähköisesti pdf-muodossa. Jäsentiedotetta saattoi lukea myös verkkosivuilla ja se postitettiin paperitulosteena noin 25 jäsenelle tilauksesta. Sähköpostiosoitteita on jäsenrekisterissä noin 75 prosentilla jäsenistä.


Jäsentiedotteessa kerrottiin muun muassa hallituksen ja valtuuskunnan kuulumisia, valtuuskunnan vaaleista, koulutuksista, jäseneduista, jäsenkunnalle hyödyllisistä veroasioista, eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan lausunnoista, muista säädöksistä ja lisätiedon lähteistä. Jäsentiedotteen taitto teetettiin Riviset Ky:ssä.
6.4.2 Ulkoinen viestintä

Kertomusvuoden aikana joukkoviestinten kyselyihin ja haastattelupyyntöihin vastattiin tarpeen mukaan ja kysyjiä ohjattiin edelleen. Vuoden aikana ei ollut käytössä maksettua mediaseurantaa.

Syksyllä valmisteltiin kirjoitus eläinlääkärin monipuolisesta ammatista valtakunnalliseen opinto-ohjaajien Opolehteen yhdessä eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kirjoitus julkaistiin marraskuussa ja se sai muutaman opinto-ohjaajan tilaamaan liiton esitteen Eläinlääkärit. Joka päivä.

Toukokuussa järjestetyn Koirien jalostusseminaarin jälkeen Apu-lehti uutisoi aihetta ja keväällä Apu-lehti kirjoitti laajan artikkelin valvontaeläinlääkärin työn raskaudesta ja haasteista.

Eläinlääkäripäivien avajaispäivänä 27. marraskuuta järjestettiin joukkoviestimille tiedotustilaisuus, johon osallistui kuusi toimittajaa ja muutamia sidosryhmien edustajia. Tilaisuuden aiheet olivat Suomen Eläinlääkäriliiton ensimmäinen yrittäjäpalkinto, Suomen Eläinlääkäriliiton toinen eläinten hyvinvointipalkinto, Raakamaito – terveellinen, mutta ei aina turvallinen elintarvike ja lisäksi puheenjohtaja Kirsi Sario esitteli lyhyesti Älä osta koiraa häkistä -kampanjan, jossa olivat mukana SEY ja Suomen Kennelliitto. Eläinlääkäripäiviltä kertyi runsaasti verkossa julkaistuja mediaosumia: suosituin aihe oli yllättäen raakamaito, josta STT:n toimittaja popularisoi tekstin kutakuinkin otsikolla ”Ei raakamaitoa riskiryhmille.”
Tekstin julkaisivat verkkosivuillaan, mahdollisesti myös paperilehdessä ainakin Kaleva, HBL, Etelä-Suomen Sanomat, Iltalehti, Ilta-Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus, Turun Sanomat, Aamulehti, Helsingin sanomat ja Kotimaa. Yle radion Ajantasa-ohjelma haastatteli hyvinvointipalkinnon saajaa. Suomen Eläinlääkäriliiton yrittäjäpalkinto ja Suomen Eläinlääkäriliiton eläinten hyvinvointipalkinto sekä eläinlääkäriammatin tapaturma-alttius toivat muutamia osumia, tosin ammattilehdet eivät vielä ole ehtineet julkaista kirjoituksiaan. Tänä vuonna käytössä ei ollut maksullista mediaseurantaa, mutta lehdistöavustajan olleet opiskelijat seurasivat verkkosivuja. Kaikkiaan kymmenen toimittajaa kävi Eläinlääkäripäivillä. Päivillä oli käytössä lehdistötila ja kaksi eläinlääketieteen opiskelijaa oli tiedotuksen apuna. Eläinlääkäripäivien valokuvaukseen palkattiin yhtenä päivänä valokuvaaja. Tiedotejakelussa käytettiin apuna maksullista Deski-tiedotepalvelua.

6.5 Koulutustoiminta
6.5.1 Eläinlääkäripäivät
Eläinlääkäripäivät pidettiin Helsingin Messukeskuksessa 28.−30.11. Osallistujia päivillä oli yhteensä 1 261. Luennoitsijoita oli 43, joista seitsemän oli ulkomaalaisia. Luentokokonaisuuksien puheenjohtajina toimi yksitoista eläinlääkäriä. Fennovet Oy:n järjestämässä näyttelyssä oli 71 näytteilleasettajaa (635 m2). Luennoille osallistujien (846) lisäksi Eläinlääkäripäivillä oli 276 näyttelyvierasta. Toimiston ja Fennovet Oy:n henkilökunta osallistui päivien järjestelyihin. Eläinlääketieteen opiskelijat (62) toimivat saliavustajina sekä avustivat ilmoittautumisten vastaanottamisessa ja lehdistötilassa.

Avajaiset pidettiin viidettä kertaa keskiviikkoiltana ja ne jatkuivat näyttelyalueella, jossa oli tarjoilua ja elävää musiikkia. Avajaisissa oli juhlapuhujana Eviran pääjohtaja, ELL Matti Aho ja vuoden eläinlääkäri 2012 Ava Sovijärvi piti esitelmän. Lisäksi liiton puheenjohtaja Kirsi Sario piti ajankohtaiskatsauksen. Avajaisissa jaettiin Eläinlääkäriliiton myöntämät eläinten hyvinvointi- ja yrittäjäpalkinnot (ks. luku 7). Lisäksi ohjelmassa oli parhaiden posterien palkitseminen ja Suomen eläinlääketieteen säätiön apurahojen jako. Avajaisiin osallistui arviolta 450 vierasta.

Torstaina oli seniorieläinlääkärien tapaaminen sekä perjantaina kunniajäsenlounas liiton kunniajäsenille.

Eläinlääkäripäivien keskiviikon liiketoimintaosion teemana oli Ajanhallinnan ABC. Myös keskiviikkona pidetyn tiede- ja tutkimusosion aiheena oli Yliopisto-teollisuus-yhteistyö. Osiossa esiteltiin perinteisesti posterinäyttelystä valitut neljä posteria. Ajankohtaista -osion teemana oli Yksintyöskentelyn turvallisuus. Uutena oli päivitystä praktiikkaan osio, jossa käsiteltiin nautojen tukihoitoja ja utaretulehduksia, pieneläinten murtumahoitoja ja hevosen akuuttia ontumaa. Päivien muita aiheita olivat pieneläinten ortopedia, hevonen ontumat ja neuromuskulaariset sairaudet, emolehmätilat haltuun ja porsaiden vieroitus ja välikasvatus (tuotantoeläimet), ajankohtaista liha-alalta (liha- ja teurastamolihahygienia) sekä raakamaidon riskit ja tilamyynnin valvonta (elintarvike- ja ympäristöhygienia).

Liitolla oli kahdeksatta kertaa näyttelyssä oma osasto. Osastolla esiteltiin lukijatutkimuksen tuloksia, tulevaa maakuntakierrosta 2013, yksityissektorin työsuhdesuositusta sekä eläinlääkärien työhyvinvointikyselyä. Myös Eläinlääkärintyön perinteen ja muistojen keruusta vuonna 2013 tulevaa kirjaa mainostettiin. Osastolla liiton asiamiehet ja tiedottaja neuvoivat jäseniä.

Päivien osallistujille jaettiin Fennovet Oy:n julkaisema luentokokoelma, jonka painos oli 1150 kappaletta.

Eläinlääkäripäivien ennakko-ohjelma, luentokokonaisuuksien lyhyet esittelyt ja posterinäyttelyn kutsu julkaistiin kesäkuussa Eläinlääkärilehden numerossa 5. Ulkomaalaiset luennoitsijat ja kaksi kotimaista luennoijaa, näytteilleasettajat, päivien ohjelma sekä posterinäyttelyyn hyväksytyt tieteelliset posterit esiteltiin lokakuussa lehden numerossa 8. Kooste päivistä julkaistiin joulukuussa lehdessä 10. Ohjelma- ja posterinäyttelytiedot julkaistiin myös liiton verkkosivulla. Eläinlääkäripäivien joukkoviestimissä saamasta julkisuudesta kerrotaan kohdassa 6.4.2.

Eläinlääkäripäivien posterinäyttelyssä oli esillä yhteensä 58 posteria. Posteriraadissa olivat koulutusvaliokunnan jäsen, professori Miia Lindström (pj), ELT Riitta Maijala, ELL Marjatta Vehkaoja ja graafinen suunnittelija Jaakko Ruuttunen. Kolme parasta posteria palkittiin Eläinlääketeollisuus ry:n stipendeillä. Voittajaksi valittiin Hiitiö H., Simojoki H., Autio T., Rainio V., Pelkonen S., Pyörälä S.Mastitis in Finland – changes during the recent decades. Voittanut posteri palkittiin 1000 euron stipendillä. Kunniamaininta myönnettiin postereille: Salla K., Bennett R., Raekallio M., Vainio O.: The cardiovascular effects of MK-467 infusion on medetomidinealfaxalone total intravenous anaesthesia (TIVA) in dogs. sekä Järvimäki H., Dahlsten E., Pietilä E., Selby K., Lindström M., Korkeala H.: Eräiden DNA:han sitoutuvia säätelytekijöitä koodaavien geenien ilmentyminen eri stressitilanteissa Clostridium botulinumilla. Kunniamainitut saivat kumpikin 500 euroa.

6.5.2 Kirjanpito- ja verokurssi
Eläinlääketieteen opiskelijoille järjestettiin liiton kustantama Eläinlääkärin kirjanpito- ja verokurssi 4.−5.2. Verokurssin kouluttajana oli veroasiantuntija Marjo Salin Veronmaksajat ry:stä ja kirjanpitokurssin kouluttajana Pirkko Nousiainen Tilipalvelu Elli Oy:stä. Verokurssille osallistui 35 opiskelijaa ja kirjanpitokurssille 51 opiskelijaa. Molempien kurssien käytännön järjestelyt hoiti Fennovet Oy.
Kirjanpitokurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa myös Eesti maaülikoolissa Tartossa. Poikkeuksellisesti kurssi järjestettiin siellä kahteen kertaan kuluneen vuoden aikana, 31.3.-1.4. ja 2.10. Kurssille osallistui yhteensä noin 55 suomalaista opiskelijaa. Kirjanpitokurssin kouluttajana toimi Pirkko Nousiainen. Liiton puheenjohtaja kertoi samassa yhteydessä liiton toiminnasta ja jäseneduista.

6.6 Jäsenpalvelut
Liiton jäsenet saivat kertomusvuoden aikana seuraavat jäsenedut: eläinlääkärin vastuuvakuutuksen ja oikeusturvavakuutuksen, järjestövakuutuksen (luottamustehtävässä olevat), Eläinlääkärilehden (10 numeroa), koulutuskalenterin, vero-oppaan, jäsentiedotteen uutiskirjeen välityksellä (6 numeroa), kaksi uutiskirjettä, Eläinlääkäripäivät jäsenhintaan, Fennovetin kurssit jäsenhintaan, mobiilijäsenkortin, taloudellisten ja ammatillisten etujen valvontaa, työ- ja virkaehtosopimusten neuvotteluja ja sopimusten tulkinta-apua, neuvontaa kaikille jäsenryhmille, ohjeita, oppaita ja tietopaketteja, työnvälityksen verkkosivuilla ja Eläinlääkärilehdessä, alennuksen työpaikkailmoituksista Eläinlääkärilehdessä, Jäsenedut.fi -palvelun edut, Helsingin OP:n jäsenedut, koulutustilaisuuksia, verkkosivut keskustelupalstoineen sekä VetMed Resource -tietokannan käyttöoikeuden internetissä, PuhTi-palvelun, mahdollisuuden liiton logon käyttöön, tukea valtakunnallisissa vaaleissa, JUKOn luottamusmiespalvelut, liiton toimiston alakerrassa olevan Selli-tilan maksuttoman käyttöoikeuden, mahdollisuuden vuokrata liiton käytössä olevaa kahta lomamökkiä Sodankylän Kakslauttasessa, Akavan neuvottelemat matka-, loma- ja polttoaine-edut sekä Akavan muut jäsenpalvelut ja -edut.

Työnvälityksessä oli kertomusvuoden aikana avoimia työtilaisuuksia 361 kappaletta ja työnhakijoita kolme. Eläinlääkärilehdessä julkaistiin 60 työpaikkailmoitusta.6.7 Avustustoiminta ja stipendit
Hilve Kortteen rahastosta jaettiin eläinlääketieteen opiskelijoille 5000 euroa matka-apurahoina. Liitto tuki Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistystä taloudellisesti sekä yksittäisiä liiton jäseniä näiden oikeudenkäyntikulujen osalta.
6.8 Kansainvälinen toiminta
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət