Ana səhifə

Qaydaları bundan sonra mətndə


Yüklə 186.01 Kb.
səhifə2/7
tarix25.06.2016
ölçüsü186.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

3.3. SIĞORTA MƏBLƏĞİ VƏ SIĞORTA DƏYƏRİ

3.3.1. Sığorta dəyərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı tərəflər qüvvədə olan qanunvericiliyə və aşağıdakı müddəalara əsaslanmalıdırlar.

3.3.2. Sığorta olunacaq qurğu və ya avadanlığın sığorta dəyəri aşağıda göstərilənlərdən biri əsasında müəyyən edilir:


  • sığorta müqaviləsi bağlanan zaman sığorta olunacaq qurğu və ya avadanlığın mövcud olan bazar qiyməti. Qurğu və ya avadanlığın bazar qiyməti rəqabət şəraitində, satıcı və alıcının qurğu və avadanlıq barədə tam məlumatı olması şərti ilə və razılaşmanın qiymətinə hər hansı fövqəladə hadisələrin təsiri olmadıqda, həmin qurğu və ya avadanlığın satılması üçün mümkün olan qiymətdir;

  • ticarət təşkilatı tərəfindən verilmiş hesab (qəbz) və/və ya alqı-satqı müqaviləsi;

  • Sığortaçının eksperti tərəfindən aparılmış qiymətləndirmə.

3.3.3. Bu Sığorta Qaydalarının şərtlərinə əsasən sığorta məbləği sığortalanan avadanlığın həmin spesifikasiya, tutum və gücə malik olan avadanlıq ilə dəyişdirilməsinin (o cümlədən, avadanlığın daşınması, quraşdırma və gömrük xərclərinin də daxil olmaqla) dəyərinə bərabər olmalıdır.

Lakin, yuxarıda göstərilən şərtə baxmayaraq, düşərgələr, baraklar, emalatxanalar, taxta-bəndlər və taxta hörgülərin sığortası zamanı sığorta məbləği bu obyektlərin Sığorta müqaviləsinin bağlanma tarixində olan real dəyəri kimi təyin olunmalıdır.

3.3.4. Sığorta məbləği sığortalanmış qurğu və ya avadanlığın sığorta dəyərindən artıq ola bilməz və Sığortaçı sığorta məbləğinin sığorta dəyərindən artıq olan hissəsi üzrə heç bir məsuliyyət daşımır və ödəniş həyata keçirmir.

3.3.5. Sığortalı (Faydalanan şəxs) sığorta müddəti ərzində sığortalanmış qurğu və ya avadanlığın dəyərinin artması haqqında Sığortaçıya dərhal xəbər verməlidir. Bu halda, sığorta haqqı və sığorta məbləği üzrə sığorta müqaviləsində dəyişikliklər edilir və Sığortaçıya müvafiq bildirişin daxil olması tarixindən sığorta haqqı yenidən hesablanır. Sığortalanmış qurğu və ya avadanlığın dəyərinin artması haqqında bildirişin verilməməsi halında bu Qaydalar ilə müəyyən edilmiş qismən sığortahaqqında müddəalar tətbiq edilir.

3.3.6. Sığortalıya (Faydalanan şəxsə) sığorta ödənişinin verilməsi halında, müvafiq sığorta məbləği həyata keçirilmiş sığorta ödənişinin həcmində azalır. Sığorta məbləği sığorta hadisəsinin baş verməsi günündən azalmış hesab edilir. Zədələnmiş qurğu və ya avadanlıq təmir olunduqdan sonra Sığortalı əlavə sığorta haqqı ödəyərək sığorta məbləğini bərpa edə bilər.

3.4. ŞƏRTSİZ AZADOLMA

3.4.1. Sığorta müqaviləsində şərtsiz azadolma, yəni sığorta hadisəsi baş verdiyi halda Sığortaçı tərəfindən ödənilməyən Sığortalının xərclərinin bir hissəsi, müəyyən edilə bilər.

3.4.2. Azadolma Sığortalının və Sığortaçının razılığı əsasında təyin edilir, Sığorta Səhadətnaməsində və/və ya hazırkı Qaydalarda və/və ya sığorta müqaviləsinə qəbul edilmiş müvafiq Əlavələrdə göstərilir, hər bir sığorta hadisəsi üzrə « qismən sığorta haqqında şərt»in tətbiq olunmasından sonra tətbiq edilir.

3.4.3. Bir neçə sığorta hadisəsi baş verdiyi halda, sığorta müqaviləsində başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, azadolma məbləği hər sığorta ödənişindən tutulur və bir neçə qurğunun bir hadisə nəticəsində zədələndiyi halında yalnız ən yüksək azadolma məbləği tətbiq olunacaq.3.5. XÜSUSİ İSTİSNALAR

Hazırkı bölmənin şərtlərinə müvafiq olaraq aşağıdakılar üzrə təminat verilmir və ödəniş həyata keçirilmir:

3.5.1. Sığortalanmış obyekt ictimai yollarda özü hərəkət edən və yaxud dayanan zaman (hər hansı nəqliyyat vasitəsi ilə daşınmasından başqa) baş vermiş hadisələr nəticəsində dəymiş zərərlər;

3.5.2. Sığortalanmış qurğu və ya avadanlığın açarları baxımsız qaldığı halda, o cümlədən içində baxımsız qaldığı halda, onun oğurlanması və ya qaçırılması;

3.5.3. Sığortalanmış qurğu və ya avadanlığın sığorta müqaviləsinin bağlanmasından əvvəl zədələnmiş hissə və detallarının təmir və ya digəri ilə əvəz olunması;

3.5.4. Mexaniki və ya elektrik sınma və nasazlıq, soyuducu və digər mayelərin buzlanması,

yağlama materiallarının nasazlığı, yanacaq və ya soyuducunun çatışmamazlığı. Lakin bu nasazlıqların nəticəsində baş vermiş qəzanın nəticəsində yaranan zərərlər üzrə təminat verilir;

3.5.5. Köhnəlmə, korroziya, eroziya, oksidləşmə, istifadə olunmaqdan və normal atmosfer şəraitidə baş verən tədrici kohnəlmə;

3.5.6. Standard yoxlama xərcləri, və ya sığortalanmış hadisələrin nəticəsində baş vermiş zərərlərdən başqa hər hansı funksional nasazlıqların aradan göturülməsi üzrə xərclər;

3.5.7. İstehsalçı və ya tədarükçünün qanun və ya muqavilə ilə şərtləşdirilmiş öhdəlikləri;

3.5.8. Sığortalıya və ya onun nümayəndəsinə məlum olan nasazlıq və defektlərdən irəli gələn zərərlər;

3.5.9. Sığortalanmış avadanlığa zərər dəydikdən sonra lazım olan təmir işləri həyata keçirilmədən istifadə nəticəsində dəymiş zərərlər;

3.5.10. İstənilən məsulliyət və dolayı zərərlər;

3.5.11. İonlaşdırıcı radiasiya şuaları, radioaktiv elementlər, qeyri-radiasiya tərkibli nüvə yanacağı, yanmış nüvə yanacağı, partlayıcı nüvə tərkibli element və ya onun komponentlərindən ibarət təhlükəli radioaktiv, zəhərli, partlayıcı və digər maddələrin təsiri.

Qeyd: Sığortaçı ilə razılaşdırıldıqdan və əlavə sığorta haqqı  ödənildikdən sonra, Sığorta Şəhadətnaməsində göstərilməsi şərti ilə  Sığortalıya  yuxarıda qeyd olunan xüsusi istisnalar tətbiq edilməyə bilər.
SIĞORTA MÜQAVİLƏSİ
Sığorta müqaviləsi Sığortaçı ilə Sığortalı arasında yazılı formada bağlanan, Sığortalının ödədiyi müvafiq sığorta haqqı müqabilində sığorta obyektinin məruz qala bildiyi müəyyən risklərin baş verməsi nəticəsində, sığorta müqaviləsində göstərilən sığorta məbləğindən çox olmaması şərti ilə, dəyən zərərin əvəzinin və ya müəyyən bir hadisənin baş verməsi ilə hər hansı pul məbləğinin Sığortaçı tərəfindən Sığortalıya (Faydalanan şəxsə) ödənilməsini nəzərdə tutan sazişdir.

1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət