Ana səhifə

Qaydaları bundan sonra mətndə


Yüklə 186.01 Kb.
səhifə1/7
tarix25.06.2016
ölçüsü186.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7PODRATÇIYA MƏXSUS OLAN QURĞU

VƏ AVADANLIQLARIN

SIĞORTASI QAYDALARI

Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların Sığortası Qaydaları (bundan sonra mətndə «Qaydalar» adlandırılacaq) Azərbaycan Respublikası qanunlarının və digər normativ-hüquqi aktlarının tələblərinə müvafiq işlənib hazırlanmışdır və Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası müqaviləsinin (bundan sonra mətndə «sığorta müqaviləsi» adlandırılacaq) ayrılmaz tərkib hissəsidir.


Ərizə forması müqavilənin əsası sayılır və sığorta təminatı Ərizə formasında Sığortalı tərəfindən göstərilmiş məlumat və Ərizə formasında qeyd olunmuş Sığortalının bəyannaməsi əsasında verilir.
ÜMUMİ MÜDDƏALAR
Hazırkı Qaydalar əsasında «Alfa Sığorta» Açıq Səhmdar Cəmiyyəti (bundan sonra mətndə «Sığortaçı» adlandırılacaq) podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların könüllü sığortasını həyata keçirir və sığorta müqaviləsi bağlayır.

Hazırkı Qaydalar Sığortalının (Faydalanan şəxsin, qurğu və ya avadanlığı istifadə etmək hüququna malik olan şəxsin) qurğu və avadanlığa sahibliyi, ondan istifadəsi və ona sərəncam verməsi ilə bağlı olan əmlak mənafelərinin könüllü sığortası müqavilələrinin bağlanması, icra edilməsi və xitam olunmasının qayda və şərtlərini müəyyən edir.

Bu Qaydalar üzrə müəyyən olunan «Podratçıya məxsus olan qurğu və avadanlıqların sığortası» növü əmlakın yanğın və digər risklərdən sığortası sinfinə aid edilir.


1. QAYDALARDA İSTİFADƏ OLUNAN ƏSAS ANLAYIŞLAR

Aşağıda göstərilən anlayışlar bu Qaydaların mətnində istifadə olunduğu yerdən asılı olmayaraq eyni məna daşıyırlar:sığorta riski – ehtimal olunan və onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılan hadisədir;

sığorta hadisəsi – sığorta müqaviləsi ilə nəzərdə tutulan və Sığortaçının sığorta ödənişini həyata keçirmək öhdəliyinin yaranmasına səbəb olan, baş vermiş hadisədir;

sığorta məbləği – sığorta müqaviləsinə müvafiq olaraq sığorta obyektinin sığortalandığı, Sığortaçının öhdəliklərinin son (maksimal) həddi olan və əsasında sığorta haqqı hesablanan məbləğdir;

sığorta haqqı – sığorta müqaviləsinə müvafiq olaraq şərtləşdirilmiş qayda və vaxt ərzində Sığortalı tərəfindən sığorta təminatının verilməsi üçün Sığortaçıya ödənilən məbləğdir;

azadolma – sığorta müqaviləsində müəyyən edilmiş və Sığortaçı tərəfindən təmin olunmayan dəymiş zərərin bir qismidir;

qurğu və avadanlıqlar – Sığortalıya məxsus qurğu və avadanlıqlar;

sığortalanmış qurğu və avadanlıqlar – xüsusiyyətləri (markası, modeli, dövlət qeydiyyat nişanı, ban və/və ya şassi nömrəsi və s.) Sığorta Şəhadətnaməsində göstərilmiş qurğu və avadanlıqlar;

sığortaçının eksperti – Sığortaçının əməkdaşı olan və ya Sığortaçı tərəfindən ekspertizanın keçirilməsi üçün kənardan cəlb edilən müəyyən sahə üzrə mütəxəssisdir.

2. SIĞORTA SUBYEKTLƏRİ

2.1. Sığortaçı - Azərbaycan Respublikasında sığorta fəaliyyətinə nəzarəti həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanından xüsusi razılıq almış «Alfa Sığorta » Açıq Səhmdar Cəmiyyətidir.

2.2. Sığortalı - Sığortaçı ilə sığorta müqaviləsini bağlamış fəaliyyət qabiliyyətli fiziki şəxsdir.

2.3. Faydalanan şəxs – Sığorta müqaviləsi xeyrinə bağlanmış şəxsdir.

2.4. Sığorta müqaviləsi sığortalanmış qurğu və avadanlıqların qorunub saxlanılmasında, qanuna, digər normativ-hüquqi akta, müqaviləyə və ya notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnaməyə əsasən marağı olan şəxsin (Sığortalının və ya Faydalanan şəxsin) xeyrinə bağlana bilər. Sığortalının və ya Faydalanan şəxsin sığortalanmış qurğu və avadanlıqlarda qanuni marağı olmadığı halda bağlanmış sığorta müqaviləsi bağlandığı andan etibarsızdır.

2.5. Sığortalıya aid olan öhdəliklərin Faydalanan şəxs və ya qurğu və avadanlıqları istifadə etmək hüququna malik olan şəxs tərəfindən yerinə yetirilməsi və ya, sığorta müqaviləsi ilə digər şərtlər nəzərdə tutulmayıbsa, sığorta müqaviləsinin Faydalanan şəxsin xeyrinə bağlanması Sığortalını həmin müqavilə üzrə öhdəliklərinin yerinə yetirilməsindən azad etmir.


SIĞORTA TƏMİNATI VƏ İSTİSNALAR

3. QURĞU VƏ AVADANLIQLARIN MADDİ ZƏRƏRDƏN SIĞORTASI

Sığorta haqqının ödənilməsi şərti ilə, sığortalanmış qurğu və avadanlıqlar sığorta müddəti ərzində və hazırkı Qaydaların 3.2. bəndində göstərilən risklərin baş verməsi nəticəsində itirilərsə, məhv olarsa və ya zədələnərsə (bu Qaydaların şərtlərinə, müddəalarına, istisnalarına və təminatına müvafiq olaraq) Sığortaçı Sığortalıya həmin qurğu və avadanlıqların zədələnməsi, itirilməsi və ya məhv olması anına olan bazar dəyərini və ya dəyən zərərin məbləğini ödəyəcək və ya sığortalanmış qurğu və avadanlığı və ya onun hər bir hissəsini Sığorta məbləği çərçivəsində bərpa və ya eyni tipli ehtiyyat hissəsi / qurğu və ya avadanlıq ilə əvəz edəcək (köhnəlməyə görə müvafiq məbləğin və, əgər sığorta müqaviləsi ilə şərtləşdirilibsə, azadolma məbləğinin çıxılması şərti ilə).3.1. SIĞORTA OBYEKTİ, SIĞORTA SİNİFİ

3.1.1. Qurğu və avadanlıqların maddi zərərdən sığortası bölməsinə müvafiq olaraq, sığorta obyekti Sığortalının (Faydalanan şəxsin) sığortalanmış qurğu və avadanlığa sahibliyi, ondan istifadəsi və ona sərəncam verməsi ilə bağlı olan, Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə zidd olmayan, əmlak mənafeləridir.

3.1.2. Bu Qaydalar əsasında bağlanmış sığorta müqaviləsi ilə Sığortalının (Faydalanan şəxsin) mülkiyyətində olan və ya qanuna, digər normativ-hüquqi akta, müqaviləyə, notariat qaydasında təsdiq edilmiş etibarnaməyə əsasən istifadə etdiyi və


  • qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş qaydada daxili işlər orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmış və dövlət texniki baxışından keçmiş, və ya

  • Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən ticarət təşkilatlarından (mərkəzlərindən) alınmış və ya xarici dövlətdə alınaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş və gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçmiş, lakin hər iki halda sığorta müqaviləsi bağlanan zaman daxili işlər orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmamış

qurğu və avadanlıqlar sığortalana bilər.

3.1.3. Azərbaycan Respublikasının ərazisində yerləşən ticarət təşkilatlarından (mərkəzlərindən) alınmış və ya xarici dövlətdə alınaraq Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilmiş və gömrük rəsmiləşdirilməsindən keçmiş, lakin sığorta müqaviləsi bağlanan zaman daxili işlər orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmamış qurğu və avadanlıqlar yalnız o şərtlə sığortalana bilər ki, sığorta müqaviləsinin bağlanması anına onun qanunla müəyyən edilmiş qeydiyyata alınma müddəti bitməmiş olsun.

3.1.4. Daxili işlər orqanları tərəfindən qeydiyyata alınmamış qurğu və avadanlıqlara dair Sığortaçının oğurluq, qaçırma, dələduzluq, soyğunçuluq və quldurluq riskləri üzrə məsuliyyəti onun qanunvericilikdə müəyyən edilmiş qaydada qeydiyyata alınmasından və bu barədə Sığorta Şəhadətnaməsində müvafiq qeydin edilməsindən sonra qüvvəyə minir.

3.1.5. Sığorta təminatı Sığortalanmış avadanlığın və ya qurğunun işləmə, dayanma, təmizlənmə və ya təmir zamanı qüvvədədir.

3.1.6. Sığorta müqaviləsinə qəbul edilmiş xüsusi Əlavələrdə qeyd olunması şərti ilə aşağıdakılar sığortalana bilər:


  • tunnel və yeraltı qazma işləri avadanlığı

  • su üzərində yerləşən platforma, barja və ya ponton üzərində işləyən avadanlıq

Hər halda xüsusi Əlavə ilə digəri şərtləşdirilməyibsə suda quraşdırılmış və ya batmış avadanlığın çıxarılması və ya xilas edilməsi xərcləri sığortalanmış hesab edilə bilməz.

3.1.7. Aşağıdakı əmlak sığorta təminatı ilə əhatə olunmur:  • dəyişəbiləcək alətlər və hissələr (burğular, bıçaqlar, mışar ülgücləri, ön şüşələr, zəncirlər,

birləşdirici kabellər, borular, birləşmə və qablaşdırma materialları);

  • elevator, lift və ya konveyer kəmərləri, kanatları, batareyalar;

  • yanacaqlar, soyuducu mayelər, yağlama materialları;

  • yollarda istifadə olunması üçun istehsal olunmuş avtomobillər, gəmilər, təyyarələr.

3.1.8. Bu Qaydalarla müəyyən olunan sığorta növü sinifinə ğörə ümumi əmlakın yanğından və digər risklərdən sığortası sinfinə aiddir.


3.2. SIĞORTA RİSKLƏRİ
Bu Qaydalar əsasında bağlanmış sığorta müqaviləsi ilə aşağıda göstərilən risklər nəticəsində baş vermiş hadisələr üzrə təminat verilir:

Yanğın, partlayış, ildırım vurması və onların nəticələrinin aradan qaldırılması, bütün təbii fəlakətlər, ağacların/daşların və digər predmetlərin dəyməsi/düşməsi, üçüncü şəxslərin qərəzli və qanuna zidd olan hərəkətləri, oğurluq, qaçırma, dələduzluq, soyğunçuluq, quldurluq və bunlarla məhdudlaşmamaq şərti ilə, hazırkı Qaydalarla istisna olunan hallardan başqa, sığortalanmış qurğu və ya avadanlığa zərər dəyməklə nəticələnən qəflətən və gözlənilmədən baş vermiş bütün hadisələr.

Hazırkı Qaydalara müvafiq olaraq təbii fəlakət, oğurluq, qaçırma, dələduzluq, soyğunçuluq, quldurluq riskləri aşağıda göstərilən mənalarda başa düşülməlidir:

təbii fəlakət – təbii qüvvələrin təsiri nəticəsində əmələ gələn (su basması, zəlzələ, yer sürüşməsi və s.), əhalinin normal həyat tərzini pozan, insanların və maddi dəyərlərin tələf olmasına səbəb olan, insanın qarşısını ala bilmədiyi fövqəladə hal.

oğurluq - özgənin əmlakını gizli olaraq talama;qaçırma - avtonəqliyyat vasitəsini talama məqsədi olmadan qanunsuz ələ keçirmə;

dələduzluq - etibardan sui-istifadə etmə və ya aldatma yolu ilə özgənin əmlakını ələ keçirmə;

soyğunçuluq - özgənin əmlakını açıq talama;

quldurluq - özgənin əmlakını ələ keçirmə məqsədi ilə hücuma məruz qalmış şəxsin həyatı və ya sağlamlığı üçün təhlükəli zorakılıqla və ya belə zorakılıq tətbiq ediləcəyi hədəsi ilə bağlı olan basqın.

üçüncü şəxslərin qərəzli və qanuna zidd olan hərəkətləri – Sığortalının (Faydalanan şəxsin, sığortalanmış qurğu və ya avadanlığı istifadə etmək hüququna malik olan şəxsin) işçilərindən, yaxın qohumlarından (əri (arvadı), uşağı, o cümlədən övladlığa götürülən uşağı, valideyni, övladlığa götürəni, qardaşı, bacısı, nəvəsi, babası, nənəsi), uzun müddət ərzində onunla yaşayan və birlikdə təsərrüfatı aparan və ya onunla müqavilə münasibətlərində olan şəxslərdən başqa hər hansı digər şəxsin etdiyi qərəzli və qanuna zidd olan hərəkətlər.

  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət