Ana səhifə

Protokoll från vårstämman I Skåne Läns kf, Arlöv 18/3 11. 00


Yüklə 15.54 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü15.54 Kb.
Protokoll från vårstämman i Skåne Läns KF, Arlöv 18/3 11.00
Närvarande: Berth Andersson, Ulla Larsson, Pentti Ristinmaa, Martin Härle, Susanne Rosenlund Svensson, Lars Svensson, Margret Karlsson, Anders Antin, Carl-Gustav Sandelin, Kjell-Arne Åkerman, Eva Lindstöm Ahl, Christian Ahl, Roland Karlsson, Marianne Johansson, Tommy Johansson, Peter Ahnelöv, Henry Persson, Allan Håkansson

§ 1, Mötets öppnande


Berth Andersson hälsade alla välkomna, pratade om det gångna året och förklarade mötet öppnat.

§ 2, Frågan om mötets behöriga utlysande


Mötet beslutade att godkänna mötets behöriga utlysande

§ 3, Justering av röstlängd

Förening Antal medlemmar Antal ombud Närvarande
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Arlövs KAF. 102 medlemmar 6 6


Ekeby KF 5 medlemmar 1 0 Helsingborgs KF 70 medlemmar 4 4 Kristianstadortens KAF 62 medlemmar 4 1
Lunds KF 17 medlemmar 1 0
Ystad- Österlens KAF 21 medlemmar 2 2
Summa: 277 medlemmar 18 13

§ 4, Fastställande av dagordning


§ 16,kompletteras till 16 a Val av revisor samt 16b val av revisorssuppleant
§ 20 kompletteras till val av webmaster
Övriga paragrafer flyttas ett steg. Dagordningen godkänndes med de justeringarna.

§ 5, Val av ordförande att leda dagens förhandlingar


Sittande ordförande Berth Andersson valdes att leda mötet.

§ 6, Val av sekreterare att föra protokoll för dagens förhandlingar


Sittande sekreterare Martin Härle valdes att protokollföra mötet

§ 7, Val av två justerare tillika rösträknare


Anders Antin och Christian Ahl föreslogs justera protokollet
Mötet valde dessa.

§ 8, Föredragande av verksamhetsberättelsen


Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Berättelsen läggs till handlingarna

Årsredovisningen visar ett underskott på -4529kr

Balansen är 53756:18kr

Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning godkändes.

§ 9, Föredragande av revisionsberättelsen

Berättelsen läggs till handlingarna

§ 10, Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
På revisorernas rekommendation beslutade mötet full ansvarsfrihet.

§ 11, Beslut om arvode till Ordförande, Kassör, Sekreterare samt körersättning


Mötet beslutade oförändrat arvode för ordförande, kassör, sekreterare samt att följa riksskatteverkets normer om skattefri körersättning.

§ 12, Val av ordförande på två år


Avg. Berth Andersson
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer honom

§ 13, Val av en sekreterare på två år


Avg. Martin Härle
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer honom.

§ 14, Val av ledamot på två år


Avg. Ulla Larsson
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer henne.

§ 15, Val av tre suppleanter på ett år.


Avg. Lars Svensson, Margret Karlsson, Anders Antin
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer dessa.

§ 16a, Val av revisor på två år


Avg. Kjell-Arne Åkerman
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer honom
16b, Val av två revisorsuppleanter
Christian Ahl föreslagen
Allan Håkansson förselagen
Mötet väljer dessa.

§ 17, Val av ungdomskonsulent på ett år


Avg. Martin Härle
Valbredningen föreslår omval, mötet väljer honom

§ 18, Val av valbredning för verksamhetsår 2013


Avg. Lars Svensson (Sammankallande), Kjell-Arne Åkerman, Margret Karlsson
Mötet föreslår omval, mötet väljer dessa.

§ 19, Val av resursgrupper på ett år


Avg. Utställningsgruppen
Kjell-Arne Åkerman (sammankallande)
Anders Antin
Anders Olsson
Martin Härle
Pentti Ristinmaa
Christian Ahl
Valbredningen föreslår omval på dessa utom Anders Olsson.
Peter Ahnelöv föreslagen, Lars Svensson föreslagen.
Mötet väljer dessa med Christian Ahl som sammankallande.
Avg. Utbildningsgruppen
Margret Karlsson (Sammankallande)
Ulla Larsson
Eva Lindström Ahl
Valbredningen föreslår omval av Margret Karlsson, Eva Lindstöm Ahl och nyval av Anita Pihlman. Mötet väljer dessa med Margret Karlsson som sammankallande
Avg. medlemsvärvningsgruppen
Margret Karlsson (Sammankallande)
Berth Andersson
Lars Svensson
Valbredningen föreslår omval på dessa samt nyval av Eva Lindstöm Ahl.
Mötet väljer dessa med Eva Lindstöm Ahl som sammankallande

§ 20, Val av webmaster


Avg. Anders Olsson
Valberedningen föreslår nyval av Pentti Ristinmaa, mötet väljer honom

§ 21, Medlemsavgift för 2013


Mötet beslutade oförändrat
§ 22, Rapporter och skrivelser
Protokoll från förbundets styrelsemötet
Protokollet läggs till handlingarna

§ 23, Inkomna motioner


Inga inkomna motioner

§ 24, Fastställande av dag för höststämma 2012


28/10 11,00 i Arlövs KAFs klubbhus.

§ 25, Fastställande av sista dag för motioner och skrivelser till höststämman 2011


1/10 2012

§ 26, Vårutställning


Vårutställning kommer att ske 9/6 på Skurups marknad. Annonsen kommer i aprilnumret.
Byggning sker 8/6. Ulla Larsson och Pentti Ristinmaa kommer att dela på kommissarieskapet.

§ 27, Höstutställning


Höstutställning kommer att ske 3/11 i Boulehallen i Åstorp. Lars Svensson väljes till kommissarie.

§ 28, Eventuella frågor


Förbundstämman diskuterades.
En resa till Berlin föreslogs.

§ 29, Stämmans avslutning


Berth Andersson tackade för visat intresse och avslutade mötet.

___________________________ ________________________________


Ordförande Berth Andersson Sekreterare Martin Härle

______________________________ _________________________________


Justerare Christian Ahl Justerare Anders Antin


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət