Ana səhifə

Miratohe t gelardina prodani sekretar I Përgjithshëm


Yüklə 111.93 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü111.93 Kb.


DREJTORIA E PËRGJITHSHME RREGULLATORE & KONTROLLUESE

NJËSIA QENDRORE E HARMONIZIMIT PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM
Nr.19269 Prot Tiranë, më 24.12. 2013

M I R A T O H E T
Gelardina PRODANI
____________________

Sekretar i Përgjithshëm
OBJEKTIVAT DHE PROGRAMI I PUNËS PËR VITIN 2014

Nr

OBJEKTIVI

VEPRIMTARITË E PARASHIKUARA

AFATI

EFEKTI FINANCIAR

TREGUES TË VLERËSIMIT

PERSONAT

PËRGJEGJËS

1

Njohja dhe komunikimi i rezultateve dhe efektivitetit të punës audituese.1.1 Konsolidimi i një sistemi efektiv të raportimit dhe analizës së veprimtarisë së auditimit të brendshëm në sektorin publik.Përgatitja e raportit 6-mujor dhe vjetor mbi veprimtarinë e AB në sektorin publik.

Gjatë periudhave raportuese.
Buxheti i shtetitRaportet e konsoliduara mbi veprimtarinë e AB në sektorin publik.


Stafi i Njësisë

1.2 Përgatitja e planit strategjik dhe vjetor në lidhje me veprimtarinë e auditimit të brendshëm në sektorin publik.
Përgatitja e planit të konsoliduar strategjik dhe vjetor bazuar në planet e NJAB në sektorin publik.Tetor –Dhjetor 2014Buxheti i shtetit


Plani i konsoliduar strategjik dhe vjetor i AB në sektorin publikStafi i Njësisë2

Zhvillimi i procesit të trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm, etj.2.1Ngritja e zhvillimit profesional të audituesve të brendshëm nëpërmjet trajnimit të vijueshëm të detyrueshëm.Hartimi i programit vjetor të detyrueshëm bazuar në analizat e nevojave për trajnim.


Mars - Dhjetor


Buxheti i shtetit


Miratimi i programit vjetor dhe zhvillimi i trajnimit jo më pak se 40 orë në vit për AB


Stafi i Njësisë3

Monitorimi i veprimtarisë të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik.

3.1 Vlerësimi i veprimtarisë dhe sigurimi i cilësisë të NJAB në sektorin publik. (Sipas tabelës bashkëngjitur)
Bashkëpunimi me NjAB për përfundimin e hartimit të manualeve specifike në zbatim të MAB, dhe vleresimi i përputhshmërisë dhe pajtueshmërisë së veprimtarisë së tyre me Ligjin e AB dhe MAB.
Vazhdimisht

Buxheti i Shtetit

Dhënia e mendimeve dhe vlerësimeve për miratimin e manualeve specifike dhe niveli i zbtueshmërisë së tyreStafi i Njësisë3.2 Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga NJQH/AB. (Sipas tabelës bashkëngjitur)
Bashkëpunimi me NjAB për zbatimin në kohë dhe verifikimi i tyre.


VazhdimishtBuxheti i Shtetit


Dhënia e vlerësimeve për nivelin i zbtueshmërisë së tyre.


Stafi i Njësisë4

Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik.4.1 Hartimi dhe miratimi i Metodikës për Vlerësimin e Cilësisë së strukturave të AB.Reflektim i komenteve në KAB dhe kalimi për miratim tek MF.Janar – deri në miratim


Buxheti i shtetit


Miratimi i metodikës

nga Ministri.

Stafi i Njësisë

4.2 Amendimi i VKM-së Nr.212 datë 30.03.2012 “Për miratimin e kritereve për ngritjen e strukturave të AB në sektorin publik”.

4.3 Amendimi i ligjit Nr.9720, datë 23.04.2007 “Për AB ne Sekt.Publik”


Hartimi dhe miratimi i ndryshimeve sipas rekomandimeve të KLSH.


Përgatitja e ndryshimeve, sipas rekomandimeve te SIGMA.Janar-deri në miratimin e tyre.

Deri shtator 2014


Buxheti i shtetit


Buxheti i shtetitMiratimi i ndryshimeve të VKM-së


Miratimi i ndryshimeve

te ligjit AB.


Stafi i Njësisë

Grupi i punes dhe stafi njesise.


5

Plotësimi i detyrimeve në funksion të Integrimit Evropian të Shqipërisë.
5.1 Bashkëpunimi me Sektorin e Integrimit në MF dhe strukturave përkatëse të MIE, në funksion të plotësimit të akteve për integrim në BE.


Përgatitja e ndryshimeve të nevojshme mbi aktet në kuadrin e integrimit Evropian të Shqipërisë.

Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare që ndihmojnë në këtë proces.

Vazhdimisht


Buxheti i shtetitPlotësimi i shkresave dhe akteve sipas kërkesave të standarteve dhe afateve kohore.


Stafi i Njësisë


5.2 Hartimi, zhvillimi dhe përditësimi i angazhimeve të qeverisë shqiptare për përmirësimin e akteve në kuadrin e PZKMSA-s.
Përgatitja dhe plotësimi i progres raportit sipas kërkesave të MIE, ndjekja dhe raportimi i veprimtarisë të AB në kuadrin e PZKMSA-s dhe të acquis communitaire.VazhdimishtBuxheti i shtetit


Plotësimi i progres raporteve dhe informacioneve në funksion të PZKMSA-sStafi i Njësisë


Nr


Emërtimi i Institucioneve

Periudha që vlerësohet

Viti 2014 sipas tremujorëve

Lloji i vlerësimit

Grupi i vlerësimit

Vërejtje

I-rë

II-të

III-të

IV-t


6

Vlerësim i punës audituese të Njesive të Auditimit të Brendshëm.

1

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës

2011-2013


1

I Plotë

2
2

Prokuroria e Përgjithshme

2011-20131
I Plotë

2
3

Bashkia Patos

2012-2013

1


I Plotë

2
4

Ministria e Shëndetësisë

2011-2013


1

I Plotë

2
5

Bashkia Tiranë

2012-2013

1


I Plotë

2
6

Shërbimi Kombëtar i Punësimit

2011-2013
1


I Plotë

2
7

Këshilli i Qarkut Peshkopi

2011-2013

1


I Plotë

2
8

Bashkia Sarandë

2011-2013
1I Plotë

2
9

Alpetrol Sh.a.Fier

2011-20131
I Plotë

2
10

Prefektura Gjirokastër

2011-20131
I Plotë

2
11

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve

2011-2013


1

I Plotë

2
12

Prefektura Korçë

2011-2013
1I Plotë

2
7

Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna nga viti 2012-2013.

1

Bashkia Bulqizë


1
Tematik

2
2

QSUT “Nënë Tereza” Tiranë

1

Tematik

2
3

Bashkia Ballsh
1


Tematik

2
4

Ujësjellës Kanalizime Korçë1Tematik

2
5

Këshilli i Qarkut Berat


1
Tematik

2
6

Bashkia Vlorë1Tematik

2
7

Prefektura Fier
1


Tematik

2
8

Bashkia Kuçovë
1


Tematik

2
9

Bashkia Librazhd

1

Tematik

2
10

N.Prefektura Lushnjë


1
Tematik

2
11

Bashkia Prenjas1Tematik

2


NJËSIA QENDRORE E HARMONIZIMIT

PËR AUDITIMIN E BRENDSHËM

Dt.24.12.2013


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət