Ana səhifə

Masarykova univerzita


Yüklə 319.5 Kb.
səhifə11/11
tarix27.06.2016
ölçüsü319.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


PRAVIDLA SKLENÍKU

 • Neužívej jakékoliv drogy v prostorách a přilehlém okolí domu Vídeňská 3.

 • Nemanipuluj s drogami nebo surovinami určenými k jejich výrobě.

 • Nepoužívej agresi, ani slovní, jak k personálu, tak k ostatním.

 • Respektuj pracovníky a jejich doporučení.

 • Dodržuj otevírací dobu klubu.

 • Opilý nebudeš vpuštěn.

 • Bez svolení personálu nekonzumuj přinesené potraviny a nápoje.

 • Spoluvytváříš atmosféru klubu, chovej se tak, aby tu bylo příjemně nejen tobě, ale i ostatním.

 • Jednej se zařízením v klubu tak, aby ještě dlouho mohlo sloužit ostatním.

 • Svoji útratu uhraď bezprostředně po objednávce.

 • Při odchodu můžeš využít výměnného programu.
 • V případě, že nedodržíš některý z bodů tohoto řádu nebudeš moci klub po nějakou dobu navštěvovat.

 • V případě, že porušení pravidel bude závažné, můžeš dostat i zákaz vstupu napořád.

 • Pokud budeš mít zákaz v K-centru, tento zákaz bude platit i do klubu po dobu jeho platnosti.

 • Vždy před zákazem budeš pracovníky minimálně jednou informován o tvém porušování pravidel.

 • Pokud ti bude zákaz vstupu do klubu znepříjemňovat život, můžeš požádat pracovníky o jinou formu trestu.

 • Doba tohoto trestu se bude odvíjet od osobní domluvy mezi tebou a personálem. Personál nemusí tvé žádosti vyhovět.

 • míře doby zákazu rozhodne personál.

Díky za dodržování!!!Příloha č. 3

NÁPLŇ PRÁCE V CLUBU SKLENÍK


 1. Vstup a kontrola

  • příchod nejpozději 5 minut před začátkem

  • po vstupu zkontrolovat stav klubu a zařízení (nádobí, popelníky, pokladna, zápis příchodu)

  • v zimním čase rozsvítit venkovní světlo


 1. Klienti v klubu

  • zvážit aktuální stav příchozího (zákaz, opilost, věk, apod.)

  • ihned po příchodu klienta zapsat


 1. Služby

  • poskytovat nápoje a potraviny za stanovenou cenu (platba ihned po objednávce se zápisem do knihy. První čaj je zdarma.)

  • zprostředkovat klientům výměnný program, dle jeho zásad

  • dbát na to, aby se v klubu neužívaly drogy (pozor na alkohol)

  • aktivně nabízet služby a aktivity (šachy, pexeso, časopisy, knihy, hudební nástroje, karty, možnost využití PC, apod.)

  • komunikovat s klienty, vytvářet příjemné a přátelské prostředí

  • informovat o různých aktivitách a programech připravované v budoucnu

  • řídit se etickým kodexem


 1. Údržba a úklid při odchodu

  • umýt nádobí, prostor baru a stoly

  • vysypat popelníky (do venkovního popelníku), vynést plné koše (nové pytle do košů)

  • židle a stoly umístit na původní místa

  • zaevidovat denní tržbu

  • zapsat čas odchodu

  • zkontrolovat, případně vypnout topení, zhasnout všechna světla

  • řádně uzamknout všechny zámky

  • ke spolupráci na úklidu a ostatních technických prací využívat pomoci klientů


 1. Dobrovolníci v klubu

  • v klubu musí být stále přítomni minimálně dva dobrovolníci (nejlépe jeden dobrovolník mužského pohlaví, je-li to možné), v případě, že tomu tak není, klub musí být uzavřen

  • v případě, že dobrovolník nemá v daný den v klubu službu, nebude se pohybovat v prostoru za barem a zadní místnosti bez svolení služby daného dne

  • cizím osobám je do těchto prostorů vstup nepovolen (kamarádi, známí, apod.)

  • dobrovolník, který vlastní od klubu klíče, je smí využívat pouze v den jeho služby a v dohodnutou otevírací dobu

  • prostory klubu se mohou využívat jen pro potřeby klientů, pro plnění programu a různých jiných aktivit s těmito potřebami spojené. Soukromé či jiné akce proto nejsou povoleny - výjimečně po konzultaci s vedoucím zařízení

  • pro dobrovolníky platí stejné ceny za potravinový servis jako pro klienty

Ve vlastním zájmu i v zájmu klientů dodržujme tato pravidla. Předejdeme tak zbytečným problémům uvnitř našeho týmu, který díky tomu bude moci vykonávat efektivnější a smysluplnější práci, pro kterou jsme se, jako jeho členové, rozhodli.

Příloha č. 4
ETICKÝ KODEX

1. Povinnost respektovat práva klienta

a) Právo na mlčenlivost

Tak jako i v jiných profesích (lékaři, právníci) jsou pracovníci povinní zachovávat profesionální tajemství. Pracovníci jsou povinováni zachovávat mlčenlivost týkající se osobních informací o klientovi tak, aby byla zaručena jejich důvěrnost a aby bylo znemožněno jejich případné zneužití (nejmenovat konkrétní osobu, nevměšovat se do konfliktu mezi klienty…). Inkriminované informace mohou být sdíleny pouze mezi pracovníky organizace (SPR) a pouze v rámci práce na daném případu (např. konzultace s kolegou apod.), ale nesmí být sdělovány příbuzným, přátelům klienta nebo jiným institucím či organizacím bez výslovného svolení klienta. Informace musejí být evidovány a skladovány takovým způsobem, aby bylo zaručeno jejich utajení (aby se nedostaly do rukou nepovolané osoby). Nepřípustné je také využívání důležitých informací nebo momentální situace klienta v osobní prospěch pracovníka (kalkulace s bytovou situací klienta, koupě kradeného zboží od klienta…) Pokud jsou požadovány informace ze strany nějaké instituce na základě existujícího právního řádu, poskytuje pracovník pouze nejnutnější informace související přímo s projednávanou nebo zkoumanou záležitostí.


Výjimky - právo na mlčenlivost se netýká těchto případů:

 • Pokud klient ohrožuje svým chováním bezprostředně sebe nebo jinou osobu

 • V případe důvodného podezření, že je klientovo dítě týráno, nebo je mu věnována nedostatečná péče

 • V případě důvodné obavy, že klientovo duševní zdraví je natolik podlomeno, že je nebo by se mohl stát nebezpečným sobě nebo jiným

 • Pokud by pracovníkovi bylo známo, že se klient dopustil nebo chce dopustit zvláště nebezpečného (například vražda, znásilnění) trestného činu

Tyto výjimky mají za cíl ochraňovat klienta, pracovníky a společnost.


b) Právo být respektován

Jakákoliv diskriminace klienta ze strany pracovníka, zvláště pokud jde o pohlaví, rasu, sexuální orientaci, trestnou činnost, náboženské vyznání, politické přesvědčení, tělesné nebo duševní postižení, společenskou třídu nebo postaveni a zdraví (hepatitida, HIV) je nepřípustná. Pracovník je povinen respektovat lidskou důstojnost a osobní svobodu klienta.


c) Právo stížnosti

Klient má právo přednést svou stížnost, kterémukoliv pracovníkovi. Pokud není s jeho odpovědí spokojen, nebo se jedná o závažnou záležitost, může kontaktovat vedoucího střediska, který musí stížnost do 30 dní vyřídit.


2. Povinnost chránit si vlastní soukromí a zdraví (zejména duševní)

Pracovník je povinen chránit si uvážlivě vlastní soukromí a také soukromí svých spolupracovníků: • Nesdělovat klientům adresu bydliště nebo číslo soukromé telefonní linky (popř. internetovou adresu) jak vlastní, tak svých spolupracovníků

 • Nezatěžovat klienty vlastními problémy osobního rázu (a nevnucovat jím své názory)

 • Nepřestupovat hranice profesionálního vztahu terapeut (streetworker) x klient. To se týká zejména případů dvojího vztahu ke klientovi, kdy terapeut vstupuje zároveň do příliš těsného osobního vztahu ke klientovi.


Tři nejčastější případy:

1) klient - příbuzný

Pokud se příbuzný pracovníka stane klientem SPR měl by jej pracovník pokud jde o profesionální terapeutickou práci odkázat vždy na některého ze svých kolegů, tj. je nepřípustné, aby s ním sám ve větší míře profesionálně terapeuticky pracoval.


2) klient - přítel (kamarád)

Pokud se někdo z přátel pracovníka stane závislým a bude vyhledávat služby SPR, platí to, co v bodě 1. Pokud se někdo ze stávajících klientů stane blízkým přítelem terapeuta, má tento povinnost informovat o tom své spolupracovníky. Každý takový případ bude posuzován individuálně v rámci supervize a porad. V případě, že je takový vztah k neprospěchu klienta nebo negativně ovlivňuje práci terapeuta, muže být v konečném důsledku s pracovníkem rozvázán pracovní poměr.


3) klient - partner

Platí to co v předchozích bodech 1 a 2.


Klientem se stává ten, kdo vyhledává služby SPR (např. chodí si vyměňovat injekční materiál, dochází na K-áčko apod.). Může jít o programy terciární nebo sekundární prevence nebo léčby. Osoba, která tyto služby vyhledávala v minulosti, ale v současné době (a minimálně po dobu 1 roku) tak již nečiní, nemůže být nadále považována za klienta.

Je povinností každého pracovníka se dvojímu vztahu pokud možno vyhnout.

Pokud klient jakýmkoliv způsobem svým chováním pracovníka ohrožuje (např. při vyměňování injekčního materiálu) nebo ho jen slovně napadá, má pracovník právo klienta odmítnout. Stejně tak může učinit i když klient dlouhodobě nedodržuje obecná pravidla spolupráce.

Pracovník je povinen chránit si své zdraví např. rozumným čerpáním dovolené a přiměřenou relaxací (způsob relaxace je přirozeně individuální záležitostí). Ochrana zdraví se také váže na dodržování bezpečnosti práce.


3.Zodpovědnost pracovníka

Pracovník zodpovídá za kvalitu své práce, zejména za přiměřený výběr aplikaci metod a technik práce s klientem, za poskytnuté profesionální rady (nejen klientům, ale i ostatním), a tím druhotně i za výsledky a následky své práce. Ve složitých situacích by měl pracovník konzultovat svůj postup s ostatními spolupracovníky.

Pracovník nese rovněž zodpovědnost za své poznatky teoretické či technické povahy a chrání je před přípravným zneužitím (např. pokud jde o postupy výroby, nebo aplikace drog).
4. Způsobilost pracovníka

Pracovník je způsobilý vykonávat svou práci zejména na základě svých zkušeností, poznatků a vzdělání, ale také na základě dalších kvalit své osobnosti (např. schopnosti naslouchat druhým, trpělivostí apod.) Pracovník může nabízet a poskytovat pouze takové služby, které odpovídají těmto jeho předpokladům (tj. zejména jeho vzdělání, výcviku a zkušenostem). Každý pracovník má povinnost podle svých možností pokračovat v rozvoji svých znalostí a v rozvoji svých profesionálních kvalit.


5. Pracovník má povinnost informovat svého nadřízeného

Pokud má pocit, že došlo nebo dochází k jednání v rozporu se zde formulovanými etickými zásadami.
1 http://www.rect.muni.cz

2 http://www.biotox.cz

3 Psychologie: Studijní materiály, II. ročník VOŠ

4 Psychologie: Studijní materiály, II. ročník VOŠ

5 http://www.biotox.cz

6 http://www.biotox.cz

7 RIESEL, P. Lesk a bída drog. Olomouc : Votobia, 1999. 87 s. ISBN 80-7198-348-9

8 http://www.podaneruce.cz

9 ROTGERS, F. a kol. Léčba drogových závislostí. Praha : Grada Pubishing, 1999. 260 s. ISBN 80-7169-836-9

10 Kvalita života rodinných příslušníků drogově závislých osob: Závislost a my, Liberec, 2006

11 NOVOTNÁ, J. Zneužívání a závislost na nealkoholových drogách - vnitřní materiály SPR. bez ISBN

12 NOVOTNÁ, J. Zneužívání a závislost na nealkoholových drogách - vnitřní materiály SPR. bez ISBN

13 NOVOTNÁ, J. Zneužívání a závislost na nealkoholových drogách - vnitřní materiály SPR. bez ISBN

14 SKÁLA, J. Závislosti na alkoholu a jiných drogách. Praha : Avicenum, 1987. 206 s. bez ISBN


15 Psychologie: Studijní materiály, II. ročník VOŠ

16 SKÁLA, J. Závislosti na alkoholu a jiných drogách. Praha : Avicenum, 1987. 206 s. bez ISBN

17 MIOVSKÝ, M. LSD a jiné halucinogeny. Boskovice : Albert, 1996. 106 s. ISBN 80-85834-35-9

18 http://www.drogy-info.cz

19 SKÁLA, J. Závislosti na alkoholu a jiných drogách. Praha : Avicenum, 1987. 206 s. bez ISBN

20 NEŠPOR, K. MÜLLEROVÁ, M. Jak přestat brát drogy. Praha : Sportpropag, 1997. 134 s. bez ISBN

21 Kapavku a žloutenku má stále víc mladých Brňanů. MF Dnes 27.4.2004

22 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2006. bez ISBN

23 ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4

24 ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4

25 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2006. bez ISBN

26 ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4

27 ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4


28 ZÁBRANSKÝ, T. a kol. Racionální protidrogová politika. Olomouc : DTP Votobia, 1997. 119 s. ISBN 80-7198-250-4

29 Češi spotřebují drogy za miliardy: MF Dnes 30.11.2006

30 Kolektiv autorů. Návykové látky (terapeutický přístup). Křesťanské středisko v Yaldall, 1992. bez ISBN

31 NEŠPOR, K., PROVAZNÍKOVÁ, H. Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. 2. roz. vyd. Praha : Státní zdravotní ústav, 1997. 55 s. ISBN: 80-7071-050-032 http://www.bfu.lf.cuni.cz

33 http://www.bfu.lf.cuni.cz

34 VALNOHA, J. Užívání Extáze na domácí taneční scéně, Brno : Sdružení Podané ruce, 2000. bez ISBN

35 Sdružení podané ruce. Jak si správně píchat aneb – dvakrát měř a jednou střel. Třebíč : SPR, 1999

36 KREKULOVÁ, L. Když už bereš…, Praha : Triton, 2002

37 Blko, Žíly – filtry, voda. Dekontaminace, září 2001, časopis pro vnitřní potřeby

38 World Health Organization: Principy prevence infekce HIV mezi uživateli drog,. Ministerstvo zahraničí ČR Praha, 1998. bez ISBN

39 http://www.mvcr.cz

40 VALNOHA, J. Užívání Extáze na domácí taneční scéně, Brno : Sdružení Podané ruce, 2000. bez ISBN

41 VALNOHA, J. Užívání Extáze na domácí taneční scéně, Brno : Sdružení Podané ruce, 2000. bez ISBN

42 Vnitřní materiály Sdružení Podané ruce

43 Vnitřní materiály Sdružení Podané ruce

44 Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2005. Praha : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2006. bez ISBN

45 Baštecká, B. Terénní a krizová práce. Praha : Grada, 2005. 299 s. ISBN 80-247-0780-X

46 NAVRÁTIL, P. Úvod do teorií a metod sociální práce. Brno : Zeman, 2000. 65 s. bez ISBN

47 Vnitřní materiály Sdružení Podané ruce

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət