Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 0.63 Mb.
səhifə5/21
tarix25.06.2016
ölçüsü0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

VII. 1. Hivatal

 1. A Hivatal az igazgató közvetlen alárendeltségében működő önálló szervezeti egység. A Hivatalhoz tartozó ügyintézők szakmai tevékenységüket a hivatalvezető közvetlen vezetésével végzik.

 2. Felelős a Somogy MKI titkársági, szóvivői, jogi, rendezvényszervezési, ügykezelés és adatvédelmi, panaszügyi és igazgatási feladatainak végrehajtásáért.

 3. Titkársági feladatok:

  1. gondoskodik a Somogy MKI és az igazgatóhoz érkező iratok feldolgozásáról, ügyintézéséről, továbbításáról;

  2. szervezi az igazgató hivatali programjait, figyelemmel kíséri azok alakulását és a megvalósulásukhoz szükséges feltételek biztosítását;

  3. továbbítja és figyelemmel kíséri az igazgató által kiadott, vagy felettes szerv által meghatározott feladatok határidőben történő végrehajtását, jogkörében eljárva tájékoztatást kér a kijelölt felelősöktől;

  4. végzi a vezetői és a feladat meghatározó értekezletekkel kapcsolatos adminisztratív feladatokat;

  5. közreműködik a Somogy MKI által kötendő együttműködési megállapodások előkészítésében, szervezi az együttműködési megállapodások aláíratását;

  6. összeállítja a Somogy MKI féléves vezetői munkaterveit, a havi naptári és ellenőrzési tervét;

  7. nyilvántartja az igazgató, igazgatóhelyettesek, kirendeltség-vezetők szabadságát.
 1. A Hivatal szervezetébe tartozó sajtószóvivő az igazgató közvetlen irányításával, a szakterületek támogatásával az alábbi feladatokat látja el:

 1. szervezi és előkészíti az igazgató és az általa kijelölt személyek sajtószereplését;

 2. rendszeres kapcsolatot tart fenn a BM OKF és más államigazgatási és rendvédelmi szervek szóvivőivel;

 3. folyamatos kapcsolatot tart a médiaszolgáltatók képviselőivel;

 4. koordinálja a média részéről érkező kérdésekre adandó válaszok összeállítását, jóváhagyását és megküldését;

 5. kidolgozza a Somogy MKI kommunikációs tevékenységének fő irányait, területeit, módszereit, feladat- és eszközrendszerét;

 6. felelős a Somogy MKI féléves munkatervei alapján a tájékoztatási és kommunikációs terv összeállításáért, elkészítéséért;

 7. tervezi és szervezi a Somogy MKI kommunikációs tevékenységét, valamint az időszakos sajtótevékenységet;

 8. szakterületek kérése alapján közreműködik a Somogy MKI kiadványainak elkészítésében, lakossági tájékoztató kampányok tervezésében;

 9. közreműködik a Somogy MKI sajtóközleményeinek, sajtómeghívóinak és sajtó-háttéranyagainak előkészítésében;

 10. sajtószervezéssel közreműködik a Somogy MKI által rendezett eseményeken, kiemelt ünnepi rendezvényeken, konferenciákon, szakmai versenyeken;

 11. a feladat végrehajtást szükség szerint egyezteti a BM OKF, illetve más területi szervek sajtóreferenseivel, valamint az együttműködő, továbbá a társszervek azonos szintű szakterületi munkatársaival;

 12. felelős a Somogy MKI internetes honlapja folyamatos működésének koordinációjáért;

 13. koordinálja az infokommunikációs szakszolgálat honlappal kapcsolatos tevékenységet, tematikusan kialakítja a Somogy MKI honlapján a friss információk helyét;

 14. végzi a Katasztrófavédelem folyóirat terjesztésével kapcsolatos feladatokat;

 15. vezetői utasításra – a honlapon és a Katasztrófavédelem folyóiratban közzététel céljából – adott eseményről cikket ír, fényképfelvételt készít.

 16. fotó, szükség szerint videó felvételeket készít a Somogy MKI szervezésében lezajlott eseményekről;

 17. havi rendszerességgel archiválja a sajtófotókat.
 1. Jogi szakterületen:

  1. a szakterületek feladatainak ellátásához – szükség esetén – jogi tanácsot és tájékoztatást ad;

  2. felhívja az igazgató figyelmét a feladatkörében tudomására jutott jogsértésekre és javaslatot tesz azok megszüntetésére;

  3. részt vesz a gazdasági és egyéb döntések jogi szempontú előkészítésében;

  4. felügyeli a helyi szervek jogi természetű tevékenységét,

  5. indokolt esetben szabályozók kiadását, módosítását, vagy hatályon kívül helyezését kezdeményezi;

  6. figyelemmel kíséri a belső normák jogszabályi megfelelőségét, az attól való eltérést jelzi a döntésre jogosult vezetőnek;

  7. véleményezi, valamint ellenjegyzi a Somogy MKI normatív belső rendelkezéseinek tervezetét;

  8. félévente előkészíti a belső normatív rendelkezések deregulációját és a hatályos normák címjegyzékének a kiadását;

  9. gondoskodik a tárgy szerint illetékes szakterületek bevonásával a más szervek által előkészített jogszabályok, kormány-előterjesztések, valamint a közjogi szervezetszabályozó eszközök, illetve a nem jogi szabályozásra irányuló kormány-előterjesztések, jelentések és tájékoztatók belső véleményezéséről, a beérkezett vélemények jogi szempontú felülvizsgálatáról, összeállítja a Somogy MKI álláspontját összegző átiratot;

  10. végzi a feladat- és hatáskör szerint illetékes szervezeti egység által előkészített szakmai tervezet véleményezését,

  11. véleményezi és ellenjegyzi a Somogy MKI által kötendő szerződések tervezeteit;

  12. véleményezi az igazgató külső szervekkel kötendő együttműködési szerződéseinek tervezeteit;

  13. közreműködik a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedettek kártérítésével kapcsolatos ügyintézésben;

  14. ellátja a Somogy MKI jogi (peres és nem peres) képviseletét. Ezen képviseleti tevékenységét a Somogy MKI működéséből adódó munka- és polgári és közigazgatási jogi ügyekben a szakterületekkel együttműködve végzi;

  15. igény szerint jogi tanácsadást nyújt a Somogy MKI és alárendelt szervei állománya részére.
 1. Ügykezelés és adatvédelmi szakterületen:

 1. ellátja a Somogy MKI-hoz érkező és az ott keletkező nemzeti és külföldi minősített és nem minősített adat védelméből adódó ügyirat-kezelési feladatokat, szervezi a Somogy MKI minősített és nem minősített adatvédelmi és ügyirat-kezelési tevékenységét;

 2. a kinevezett biztonsági vezető irányításával kidolgozza és karbantartja a Somogy MKI minősített adatok védelméről szóló Biztonsági Szabályzatát;

 3. gondoskodik a nem minősített adat védelméről szóló Iratkezelési Szabályzat és Irattári Tervben foglaltak érvényre juttatásáról;

 4. javaslatot tesz az adatvédelemmel kapcsolatos belső szabályozók kibocsátására, módosítására;

 5. működteti az elektronikus iktatási rendszert, felügyeli és koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását;

 6. felügyeli az ügyiratkészítés formai követelményeinek érvényesülését, meghatározza az ügyiratforgalom rendjét;

 7. segíti és ellenőrzi a helyi szervek adatvédelmi és ügyviteli tevékenységét, szervezi az ügyviteli és adatvédelmi képzéseket, továbbképzéseket a Somogy MKI munkatársai részére;

 8. ellátja a belső adatvédelmi felelős számára a 2011. évi CXII. tv. 24.§-ában meghatározott feladatokat;

 9. gondoskodik a BM OKF és a Somogy MKI Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában foglaltak érvényre juttatásáról,

 10. teljesíti a ”Személyes adatok kezelésével és a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos” kérelmekkel összefüggő jelentéstételi kötelezettségeket.
 1. Igazgatási szakterületen:

   1. figyelemmel kíséri, segíti és ellenőrzi a helyi szervek igazgatási feladatait;

   2. karbantartja a Somogy MKI Határidős Jelentések Táblázatát;

   3. vezeti a belső szabályozó eszközök elektronikus nyilvántartását (belső informatikai hálózat);

   4. koordinálja az állami, önkormányzati, társadalmi szervezetekkel fennálló együttműködésekkel összefüggő feladatok ellátását, vezeti az adatbázist;

   5. elkészíti a hivatásos katasztrófavédelmi szervek pályázati tevékenységéről szóló éves jelentést.

   6. összeállítja a Somogy MKI éves tevékenységét értékelő beszámoló jelentést a szakterületi beszámolók alapján.

   7. Részt vesz a Somogy MKI által tartott átfogó és utóellenőrzéseken;

   8. Javaslatot tesz a belső szabályozók módosítására, szakterülete vonatkozásában véleményezi az intézkedés- és jogszabálytervezeteket
 1. A Hivatal működteti a Somogy MKI Ügyfélszolgálati Irodáját, ennek keretében feladatai:

  1. lefolytatja a közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásokat;

  2. szervezi, illetve végzi az ügyfélszolgálati elektronikus postafiókra érkező levelekkel kapcsolatos teendőket;

  3. közreműködik a bejelentések, panaszok kivizsgálásában;

  4. értékeli, elemzi az előző évi közérdekű bejelentéseket, javaslatokat és panaszokat, erről a BM OKF részére jelentést készít.
 1. A rendezvényszervezés és a társadalmi kapcsolatok szervezése tekintetében feladatai:

 1. koordinálja a Somogy MKI ünnepeinek, belső és külső rendezvényeinek lebonyolítását, felügyeli azokat, illetve részt vesz a szervezésükben;

 2. elkészíti a rendezvények, ünnepségek, állománygyűlések forgatókönyvét, berendelőjét és megküldi az érintett szakterületeknek;

 3. közreműködik a szakterületek rendezvényeinek szervezésében;

 4. közreműködik külső rendezvényeken, kiállításokon a Somogy MKI megjelenésének szervezésében;

 5. felügyeli a csapat-emlékszobák kialakítását, fenntartását.
 1. Működteti a minőségirányítási rendszert, koordinálja a kapcsolódó feladatok ellátását.

 2. Szervezi a Magyar Rendvédelmi Kar és a Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács működésével kapcsolatos feladatokat.

 3. Részt vesz a Somogy MKI által tartott átfogó-, utó- és célellenőrzéseken.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət