Ana səhifə

Jan Martinik nvgl dag Prebensen nvgl


Yüklə 23.5 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü23.5 Kb.
2003-03-03PROTOKOLL

Samverkansgrupp Klinik

Kvinnokliniken


Arbetsgivarrepresentanter:
Sven-Åke Carlsson (ordf)

Lilian Olsson-ForsArbetstagarrepresentanter:

Jan Martinik NVGL

Dag Prebensen NVGL

Annika Qvist Vårdförbundet


Ann-Christine Hermansson Vårdförbundet

Birgitta Carlsson Kommunal

Anette Marberg SKTF
Adjungerade:

Louise Johansson Personalsekreterare


Marianne Nilsson Klinikekonom
Frånvarande:
Lillemor Stjärnesten Kommunal

Yvonne Svensson SKTF


§ 60 Val av justerare

Jan Martinik NVGL

Ann-Christine Hermansson Vårdförbundet


Birgitta Carlsson Kommunal

Anette Marberg SKTF


§ 61 Föregående mötes protokoll
Protokollet från 2003-01-14 är godkänt och justerat, lägges det till handlingarna.
§ 62 Budget och presentationer
Marianne Nilsson redovisar årsbokslutet för 2002. NU-sjukvården i sin helhet gick med ett minus på 36 miljoner, varav Näl stod för 13 miljoner. I siffrorna är det inräknat lagerhållning/läkemedel. Kvinnokliniken har gjort ett gott resultat för 2002. Vi har haft låga personalkostnader, de har endast ökat med 1% under 2002. Detta trots en generell löneökning på 2% under året. Total gick kliniken med ett plus på 1,4 miljoner totalt. Mötet får också en lektion i Italiensk bokföring av Marianne i samband med redovisningen. Avseende budget för 2003 är fortfarande inte den helt bestämd. Vi har räknat med beräknade kostnadsökningar på 2003 på runt 10 miljoner. Största delen av detta utgörs utav en höjning av sociala avgifter, som är en kostnad som vi inte kan rå på. En löneökning runt 3% under kommande år leder också till att vi behöver ett tillskott på runt 3 miljoner. Läkarvakanserna under 2002 är nu inte längre aktuella, vilket kommer att innebära ökade lönekostnader för läkare på knappt 3 miljoner.
Förhandlingar om budgeten pågår ännu med sjukhusledningen och vi får räkna med en del neddragningar.
Sven-Åke redovisade prestationerna för 2002, och vi hade en god produktion under detta år som ledde till ett bra resultat. Prestationerna för januari 2003 ligger klart under motsvarande månad föregående år. Detta i kombination med att lönekostnaderna motsvarande samma period har ökat med 7%, gör att starten för 2003 har blivit ganska tuff. Det är dock för tidigt att spå om utvecklingen framöver men vi får ha fortsatt fokus på ekonomin.
§ 63 Organisationsfrågor
Föreslagen sommarstäning för kvinnokliniken 2003 är från och med vecka 24 – 35, vilket innebär att vi stänger en avdelning den 6 juni och öppnar åter upp fullt den 1 september. Detta innebär att vi har 1 veckas längre sommarstängning än vanligt och detta beroende på det stora nationella mötet som kliniken skall anordna de sista dagarna i augusti.
Beslut:
Samverkansgrupp Klinik beslöt bifalla förslaget.
Lilian redogjorde för förslag till schemaförändringar på förlossningen. De stora förändringarna är att man kortar nattskiftet från 10 – 9 timmar och kvällspasset förlängs med motsvarande grad. Bytestid på kvällen blir mellan klockan 22 – 22.30. Man planerar i stort en övergång till treskiftsarbete, och denna förändring gäller enbart barnmorskor. Omläggningen till treskift innebär också en förkortning av arbetstiden till 34,20 veckotimmar. Arbetet pågår med denna modell, och det är tänkt att man längre fram ska ha en prövotid när man ser hur det hela utfaller.

beslutar tillstyrka förslaget.


§ 64 Personalfrågor
Lönekriterier är nu klara för olika personalgrupper och de har presenterats för de fackliga företrädarna. Mötet anser sig ha tillgodogjort sig denna information.
Louise redogör för de nyanställningar som har förekommit sedan föregående möte. Bland annat har två läkarsekreterare anställts, Britt Lidström och Evelyn Persson. Evelyn börjar i innevarande vecka och Britt börjar vecka 11.
På avdelning 44 har en halvtidstjänst nattsjuksköterska tillsatts med Lisbeth Bilskog. Detta har löst en del av nattproblematiken på avdelning 44.
§ 65 Arbetsmiljöfrågor
Ombyggnaden av antenatalavdelningen för poliklinisk mottagning planeras. Man kommer att bygga om det nu kombinerade undersökningsrummet och expeditionen så att expeditionen flyttas ut till disken utanför undersökningsrummet mot korridoren. Likaså kommer ett vårdrum att ommöbleras så att det kan användas som ett övervakningsrum och för CTG registrering. Det kommer att föra med sig ett minskat antal vårdplatser för antenatalavdelningen, men vid behov är det lätt att återskapa vårdplatser på CTG rummet.
Vidare planeras en ombyggnad av förrådet utanför avdelning 45 till två expeditioner: En expedition för två sekreterare samt en expedition för IT-samordnare Ingela Fruberg. Vi löser därmed en del av platsbristen för våra sekreterare, om än inte fullt ut. Denna ombyggnad är projekterad och kommer att påbörjas relativt omgående. I samband med detta tas också en diskussion upp angående eventuella nya lokaliteter för BB-sekreterarna, då det föreligger ett behov från avdelning 37 att ha ett undersökningsrum med gyn stol, vilket egentligen har saknats alltsedan ombygganden inför sammanslagningen. Man anser från avdelning 37 att man kommer att få mindre tillgång till undersökningsrummet på antenatalavdelningen än tidigare, då den polikliniska verksamheten skall utökas. För närvarande ses inga möjligheter att lösa lokalfrågan, utan vi får se hur stort problemet blir när ombyggnaden på antenatalavdelningen är klar.
Vi diskuterar en del kring möjligheten att stänga igen ljusinsläppen i korridorerna och därmed få ytterligare expeditionsutrymmen. Det finns god skäl emot en sådan lösning, då detta innebär att man inte har några fönster alls i korridorerna intill trapphusen. Detta bedöms därför för närvarande inte vara någon aktuell lösning på lokalproblematiken.
§ 66 Övriga frågor
Planering pågår inför vårstämman i maj. Vi har tidigare haft uppe denna punkt på Samverkan Klinik. Annika Qvist har hållit i anmälningarna men kostnaderna för utbildningen ligger på de olika avdelningarna. Som princip har vi tidigare sagt att max 3 deltagare från varje vårdavdelning eller mottagning får öka, om verksamheten så tillåter. En förutsättning är att man reser med morgontåg onsdag morgon och därmed spar en hotellnatt. Önskar man komma till Stockholm redan kvällen innan Vårdstämman börjar, har man som alternativ att betala första natten på hotell själv. Ett andra alternativ för att kompensera för denna ökade kostnad är att man är ett mindre antal deltagare. Vi får betänka att utbildningskostnaderna även i år får begränsas. I framtiden bör frågan om hur många som ska åka på Vårdstämman kunna behandlas på vårdenheterna var för sig.
Sven-Åke informerar kort om så kallad SPUR-inspektion, som kommer att ske 3 – 4 april. Det rör sig om en kvalitetskontroll av vår specialistutbildning av läkare.
Önskemål har kommit från gynekologmottagningen på Näl om att hålla stängt klämdagarna 2 maj respektive 30 maj. Avdelningschefen på avdelning 44 håller på att se över möjligheterna för avdelning 44 att ta hand om de akuta gyn fall som kommer till kliniken dessa dagar. Även mottagningen i Uddevalla planerar att ha öppet dessa dagar. För så vitt att avdelning 44 anser sig kunna ta hand om akutpatienter dessa dagar, ställer sig mötet bakom att gynekologmottagningen på Näl håller stängt enligt ovan.
Anette Marberg meddelar att Yvonne Svensson tänker sluta som SKTF ombud för sekreterarna på kliniken. Anette själv slutar på kliniken i slutet av mars för att börja på en ny tjänst på hörcentralen här på sjukhuset. Detta innebär att vi framöver under en period sannolikt kommer att sakna SKTF representant i Samverkan Klinik. Det finns för närvarande ingen intresserad. Vi får se längre fram om frågan kan lösas.
Dag Prebensen tar i samband med detta upp den konflikt och det arbetsmiljöproblem som föreligger på gynekologmottagningen, Näl, vilket även aviserades vid Samverkansmöte hösten 2002. En långvarig motsättning mellan två personer föreligger, vilket orsakar bland annat lojalitetsproblem hos övriga medarbetare. Sven-Åke redovisar kort för de åtgärder som hittills vidtagits. Genom agerande från de fackliga organisationerna har nu också arbetsmiljöverket kopplats in på ärendet.
Nästa möte i Samverkan Klinik planeras till 030505, klockan 15.00 i samma lokal som idag, det vill säga Hönan.
Sven-Åke Carlsson

Ordförande


Jan Martinik Ann-Christine Hermansson

NVGL Vårdförbundet

Anette Marberg Birgitta CarlssonSKTF Kommunal


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət