Ana səhifə

Harran üNİversitesi Sİverek meslek yüksekokulu gida iŞleme böLÜMÜ gida teknolojiSİ programi ders dağilim çİzelgesi


Yüklə 131.59 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü131.59 Kb.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ

SİVEREK MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA İŞLEME BÖLÜMÜ

GIDA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
1. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

1701101

Türk Dili-I

2

0

2

Z

2

1701102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKıLAP TARİHİ-I

2

0

2

Z

2

1701103

Yabancı Dil-I

2

0

2

Z

2

1701112

MESLEKİ MATEMATİK-1

2

0

2

Z

4

1701113

Genel Mikrobiyoloji

4

1

5

Z

5

1701114

Gıdalarda Temel İşlemler-I

2

1

3

Z

4

1701115

Gıda Kimyası

4

0

4

Z

3

1701116

labOratuar teknikleri-I

2

1

3

S

4

1701117

BİLGİSAYARA GİRİŞ

2

1

3

S

4
TOPLAM
-

26
30

DERS İÇERİKLERİ
1-1701101-Türk Dili-1
Dilin tanımı, önemi ve özellikleri; Dillerin doğuşu; yeryüzündeki diller ve sınıflandırılması; Dil-düşünce-kültür ilişkisi; Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri;Türk dilinin tarihî dönemleri, günümüzdeki yayılma alanları; Türkçedeki seslerin özellikleri, sınıflandırılması ve çeşitli ses olayları; Türkçedeki kök ve eklerin işlevleri; Yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulanmaları ile ilgili çalışmalar oluşturur.

2-170102-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-1
Kavramlar ve Osmanlı yenileşmesi, Avrupa’daki gelişmeler,
sanayi devrimi ve Fransız ihtilali, Yeni Osmanlılar, Meşrutiyet, İttihat ve
Terakki Cemiyeti, Trablusgarp ve Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı,
Milli Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi, Kongreler, Misak-ı Milli, TBMM
Dönemi, Milli cephelerin kurulması, Lozan Antlaşması konuları anlatılmaktadır.

3-1701103-Yabancı Dil- 1 ( İngilizce)
Yabancı Dil- 1 ( İngilizce) dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrencilerin İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgileri edindirmektir. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrenciler, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerilerini geliştirmektedir. Öğrencileri İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan

bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinlerini anlamak için gereken yabancı dil temelini de oluşturmaktadırlar.4- 1701112 Mesleki Matematik-I:

Kümeler ve sayılar, ondalık kesirler, karmaşık sayıların düzlem ile ilgili temel işlemleri, Karmaşık sayıların kutupsal koordinatları ile ilgili temel işlemleri, cebirsel işlemler. Polinom ve özdeşlikler, oran ve orantı, denklemler, eşitsizlikler.5- 1701113 Genel Mikrobiyoloji :
Aseptik çalışma tekniği, numune alma, hijyen kontrol numuneleri, sterilizasyon ön hazırlık, besi yeri hazırlama, dilüsyon sıvısı hazırlama, dilüsyon serisi hazırlama, ekim yapma, inkübasyon, koloni morfolojisi, saf kültür elde etme, preparat hazırlama, mikroskopta inceleme, mikroorganizma hücrelerinin incelenmesi, lamlarda sayım.

6- 1701114 Gıdalarda Temel İşlemler:
Kuru temizleme, yaş temizleme, süzme işlemleri, Çöktürme ve santrifüj işlemleri, eleme ve damıtma işlemleri, ekstraksiyon ve öğütme işlemleri, parçalama, homojenizasyon, sıvıları karıştırmak, katıları karıştırma, emülsiyon yapma.
7- 1701115 Gıda Kimyası :
Gıdalarda bulunan su, önemi ve fonksiyonları, Gıdalarda bulunan karbonhidratları, önemini ve fonksiyonları, Gıdalarda bulunan proteinler, önemini ve fonksiyonları , Gıdalarda bulunan lipidleri, önemini ve fonksiyonları. Gıdalarda bulunan enzimler, önemini ve fonksiyonlarını, Gıdalarda bulunan mineral maddeleri, önemini ve fonksiyonları Gıdalarda bulunan vitaminler, önemini ve fonksiyonları, Gıdalarda bulunan fenolik maddeleri, önemini ve fonksiyonları Gıdalarda bulunan doğal lezzet maddelerini, önemini ve fonksiyonları Gıdalarda bulunan doğal lezzet maddelerini, önemini ve fonksiyonları kavramak Gıdalarda rastlanan toksik ve kontaminant maddeleri, önemini ve fonksiyonları.
8- 1701116 Laboratuar Teknikleri-I :
Kişisel güvenlik önlemleri, Laboratuar genel güvenlik önlemleri, kimyasal maddelerle güvenli çalışma, analiz öncesi hazırlıklar, analiz sonrası işlemler, süzme, çöktürme, santrifüjleme, damıtma, ekkstraksiyon.
9- 1701117 Bilgisayara Giriş:
Bilgisayar donanımları, Bilgisayar ağları, bilgisayar programları,veri giriş çıkış deyimleri, karşılaştırma ve yönlendirme komutları.döngüler, dizi değişkenleri,alt programlar,algoritmalar,akış diyagramları,cep hesaplayıcılar.

1. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

1701201

Türk Dili-II

2

0

2

Z

2

1701202

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ-II

2

0

2

Z

2

1701203

Yabancı Dil-II

2

0

2

Z

2

1701211

mESLEKİ Matematik-II

2

0

2

Z

4

1701212

GIDALARDA Temel İşlemler-II

2

1

3

Z

4

1701213

Gıda Endüstrisi Makinaları

4

1

5

M

6

1701214

Meslek Etiği

2

0

2

S

3

1701215

labOratuar teknikleri-II

2

1

3

S

3

1701216

Bilgi ve İletişim Teknolojisi

2

1

3

S

4
TOPLAM24
30DERS İÇERİKLERİ
1–1701201 Türk Dili-II:

Kompozisyon,dilekçe,tutanak,rapor. Edebi türler (makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri, gezi, hatıra, mektup)


2- 1701202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi- II:
Atatürk ve Cumhuriyet .Milliyetçilik ve millet kavramları,Halkçılık ,Atatürk halkçılığı,Laiklik ilkesi. Dinin tanımı,görevleri, klasik ve modern devlet anlayışı.Türklerde devletçilik anlayışı. Atatürkçü düşünce sisteminde devletçiliğin Türk toplumuna sağladığı faydalar. İnkılapçılık ilkesi, tanımı, Atatürkçü düşünce sisteminnde inklapçılık .

3–1701203- Yabancı Dil- II:
Tenses;The present continuous (Tthe present continuous tense , the simple present tense)

Past tenses (the simple past tense,the past contınuous tense) future tense (The future tense,

the future contınuous tense, be going to form)

4- 1701211- Mesleki Matematik-II:
Hata Analizi, lineer denklem sistemleri, eğri uydurma, interpolasyon, aritmetik ve geometrik dizi işlemleri, temel fonksiyonlar, fonksiyon çeşitleri, üstel fonksiyonlar ve logaritma konuları işlenerek öğrencilere mesleğinde sayısal analiz, diziler, fonksiyonlar, üstel fonksiyonlar ve logaritma ile ilgili uygulamalar yapabilmeleri amaçlanmaktadır.
5–1701212- Gıdalarda Temel İşlemler- II:

Gıdalarda kurutma, evaporasyon, dondurma, soğutma, kristalizasyon, ekstrüzyon, haşlama, pişirme, termizasyon, pastörizasyon, sterilizasyon, asit fermentasyonu, alkol fermentasyonu, soğukta depolamak ve dondurarak depolamak işlemlerini yaparak öğrencilere tekniğine uygun olarak gıdalarda temel işlemleri yapma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


6–1701213- Gıda Endüstrisi Makineleri:

Bu ders ile öğrencilere hammadde hazırlık makineleri, ayırma makineleri, karıştırma makineleri, ısıl işlem makine ve ekipmanları, boyut küçültme makineleri, ambalaj ve ambalajlama sistemlerinin yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


7- 1701214- Meslek Etiği:
Bu derste etik ve ahlak kavramları, etik sistemleri, ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörler, meslek etiği, mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçları ve sosyal sorumluluk kavramı konuları incelenerek öğrencilere meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
8–1701215- Laboratuar Teknikleri-II:
Duyusal analiz, gravimetrik analiz, titrimetrik analiz, enstrümental analiz, yüzde çözelti, molar çözelti, normal çözelti, ppm ve ppb çözeltiler hazırlanarak öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak laboratuarda güvenli çalışma ortamı sağlama, analiz öncesi/sonrası işlemleri, laboratuar temel analiz tekniklerini uygulama, ayırma işlemlerini yapma ile çözelti hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
9- 1701216- Bilgi ve İletişim Teknolojisi:
Bu derste internet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş, internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu, formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu ve tanıtıcı materyal hazırlama yöntemleri gösterilerek öğrencilere bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

2. SINIF GÜZ YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

1701310

Et Ürünleri Teknolojisi-I

2

1

3

M

5

1701311

Meyve ve Sebze Teknolojiis-I

2

1

3

M

6

1701312

Süt teknolojisi-I

3

1

4

M

5

1701313

Tahıl teknolojisi-I

2

1

3

M

4

1701314

Gıda Mikrobiyolojisi

4

1

5

M

4

1701315

KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI

3

0

3

S

3

1701316

OFİS YAZILIMLARI

3

1

4

S

4
TOPLAM25
31DERS İÇERİKLERİ
Et Ürünleri ve Teknolojisi-I : Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak taze et ürünleri, dondurulmuş et ürünleri, kesimhane yan ürünleri, kanatlı eti ürünleri, su ürünleri üretimi üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Meyve Sebze Teknolojisi- I: Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS Standartlarına Uygun Olarak Meyve ve Sebzelerin Üretim İçin Hazırlık Aşamaları, Konserve, Salça, Reçel, Dondurulmuş ve Kurutulmuş Meyve-Sebze Ürünlerinin Üretimini Yapma Yeterliliklerinin Kazandırılması Amaçlanmaktadır.
Süt Teknolojisi-I: Bu ders ile öğrencilere, sütün nitelikleri, süt İşletmelerinde miktar ölçümü, hammadde ve yardımcı maddelerin depolanması, sütün temizlenmesi, süt yağının ayrılması, sütün stardadizasyonunun ve homojenizasyonunun yapılması, pastörize ve sterilize süt yapımı, süt tozu ve peyniraltı suyu tozu yapılması, beyaz peynir üretimi, kaşar peynir üretimi, lor peyniri ve eritme peyniri üretimini Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak yapmak ve kontrol etmek yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Tahıl Teknolojisi–I: Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini kontrol etme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca un üretimi, irmik üretimi, bulgur üretimi ve ekmek üretiminin kontrollü şekilde yapımının öğretilmesi amaçlanmaktadır.
Gıda Mikrobiyolojisi: Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak mikrobiyolojik numune alma, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapma, kültür elde etme ile mikroskobik inceleme yapma yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, mikrobiyolojik numune almak, mikrobiyolojik analizler için hazırlık yapmak, kültür elde etmek, mikrobiyolojik kültür saflaştırmak, mikroskobik inceleme yapmak hedeflenmektedir.
Kalite Güvencesi ve Standartları: bu derste, standart ve standardizasyon, standartların önemi, yönetim kalitesi ve standartları, kalite ve çevre standartları yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Ofis Yazılımları: Bu ders ile öğrencinin, bilişim teknolojilerinin her dalında ihtiyaç duyulan ofis programlarını kullanımı ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca kelime işlemci programını kullanmak, elektronik tablolama programını kullanmak, sunu hazırlama programını kullanmak, internet ve e-posta yönetim programlarını kullanmayı öğretmek amaçlanmaktadır.

2. SINIF BAHAR YARIYILI

D.KOD

DERS ADI

Te

Uy

D.Saati

Z/M/S

AKTS

1701410

Et Ürünleri Teknolojisi-II

2

1

3

M

3

1701411

Meyve ve Sebze Teknolojisi-II

2

1

3

M

4

1701412

Süt teknolojisi-II

3

1

4

M

5

1701413

Tahıl teknolojisi-II

3

0

3

M

5

1701414

Gıda Katkı Maddeleri

2

0

2

M

4

1701415

MESLEKİ İNGİLİZCE

3

0

3

S

4

1701416

HİJYEN VE SANİTASYON

2

0

2

M

2

1701417

Bitkisel Yağ Teknolojisi

3

1

4

M

4
TOPLAM25
31

Z = Zorunlu ders, M = Meslek dersi, S = Seçmeli ders

NOT: 2. VE 4. YARIYILLARIN SONUNDA 20’ŞER İŞ GÜNÜ ENDÜSTRİYE DAYALI ÖĞRETİM (STAJ) YAPILACAKTIR.
DERS İÇERİKLERİ
Et Ürünleri Teknolojisi-II: Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak ileri işlenmiş et ürünleri ve emülsiyon tipi et ürünleri üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Meyve ve Sebze Teknolojisi-II: Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun olarak meyve suyu, meyve nektarı, turşu ve sirke üretimini yapma yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Süt Teknolojisi-II: Bu ders ile öğrencilere Türk Gıda Kodeksi ve TS standartlarına uygun yöresel peynir çeşitleri, yoğurt, ayran, kefir, tereyağı ve dondurma üretimini kontrol etmek yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Tahıl Teknolojisi-II: Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve Türk Gıda Kodeksine uygun olarak tahıl ürünleri üretimini kontrol etme yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, makarna üretimini kontrol etmek, bisküvi ve kraker üretimini kontrol etmek, kek üretimini kontrol etmek, kahvaltılık tahıl üretimini kontrol etmek, baklagil üretimini kontrol etmek hedeflenmektedir.
Gıda Katkı Maddeleri: Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve analiz metotlarına uygun olarak raf ömrünü uzatan katkı maddelerini incelemek, duyusal özellikleri modifiye etmek için katkı maddeleri kullanmak, beslenme değerini artırmak İçin katkı maddeleri kullanmak ve işlem yardımcı maddeleri kullanmak, yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Mesleki İngilizce: Bu ders ile öğrencinin; yabancı dilde mesleki uygulamaların nasıl yapıldığı ile ilgili bilgi kazanması ve beceri geliştirmesi amaçlanmaktadır. Telefonda yabancı dilde görüşmeler yapmak, yabancı dilde yazı yazmak, mesleki yazışmalar yapmak, Yüz yüze görüşmeler yapmak öğrencilere verilmektedir.
Hijyen ve Sanitasyon: Kişisel hijyen, kişisel temizlik kuralları işletmelerde tuvaletler ve el yıkama alanları, periyodik sağlık kontrolleri, işletme giriş ve çıkışları, temizlik malzemeleri, gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon, uygun olarak kişisel hijyen sağlama ve işletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bitkisel Yağ Teknolojisi: Yağlı tohumlara uygulanan ön işlemler, yağ ekstraksiyonu, müsilaj-asitlik giderme (nötralizasyon), ağartma-koku giderme (deoderizasyon) vinterizasyon, margarin üretiminde kullanılan hammaddeler-kompozisyon, emülsiyonlaştırma, soğutma ve işleme-dinlendirme ve paketleme, zeytin ön işlemleri, faz ayırma, tortu ve karasuyun ayrılması, zeytinyağı süzme (filtreleme) konularının kazandırılması amaçlanmaktadır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət