Ana səhifə

Filozofski fakultet prijedlog programa poslijediplomskog specijalisti


Yüklə 309.63 Kb.
səhifə3/4
tarix18.07.2016
ölçüsü309.63 Kb.
1   2   3   4

(sa S. Ramljak) The Croatian version of Eurovoc: current state, applications and


suggestions. Eurovoc conference 2004, 5 March 2004, Bruxelles, dostupno na http//www.ecprd.org/doc/reports/Bruxelles04%20Eurovoc/Croatia.pps i na http://www.sabor.hr/default.asp?gl=200403250000027
Leksikografski priručnici za prevodjenje pravne stečevine EU-a (mogući putevi prema standardizaciji hrvatskoga nazivlja), Prevoditelj, br. 80-81, svibanj 2004, str. 45-47

Izbor u nastavno zvanje redovitoga profesora, 3. 6. 2002.
Ivan Ivas

Odsjek za fonetiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
iivas@ffzg.hr

ivan.ivas@zg.htnet.hr


Dr. sc. Ivan Ivas je izvanredni profesor u Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na dodiplomskom studiju fonetike vodi sljedeće kolegije: Govorne vježbe I, Govor masovnih medija, Stilistika, Rečenična prozodija, Neverbalna komunikacija, a Govorništvo predaje kao izborni predmet za studente Filozofskog fakulteta. Suradnik je na znanstvenom projektu Govorna stilistika u pjesničkoj i političkoj komunikaciji. Član je uredništva dvaju znanstveno-stručnih časopisa: Govor i Medijska istraživanja.
POPIS RADOVA U POSLJEDNJIH PET GODINA
Rascijepljene rečenice u hrvatskom jeziku. U: Drugi hrvatski slavistički kongres (zbornik radova), Zagreb: HFD, 2001.

Branislava Baranović: "Slika" žene u udžbenicima književnosti. Medijska istraživanja 7 (2001), 1-2, 149-154.


Govorni fraktali. U: Važno je imati stila (zbornik, uredio K. Bagić), Zagreb: Disput, 2002.
(u koautorstvu s Lanom Žajom)

Znakovi usmene komunikacije u pisanoj komunikaciji na IRC-u i ICQ-u. Medijska istraživanja

9 (2003), 1, 77-97.
Tropi u novinskim naslovima. Medijska istraživanja, 10 (2004), br. 2, str. 9-34.
Izgovor stranih imena u hrvatskom jeziku. Suvremena lingvistika, 29 (2003), Sv. ½, br. 55 i 56.
Govorna kultura u odgoju za medije. U: „Medijska pismenost i civilno društvo“. Sarajevo: Medijacentar, 2004. (u tisku)
RADOVI KOJI KVALIFICIRAJU ZA IZVOĐENJE NASTAVE
Ideološki diskurz. Delo, 28, 1982, 8-9, 35-49.

Stilistika političkog govora (magistarski rad). Zagreb: Filozofski fakultet, 1983.

Politički žargon / Political Jargon. Kulturni radnik, 37, 1984, 4, 151-172

Figure političkog govora. Polja, 31, 1985, 319, 317-320.

Žargonske mimikrije (O nekim obilježjima pjesničkog i kičerskog u žargonskom znaku), Republika, 41, 1985, 9, 197-218.

Dvočlani govorni oblici u javnom govorenju. Govor, 4, 1987, 1, 53-70.

Esej-govor. Filozofska istraživanja, 7, 1987, sv 2, 21, 643-652.

Jargon or something else? Informatologia Yugoslavica, Sep. Spec., 7, 1988, 13-17.

Ideologija u govoru. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1988.

Ritmiziranje politike. Kulturni radnik, 17, 1989, 5, 77-89.

Metafore metafore / Metaphors of Metaphor . Filozofska istraživanja, 11, 1991, vol 2, 41, 351-370; Synthesis Philosophica, 1991, vol 6, fasc 1, 11, 135-158.

(s Leom Pavičićem i Zoranom Žugićem) Prilog metodologiji istraživanja političkih poruka. U: Tkalec, S. i Tuđman M. (eds.): Obrada jezika i prikaz znanja. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993.

Pokušaj klasifikacije gestovnih metafora prema iskustvenim područjima. Govor, 8/9, (1991/1992), 1-2, 113-133.

Izričajna jezgra u hrvatskom jeziku (disertacija) Sveučilište u Zagrebu, 1993.

Govorne maske informativnih obreda. Medijska istraživanja, 2 (1996), 1, 3-25.

Silazno-uzlazna jezgra u sustavu jezgri hrvatskog jezika. Suvremena lingvistika, 22 (1996) sv 1-2, br 41-42, 227-224

Prozodijska transkripcija i interpretacija teksta. U: Tekst i diskurs, zbornik, Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997, 197-208.
DATUM ZADNJEG IZBORA U ZNANSTVENO NASTAVNO ZVANJE

18. studenog 2003.VLADIMIR IVIR

Zaposlen na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvladimir.ivir@zg.htnet.hr
1934. rođen u Zagrebu

1953. maturirao u II. muškoj realnoj gimnaziji (Križanićeva ulica) u Zagrebu

1958 diplomirao engleski jezik i književnost i južnoslavenske književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1959. zaposlio se kao prevoditelj u Saveznom centru za izobrazbu rukovodnih kadrova u privredi u Zagrebu

1960. izabran za asistenta za engleski jezik na Odsjeku za anglistiku Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakultetu u Zagrebu

1962-1963. studirao englesku lingvistiku na University College London

1964. stekao diplomu o završenom postdiplomskom studiju engleske lingvistike

1965. stekao doktorat znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu

1966. izabran za docenta na Odsjeku za anglsitiku Filozofskog fakultetu u Zagrebu

1973. izabran za izvanrednog profesora

1982. izabran za redovnog profesora
Sudjelovao sam s izlaganjima na znanstvenim skupovima na području lingvistike, anglistike znanosti o prevođenju u Hrvatskoj i inozemstvu. Član sam međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih društava: Societas Linguistica Europaea, Association Internationale de Linguistique Appliquee (bio član Međunarodnog komiteta), European Society for the Study of English, European Society for Translation Studies, Federation Internationale des Traducteurs, Zagrebački lingvistički krug, Hrvatsko filološko društvo, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, Hrvatsko društvo znanstvenih i tehničkih prevoditelja, Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (bio predsjednik). Član sam Međunarodnog izdavačkog savjeta časopisa za teoriju prevođenja Target, te međunarodnog prevodilačkog časopisa Across. Član sam uredništva časopisa Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia i Prevoditelj te programskog odbora anglističkog simpozija i godišnjeg znanstvenog skupa HDPL.
Popis radova u zadnjih pet godina:

Ivir, V. (2001a) General and Technical Translation in Croatia. U: S. Šarčević (ur.) Legal translation: Preparation for Accession to the European Union. Rijeka: Faculty of Law, University of Rijeka, 139-146. (izvorni znanstveni članak)

Ivir, V. (2001b) Englesko-hrvatski rječnik polimerstva Igora i Ranke Čatić (Društvo za plastiku i gumu, Zagreb, 2001). Polimeri 23 (4-5), 76. (prikaz riječnika)

Ivir, V. (2004) Descriptive and prescriptive approaches in the linguistic study of translation. U: H. Kittel i dr. (ur.) Übersetzung, Translation, Traduction. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 276-284. (izvorni znanstveni članak)


Moji glavni interesi nalaze se na području teorije prevođenja, sintakse engleskog jezika, kontrastivne analize, leksikologije i leksikografije.
Zadnji izbor u zvanje: 1996. godine u zvanje redovnog profesora.
MARKO TADIĆ

Rođen 28. kolovoza 1963.

Obrazovanje:

Klasična gimnazija u Zagrebu

Diplomirao 1987. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje sam studirao opću lingvistiku, fonetiku, latinski i društveno-humanističku informatiku.

U siječnju 1988. počeo raditi kao znanstveni novak u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje i danas vodim projekte MZT 130718 i 130821.

Stručna usavršavanja na sveučilištima u Pisi 1989. i Birminghamu 1991.

Magistrirao 1992. i doktorirao 1994. s temom Računalna obradba morfologije hrvatskoga književnoga jezika na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Znanstveno zvanje docenta pri Odsjeku za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu stekao 1998-10.

Od 2001. predstojnik je Katedre za algebarsku i informatičku lingvistiku.

Od 2003. pročelnik je Odsjeka za lingvistiku.

Znanstveno zvanja izvanrednoga profesora stekao 2004-01.

Predaje na istom Odsjeku kolegije:


 • Uvod u algebarsku lingvistiku

 • Uvod u korpusnu lingvistiku

 • Jezične tehnologije

 • Morfološki opis

Predaje na poslijediplomskim studijima Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

 • poslijediplomski studij lingvistike: Morfologija i Uvod u korpusnu lingvistiku

 • poslijediplomski studij prevođenja: Prevoditelj i računalo

 • poslijediplomski studij iz glotodidaktike: Strojna obradba teksta

Na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu od 1998. do 2002. predavao je kolegij Računalna lingvistika.

 • Bio članom organizacijskih odbora više skupova (od 2000. godine: 7. TELRI seminara održanoga u suradnji sa Sveučilištem u Birminghamu i TELRI udrugom u Dubrovniku 26.-29. rujna 2002. (predsjednik organizacijskoga odbora).

Bio članom programskih odbora radionica:

 • Shallow Processing of Large Corpora u okviru konferencije Corpus Linguistics 2003 u Lancasteru (Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske), 27. ožujka 2003.

 • Morphological Processing of Slavic Languages u okviru konferencije EACL2003 u Budimpešti (Madžarska), 14. travnja 2003.

 • Adaptation of Automatic Learning Methods for Analytical and Flective Languages u okviru ESSLI2003 konferencije u Beču (Austrija),18-22. kolovoza 2003.

 • Information Extraction for Slavonic and other Central and Eastern European Languages u okviru konferencije RANLP2003 u Borovetsu (Bugarska), 8-9. rujna 2003.

 • Natural Language Understanding and Cognitive Science u okviru Sixth International Conference on Enterprise Information Systems — ICEIS 2004 u Portu (Portugal), 13. travnja 2004.

Voditelj Zagrebačkoga lingvističkog kruga u akademskoj godini 1995/96.

Od 1997. član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika citiranog u MLA, BL i LLBA.

U 1999. i 2000. član je Upravnoga vijeća CARNet-a (Croatian Academic Research Network).

Od 2000. član je Odbora za leksikografiju Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.Član Hrvatskoga filološkog društva, Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku, Slovenskog društva za jezične tehnologije, TELRI asocijacije (TransEuropean Language Resources Infrastructure) međunarodne udruge za promicanje jezičnih resursa, Udruge za računalno jezikoslovlje (ACL), Europske udruge za strojno prevođenje (EAMT) i Međunarodne udruge za strojno prevođenje (IAMT), Svjetske udruge za WordNet (GWA).

Područja interesa:
računalno jezikoslovlje, korpusna lingvistika, računalna leksikografija, računalna obradba morfologije, SGML/XML, strojno (potpomognuto) prevođenje

Projekti (glavni istraživač):

 • Razvitak hrvatskih jezičnih resursa (Hrvatski nacionalni korpus) (MZT RH 0130418) (2002-)

 • Računalna obradba hrvatskoga jezika (Hrvatski nacionalni korpus) (MZT RH 130718) (2000-2001).

 • Hrvatska suradnja u ELAN projektu (MZT RH 130729): projekt završen 2000.

 • Hrvatsko-slovenski paralelni korpus (MZT RH 130821): projekt završen 2001.

I-projekti (glavni istraživač):

 • Izgradnja hrvatskoga morfološkoga leksikona (MZT RH 2002-100) (2002-2003)

 • Jezične tehnologije za hrvatski jezik (MZT RH 130735): projekt završen 2001.

 • Informatička potpora Hrvatskome nacionalnom korpusu (MZT RH 130736): projekt završen 2001.

Radovi od 2000. godine:

 • Jezične tehnologije i hrvatski jezik, Exlibris, Zagreb 2003. (ISBN 953-6310-19-8)

Važniji radovi: • Information Retrieval Meets Human Language Technology, CUC2000 Zbornik, CD-ROM, Zagreb, 24-26. rujna 2000, CARNet, Zagreb 2000. (ISBN 953-6802-01-5)

 • Uporaba XML-a u hrvatskim korpusima, CroInfo2000 – Upravljanje informacijama u gospodarstvu i znanosti, zbornik, Dubrovnik, 16-18. listopada 2000, Nacionalna i sveučilišna knjižnica-Pliva, Zagreb 2000, str. 132-137. (ISBN ISBN 953-6000-89-X)

 • (s Vesnom Požgaj-Hadži) Hrvatsko-slovenski paralelni korpus, u: Erjavec, Tomaž–Gros, Jerneja (ur.) Jezikovne tehnologije / Language Technologies 2000, zbornik, Ljubljana, 17-18. listopada 2000, Institut Jožef Stefan, Ljubljana 2000, str. 70-74. (ISBN 961-6303-25-2)

 • Procedures in Building the Croatian-English Parallel Corpus, International Journal of Corpus Linguistics, poseban broj, (2001), str. 107-123.

 • (s Ivanom Simeon) Building Croatian Language Technologies Portal, CUC2001 Zbornik, CD-ROM, Zagreb, 24-26. rujna 2001, CARNet, Zagreb 2001. (ISBN 953-6802-03-1)

 • (s Krešimirom Šojatom) Identifikacija prijevodnih ekvivalenata u hrvatsko-engleskom paralelnom korpusu, Filologija 38-39, (2002), str. 247-262. (ISSN 0449-363X)   

 • Building the Croatian National Corpus, LREC2002 zbornik, Las Palmas, 27. svibnja-2. lipnja 2002, ELRA, Pariz-Las Palmas 2002, Vol. II, str. 441-446.   

 • (sa Sanjom Fulgosi i Krešimirom Šojatom) The Applicability of Lemmatization in Translational Equivalents Detection u: Barnbrook, Geoff; Danielsson, Pernilla; Mahlberg, Michaela Meaningful Texts: The Extraction of Semantic Information from Monolingual and Multilingual Corpora, Birmingham University Press, Birmingham 2003, str. 195-206 (ISBN 1-902459-40-7)

 • (s Tomažem Erjavcom, Cvetanom Krstev, Vladimirom Petkevičem, Kirilom Simovim i Duškom Vitasom) The MULTEXT-East Morphosyntactic Specifications for Slavic Languages u: Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages (Budimpešta 2003), ACL, str. 25-32 (ISBN 1-932432-02-7).

 • Building the Croatian Morphological Lexicon, u: Proceedings of the EACL2003 Workshop on Morphological Processing of Slavic Languages (Budimpešta 2003), ACL, str. 41-46.

 • (s Božom Bekavcem) Preparation of POS tagging of Croatian using CLaRK System u: Proceeding of RANLP2003 Conference (Borovets 2003), Bugarska akademija znanosti, str. 455-459 (ISBN 954-90906-6-3)   

 • (s Krešimirom Šojatom) Finding Multiword Term Candidates in Croatian u: Proceedings of IESL2003 Workshop (Borovets 2003), Bugarska akademija znanosti, str. 102-107 (ISBN ISBN 954-8361-06-X)   

Pozvana predavanja i konferencije:

 • Korpusni projekti u Zavodu za lingvistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, godišnji skup, Opatija 2000-05-19—20.

 • (s Vesnom Požgaj-Hadži) Slovensko-hrvatski paralelni korpus, Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, godišnji skup, Opatija, 19-20. svibnja 2000-05-19—20.

 • (s Krešimirom Šojatom) Possibilities of Identification of Translation Equivalents in a Parallel Corpus, 5th TELRI seminar, Ljubljana, 2000-09-20—24.

 • Encoding Croatian Corpora, pozvano predavanje, Sveučilište u Tübingenu, 2001-02-22

 • Developing Croatian National Corpus and beyond, Wortlängen in Texten, Sveučilište Karl-Franzens u Grazu, 2002-06-23.

 • Croatian National Corpus and its Tagging, Slovački nacionalni korpus, Institut za slovački jezik L'udovit Štúr, Slovačka akademija znanosti, Bratislava, 2003-12-01.ALAN UZELAC

http://alanuzelac.from.hr/currichrv.htm

Osobni podaci

rođen u Zagrebu, državljanin Republike Hrvatske; otac: Marijan, arhitekt, slobodni umjetnik; majka: Marija-Dubravka, prof. filozofije, urednik u izdavačkoj kući; supruga: Vlatka Vedriš, odvjetnica; kćer: Alix (r. veljača '99) i Velma (r. kolovoz 2003)Radni odnos

1994- * Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu:

od 18. prosinca 2002. godine u radnom odnosu kao izvanredni profesor na Katedri za Građansko procesno pravo (ranije: docent - od 1. srpnja 1999. godine; asistent - od 1. studenog 1994.);

1991-1994 * Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu: od 1. studenog 1991. do 31. listopada 1994. u radnom odnosu kao mladi istraživač/ pripravnik (znanstveni novak) pri projektu Vladavina prava i katedri za Uvod u pravo

1989-1991 * Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci: od 1. veljače 1989. do 31. listopada 1991. u radnom odnosu kao stručni suradnik - pripravnik pri katedrama za Teoriju države i prava i Građansko procesno pravo

Obrazovanje

1999 *  Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: obranio doktorsku disertaciju "Teret dokazivanja" i 4. siječnja 1999. stekao akademski stupanj doktora pravnih znanosti;

1996 * Harvard Law School: gostujući istraživač, Fulbright stipendija: istraživački boravak i rad na disertaciji od veljače do rujna 1996. godine;

1991-92 * Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: nastavio i dovršio postdiplomski studij iz građanskopravnih znanosti: znanstveni naziv magistra pravnih znanosti iz discipline građanskopravnih znanosti stekao 2. srpnja 1992. godine nakon obrane magistarskog rada "Istina u sudskom postupku"

1988-91 * Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu: započeo postdiplomski studij iz građanskopravnih znanosti

1986-87 * Sveučilište u Mainzu: studij političkih znanosti, filozofije i komparativne književnosti: gost-student u šk. god. 86/87

1982-90 * Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: studij filozofije i komparativne književnosti: studij završio i stručni naziv profesora filozofije i komparativne književnosti stekao 1. ožujka 1990; prosjek ocjena tijekom studija: 4,85

1982-88 * Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu: pravni studij političkog smjera: studij završio i stručni naziv diplomiranog pravnika (dipl. iur.) stekao 15. prosinca 1988. godine; prosjek ocjena tijekom studija: 4,3

1977-81 * Klasična gimnazija - Zagreb

BIBLIOGRAFIJA OD 2000. GODINE

KNJIGE

Teret dokazivanja, Zagreb: Pravni fakultet, 2003. (Monografije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)

Upute za izradu studentskih pisanih radova, Zagreb: Pravni fakultet, 1. izd. 2002; 2. prerađeno i dopunjeno izdanje 2003.

ZNANSTVENI ČLANCI

"Legal System of Croatia", u: Kritzer B. (ur.), Legal Systems of the World: A Political, Social, and Cultural Encyclopaedia, 2002, Vol. I, str. 389-395

"Ist eine Justizreform in Transitionsländern möglich? Das Beispiel Kroatien: Fall der Bestellung des Gerichtspräsidenten in der Republik Kroatien und daraus zu ziehende Lehren", Jahrbuch für Ostrecht, Sonderband: Justiz in Osteuropa, Band 43(2002), 1. Halbband, str. 175-206

"Current Developments in the Field of Arbitration in Croatia", Journal of International Arbitration, 19/1(2002), str. 73-79

"Granice reforme pravosuđa: slučaj imenovanja predsjednika sudova", Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 52/2:2002, str. 289-318

"Hrvatsko pravosuđe u devedesetima: od državne nezavisnosti do institucionalne krize", Politička misao 38/2:2001, str. 3-41

"The Form of Arbitration Agreement and the Fiction of Written Orality. How Far Should We Go?", Croatian Arbitration Yearbook, 8(2001), str. 83-107 /izvorni znanstveni članak/

"Novele Zakona o sudovima i Zakona o Državnom sudbenom vijeću - elementi reforme organizacijskog sudbenog prava", Pravo i porezi 3/2001, str. 26-36

"Forma arbitražnog sporazuma - kako se riješiti bauka papirnate pismenosti?", prihvaćeno za objavljivanje u Liber amicorum Trivae, Zagreb; djelomično objavljeno u Pravo u gospodarstvu, 2(2001)

"Role and Status of Judges in Croatia", u: Oberhammer (ur.), Richterbild und Rechtsreform in Mitteleuropa, Wien, 2000, str. 23-66

"Uloga i položaj sudaca u Hrvatskoj 1990-2000", izlaganje na skupu "Pravosuđe na pragu novog milenija", HOK, Zagreb, 9. i 10. ožujak 2000. (prihvaćeno za objavljivanje u zborniku radova skupa);


RADOVI NA ZNANSTVENIM SKUPOVIMA

"The Independence of the Bars and Their Relationship with the Public Authorities", Paper presented at the 28th Council of Europe Colloquy on European Law, Bayonne, 25-26 February 2002, http://www.coe.int

"The role played by the profession of bailiffs in the proper and efficient functioning of the judicial system - An overview with special consideration of the issues faced by countries in transition", Lecture delivered at the Council of Europe seminar: The Role, Organisation, Status and Training of Bailiffs – Strengthening the Enforcement of Court Decisions in Civil and Commercial Cases; Varna, Bulgaria, 19 and 20 September 2002, http://www.coe.int

"Is Judicial Independence an Absolute Goal", izvješće na konferenciji "Law in Action" u organizaciji Law and Society Association, Budimpešta, 6. srpanj 2001.

"Role and Status of Judges in Croatia", izvješće na kolokviju Međunarodne udruge za procesno pravo (International Association of Procedural Law), Gent (Belgija), 25-28. travanj 2000. - objavljeno u materijalima skupa

"Sveučilište kao peta vlast", izlaganje na tribini Vijeća učenih društava, Zagreb, 6. travanj 2000.

PRIJEVODI

- s hrvatskog na njemački

Ovršni zakon (Zwangsvollstreckungsgesetz), Wirtschaftsrecht der Osteuropäischen Staaten (119. Lieferung - Kroatien/Makedonien/Slowenien, 14. Oktober 2000) - preveo zajedno s N. Čačić-Koren

- s hrvatskog na engleski

Zakon o arbitraži (Law on Arbitration), u: Croatian Arbitration Yearbook, 8(2001), str. 145-168
LEKSIKOGRAFSKE ODREDNICE

Rubrika "Arbitraža" u časopisu "Hrvatsko gospodarstvo" (do prestanka izlaženja tog časopisa); povremeni prilozi u časopisima "Croman"; "Tvrtka" i sl.

Croatian Arbitration Yearbook Vol. 1/1994, Vol. 2/1995, Vol. 3/1996, Vol. 4/1997; Vol. 5/1998: Vol. 6/1999; Vol. 7/2000; Vol. 8/2001 ko-urednik časopisa


GORANKA ANTUNOVIĆ

goranka.antunovic@ffzg.hr

Rođena: 18. veljače 1962. u Splitu

Stan: Ulica grada G. Tadino 26, 10 000 Zagreb, Hrvatska; tel. +385-1-377 89 83

Zaposlena na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za skandinavske jezike i književnosti Odsjeka za anglistiku


RADNI ODNOS:

listopad 2002. do danas: docent na Katedri za skandinavistiku Filozofskog fakulteta

u Zagrebu (od ožujka 2003. predstojnica Katedre);

(predaje lingvističke, uključujući prevoditeljske, kolegije na dodiplomskom studiju švedskog) te prevoditeljske kolegije (teorija i praksa prevođenja) na poslijediplomskom studiju prevoditeljstva (mentorstvo dviju obranjenih radnji) i na poslijediplomskom studiju glotodidaktike


voditeljica i predavač na Specijalističkom tečaju prevoditeljstva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (od rujna 2003.; predaje teoriju prevođenja te praktikum usmenog prevođenja)
studeni 2001 – listopad 2002: viši asistent na Katedri za skandinavske jezike i

književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu


studeni 1990 – studeni 2001: asistent na Katedri za skandinavske jezike i književnosti

Filozofskog fakulteta u Zagrebu


rujan 1987 – studeni 1990: znanstveni asistent u Institutu za lingvistička istraživanje JAZU

siječanj 1986 – kolovoz 1986: prevoditelj i voditelj prevodilačke službe organizacijskog

odbora UNIVERZIJADA ’87

Druga zaposlenja:


listopad 1987. do danas: konferencijski prevoditelj (brojni angažmani za simultano i konsekutivno prevođenje u Hrvatskoj i inozemstvu za velik broj različitih institucija, tvrtki, udruga i dr. Između ostalih višekratno angažirana i od strane Ureda Predsjednika RH, Ureda Vlade, Hrvatskog Sabora, kao i od sindikalnih organizacija, HUPa, Hrvatske gospodarske komore, pojedinih ministarstava, Hrvatske odvjetničke komore i dr. institucija kao i medijskih orgaizacija i brojnih tvrtki;

Višekratno radila i za inozemne i međunarodne institucije i agencije, npr. Međunarodni kazneni sud u Haagu, NATO, Vijeće Europe, Pakt o stabilnosti, više agencija UNa, OESS, EESC, Europsku komisiju.


rujan 2002. do danas: predavač na tri jednodnevna seminara za prevoditelje u organizaciji tvrtke INTEGRA – Zagreb (dva posvećena usmenom prevođenju)

rujan 1988 – lipanj 1991: nastavnik engleskog jezika za studente Fakulteta za poljoprivredu i šumarstvo te Filozofskog fakulteta (smjerovi jugoslavistika i filozofija) Sveučilišta u Zagrebu


OBRAZOVANJE:

akademsko:


srpanj 2001: stečen stupanj doktora znanosti, polje jezikoslovlje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (disertacija: Komunikacijski aspekti prijevodnog procesa i njihov utjecaj na izbor prijevodnog ekvivalenta)
srpanj 1990: završen poslijediplomski studij lingvistike i stečen stupanj magistra znanosti, polje jezikoslovlje, na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (magistarski rad: Engleski element u švedskom)
rujan 1986 – lipanj 1987 : studij na Odsjeku za skandinavistiku i na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakultetu Sveučilišta u Geteborgu (Švedska) (25 bodova na studiju Švedski za nastavnike švedskog kao nematerinjeg jezika; prvi semestar poslijediplomskog studija engleskog)
studeni 1985: diplomirala Engleski jezik i književnost (A1) i Ruski jezik i književnost (A2) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu
stručno – relevantno za usmeno prevođenje:
siječanj 2005: položen ispit za akreditiranog usmenog prevoditelja za institucije EU, u organizaciji Opće uprave za usmeno prevođenje (jezična kombinacija: A – hrvatski, B – engleski, C – švedski)
prosinac 2004: završen tečaj za obuku nastavnika konferencijskog prevođena u Bruxellesu, u organizaciji Opće uprave za usmeno prevođenje (voditelji tečaja Richard Fleming i Neil Munro)

Članstvo u stručnim organizacijama:


* Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja (član od 1987, predsjednica 1992-1993, član

Nadzornog odbora od 2000. do danas)

* Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku (član od 1990)

* Hrvatsko društvo za anglističke studije (od 1995)


Radovi u posljednjih pet godina:

Translation Theory – A Gateway to Comprehending Culture, zbornik radova međunarodne konferencije „Towards Intercultural Communicative Competence“, Univerza na Primorskem, Koper, 15-17. lipnja 2005. (u tisku)
Norme u prevođenju za hrvatske medije, zbornik međunarodne konferencije HDPL „Jezik i mediji@Jedan jezik : više svjetova“, Split, 19-21. svibnja 2005. (u tisku)
Značenjska i komunikacijska nepodudarnost internacionalizama i domaćih inačica kao prijevodnih ekvivalenata, u: Semantika prirodnog jezika i metajezik semantike, zbornik radova skupa HDPL, ur. Granić, J. – Dabo, Lj., Split 2005, 25-37
Remarks on (Purported) Translators’ Tasks and Translation Teaching, Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia SRAZ XLVII-XLVIII, Zagreb 2002-2003, 13-22
Autor izvornog teksta i prijevodni proces, Suvremena lingvistika, Zagreb 2002, 1-10
Komunikacijski aspekti prijevodnog procesa i njihov utjecaj na izbor prijevodnog ekvivalenta, doktorska disertacija, mentor prof. dr. Vladimir Ivir, Zagreb 2001
R. Filipovics teori om lånords anpassning till det inlånande språksystemet, zbornik radova sa skandinavističkog skupa održanog na Sveučilištu Eötvös Lorand (ELTE) u Budimpešti, 5-6. listopada 2000.

Prijevod:

Lindgren, Astrid (2003), Mi, djeca Graje Male, Zagreb: Golden marketing
Suradnja na znanstveno-istraživačkim projektima od 2000. godine:

Prijevodna ekvivalencija u švedsko-hrvatskim i hrvatsko-švedskim prijevodima (MZT RH 0130412

od kolovoza 2002. (glavni istraživač)


Izbor u zvanje: u lipnju 2002. godine u zvanje docenta na Odsjeku za anglistiku, Katedri za

skandinavske jezike i književnosti
ANITA PETI-STANTIĆ
Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ul. Ivana Lučića 3, 10 000 Zagreb

tel. 00385 01 6120116 (Kabinet)

tel. / fax: 00385 01 6120 104 (Tajništvo Odsjeka)

e-mail adresa anita.peti-stantic@ffzg.hr


Životopis

Rođena 17. listopada 1966. u Virovitici, roditelj Mirko i Nevenka (r. Ivančević).


Školovanje:
1973.-1981. Osnovna škola u Zagrebu

1981.-1985. Klasična gimnazija (Obrazovni centar za jezike) u Zagrebu

1985.-1989. Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, grupa jugoslavistika i klasična filologija

1991.-1993. Poslijediplomski studij na Yale University, New Haven, SAD (akademska godina 1990./1991.) i na Universitaet Wien, Beč, Austrija iz poredbene slavistike

Doktorat na Filozofskom fakultetu Sveučilištu u Zagrebu, društvene znanosti, polje jezikoslovlje 2002. godine
Radna zaduženja:
1989.-1990. – mlađi istraživač - Staroslavenski zavod Instituta za filologiju i folkloristiku “Svetozar Ritig” u Zagrebu

1991.-1993. – predavač hrvatskoga jezika kao materinjeg - Vienna International School u Beču

1992.-1995. – vanjska suradnica za prikupljanje i računalnu obradu građe - Projekt “Suedslavische Epik” Instituta za slavistiku i Instituta za klasičnu filologiju pri Sveučilištu u Beču

1997. – suradnica na projektu izrade jednojezičnog rječnika - Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”

1997.-1999. - asistentica - Filozofski fakultet - Pedagogijske znanosti (danas: Učiteljska akademija Sveučilišta u Zagrebu), Odsjek za izobrazbu učitelja (održavala predavanja i seminare iz kolegija: Hrvatski jezik; Kultura govorenja, čitanja i pisanja; Jezično izražavanje; Metodologija proučavanja jezika; Jezična teorija; Suvremeni hrvatski jezik)

1999.-2002. – asistentica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za slavisitku (održavala predvanja i seminare iz kolegija: Osnove poredbenog slavenskog jezikoslovlja; Poredbena povijest južnoslavenskih jezika)

2002. do danas – docentica - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za južnu slavistiku (održavam predavanja i seminare iz kolegija: Uvod u slavistiku; Poredbena povijest južnoslavenskih jezika; Suvremeni slovenski jezik; Porebenoslavenski seminar – prevođenje)

Sudjelovanje na međunarodni skupovima izvan Hrvatske nakon 2000. godine:


1. u Sloveniji: Međunarodni znanstveni skup Obdobja 22 - Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na Slovenskem - členitev jezikovne resničnosti u Ljubljani u studenom 2003.; Slovenski slavistični kongres – Simpozij o Marji Boršnik u Bledu u listopadu 2003.; Međunarodni znanstveni skup o pateru Stanislavu Škrabcu u Novoj Gorici u listopadu 2002.; Međunarodni simpozij Obdobja 20 Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje u Ljubljani u prosincu 2001.; Drugi slovensko-hrvatski susret / Drugo slovensko-hrvaško srečanje u Šmarješkim Toplicama u travnju 2001
Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina (2000. – 2005.):
1. Etički dativ kao izraz gramatičke ekspresivnosti u jeziku, u: Zbornik s međunarodnog skupa: Riječki filološki dani 3, Rijeka 2000.; 287-297.

2. Gramatička i leksička razina izražavanja ekspresivnosti u suvremenom hrvatskom jeziku, u: Zbornik radova s Drugog hrvatskog slavističkog kongresa, Zagreb 2002.; 557.-564.

3. O jezičnoj i jezikoslovnoj kompetenciji (poredbeno proučavanje slovenskoga i hrvatskoga danas), u: Zbornik radova s Drugog hrvatsko-slovenskog slavističkog skupa, ur. Vesna Požgaj Hadži, Ljubljana 2003.; 107.-117.

4. Jezik kot vrednota, u: Slovenski knjižni jezik – aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje (metode in zvrsti), Obdobja 20; Ljubljana 2003.; 185.-194.

5. Jaz in drugi v Šoljanovi Nizozemski, u: Perspektive slovenistike ob vključevanju v Evropsko zvezo, ur. Marko Jesenšek, Zbornik slavističnega društva Slovenije 14, Ljubljana 2003.; 318.-324.

6. Attitudes towards linguistic purism in Croatia: Evaluating efforts at language reform, s suautorom Keithom Langstonom (University of Georgia), u: At War with Words, Mouton de Gruyter, The Hague, ur. Mirjana N. Dedaić i Daniel N. Nelson, Berlin, New York 2003.; 247.-282.

7. Red sintaktičkih komponenata kao kontrastivni problem u nastavi stranih jezika (na primjeru hrvatskoga i slovenskoga), sa suautoricom Matejkom Tirgušek, u: Zborniku Suvremena kretanja u nastavi stranih jezika, Zagreb-Rijeka 2004.; 387.-396.

8. Je li udvajanje objekta balkanizam?, u: Riječki filološki dani, Zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenoga skupa Riječki filološki dani održanog u Rijeci od 14. do 16. studenoga 2002., ur. Irvin Lukežić, Filozofski fakultet, Rijeka 2004.; 421.-428

9. Tekst kao kontekst polifunkcionalnosti standardnoga jezika, sa suautoricom Vlastom Erdeljac, u: Aktualizacija jezikovnozvrstne teorije na slovenskem, Obdobja 22, Ljubljana 2004., 229.-238.
Datum zadnjeg izbora

13. studenog 2002. izbor u docentaVERA ANDRASSY

Zaposlena na Odsjeku za anglistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao vanjski suradnikvera.andrassy@zg.htnet.hr

ŽIVOTOPIS

1939. rođena u Zagrebu

1957. maturirala s odličnim uspjehom u VI. gimnaziji u Zagrebu

1962. diplomirala engleski (A) i njemački (B) jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, s prosjekom ocjena 4.80 stekla zvanje profesora engleskog i njemačkog jezika

1964. birana za lektora na Fonetskom institutu Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1968. birana za lektora na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1974. obranila magistarski rad pod naslovom «Jezična odstupanja u morfologiji i sintaksi vrsta riječi u govoru učenika engleskog jezika». Mentor je bio prof. dr. Vladimir Ivir.

1976. birana za višeg lektora na Katedri za engleski jezik Odsjeka za anglistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu
Sudjelovala sam s izlaganjima na nekoliko znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Članica sam Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku, Hrvatskog društva za engleske studije, Udruženja konferencijskih prevoditelja Hrvatske, American Translators’ Association.
Popis radova u zadnjih pet godina:

Prijevodi:Umjetnost u Hrvatskoj, Gallimard, 2000. (prijevod s hrvatskog na engleski jezik)

Julije Klović, monografija, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2002. (prijevod s engleskog na hrvatski jezik)

A Gourmet Cruise, More, 2004. (prijevod s hrvatskog na engleski jezik)
Prijevodi brojnih znanstvenih i stručnih tekstova s hrvatskog na engleski jezik i obratno.
Moji glavni interesi nalaze se u području britanske kulture i civilizacije, a osobito suvremenog političkog i kulturnog života Ujedinjenog kraljevstva.

Vesna Ivančević Ježek
Klaićeva 72A

10000 Zagreb

Tel./faks: 375 12 30

FF 600 23 24

mobitel: 091 573 29 42

e-mail: vivancev@ffzg.hrvesna.ivancevic@zg.htnet.hr

1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət