Ana səhifə

Es-ın buxar-qazan qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismarı və təmiri” ” kursunn ƏM, tt və ytq uzrə testləri


Yüklə 134.17 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü134.17 Kb.
ES-ın buxar-qazan qurğularının əsas və köməkçi avadanlıqlarının istismarı və təmiri” ” kursunn ƏM, TT və YTQ uzrə

testləri


 1. Sınaq vaxtı boru kəmərlərinin qaynaq edilmiş yerlərinə baxış keçirməyə icazə verilirmi?

 1. İcazə verilir

 2. Sınaq aparan briqadanın başçısının icazəsi ilə icazə verilir

 3. Təzyiqi işçi təzyiqə qədər azaltdıqdın sonar icazə verilir

 4. Təzyiqi qorxusuz həddə qədər azaltdıqdan sonra icazə verilir

 5. İcazə verilmir

 1. Qazqorxulu işlər görərkən hansı tələblər yerinə yetirilməlidir?

 1. Alətlər əlvan metaldan düzəldilməlidir

 2. Paltar sintetik materialdan olmamalıdır

 3. İşçilərin ayaqqabılarının altında nal olmamalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. HX-nin qorunma zonasında mexanizmlərlə, kranlarla işləmək olarmı?

 1. HX-ni istismar edən təşkilat icazə verərsə, olar

 2. Gərginlik çıxarıldıqdan sonra, olar

 3. İş naryadla görülürsə, olar

 4. Olmaz

 5. 1,2,3-də göstərilən bütün tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Yanan mayeləri maşınlarda daşımaq üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 1. Bidonlar taxta qablarda yerləşdirilməlidir

 2. Butılkalar korzinkalarda yerləşdirilməlidir

 3. Vedrələrin ağzı möhkəm bağlanmalıdır və xüsusi yumşaq qabda yerləşdirilməlidir

 4. Ağzı möhkəm bağlanan metal taradan istifadə edilməlidir

 5. Plastik materialdan olan qablardan istifadə edilməlidir

 1. Əl ilə yük daşıyarkən, kişilərə neçə kq yük götürməyə icazə verilir?

 1. 30kq

 2. 35kq

 3. 40kq

 4. 45kq

 5. 50kq

 1. Əl ilə yük daşıyarkən, qadınlara neçə kq yük götürməyə icazə verilir?

 1. 10kq

 2. 15kq

 3. 20kq

 4. 25kq

 5. 30kq

 1. Taxtabəndlərə olan tələblər hansılardır?

 1. Taxtabəndlərin layihəsi baş mühəndis tərəfindən təsdiq edilməlidir

 2. Onun üzərində, buraxıla bilən yükün miqdarını göstərən plakat asılmalıdır

 3. Nümunəvi layihə üzrə hazırlanmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Hündürlüyü 6m və daha çox taxtabəndlərə olan tələblər?

 1. İki döşəmədən ibarət olmalıdır: işçi(yuxarıda) və mühafizə(aşağıda)

 2. Xüsusi hallarda bir döşəmədən ibarət ola bilər

 3. İki döşəmədən ibarət olmalıdır: işçi və mühafizə bundan əlavə, bina və tikiliyə söykənən hissədə, işçi döşəmədən 2m hündürlükdə, əlavə mühafizə döşəməsi

 4. İşçi döşəmədən və onun üzərindəki mühafizə döşəməsindən ibarət olmalıdır

 5. Üç döşəmədən ibarət olmalıdır

 1. Hündürlüyü 4m-dən yüksək olan taxtabəndlər necə istismara verilir?

 1. Komissiya qəbul etməlidir

 2. Akt tərtib edilməlidir. Aktı taxtabəndi istismara qəbul edən təşkilatın baş mühəndisi təsdiq etməlidir

 3. Taxtabəndi işin rəhbəri «taxtabəndlərin qəbulu və baxışı jurnalı»-na qeyd etməklə qəbul edir

 4. 1,2-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Hansı hallarda elektrik qaynağı işləri aparmaq qadağandır?

 1. Qaynaq aparatı nasazdırsa, elektrik məftilində çılpaq yerlər varsa

 2. Qaynaq işi aparan işçinin biliyi yoxlanmayıbsa və vəsiqəsi yoxdursa

 3. Elektrod düzgün seçilməyibsə

 4. 1,2-də göstərilən hallarda

 5. 1,3-də göstərilən hallarda

 1. Avadanlığın defektoskopiyasına kimlər buraxılır?

 1. Həmin işin təhlükəsiz görülməsi üçün öyrədilmiş və xüsusi hazırlıq keçmiş şəxslər

 2. 18 yaşı tamam olan və xüsusi hazırlıq keçən şəxslər

 3. Həmin işlərin təhlükəsiz görə bilməsi barədə vəsiqəsində qeydiyyat olan

 4. 1,2,3-də göstərilən şəxslər

 5. 2,3-də göstərilən şəxslər

 1. Lehimləmə lampası ilə işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Həmin işlərə buraxılan şəxslər xüsusi hazırlıq keçməli və bilikləri yoxlanmalıdır

 2. Lehimləmə lampası saz vəziyyətdə olmalıdır və onu ağzına qədər maye yanacaqla doldurmaq olmaz

 3. İşə başlamazdan əvvəl, yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməlidir

 4. 2,3-də göstərilən tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 1. Yeraltı qurğularda və ya çənlərdə işləyərkən, hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Qaz, maye xətlərinin flyans birləşmələri açılmalı və zaqluşka qoyulmalıdır

 3. Bağlı armaturların üzərinə «Açma, adamlar işləyir!» təhlükəsiz plakatlar asılmalıdır

 4. Bütün işlər iş rəhbərinin iştirakı ilə görülməlidir

 5. 1,2,3-də göstərilən bütün tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 1. Qaz təhlükəli yeraltı qurğularda, və ya çənlərdə işləyərkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirməlidir?

 1. İş yeri 10-15 dəqiqə müddətinə ventilyasiya edilməlidir

 2. İş naryadla yerinə yetirilməlidir

 3. Şlanqlı əleyhiqazdan istifadə edilməlidir

 4. 1,2-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Hansı hallarda istilik mübadiləsi aparatlarının istismarı qadağan edilir?

 1. Növbəti yoxlama müddəti keçibsə

 2. Hər hansı mühafizə, və ya səviyyə tənzimləyicisi işləmirsə

 3. İstilik mübadiləsi aparatının təhlükəsiz və etibarlı işini pozan qüsurlar aşkar edilibsə

 4. 1,2-ci göstərilən hallarda

 5. 1,2,3-cü göstərilən hallarda

 1. İstilik mübadiləsi aparatlarının içərisində işləyərkən, eləcə də siyirtmələr saxlamırsa, hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir?

 1. Siyirtmələr bağlanmalı və onların flyans birləşmələrinə kəsici metal araqat

qoyulmalıdır +

 1. İki ardıcıl siyirtmənin bağlanması da kifayətdir

 2. Bütün siyirtmələr bağlı olmalı, drenaj (atmosferə) isə açıq olmalıdır

 3. Bütün siyirtmələr bağlanmalı və onların elektrik intiqalından gərginlik çıxarılmalıdır

 4. Bütün siyirtmələr bağlanmalı və onların armaturlarının üzərinə «Açma, adamlar işləyir!» plakatı asılmalıdır

 1. Boru kəmərlərinə olan tələblər hansılırdır?

 1. Boru kəmərlərinin yuxarı hissəsində hava ilə əlaqə ventili olmalıdır

 2. Boru kəmərlərinin aşağı hissəsində drenaj qurğusu olmalıdır

 3. Boru kəmərlərində kompensator qurğusu və qoruyucu klapanlar olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Fırlanan mexanizmlərdə işləyərkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir?

 1. Mexanizmin elektrik intiqalından gərginlik çıxarılmalı və üzərinə qadağanedici plakat asılmalıdır

 2. Yönəldici aparatlar, şiberlər bağlı vəziyyətdə olmalı, armaturları tros, zəncir və s. İlə bağlanmalıdır

 3. Mühərrik ilə mexanizm arasında mufta açılmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Hansı hallarda istilik izolyasiya işlərinin görülməsi qadağan edilir?

 1. Avdanlıqlarda hidravliki sınaq işləri görülürsə

 2. İşçilərin fərdi mühafizə vasitələri (əlcək, eynək, respirator və s.) yoxdursa

 3. İş yerində ventilyasiya işləmirsə

 4. 1,2-də göstərilən hallarda

 5. 2,3-də göstərilən hallarda

 1. İstilik izolyasiyası işlərinin görülməsi üçün hansı mühafizə vasitələrindən istifadə etmək lazımdır?

 1. Rezin əlcəklərdən

 2. Respiratorlardan və möhkəm materialdan olan əlcəklərdən

 3. Mühafizə eynəklərindən

 4. 1,2,3-də göstərilən mühafizə vasitələrindən

 5. 2,3-də göstərilən mühafizə vasitələrindən

 1. Təzyiq altında olan qurğulara isə buraxmağa icazə hansı sənəddə qeyd edilir?

 1. İşə buraxılanın vəsiqəsində

 2. İşə buraxılanın biliyini yoxlayan komissiyanın rəyində

 3. Rəhbərliyin yazılı sərəncamı ilə

 4. 1,2-də göstərilən sənədlərdə

 5. 2,3-də göstərilən sənədlərdə

 1. Torpaq işləri apararkən hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 1. İş rəhbərinin nəzarəti altında

 2. İş naryadla görülməlidir

 3. Yaxınlıqdan keçən kommunikasiyaları (qaz xətti, su xətti və s.) istismar edən təşkilatların nəzarəti altında

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yetirilməlidir

 5. 2,3-də göstərilən tələblər yetirilməlidir

 1. Dəmiryol təsərrüfatında siqnal qurğularının rənglənməsi neçə müddətdən bir bərpa edilməlidir?

 1. İldə 2 dəfədən az olmayaraq

 2. 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

 3. Hər il rənglənməlidir

 4. 3 ildə 1 dəfədən az olmayaraq

 5. Kvartalda 1 dəfədən az olmayaraq

 1. Dəmiryol vaqonları sexin ərazisinə verilərkən onun sürəti nə qədər olmalıdır?

 1. 10 km/saat-ı keçməməlidir

 2. 3 km/saat-ı keçməməlidir

 3. 5 km/saat-ı keçməməlidir

 4. 15 km/saat-ı keçməməlidir

 5. 7 km/saat-ı keçməməlidir

 1. Mazut təsərrüfatının ərazisində oddan qorxulu işlər görmək üçün hansı tədbirlər yerinə yetirilməlidir?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Yanğınsöndürmə idarəsinin əlavə tələblərinə əməl edilməlidir

 3. Naryadla yanğınsöndürmə idarəsinin nümayəndəsinin vizası olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,3-də göstərilən tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Qazanın aşağı nöqtələrini üfürərkən hansı ardıcıllığa əməl edilməlidir?

 1. Əvvəl 1 ventil, sonra isə 2-ci ventil açılır. Sonra, əvvəl 2-ci ventil, sonra isə 1-ci ventil bağlanır

 2. Əvvəl 1 ventil, sonra isə 1-ci ventil açılır. Sonra, əvvəl 2-ci ventil, sonra isə 1-ci ventil bağlanır

 3. Əvvəl 1 ventil, sonra isə 2-ci ventil açılır. Sonra, əvvəl 1-ci ventil, sonra isə 2-ci ventil bağlanır

 4. Əvvəl 1 ventil, sonra isə 1-ci ventil açılır. Sonra, əvvəl 1-ci ventil, sonra isə 2-ci ventil bağlanır

 5. Fərqi yoxdur

 1. Qaz təhlükəli işlər görərkən, hansı təhlükəsizlik tədbirləri görülməlidir?

 1. Qığılcım verən bütün elektrik avadanlıqlarının istifadəsi qadağandır

 2. İşıqlanma üçün xüsusi svetilniklərdən istifadə edilməlidir

 3. Alətlər qara metaldan isə, onların işçi hissəsi solidol və s. ilə yağlanmalıdır

 4. 1,2,3-dəki tələblər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,3-dəki tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Qazan qurğularının etibarlı işini təmin etmək məqsədilə hansı amillərə fikir verilməlidir?

 1. Qazana verilən bəsləyici su təmiz olmalıdır

 2. Qazanın işə buraxılması və dayandırılması təlimata uyğun aparılmalıdır

 3. Periodik üfürmələr vaxtında və təlimata uyğun aparılmalıdır

 4. Qazanın odluğunda seyrəklik (2-3)mm saxlanmalıdır

 5. 1,2,3,4-də göstərilən bütün tələblər yerinə yetirilməlidir

 1. Qazan qurğularına xidmət edərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Qazan avadanlığına baxış keçirərkən, lyukları və lazları açmaq olmaz

 2. Fakellərə nəzarət üçün quraşdarılmış lyuklar, şüşə ilə bağlanmalıdır

 3. Baxış keçirən heyyət mühafizə eynəyi taxmalıdır

 4. 1,2,3-dəki tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-dəki tədbirlər yerinə yetirilməlidir

 1. Qazanlarda quraşdırılmış qoruyucu klapanlar hansı hallarda işləyir?

 1. Buxarın təzyiqi nominal qiyməti keçərsə

 2. Turbin yükünü tam atarsa

 3. Sistemdə tezlik birdən-birə kəskin artarsa

 4. Buxarın təzyiqi, nominal təzyiqdən, təlimatda göstəriləndən 8%-qədər artıq olarsa

 5. Qazanda yanacağın təzyiqi kəskin surətdə artarsa

 1. Qazanlarda periodik üfürmələr nə üçündür?

 1. Qazana verilən bəsləyici suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

 2. Ca və Mg birləşmələrini ekran borularından kənar etmək üçün

 3. Suyun tərkibindəki karbon birləşmələrini (CO2) azaltmaq üçün

 4. Suyun tərkibindəki oksigeni (O2) kənar etmək üçün

 5. Suyun tərkibindəki dəmir (Fe) və mis (Cu) kənar etmək üçün

 1. Qazanların tüstü borularına neçə nəfər baxış keçirməlidir?

 1. Xarici baxış – 1 nəfər, daxili baxış – 2 nəfər

 2. Xarici baxış – 2 nəfər, daxili baxış – 3 nəfər

 3. Xarici baxış – 2 nəfər, daxili baxış – 2 nəfər

 4. Xarici baxış – 1 nəfər, daxili baxış – 3 nəfər

 5. Xarici baxış – 1 nəfər, daxili baxış – 1 nəfər

 1. Buxar qızdırıcıların etibarlı işini təmin etmək üçün hansı tədbirlər görülməlidir?

 1. Qızma səthlərini vaxtında təmizləmək lazımdır

 2. Su püskürmə qurğusunu saz vəziyyətdə saxlamalı və buxarın temperaturunun ifrat dərəcədə qalxmasına yol verməməli

 3. Odluqda yanma rejiminə nəzarət etməli

 4. 1,2,3-də göstərilənlərə əməl etməli

 5. 1,2-də göstərilənlərə əməl etməli

 1. Qazanın reqenerativ qızdırıcılarında (RHQ) yanğın baş verərkən nə etməli?

 1. Qazanı qəza vəziyyətində saxlamalı, RHQ-ni dayandırmalı və buxar(su) ilə yanğını söndürməli

 2. RHQ-ni dayandırmalı və buxar(su) ilə yanğını söndürməli

 3. Qazanı qəza vəziyyətində saxlamalı, RHQ-nin fırlanması şərti ilə buxar(su) ilə yanğını söndürməli

 4. Dərhal yanğınsöndürmə dəstəsini çağırmalı və onların göstərişi ilə hərəkət etməli

 5. Qazanı dayandırmadan yanğını karbon qazı (CO2) və ya, azotla (N2) söndürməli

 1. Mazutxananın nasosunda işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Nasosun elektrik mühərrikindən gərginlik çıxarılmalı və birləşdirici muftalar açılmalıdır

 3. Yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. Mazut nasoslarında yanğın baş verərkən nə etməli?

 1. Dərhal stansiyanın novbə rəisinə (SNR) və yanğınsöndürmə dəstəsinə xəbər verməli

 2. Bütün işləyən nasosları dayandırmalı və onlardan gərginlik çıxarılmasını tələb etməli

 3. Nasosları dayandırmalı və yanğınsöndürən buxar qurğusunu işə salmalı

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. Mazut çənlərində işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Mazut çəninə gələn siyirtmələr bağlanmalı,flyanslara kəsici araqat qoyulmalıdır

 3. Çənin içərisində oksiqenin (O2) miqdarı 20%-dən az olmamalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. Nə üçün qazana fosfat verilir?

 1. Suyun keyfiyyətini yaxşılaşdırmaq üçün

 2. Kalsium (Ca) və maqnezium (Mg) birləşmələrini xaric etmək üçün

 3. Suyun tərkibindəki karbon qaznı (CO2) kənar etmək üçün

 4. Dəmir (Fe) və mis (Cu) birləşmələrini xaric etmək üçün

 5. Oksiqeni (O2) neytrallaşdırmaq üçün

 1. Hansı hallarda qazanı işə buraxmaq olmaz?

 1. Qazanın hər hansı mühafizəsi işləmirsə

 2. Barabanda suyun səviyyəsini göstərən cıhazlar nasazdırsa

 3. Tüstüsoranların, ventilyatorların və ya RHQ-nın biri işçi vəziyyətdə deyilsə

 4. 1,2,3-də göstərilən hallarda

 5. 1,3-də göstərilən hallarda

 1. Hansı hallarda növbətçi heyət qazanı qəza vəziyyətində dərhal dayandırmalıdır?

 1. Hər hansı bir mühafizənin işləmə həddi çatarsa və mühafizə işləməzsə

 2. Qazanın odluğunda seyrəklik kəskin surətdə dəyişərsə

 3. Baş mühəndis belə bir göstəriş verərsə

 4. Tüstüsoranların, ventilyatorların, RHQ-in biri dərhal dayanarsa

 5. Buxarın və ya çıxan qazların temperaturu kəskin dəyişərsə

 1. Turbinin yağ çənlərində işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Yağ çəni hər tərəfdən siyirtmələrlə açılmalı və onların üzərində «Açma,adamlar işləyir!» plakatı asılmalıdır

 3. Naryad verən daima iş yerində olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. Yağ çənindəki kobud və incə süzgəclərdə 1 sm2 səthdə neçə deşik vardır?

 1. Kobud süzgəclərdə – 300, incə süzgəclərdə - 200

 2. Kobud süzgəclərdə – 400, incə süzgəclərdə – 225

 3. Kobud süzgəclərdə – 300, incə süzgəclərdə - 250

 4. Kobud süzgəclərdə – 400, incə süzgəclərdə - 300

 5. Kobud süzgəclərdə – 250, incə süzgəclərdə - 150

 1. Turbinin yağ çənlərinin yaxınlığında odqorxulu işlər apararkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. İş təlimat üzrə icazə verilən məsafədə aparılmalıdır

 3. Lazım gələrsə çəpərləmə qoyulmalı və yanğın əleyhinə tədbirlər görülməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. ES-nın su təchizatı sisteminə olan tələblər?

 1. İstilik-mexaniki qurğunu etibarlı və keyfiyyətli su ilə təchiz etməlidir

 2. İstənilən sahəni təmirə açmaq mümkün olmalıdır və bu hal, stansiyanın iş rejiminə və yükünə təsir etməməlidir

 3. Xidmətçi həyətin təhlükəsizliyi təmin edilməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər

 5. 1,2-də göstərilən tələblər

 1. ES-də su nasosxanasının su qəbulu kamerasına düşərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Suyu açıb-bağlayan qurğunun etibarlı bağlanmasına əmin olmaq lazımdır

 2. Əmin olmaq lazımdır ki, kamerada su yoxdur və havanın tərkibində oksiqenin (O2) miqdarı 20%-dan az deyildir

 3. Kameraya düşən işçilər təhlükəsizlik kəmərlərindən istifadə etməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 1,2-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Xlorator qurğusunda işləyən işçilərdə hansı mühafizə vasitələri olmalıdır?

 1. Toz əleyhinə respirator

 2. Rezin əlcəklər və ayaqqabılar

 3. Pambıq-parça kostyum, rezin fartuk

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. Turbinin yastıqlarına verilən və yastıqlardan çıxan yağın temperaturu nə qədər olmalıdır?

 1. Verilən yağın temperaturu 400C-dan az, 650C çox olmamalıdır

 2. Verilən yağın temperaturu 500C-dan az, 650C çox olmamalıdır

 3. Verilən yağın temperaturu 400C-dan az, 800C çox olmamalıdır

 4. Verilən yağın temperaturu 300C-dan az, 650C çox olmamalıdır

 5. Verilən yağın temperaturu 350C-dan az, 750C çox olmamalıdır

 1. Təmir vaxtı turbinin rotorunu və ya silindri şpalların üzərinə qoymaq olarmı?

 1. Şpallar antiseptiklə hopdurulubsa – olmaz

 2. Şpallar antiseptiklə hopdurulubsa, şpalların üzərinə əlavə material qoyulmalıdır

 3. Şpalları antiseptikdən yuyub-təmizləmək lazımdır

 4. Olar

 5. Təmirin rəhbəri təyin edir

 1. Odadavamlı yağlarla işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Xüsusi iş paltarı (hətta, corab da daxil olmaqla) geymək lazımdır

 2. Mühafizə vasitələrindən (fartuk, rezin əlcək və s.) istifadə edilməlidir

 3. İş yerində yemək və içmək qadağandır

 4. Yeməkdən qabaq əllər isti su və sabınla təmiz yuyulmalıdır

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlərə əməl edilməlidir

 1. Turbinin tənzimləmə sisteminə olan tələblər?

 1. Rotorun dövrlər sayını və yukunu səlis (təkansız)artırıb-azaltmalıdır

 2. Turbinin qoyulmuş (verilmiş) yükünu və rotorun dövrlər sayını sabit saxlamalıdır

 3. Turbin yükünu tam atarkən, rotorun dövrlər sayını buraxıla bilən həddə saxlamalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Yağ borularına olan tələblər hansılardır?

 1. Yağ boruları metal ekran şitlərlə isti səthlərdən ayrılmalıdır

 2. Flyans birləşmələri xüsusi kojuxları içində yerləşdirilməlidir ki, sızan yağlar qorxusuz yerə yönəldilsin

 3. Yağ boruları sarı rənglə rənglənməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər

 5. 1,2-də göstərilən tələblər

 1. Yağ borularında işləyərkən hansı təhlükəsizlik tədbirləri yerinə yetirilməlidir?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Yağ nasosları dayandırılmalı, giriş-çıxış ventilləri bağlanmalıdır

 3. İş sahəsində yanğın təhlükəsizliyi tədbirləri görülməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 1,3-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Turbinin kondensatorunun boruları hansı üsullarla təmizlənir?

 1. Mexaniki üsulla

 2. Suyun istiqamətini dəyişməklə

 3. İsti-buxar ilə

 4. 1,2,3-də göstərilən üsullarla

 5. 1,2-də göstərilən üsullarla

 1. Kondensatorda işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Turbinin yükü minimuma qədər azaldılmalıdır

 3. Kondensatorun lyuku bağlanmazdan qabağ, kondensatorda naryad üzrə işləyən bütün işçilər iş yerində olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,3-də göstərilən tədbirlər

 1. Kondensatordan çıxan suda «duzluluq axtarılır»kən, hansı duzlar nəzərdə tutulur?

 1. Kalsium (Ca) duzları

 2. Maqnezium (Mg) duzları

 3. Kalsium (Ca) və maqnezium (Mg) duzları

 4. Dəmir (Fe)) duzları

 5. Mis (Cu) duzları

 1. Kondensatorda «duzluğu axtararkən» təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Generatorun qaz soyuducularında hidroqen (H2) itkisi (sızması) olmamalıdır

 3. İş rəhbərinin daimi nəzarəti olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər olmalıdır

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər olmalıdır

 1. Turbinin YTQ-nin mühafizəsi işləməzsə, nə ola bilər?

 1. YTQ zədələnər

 2. YTQ-dən çıxan suyun temperaturu artır

 3. Turbinə su düşə bilər və o zədələnər

 4. YTQ-dən çıxan suyun temperaturu azalır

 5. Heç nə baş verməz

 1. Turbinin YTQ-nı istismar edərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. YTQ-də mühafizələr saz və həmişə işdə olmalıdır

 2. YTQ-ı vaxtında daxili baxışdan və sınaqdan keçməlidir

 3. YTQ-ə verilən buxarın və ondan keçən suyun keyfiyyəti normal olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 2,3-də göstərilən tədbirlər

 1. Turbinin ATQ-da səviyyə buraxıla bilən həddi keçərsə, nə ola bilər?

 1. ATQ-ı zədələnər

 2. ATQ-dən çıxan suyun temperaturu artar

 3. Turbinə su düşə bilər və o zədələnər

 4. ATQ-dən çıxan suyun temperaturu azalar

 5. Heç nə baş verməz

 1. Turbinin ATQ-ı istismar edərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. ATQ-də səviyyədən siqnal qurğusu işçi vəziyyətdə olmalıdır

 2. ATQ-də səviyyə tənzimləyiciləri saz vəziyyətdə olmalıdır

 3. ATQ-vaxtında daxili baxışdan və sınaqdan keçməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər

 5. 1,3-də göstərilən tələblər

 1. Hansı hallarda turbini işə buraxmaq olmaz?

 1. Turbinin mühafizələrindən biri işdə deyilsə

 2. Turbinin tənzimləmə sistemində nasazlıq varsa

 3. Turbinin yağ nasoslarından biri işçi vəziyyətdə deyilsə

 4. 1,2,3-də göstərilən hallarda

 5. 1,3-də göstərilən hallarda

 1. Hansı hallarda turbinin normal iş rejimi pozulur?

 1. Sistemdə tezliyin qiyməti kəskin surətdə artarsa, və ya, azalarsa

 2. Qazaq qurğulardan gələn buxarın keyfiyyəti, kəskin surətdə pisləşərsə

 3. Kondensatora verilən suyun miqdarı azalarsa

 4. Tənzimləmə sistemində qüsur yaranarsa

 5. 1,2,3,4-də göstərilən hallarda

 1. Turbin qurğusu hansı hallarda qəza vəziyyətində saxlanılmalıdır?

 1. Turbinin normal iş rejimi pozularsa və mühafizələrdən har hansı biri imtina edərsə

 2. Turbinin yağ sistemində yanğın baş verərsə

 3. Silindrlə rotor arasında nisbi qenişlənmə kəskin dəyişərsə

 4. 1,2,3-də göstərilən hallarda

 5. 1,2-də göstərilən hallarda

 1. Turbinin kəsici və tənzimləyici klapanlara olan tələblər?

 1. Turbinin kəsici klapanının açıq, tənzimləyici klapanının bağlı vəziyyətində, rotorun fırlanma sürəti, 0,5 nnom-ı keçməməlidir

 2. Turbinin tənzimləyici klapanının açıq, kəsici klapanının bağlı vəziyyətində, rotorun fırlanma sürəti, 0,5 nnom-ı keçməməlidir

 3. Turbinin kəsici və tənzimləyici klapanlarının bağlı vəziyyətində, rotor fırlanmamalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər

 5. 1,2-də göstərilən tələblər

 1. Rotorun fırlanma sürətini artırmaq şərtilə təhlükəsizlik avtomatının işləməsini yoxlamazdan qabaq, hansı əməliyyatlar aparılmalıdır?

 1. Kəsici və tənzimləyici klapanların kipliyini yoxlamaq lazımdır

 2. Rotorun nominal fırlanma sürətində avtomat ilə bağlanmalıdır

 3. Rotorun aşağı dövrlər sayında, avtomat əl ilə bağlanmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 5. 1,2-də göstərilənlər yerinə yetirilməlidir

 1. Turbinin yağ nasosları hansı hallarda işə qoşulurlar?

 1. Baş yağ nasosu lazimi təzyiqi yaratmırsa

 2. İşə buraxma yağ nasosu tələb olunan təzyiqi yaratmırsa

 3. Sistemdə tezlik aşağı düşərsə

 4. İşdə olan buraxma yağ nasosu qəza vəziyyətində dayanarsa

 5. Yağın təzyiqi avtomatikanın işə düşmə həddinə qədər azalarsa

 1. Turbinin yağ nasoslarında EAQ-ı neçə müddətdən bir yoxlanılır?

 1. Ayda 2 dəfə və turbini işə buraxmazdan qabaq

 2. 2 ayda bir dəfə

 3. Ayda 2 dəfə

 4. Turbini işə buraxmazdan qabaq

 5. Ayda 1 dəfə

 1. ES-da istilik-mexaniki avadanlıqları təmizləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla və baş mühəndisin təsdiq etdiyi xüsusi proqramla aparılmalıdır

 2. Kimyavi təmizləmə sxeminin hazırlanmasına cavabdeh şəxs, sex rəisi təyin olunmalıdır

 3. Kimyavi təmizləmədə iştirak edən bütün işçi heyat xüsusi geyim və mühafizə vasitələri ilə təmin olunmalıdır

 4. İş yerində, içərisində lazimi dərmanlar olan apteçka olmalı və bütün heyətlə xüsusi təlimat keçirilməlidir

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlərə əməl edilməlidir

 1. Kimyavi təmizləmədən sonra, avadanlığa daxili baxış keçirmək üçün, hansı tədbirlər görülməlidir?

 1. Avadanlığın daxili ventilyasiya olunmalıdır

 2. Havanın analizi götürülməli və tərkibində zərərli maddələr olmalıdır

 3. Əleyhiqazdan istifadə edilməlidir

 4. 1,2-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Kimya sexində, reaqent saxlanan otaqlara olan tələblər?

 1. Həmin otaqlarda digər kimyəvi maddələrin saxlanması qadağandır

 2. Həmin otağlar quru olmalı və ventilyasiya olmalılır. Otağda apteçka olmalıdır

 3. Döşəmə asfaltdan olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 1,2-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Çirkab suları təmizləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Reaqentə müvafiq mühafizə vasitələrindən istifadə edilməlidir

 2. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl edilməlidir

 3. Təmizlənmiş çirkab suları, yalnız təlimat üzrə icazə verilən sahəyə yönəldilməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilən tələblər

 5. 1,-də göstərilən tələblər

 1. ES-də, reaqent təsərrüfatına xidmət edərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Reaqentlərlə əməliyyat aparılan otaqlarda su xətti və apteçka olmalıdır

 2. Səpələnən reaqentlər bağlı və quru otaqlarda saxlanmalıdır

 3. Döşəmə asfaltdan olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər olmalıdır

 5. 1,2-də göstərilənlər olmalıdır

 1. Toz halında olan, quru reaqentlərlə işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Respiratorlardan istifadə edilməlidir

 2. Rezin ayaqqabılar , fartuklar və əlcəklər işlədilməldidir

 3. İşçi heyət pambıq-parça kostyum və eynəklərlə təmin edilməlidir

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,3-də göstərilən tədbirlər

 1. Hidrazin qurğularına xidmət edərkən təhlükəsizliyin tədbirləri?

 1. İşçi heyət rezin fartuk və əlcəklə təmin edilməlidir

 2. Süzgəcli əleyhiqazdan və eynəkdən istifadə edilməlidir

 3. Ştanqlı əleyhiqazdan və eynəkdən istifadə edilməlidir

 4. 1,3-də göstərilən tələblər olmalıdır

 5. 1,2-də göstərilən tələblər olmalıdır

 1. Hidrazin yerə tökülsə, nə etməli?

 1. Su ilə yumalı və xlorlu əhənglə neytrallaşdırılmalıdır

 2. Su ilə yumalı və turşu məhlulu ilə neytrallaşdırılmalıdır

 3. Su ilə yumalı və qələvi məhlulu ilə neytrallaşdırılmalıdır

 4. Su ilə yuyumalıdır

 5. Su və ammiakla yuyumalıdır

 1. Ammiakla işləyərkən mühafizə vasitələri?

 1. Rezin əlcəklər və fartuklar

 2. Süzgəcli əleyhiqazlar və eynəklər

 3. Şlanqlı əleyhiqazlar

 4. 1,2-də göstərilənlər

 5. 1,3-də göstərilənlər

 1. Ammiakla zəhərlənərkən nə etməli?

 1. Çoxlu su içməli, qusmalı

 2. Uksus turşusu əlavə etməklə, çoxlu su içməli, qusmalı və süd içməli

 3. Çoxlu qatıq içməli, qusmalı

 4. Çoxlu su içməli, qusmalı, qatıq içməli

 5. Həkim çağırmalı

 1. ES-də turşu ilə işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Bütün işçilər turşuya davamlı paltar geyinməlidirlər

 2. Rezin fartuklardan, əlcəklərdən və sapoqlardan istifadə edilməlidir

 3. İşçilər əleyhiqazlarla və eynəklərlə təmin olunmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 1. ES-da qələvi nə üçün istifadə edilir ?

 1. I pillə anionit süzgəcləri reqenerasiya etmək üçün

 2. I pillə kationit süzgəcləri reqenerasiya etmək üçün

 3. I pillə və IIpillə anionit süzgəcləri reqenerasiya etmək üçün

 4. II pillə anionit süzgəcləri reqenerasiya etmək üçün

 5. II pillə kationit süzgəcləri reqenerasiya etmək üçün

 1. ES-nın laboratoriyasında işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Elektrik işıqlanmasının mühafizə örtüyü olmalıdır

 2. Götürülən nümunələrin temperaturu +400C-dən çox olmamalıdır

 3. Sorucu şkaflar həmişə saz vəziyyətdə olmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,3-də göstərilən tədbirlən

 1. Es-də zəhərli maddələrin saxlanması qaydası?

 1. Bütün zəhərli maddələr, açarla bağlanan və üzərində «zəhər» yazılmış şkaflarda saxlanmalıdır

 2. Zəhərli maddələrin saxlanmasına və işlədilməsinə cavabdeh şəxs əmrlə təyin edilməlidir

 3. Zəhərli maddələrin qızması ilə əlaqədar bütün işlər sorucu şkafda aparılmalıdır

 4. 1,2,3-də göstərilənlər

 5. 2,3-də göstərilənlər

 1. Bərk qələvilərlə işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Mühafizə eynəklərindən istifadə edilməlidir

 2. Əl ilə bərk qələvi parçalarını götürmək olmaz, pinset və ya, farfor qaşıqlardan istifadə edilməlidir

 3. Heyət əleyhiqazlarla təmin olunmalıdır

 4. 1,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 1. Sulfat turşusu (H2SH4) məhlulu necə hazırlanır?

 1. Sulfat turşusu nazik şırnaqla suyun içərisinə tökülməlidir (fasiləsiz qatışdırmaq şərtilə)

 2. Məhlul istiyə davamlı şüşədə hazırlanmalıdır

 3. Əleyhiqazdan istifadə edilməlidir

 4. 1,2-də göstərilən qaydada hazırlanır

 5. 1,3-də göstərilən qaydada hazırlanır

 1. ES-da vericilər (datçik) hansı üsulla açılır?

 1. Boru kəmərində yerləşən ventilin bağlanması ilə

 2. Vericinin qabağında yerləşən ventilin bağlanması ilə

 3. Boru kəmərini təmirə açmaqla

 4. 1,2-də göstərilən üsullarla

 5. 2,3-də göstərilən üsullarla

 1. İmpuls xətlərində işləyərkən, hansı mühafizə vasitələrindən istifadə edilməlidir?

 1. Rezin əlcəklərdən və fartuklardan

 2. Mühafizə eynəklərindən

 3. Xüsusi geyimlərdən

 4. 1,2-də

 5. 2,3-də göstərilərdən

 1. İstilik mühafizəsinin vericilərinin (datçik) ventillərini kim açıb bağlaya bilər?

 1. İstilik-mexaniki avadanlığa xidmət edən heyət

 2. İstilik mühafizəsinə qulluq edən sexin heyəti

 3. Birinci ventili-istilik mexaniki sexin heyəti, ikinci-ventili isə istilik mühafizəsi üzrə heyət +

 4. Hər iki sexin heyəti - birlikdə

 5. Xüsusi sazlama müəssisəsinin mütəxəssisləri

 1. İmpuls xətlərində işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Boru kəmərini açmaq lazımdır

 2. Əgər boru kəməri təzyiq altında qalırsa, ventilləri bağlamalı, zəncirlə sarımalı və qıfılla bağlamalı

 3. Baş mühəndis təyin edir

 4. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 5. 2,3-də göstərilən tədbirlər

 1. Civəli cıhazlarla işləyərkən, təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Cıhazların civə ilə doldurulması (və boşaldılması) xüsusi civə otağında olmalıdır

 2. Sorucu ventilyasiya daimi işdə olmalıdır

 3. Əleyhiqazdan istifadə edilməlidir

 4. 1,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 1. Civəli cıhazların istismarına olan tələblər?

 1. İşçi otaqlarda, xarab olmuş və istifadə olunmayan civəli cihazların saxlanması qadağandır

 2. Civəli termometrlər xüsusi futlyarda saxlanmalıdır

 3. Civəli cıhazlarla işləyərkən, papiros çəkmək qadağandır və həmin cıhazlar olan otaqda su və yemək saxlamaq və qəbul etmək olmaz

 4. Civəli cihazlar saxlanan otaqda, 2 ildə 1 dəfədən az olmayaraq havanın analizi yoxlanmalıdır

 5. 1,2,3,4-də göstərilən tələblər

 1. Civə saxlanan otaqlara olan tələblər?

 1. Sorucu şkaf olmalıdır

 2. Cıhazları söküb-yığmağ üçün stend olmalıdır

 3. Səthi hamar mərmər, və ya qara metaldan olan stol olmalıdır

 4. Sorucu şkafların və stolun altında heç nə olmamalıdır

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Civəli cihazlarda işləyən heyət, hansı gigiyena qaydalarına əməl etməlidir?

 1. Əlcəkləri çıxarmaqdan əvvəl onlar yuyulmalıdır

 2. Yeməkdən qabaq, xüsusi geyimləri və mühafizə vasitələrini çıxarmalı, əlləri isti su və sabınla təmiz yumalı, ağızı zəif marqansovka məhlulu ilə yaxalamalı

 3. Hər gün işdən sonra xüsusi geyimləri çıxarıb, təmizləməli və şkafa qoymalı

 4. Ağızı zəif marqansovka məhlulu ilə yaxalamalı, duş qəbul etməli

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlərə əməl etməli

 1. Kimya sexində süzgəclər hansı ardıcıllıqla birləşdirilməlidir?

 1. Hk1— Hk2—A1— A2

 2. Hk1— A1— Hk2— A2

 3. A1— Hk1— A2— Hk2

 4. A1— A2— Hk1— Hk2

 5. Hk1— A1— A2— Hk2

 1. Süzgəclərin içərisində işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. İş naryadla görülməlidir

 2. Süzgəcin içərisində suyun səviyyəsi 200mm-dən çox olmamalıdır

 3. Əleyhiqazdan istifadə edilməlidir

 4. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,3-də göstərilən tələblər

 1. Süzgəclərin işi hansı reagentlərlə bərpa olunur?

 1. Hkat – süzgəclər, sulfat məhlulu ilə, A – süzgəclər isə, qələvi məhlulu ilə

 2. Hkat – süzgəclər, , qələvi məhlulu ilə, A – süzgəclər isə sulfat məhlulu ilə

 3. Hkat – süzgəclər, nitrat turşusu ilə, A – süzgəclər isə, qələvi məhlulu ilə

 4. Hkat – süzgəclər, , qələvi məhlulu ilə, A – süzgəclər isə nitrat turşusu ilə

 5. Hkat – süzgəclər, sulfat məhlulu ilə, A – süzgəclər isə, nitrat turşusu ilə

 1. Reaqentlərlə işləyərkən təhlükəsizlik tədbirləri?

 1. Bütün işlər xüsusigeyimlərdə və fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməklə görülməlidir

 2. Eyni otağda müxtəlif növ reaqentlərin saxlanması qadağandır

 3. İş yerində, hər bir reaqentin saxlanması və istifadəsi barədə təlimat olmalıdır

 4. 1,2,3 – göstərilən tədbirlər

 5. 1,3 – göstərilən tədbirlər

 1. Hansı aşağıda adı çəkilən tədbirlərə, naryadı verən şəxs cavabdehlik daşımır?

 1. Naryadla göstərilən tədbirlərin tam şəkildə işçilərin təhlükəsizliyin təmin edilməsinə

 2. Briqada tərkibinin keyfiyyətinə və kəmiyyətinə

 3. İş yerində çəpərlənmənin düzgün aparılmasına

 4. Cavabdeh şəxslərin təyin olunmasına

 5. Naryadda adi çəkilən işçilərin elektrik təhlükəsizlik qrupunun görülən işə uyğun olmasına

 1. Hansı aşağıda adı çəkilən tədbirlərə işin rəhbəri cavabdehlik daşımır?

 1. Naryadda göstərilən təhlükəsizlik tədbirlərinin tam şəkildə həyata keçirilməsinə

 2. İşə buraxan tərəfindən aparılan təlimatın tam və keyfiyətli olmasına

 3. İş icraçısı tərəfindən aparılan təlimatın tam və keyfiyətli olmasına

 4. Cavabdeh şəxslərin təyin edilməsinə

 5. Təhlükəsizlik iş gedişinin təşkil edilməsinə

 1. Hansı aşağıda adı çəkilən tədbirə işə buraxan şəxs cavabdehlik daşımır?

 1. Naryadda göstərilən təhlükəsizlik tədbirlərinin iş yerində görülən tədbirləri ilə tam uyğunluğuna

 2. İşə buraxılma prosesinin düzgün olunmasına

 3. Cavabdeh şəxslərin təyin edilməsinə

 4. İşçilərlə aparılan təlimatın tam olunmasına

 5. İşçilərlə aparılan təlimatın keyfiyyətli keçirilməsinə

 1. Briqadanın tərkibində kim dəyişikliklər apara bilər?

 1. Naryad verən

 2. İş rəhbəri

 3. Naryad verən və iş rəhbəri

 4. Baş mühəndis

 5. Sex rəisi

 1. İş yerini genişləndirmək üçün nə etməli?

 1. Naryad verən şəxsdən icazə almalı

 2. Baş mühəndisdən icazə almalı

 3. Yeni naryad yazmalı

 4. İş rəhbərindən icazə almalı

 5. Operativ həyətdən icazə almalı

 1. Günorta fasiləsi naryadda qeyd edilirmi və kim tərəfindən?

 1. Qeyd edilmir

 2. Naryad verən şəxs tərəfindən qeyd edilir

 3. İş rəhbəri tərəfindən qeyd edilir

 4. Baş mühəndis tərəfindən qeyd edilir

 5. İş icrası (nəzarətçi) tərəfindən qeyd edilir

 1. Günorta fasiləsindən sonra briqadanı kim işə buraxır?

 1. Tələb olunmur

 2. İş icraçısı

 3. İşin rəhbəri

 4. Baş mühəndis

 5. Naryad verən
 1. İşin rəhbəri olmayan hallarda naryadı bağlamaq olarmı?

 1. Olmaz

 2. Onun əvəzinə naryad verən qol çəkə bilər

 3. Onun əvəzinə iş icraçısı qol çəkə bilər

 4. Onun əvəzinə işə buraxan qol çəkə bilər

 5. Onun əvəzinə baş mühəndis qol çəkə bilər

 1. Bağlanmış naryadlar neçə gün saxlanmalıdır?

 1. Adi naryadlar – 30 gün, qaz təhlükəli işlər görülən naryadlar – 1 il

 2. Adi naryadlar – 20 gün, qaz təhlükəli işlər görülən naryadlar – 1 il

 3. Adi naryadlar – 30 gün, qaz təhlükəli işlər görülən naryadlar – 6 ay

 4. Adi naryadlar – 20 gün, qaz təhlükəli işlər görülən naryadlar – 6 ay

 5. Adi naryadlar – 15 gün, qaz təhlükəli işlər görülən naryadlar – 1 il

 1. Aşağıda göstərilən hansı maddələr peşə xəstəliklərinin əmələ gəlməsinə səbəb ola bilərlər?

 1. Civə və onun birləşmələri

 2. Marqanes və onun birləşmələri

 3. Hidrazin və onun birləşmələri

 4. Xlor və onun birləşmələri

 5. 1,2,3,4;-də göstərilənlər

 1. Peşə xəstəliklərinin qarşını almaq üçün tədbirlər?

 1. İşə qəbul edilərkən və vaxtaşırı tibbi müayinədən keçmək

 2. İş vaxtı xüsusi geyimdən və mühafizə vasitələrindən istifadə etmək

 3. Şəxsi gigiyena qaydalarına əməl etmək

 4. 1,2,3-də göstərilən tədbirlər

 5. 1,2-də göstərilən tədbirlər

 1. Hansı iş yerlərində peşə xəstəliklərinin əmələ gəlməsi üçün zəmin yaranır?

 1. Güclü titrəmə olan sexlərdə

 2. İntensiv istehsalat səsləri olan iş yerlərində

 3. Elektrik qaynaq işlərində

 4. Yüksək temperaturlu iş rejimində

 5. 1,2,3,4-də göstərilənlər

 1. Zərər çəkmiş adama süni nəfəsvermə zamanı dəqiqədə neçə dəfə üfürmək lazımdır?

 1. 10 dəfə

 2. 12 dəfə

 3. 15 dəfə

 4. 17 dəfə

 5. 20 dəfə

 1. Ürəyin xaricdən massaj edilməsi zamanı döş qəfəsini dəqiqədə neçə dəfə sıxmaq lazımdır?

 1. 50-55 dəfə

 2. 60-70 dəfə

 3. 75-80 dəfə

 4. 85-90 dəfə

 5. 95-100 dəfə

 1. Zərər çəkən şəxsə iki nəfər tərəfindən kömək göstərilərsə, süni nəfəsvermə ilə ürəyin massaj edilməsinin nisbəti neçə olmalıdır?

 1. 1:3

 2. 1:4

 3. 1:5

 4. 1:7

 5. 1:10

 1. Kəsik yara almış adama ilk yardım göstərən zamanı nə etmək lazımdır?

 1. Yaranı su ilə yuyub, üzərinə toz dərmanı tökmək

 2. Yaranı dərman maddəsi ilə yuyub,üzərinə məlhəm sürtmək

 3. Yaranın üzərindən qumm, torpaq və sairəni silmək və steril bintlə bağlamaq

 4. Yaradan qan laxtalarını çıxarıb, yaranı steril bintlə bağlamaq

 5. Yaranı steril bintlə bağlamaq

 1. İşçinin qolundan, biləkdən yuxarı, kəsik yaradan möhkəm qanaxma zamanı ilk yardım necə göstərilir?

 1. Yaraya möhkəm sarğı bağdayıb, həkimə çatdırmalı

 2. Yaradan yuxarı burmac bağla1ıb, həkimə çatdırmalı

 3. Dtrsəkdən yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırmalı

 4. Qoltuq hissədə dammarı barmaqla sıxıb, həkimə çatdırmalı

 5. Təcili həkimə çatdırmalı

 1. İşçinin ayağında, pəncədən yuxarı, kəsik yaradan möhkəm qanaxma zamanı ilk yardım necə göstərilir?

 1. Yaradın yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdılmalı

 2. Dizdən yuxarı burmac bağlayıb, həkimə çatdırmalı

 3. Yaraya möhkəm sarğı bağdayıb, həkimə çatdırmalı

 4. Təcili həkimə çatdırmalı

 5. Bud hissədə damarı barmaqla sıxıb, həkimə çardırılmalı

 1. İçməli soda məhlulundan necə istifadə edilir?

 1. Əsəb sistemini sakitləşdirmək üçün bir xorək qaşığı içmək

 2. Elektrik qövsü yanığı zamanı gözləri yumaq

 3. Kiçik, açıq yarada yoluxmanın qarşısını almaq

 4. Turşu yanığı zamanı ağız və gözü yumaq

 5. Qələvi yanığı zamanı ağız və gözü yumaq

 1. Zərərçəkənin azad olması üçün gərginliyin çıxarılması necə həyata keçirilir?

 1. Gecikmədən, istənilən kommutasiya apparatı ilə

 2. Rəhbər əməliyyat heyətinin icazəsi ilə

 3. İş rəhbərinin icazəsi (göstərişi) ilə

 4. Əməliyyat heyətin icazəsi (göstərişi) ilə

 5. Gecikmədən, yük cərəyanlarını ayıran açarı açmaqla

 1. Bor turşusundan harada və necə istifadə edilir?

 1. Dəridə I dərəcəli yanğının üstünə çəkilməsi üçün

 2. Dəridə donmuş yerlərə çəkilməsi üçün

 3. Elektrik qövsü zamanı gözün yuyulması üçün

 4. Turşu yanığı zamanı ağızın içinin və gözün yuyulması üçün

 5. Ürəkkeçmə vaxtı 2-3 damcı nəmlədilmiş pambıqla iylətmək üçün

 1. Qısa müddəti, fasilələrlə özünə gəlmə tədbirlərini (süni nəfəs vermə, ürəyin masaji), dayandırmaq olarmı?

 1. Olar, hər 15 dəqiqədəq bir fasilə 3 dəqiqədən çox olmamaq şərtilə

 2. Olar, kömək edənlər növbəli işlədikdə, fasilə 2 dəqiqədən çox olmamaq şərtilə

 3. Olar, hər 30 dəqiqədən bir fasilə 1 dəqiqə olduqda

 4. Həkimin, yaxud V qrupdan az olmayan administrativ-texniki rəhbərin göstərişi olduqda

 5. Olmaz +

 1. Nə vaxt elektrik cərəyanından zərərçəkənə ilk yardımı dayandırırlar?

 1. Əgər nəfəs və döyünmə yoxdursa, ilk yardımdan 2 saat sonra bərpa olunursa, onda dayandırırlar

 2. Əgər nəfəs, ürək döyünməsi və nəbzin döyünmə ritmiliyi yoxdursa, və V ixtisas qrupunda olan 2 nəfər bunu təsdiq edirsə, onda dayandırılır

 3. Müəssisənin tibbi heyətinin rəyi ilə dayandırılır

 4. Həkimin rəyi ilə dayandırılır

 5. Dayandırılmır

 1. Turşu buxarının gözə düşməsi vaxtı ilk yardım hansıdır?

 1. Soyuq marqansovkanın 5%-lı məhlulu ilə yuyulması

 2. Naşatır spirtinin 2% məhlulu ilə yuyulması

 3. İçməli sodanın 5%-lı məhlulu ilə yuyulması

 4. Bor turşusunun 5%-lı məhlulu ilə yuyulması

 5. Zəif marqansovka məhlulu ilə gözün vanna edilməsi
 1. 3%-lı uksus turşusu məhlulu nə üçün istifadə edilir?

 1. Qələvi yanığını yumaq üçün

 2. Turşu yanığını yumaq üçün

 3. Arterial qanaxmanı dayandırmaq üçün

 4. Venadan qanaxmanı dayandırmaq üçün

 5. Mədənin civə ilə zəhərlənməsində

 1. Ürəyin masajının effektliyinin nişanələri (döyünmədən başqa) hansıdır?

 1. Dəridə göyərməyin və selikli qişanın azalması

 2. Bəbəyin böyüməsi və dərinin üstündə göylüyün azalması

 3. Bəbəyin böyüməsi və müstəqil nəfəsalmanın yaranması

 4. Bəbəyin yığılması, müstəqil nəfəsalmanın yaranması, dəri qatında göyərmənin və selikli qişanın azalması

 5. Bəbəyin yığılması və müstəqil nəfəsalmanın əmələ gəlməsi

 1. Ağızın içəpisində qələvidən yanığ zamanı ilk yardım hansıdır?

 1. Marqansovka məhlulu ilə yaxalamaq

 2. Bor turşusunun 2%-lı məhlulu ilə yumaq

 3. Validolun 2%-lı məhlulu ilə yumaq

 4. Uksus turşusunun 5%-lı məhlulu ilə yumaq

 5. İçməli sodanın 2%-lı məhlulu ilə yumaq

 1. Əgər kömək göstərən təkdirsə, süni nəfəsvermə ilə ürəyin massaj edilməsinin nisbəti necə olmalıdır?

 1. 1:5

 2. 1:10

 3. 2:10

 4. 2:5

 5. 2:15

 1. Gərginlik altına düşənə necə yardım etməli?

 1. Yaş torpağa bastırmaqla

 2. Sünü nəfəs verməklə və ürəyin massaji ilə

 3. Üzünə soyuq su səpməklə

 4. Havaya çıxarmaqla

 5. Su içirtməklə

 1. Elektrik qövsünün təsirindən gözlər zədə alıbsa nə etməli?

 1. 1 stəkan suya 1 qaşıq bor turşusu töküb, həmin məhlulda pambıq isladaraq, gözlərin üstünə qoy-lı

 2. 1 stəkan suya 1/2 qaşıq bor turşusu töküb, həmin məhlulda pambıq isladaraq, gözlərin üstünə qoy-lı

 3. 1 stəkan suya 1/2 qaşıq sulfat turşusu töküb, həmin məhlulda pambıq isladaraq, gözlərin üstünə qoy-lı

 4. 1 stəkan suya 1 qaşıq qələvi töküb, həmin məhlulda pambıq isladaraq, gözlərin üstünə qoy-lı

 5. 1 stəkan suya 1/2 qaşıq qələvi töküb, həmin məhlulda pambıq isladaraq, gözlərin üstünə qoy-lı

 1. Hidroqen (H2) havanın tərkibində neçə % olanda, alovlanır ?

 1. (4 - 75)%

 2. (5 - 75)%

 3. (15 - 85)%

 4. (5 - 75)%

 5. (4 - 85)%

 1. Propan (C2H8) havanın tərkibində neçə % olanda, alovlanır?

 1. (2,3 – 9,5)%

 2. (2,5 – 15)%

 3. (3,3 – 9,5)%

 4. (3,5 – 15)%

 5. (3,0 – 9,0)%

 1. ES-də hansı növ təhlükəsizlik nişanları var? (düzgün olmayanı göstərin)

 1. Xəbərdaredici

 2. Qadağanedici

 3. Göstərici

 4. Tələbedici

 5. İcazə verici

 1. «Keçid qadağandır!» hansı növ nişan hesab edilir?

 1. Xəbərdaredici

 2. Qadağanedici

 3. Göstərici

 4. Tələbedici

 5. İcazə verici

 1. Ammiak (NH3) havanın tərkibində neçə % olanda, partlayış törənər?

 1. (15 – 28)%

 2. (15 – 75)%

 3. (3,3 – 28)%

 4. (3,5 – 75)%

 5. (5 – 75)%

 1. Texniki sulfat turşusunun sıxlığı nə qədərdir və onun tərkibində H2SO4 neçə %-dır?

 1. Sıxlığı -1,84 q/sm3; - 98%

 2. Sıxlığı -1,87 q/sm3; - 97,5%

 3. Sıxlığı -1,83 q/sm3; - 98,5%

 4. Sıxlığı -1,85 q/sm3; - 98%

 5. Sıxlığı -1,87 q/sm3; - 98,5%

 1. Hidrazin-hidratın sıxlığı nə qədərdir və neçə dərəcə temperaturda alışır?

 1. Sıxlığı -1,03 q/sm3; temperaturu 730C olarkən

 2. Sıxlığı -1,05 q/sm3; temperaturu 800C olarkən

 3. Sıxlığı -1,1 q/sm3; temperaturu 750C olarkən

 4. Sıxlığı -1,15 q/sm3; temperaturu 700C olarkən

 5. Sıxlığı -1,12 q/sm3; temperaturu 850C olarkən

 1. Hansı hallarda naryad yenidən yazılmalıdır? (düzgün olmayanı göstərin)

 1. İş icraçısı dəyişərsə

 2. İş rəhbəri dəyişərsə

 3. İş yeri genişlənərsə

 4. İşin görülmə şəraiti dəyişərsə

 5. Baş mühəndis tələb edərsə

 1. ES-də qaz təhlukəli işlərin görülməsi üçün verilən naryadlar neçə gün saxlanmalıdır?

 1. 12 ay

 2. 9 ay

 3. 6 ay

 4. 3 ay

 5. 1 ay


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət