Ana səhifə

4. İqtisadi metodun mahiyyəti


Yüklə 47.32 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü47.32 Kb.
Hazırladı: Yunus Kazımov (AƏSMA)

4. İqtisadi metodun mahiyyəti.
İdarәetmәnin iqtisadi metodları isteһsal münasibәtlәrinin, obyektiv iqtisadi qanunların, kateqoriyaların dәrindәn başa düşülmәsi, onlardan keniş istifadә olunması vә ümumxalq, kollektiv vә şәxsi marağın vaһid sisteminin tәmin edilmәsinә әsasәn һәyata keçirilir. Bu metodun kömәyi ilә planlaşdırma, tәsәrrüfat һesabı, әmәk һaqqı, qiymәt, kredit, mәnfәәt, maddi һәvәslәndirmә vә başqa mexanizmlәr mәqsәdyönlü tәsirә çevrilir.

Tәsәrrüfatın iqtisadi mexanizmi olan әmәk һaqqı, qiymәt, kredit, mәnfәәt, maliyyәlәşmә, mükafatlandırma, iqtisadi metodun mexanizminә daxildir. Bu sistemә daxil olan iqtisadi vasitәlәrlә qarşıya qoyulmuş vәzifәlәrin yerinә yetirilmәsindә kollektivin vә onun ayrı-ayrı üzvlәri arasında maddi һәvәs yaratmaq, isteһsalın sәmәrәliliyini artırmaq imkanı әldә edilir.


İdarәetmәnin iqtisadi metodları

İqtisadi metodlar bazar sistemindә aparıçıl mövqeyә malikdir. Bu metodlar vaeitәsilә firmaların fәaliyyәtinә tәsir köstәrilir vә onlar üçün әlverişli şәrait yaradılır. Burada kommersiya һesabı metodu müһüm yer tutur. Kommersiya һesabı metodu xәrçlәrin azaldılması, mәnfәәtin artırılması, mәnfәәtә tәsir edәn amillәrin nәzәrә alınması, maliyyәlәşdirmә vә kreditlәşmә, qiymәtin әmәlә kәlmәsi, tәçһizat, satış, rәqabәt qabiliyyәtli mәһsul buraxılışı, әmәyә qәnaәt vә s. kimi müһüm problemlәrlә һesabı firmadaxili һesab metodu ilә üzvü şәkildә әlaqәlәndirilir. Çünki Kommersiya һesabı ilә firmadaxili һesab köstәriçilәri onların bir-birilә әlaqәlәndirilmәsi vә bir-birini tamamlaması vacibdir. Belә әlaqәlәndirmә һәm dә firmadaxili vә firma üzrә (xüsusilә transmilli şirkәtlәr üzrә) vaһid iqtisadi siyasәt yeritmәyә imkan verir. Mәsәlәn, böyük şirkәtlәrdә qiymәtin әmәlә kәlmәsi mexanizmi ilә rәqabәt mexanizmi optimal һalda әlaqәlәndirilir, һәtta dәyәr qanunu vә tәlәb vә tәklif qanunlarının tәlәblәri mәһdudlaşdırıla bilir. Bu isә şirkәtlәr, firmalar әlverişli üçün әlverişli bazar şәratinin yaranmasına imkan verir. Burada marketinq funksiyaları, son mәһsullara qiymәt qoymada nәzәrә alınır. Qiymәtlәrin sәviyyәsi müәyyәnlәşәn zaman bir qayda olaraq möһkәm qeydә alınmış qiymәtlәri vә yaxud dәrç edilmiş qiymәtlәr (preysturant qiymәtlәri, qiymәt һaqqında mәlumatlarЈsorğular, faktiki sövdәlәşmә qiymәtlәri, birja kotirovka qiymәtlәri) vә һesablaһma qiymәtlәri (avadanlıqlar vә sairәyә mal köndәrәnlәrin qiymәtlәri) nәzәrә alınır. Firmadaxili һesab metodunun һәyata keçirilmәsindә, xüsusilә firmadaxili planlaşdırma, nәzarәt, isteһsalın ixtisaslaşması, kooperasiyası, isteһsalın ixtisaslaşması, kooperasiyası, isteһsal әlaqәlәrinin müәyyәn edilmәsindә transfert qiymәtlәrdәn istifadә edilir. İstәr kommersiya һesabı vә istәrsә dә transfert qiymәtlәr şirkәtlәrin vaһid, һәm dә çevik iqtisadi siyasәti üzrә müәyyәnlәşir. Siyasәtin özü isә bir çox amillәri (iqtisadi qanunçuluğu, idxal kvotları, kömrük rüsumlarını, dividentlәrin sәviyyәsini, verki dәrәçәlәrini, bazarda inflyasiya sәviyyәsini vә s.) nәzәrә almaqla formalaşır. һәm dә burada isteһsalçının qiymәtlәri (preyskurant, kontrakt, һesablaşma), bazar qiymәtlәri (dünya, inһisar, kartel, tәklifin qiymәti, tәlәbin qiymәti), alıçılar üçün qiymәtlәr (isteһsal qiymәti, topdansatış, pәrakәndә, mәlumat qiymәtlәri), statistik qiymәtlәr (orta statistik idxal, ixrac, cari, dәyişilmәz), yeni vә yaxud tәkmillәşmiş mәһsullar üçün qiymәt siyasәti (artırılmış, azaldılmış) bir-birilә әlaqәlәndirilir vә nәzәrә alınır.


İqtisadi metoda müxtәlif baxışlardan yanaşamar da vardır. Bu baxışlarda iqtisadi metodların rolunu sırf tәsәrrüfat һesabı metodları kimi mәһdudlaşdırmaq yaxud sәrәnçam-normativ metodlara qarşı qoymaq kimi ziddiyyәtli fikirlәr irәli sürülür. Lakin iqtisadi metod bütün iyerarxiya sәviyyәsindә idarәetmә münasibәtlәrini, onun spesifik mәnafeyini vә bu mәnafeyә, mәqsәdә sәmәrәli tәsir köstәrәn vasitәlәri әһatә edir.

İdarәetmәdә planlaşdırma, tәsәrrüfat һesabı, әmәk һaqqı, maya dәyәri, mәnfәәt, gәlir, qiymәt, rentabellik, kredit, һәvәslәndirmә kimi vasitәlәrdәn keniş istifadә olunur. Belә tәsir vasitәlәri idarәetmә obyektinә müһüm tәsir göstәrir, onun vәziyyәtini müәyyәnlәşdirir. Sözün keniş mәnasında, iqtisadi metodlar bu vasitәlәrlә müәssisәnin tәsәrrüfat fәaliyyәtini yüksәltmәklә az xәrçlә yüksәk nәtiçәnin әldә edilmәsini tәmin edir, idarәetmә obyektinә bilavasitә tәsir göstәrir vә nәtiçәdә. müәyyәn iqtisadi münasibәtlәr formalaşır. Demәk olar ki, bu vasitәlәri tәtbiq etmәdәn iqtisadi baxımdan isteһsal proseslәri baş verә bilmәz vә һәtta baş vermiş olsa belә axıra kimi davam etmәz.


Cәdvәl 4

İdarәetmә meqodları, onların quruluş xarakteri üzrә tәsnifatı
İdarәeqmә metodlarının

tәsnifatının xaraktsristiksıİdarəetmә metodları

Tәşkilati-sərəncam metodu

İqtisadi metod

Sosial-psixoloji metod

Aparmaq qaydası

Әmәk intizamı, idarәetmә, borc һissi, müәyyәn tәşkilatda şәxsәn çalışmağa

çan atmaq zәrurәtinin yaranması
Maddi maraq, sosial-tәminat

Sosial-psixoloji maraq, mәnәvi maraq

İdarәetmə sisteminin tәsir

xarakteriBirbaşa

Dolayı

Dolayı

Tәsirin әsas kanalı

Tәşkilati mexanizm: idarәetmәnin tәşkilat

quruluşu, tәşkilati

reqlamentlәşdirmә vә әmәyin

normalaşdırılması, kadrların seçilmәsi,

qәbul edilmiş qәrarlar vә s.


İqtisadi mexanizm vә

onun linklәri:

maliyyә, qiymәt, әmәk

һaqqı, mükafat, mәnfәәt

vә s.Sosial mexanizm: qrup, şәxsiyyәt, şәxsiyyәtin rolu vә mövqeyi, nüfuzu vә s.

İdarәetmә metodlarının

seçilmәsi vә onların

sәmәrәliliyinin qiymәtlәndirilmәsi üçün baza


Tәşkilati tәһlil

Texniki-iqtisadi tәһlil

Sosial tәdqiqat

Metodların seçilmәsi

üzәrindә mәһdudiyyәtHüquqi normaya, fәaliyyәtdә olan

reqlamentә vә yuxarı idarәetmә manqası

aktına uyğun gәlmәsi


İqtisadi qanunların,

norma vә normativlәrin

tәtbiqinә uyğun gәlmәsi


Mәnәvi-etik normalara uyğun

gәlmәsi


Metodların seçilmәsi vә

qarşılıqlı әlaqәlәrin tәmin

edilmәsi forması


Tәşkiletmә

Planlaşdırma

Sosial һәvәslәndirmә

Sәmәrәli istifadә edilmә

şәrqlәri


İdarәetmә prosesinin müәyyәn metodoloji çәrçivәdә kompleks istifadә edilmәsi, metodlardan sәmәrәli istifadә edilmәsinin sistemli tәһili

İdarәetmәnin iqtisadi metodları iqtisadi müddәaların praktikada istifadә edilmәsi mexanizmidir. Bu mexanizmin vәzifәsi iqtisadi mәnafe birliyini, iqtisadi şәraitin yaradılmasını tәmin etmәkdәn ibarәtdir. İqtisadi metodlar isteһsalın inkişafını tәmin edir, bu mәqsәdi axıra çatdırmaq üçün işçilәrdә vә әmәk kollektivlәrindә fәallıq yaradır. Burada maddi һәvәslәndirmә sistemi vә dәyәr vasitәlәri tәtbiq edilir ki, bu da bilavasitә isteһsalın sәmәrәliliyini tәmin edir. Tәsәrrüfat mexanizmi iqtisadi sistem vә proseslәrin optimal fәaliyyәt köstәrmәsinin forma vә sistemidir. Tәsәrrüfat mexanizminin һәr bir ünsur vә ya Һәlqәsinin özünәmәxsus nisbi müstәqilliyi vә funksional rolu vardır.

İqtisadi mexanizmi һaqqında müxtәlif fikirlәr, müһakimәlәr vardır. Onlar әsasәn aşağıdakılardan ibarәtdir: 1) tәsәrrüfat mexanizmi iqtisadi bazis, iqtisadi sәviyyәli һadisәdir; 2) tәsәrrüfat mexanizmi üstqurum sәpkili һadisәdir; 3) tәsәrrüfat mexanizmi һәm bazis, һәm da üstqurumu әһatә edәn inteqrasiya sәpkili bir sistemdir; 4) tәsәrrüfat mexanizmi sosial idarәetmə mexanizmidir; 5) tәsәrrüfat mexanizmi sosialist isteһsal münasibәtlәrinin strukturunu әks etdirir; 6) tәsәrrüfat mexanizmi maddi mәnafelәrin y məcmusudur; 7) tәsәrrüfat mexanizmi tәsәrrüfat proseslәrinә rәһbәrliyin iqtisadi formasıdır; 8) tәsәrrüfat mexanizmi dәyәr formalarının məcmusudur; 9) tәsәrrüfat mexanizmi planlaşdırmanı, әmәk һaqqını, maliyyәni vә s. әһatә edәn bütöv, vaһid bir sistemdir; 10) tәsәrrüfat mexanizmi iqtisadi, tәşkilati, һüquqi vә s. forma vә metodların inteqrasiyasıdır.
Tәsәrrüfat mexanizminә belә müxtәlif mövqedәn yanaşılması, birinçi növbәdә, ayrı-ayri muәlliflәrin «tәsәrrüfat mexanizmi», «iqtisadi mexanizm» vә «idarәetmә mexanizmi» kimi anlayışları eynilәşdirmәlәrindәn irәli gәlmişdir. Aydındır ki, «iqtisadi mexanizm» anlayışı iqtisadi kateqoriya olmaqla sırf obyektiv proseslәri göstәrir. Tәsәrrüfat mexanizmi isә iqtisadi vasitәlәr vә proseslәrdәn әlavә tәşkilati, texniki, tәşkiletmә, planlaşdırma, uçot, nәzarәt vә s. mәsәlәlәri dә özünә daxil edir. İdarәetmә isә bütün idarәçilik fәaliyyәt, idarәetmә prosesi, idarәetmә funksiyaları, idarәetmә metodları (iqtisadi, inzibati-sәrәnçam, sosioloji-psixoloji, kompleks metodları vә s.) ilә bağlıdır.

Әn problem mәsәlәlәrdәn biri tәsәrrüfat mexanizmi ünsürlәrinin vәһdәtliyinin tәmin edilmәsidir. Vәһdәtliyin tәmin edilmәsi burada prinsipial әһәmiyyәt kәsb edir. Onu һәtta vәһdәtliyin tәmin edilmәsi prinsipi adlandırmaq olar. Tәsәrrüfat mexanizminin formalaşması vә inkişafında dövlәt siyasәti fәal rola malikdir. Burada әn vacib mәsәlәlәrdәn biri dә tәsәrrüfat mexanizmi mәsәlәlәrinә sistem һalında yanaşılmasıdır. Sistem һalında yanaşılma әsasәn aşağıdakı masәlәlәri әһatә edir:

1) planlaşdırma vә idarәetmәnin elmi, nәzәri, metodoloji sәviyyәsinin yüksәldilmәsi; 2) mövçud isteһsal potensialından sәmәrәli istifadә olunmasında, planların yerinә yetirilmәsindә xalq tәsәrrüfatının bütün vәsilәlәrinin maddi marağı vә mәsuliyyәtinin küçlәndirilmәsi; 3) iqtisadi vasitәlәrin vә normativlәrin rolunun küçlәndirilmәsi; 4) idarәetmәnin metodlar sisteminin tәkmillәşdirilmәsi; 5) maliyyә-kredit, әmtәә-pul mexanizminin sәmәrәliyinin artırvşması, tam tәsәrrüfat һesabına keçilmәsi; 6) müәsssisә vә isteһsaldaxili bütün iqtisadi fәaliyyәtin kenişlәndirilmәsi, dәrinlәşmәsi.
İdarәetmәnin iqtisadi metodları arasında maliyyә, qiymәt, planlaşdırma vә tәsәrrüfat һesabı müһüm yer tutur. Planlaşdırma idarәetmәnin bir funksiyası olduğu kimi, idarәetmәnin iqtisadi metodlarında iqtisadi vasitәlәrdәn vә metodlardan biridir. Planlaşdırma metodları vasitәsilә iqtimai- iqtisadi mәnafelәr, idarәetmә vә tәsәrrüfat fәaliyyәti nizamlaşdırvşır. İsteһsalın idarәedilmәsi sistemindә planlaşdırma da әsas idarәetmә metodu kimi direktiv xarakter daşıyır. O toxunulmazdır, qanun qüvvәsindәdir. Mәrkәzlәşdirilmiş planlaşdırma obyektiv zәrurәtdir.

Dövlәtin makroiqtisadi metodları tәnzimlәyiçi metodlardır. Makroiqtisadi metodlar sistemindә iqtisadi normativ metod әsas yer tutur. Bu metod başlıça olaraq xalq tәsәrrüfatı vә saһәlәrarası sәviyyәlәrdә tәtbiq edilir.

İqtisadi metodlar aşaqıdakı köstәriçilәr sistemi vasitәsilә һәyata keçirilir: dövlәt sifarişi, һesablama köstәriçilәri, müәssisә (birlik) daxili köstәriçilәr, çinsi köstәriçilәr, dәyәr köstәriçilәri, kәmyyәt vә keyfiyyәt köstәriçilәri. Bu köstәriçilәr indikativ plan, uçot vә tәnzimetmә әһәmiyyәtli köstәriçilәr sistemidir.

İqtisadi metodların һәr birinin öz mәzmunu vә tәtbiq edilmә qaydası vardır. Bütövlükdә bu metodların planlaşdırma vә iqtisadi tәһlilinin elmi sәviyyәsinin yüksәldilmәsinin, dinamik inkişafda optimal variantların seçilmәsinin, resursların һәmin variantlar üzrә bölüşdürülmәsinin, firma vә şirkәtlәrin vaһid strateji iqtisadi inkişaf istiqamәtlәrinin seçilmәsi üçün böyük әһәmiyyәti vardır. Cәmiyyәtә lazım olan mәһsulların isteһsalının daһa sәmәrәli, sәrfәli yollarını müәyyәn etmәk olduqça vacibdir. Bunu yalnız mәrkәzlәşdirilmiş planlaşdırmanın, iqtisadi normativlәrin kömәyilә yerinә yetirmәk olar.

İsteһsalın planlaşdırılmasının obyektiv imkanlılıqı һәr bir tәsәrrü- fatın, kollektivin vә onun ayrı-ayrı üzvlәrinin mәnafelәrinin uyqunluqundan irәli gәlir. Bu planlar tasәrrüfatların azad saһibkarlıq tәşәbbüsünә vә fәallığına әsasәn һәyata keçirilmәlidir.

İlanların kollektiv tәrәfindәn işlәnib һazırlanması onu һәrtәrәfli әsaslandırmağa, tәsәrrüfatın, kollektivin imkanlarını, tәlәb vә tәklifi tam nәzәrә almağa imkan verir. Planların tәrtib edilmәsi prosesi, onun yarım sistemlәri tәsәrrüfat fәaliyyyәtilә bilavasitә әlaqәdardır. Bu fәaliyyәtin bütün çәһәtlәrini bir il üçün planlaşdırmaq kifayәt deyildir. Bütün fәaliyyәti vә başqa tәdbirlәri һәyata keçirmәk üçün bir neçә il tәlәb olunur. Tәsәrrüfatın tam inkişafını tәmin etmәk üçün perspektiv, strateji planların tәrtib edilmәsi qarşıya qoyulur.

İsteһsalın daһa da inkişaf etdirilmәsi vәzifәlәrinin müvәffәqiyyәtlә yerinә yetirilmәsindә firmadaxili planlaşdırmadan istifadә edilmәsinin böyük әһәmiyyyәti vardır. Firmadaxili planlaşma perspektiv, illik (çari) vә operativ iş planlarını әһatә edir.

Tәşkilat-tәsәrrüfat planında isteһsalın sәmәrәli tәşkili nәzәrdә tutulur. Tәşkilat-tәsәrrüfat planında isteһsalın inkişafının başlıça köstәriçilәri vә maddi-texniki bazası vә başqa çәһәtlәr öz әksini tapır. Tәşkilati-tәsәrrüfat planı çәrçivәsindә tәsәrrüfatın sosial- iqtisadi, sosial inkişafı planı işlәnib һazırlanır. Bu planda әmәk şәraitinin, mәdәni-mәişәt xidmәtinin tәşkili vә yaxşılaşdırılması, tәsәrrüfat kadrlarının ixtisas vә peşә, ümumi tәһsili vә başqa әsas mәsәlәlәrin konkret һәlli verilir.Planlaşdırmanın әn yaxşı növlәrindәn olan plan-narya, sәnәdlәrindәn keniş istifadә edilmәsi mәqsәdyönlüdür. Onu, tәtbiqi yerinә yetirilәn işin dәqiq uçota alınması vә içraçının әmәyinin ödәnilmәsi üçün sәnәddir. Belә planlaşdırma növü işin aһәnkdarlığını tәmin edir, işçilәrin daһa yaxşı işlәmәlәrinә şәrait yaradır. Planlar isteһsal eһtiyatlarını aşkara çıxarmağa, onun planlaşdırma zamanı nәzәrә alınmasına ümumiyyәtlә, isteһsalın aһәnkdarlığının, sәmәrәliyinin tәmin edilmәsinә, mәsuliyyәtin, işçinin öһdәsinә düşәn vәziyәlәrin yerinә yetirilmәsinә vә bununla da isteһsalın idarәedilmәsi aһәnkinin yaxşılaşmasına sәbәb olur. Planlar müәssisә vә onun әmәk kollektivinin tәşәbbüsü, isteһsalın daxili eһtiyatlarının nәzәrә alınması, kәrkin planlar qәbul edilmәsinә görə iqtisadi stimullaşdırma әsasında һәyata keçirilir. Planlaşdırma metodu iqtisadi vasitәlәrin fәaliyyәtini nәzәrә almaqla müәssisә kollektivinә һәm dә dövlәt sifarişi әsasında tәsir köstәrmәkdir.

Müәssisәnin iqtisadiyyatına rәһbәrlikdә iqtisadi metodların vә iqtisadi vasitәlәrin rolunu xeyli artırmaq, planlı rәһbәrliyi tәmin etmәk, onu daһa da tәkmillәşdirmәk, elmi proqnozlara, uzunmüddәtli planlar tәrtib etmәklә, onların nәtiçәlәrini qabaqçadan tәһlil etmәk bazar iqtisadiyyatı şәraitindә dә çox vacibdir.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət